s
Uddrag af
Marselisborg Birks Tingbog (B 56 E)
Ning herred
1672-75

blomst


1664-65
1672-75
1676-80
1701-03
1704-05
1706-08
1708-09
1710-11
1712-13
1714-15
1716-17
1718-20
1721-23
1724-26
1727-29

Disse uddrag er udarbejdet af Bente Feldballe.
Der er ikke udarbejdet nogen form for index til uddragene. Til gengæld er tilstræbt, at alle navne nævnt i tingbogen er medtaget. Dette er et nyt område for mig, så der kan nemt være fejl/misforståelser i teksten.

fol 1b

I denne Tingbog for Havreballegårds Birketing skal Tingskriver Niels Willadsen rigtig indskrive, hvad der passerer på Birketinget.
20 april 1672

Ransnævninge opnævnt Anno 1673 den 7 januar:
Peder Nielsen i Ask, Rasmus Sørensen i Løjenkær, Michel Rasmussen i Astrup, Jens Michelsen i Ravnholt, Michel Iversen i Edslev, Knud Michelsen i Fløjstrup, Peder Jensen ibd, Jens Sørensen i Ajstrup.

Anno 1674 den 13 januar:
Peder Molbo i Holme, Søren Nielsen Bech ibd, Michel Mouritsen i Battrup, Rasmus Michelsen i Ingerslev, Peder Thomasen ibd, Frands Sørensen i Fløjstrup, Mogens Michelsen ibd, Jens Sørensen i Løjenkær.

fol 2a

I Jesu Navn begyndt denne Tingbog

Tirsdag d. 23 april 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Poul Rasmussen i Ravnholt.
Otte mænd: Søren Laursen i Gunnestrup, Rasmus Sørensen i Slet, Rasmus Thomasen i Lemming, Jens Christensen ibd, Søren Rasmussen i Kolt, Jens Sørensen ibd, Ove Pedersen i Stautrup, Oluf Nielsen i Ormslev.

** Søren Nielsen tjenende velfornemme mand Jens Poulsen Kolding, forvalter over Havreballegårds amt, på hans vegne. Lod formelde opsættelse af 16 april hvor bevistes med tvende stævningsmænd: Morten Jensen i Kolt og Thomas Pedersen i Bering, som afhjemlede efter recessen at have stævnet menige Kolt sognemænd for resterende på Kolt sogns tiende for årene 1669, 1670 og 1671. Delefoged Oluf Rasmussen i Malling satte udi alle rette, at enhver af de Kolt sognemænd som ikke i tide har afklareret deres tiende bør deres fæste at have forbrudt, og derpå begæredes dom. Intet svar. Sagen var opsat i 8 dage, som er til i dag. Mødte Søren Nielsen efter opsættelsen og begærede endelig dom. Da er en del af tiltalte mødt og begærede sagen måtte bero en 14 dages tid, hvilket blev bevilliget. Opsat i 14 dage.

** Søren Nielsen på velb. husbonds vegne efter forrige lysning og opsættelse i 14 dage gav last og klage over Michel Mouritsen i Battrup som med hug og slag skal have overfaldet Michel Fogh i Testrup d. 3 april sidst afvigte, da denne gik på sin jord og ville så sit korn. Formenes han dermed haver brudt vold, og billig bør at bøde sine 40 mark voldsbøde efter birkeretten. Fremkaldte de dannemænd sandemænd udi birket herom at svare i dag måned. Afhjemlede Anders Hansen i Malling og Søren Jensen at de den 16 april gav og gjorde fornævnte Michel Mouritsen i Battrup mundtlig varsel for denne klages lysning og kald på sandemænd i dag at tage beskrevet. Sagen udsættes til 6-ugers dag.

fol 2b

Tirsdag d. 30 april 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Poul Rasmussen i Ravnholt.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Peder Thomasen i Ingerslev, Michel Jensen i Åbo, Jens Sørensen i Kolt, Michel Mouritsen i Battrup, Jens Hansen i Testrup, Oluf Nielsen i Ormslev, Peder Michelsen i Solbjerg.

** Ærlig og velforstandige mand Jens Madsen Sitzhoff i Århus på ærlig og velb.mand Knud Bilde til Sjerrildgård hans vegne. Synsvidne. Jens Madsen fremstillede tvende kaldsmænd, Jacob Ovesen i Tulstrup og Rasmus Poulsen ibd, som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag 6 uger varsel gav velb. Jørgen Friis i Århus og talte med hans skriver Peder Markussen for syn af synsmænds opkrævelse på Havreballegårds birketing til Østergård hovedgård og dets tilliggende af skov, mark og bøndergods her i dag at tage beskrevet. Om velb. Jørgen Friis ville have noget dertil at svare. Fremstod efterskrevne synsmænd, Jens Simonsen i Malling, Peder Øvlisen ibd, Mads Christensen i Tander, Jens Knudsen i Obstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet og Michel Erichsen Loft i Østerby. Da vant og kundgjorde de samtlige, at de den 19 april næst afvigte havde begivet dem til Østergård og dets bygning synet og taxeret. Gennemgang af gården.

fol 3a

Syn fortsat. Dernæst haver de begivet sig til Tulstrup by og synet Jens Mouritsens gård, Søren Jensens halve gård og Anne Jensdatters gård.

fol 3b

Syn fortsat.

Tirsdag d. 7 maj 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Jensen i Åbo, Rasmus Thomasen i Lemming, Poul Sørensen ibd, Ove Pedersen i Stautrup.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling. Efter foregående lysning, klage og første kald var det i dag andet kald på sandemænd i dag 14 dage at gøre deres ed og tou anlangende Michel Mouritsen i Battrup.

** Efter opsættelse, sagen mod de Kolt sognemænd for resterende kirketiende. Opsat i 14 dage.

** Jens Sørensen i Kolt. havde sit 3 ting til Anne Rasmusdatter for hun tjeneste havde afvigt, som hun sig med ham havde fæst til at gøre ham i denne sommer. Varsel Anders Nielsen i Kolt og Eske Laursen ibd som afhjemlede ved ed at de i dag 4 uger varsel gav Anne Rasmusdatter i Stilling og talte med hendes husbond Anders Knudsen.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på sin husbonds vegne. Æskede dom. For retten fremlagde landstingskald og varselsseddel så formeldende Jens Rodsteen til Langsholm og Willum Lange til Asmild kloster, landsdommer udi Nørre Jylland, så og Henrich Jensen, landstinghører ibd. Gør vitterligt at 1672 til Viborg landsting var skikket Jacob Jensen og Jens Hansen af Viborg som varsel gav alle de jorddrotter og ejere, som haver bondeherligheden til den halve selvejer bondegård i Børup som Rasmus Pedersen påboede og den gård i Slet som Michel Sørensen har iboet, item den halve gård i Hørret, som Bodil Jensen iboede og fradøde, og ingen endnu er funden som den sig for ejendom haver villet tilegne, enten de findes inden eller udenlands, de umyndige med deres lavværge, for dom og hvis andre lovmål som Oluf Rasmussen i Malling på sin principal Marselis' vegne agter at lade forhøre og tage beskrevet til Havreballegårds birketing om nogen ville have dertil at svare. Fremlagde tingsvidne her af ting udstedt fornævnte Oluf Rasmussen på sin hr. patrons vegne.

fol 4a

I rette lagde indlæg der om første ting, advaret og tilsagde således næste to tingsdage lydelig skal fremdeles forkyndes eftersom at den halve selvejergård i Hørret Bodil Jensen påboede så og den halve selvejergård i Børup som Rasmus Pedersen haver beboet er øde, og min hr. patron ikke sin rettighed og herlighed deraf bekommet haver udi nogle år og jorddrotterne dertil ikke heller haver ladet sig efter skyldighed bekvemme eller erbødet noget deraf at ville betale, så derfor ej vides hvem jorddrotterne er, eller bondeherligheden tilhører, advares og efterlyses jordrotterne til fornævnte gårde, hvem de monne være, at de sig fornævnte ejendomme ville udi agt tage, så at min patron herligheden bekommer. Efter højlovlig ihukommelse konning Frederik den Tredie hans udgivne skøde, såfremt jeg ej efter lovlig stævning og kald til Viborg landsting skal hænde dom på deres bondeherlighed. Oluf Rasmussen Juel, egen hånd. Hvorfor Oluf Rasmussen begærede tingsvidne, og var med de otte mænd til vedermålsting. Læst på Havreballegårds birketing den 23 januar 1672, sålydende: Eftersom jeg forne efterlyste de jordrotter og ejere som haver bondeherlighed til den halve gård i Børup, Rasmus Pedersen haver beboet, så og den gård i Slet som Michel Sørensen iboede, item den halve gård i Hørret som Bodil Jensen iboede, og ingen haver ladet sig finde, hvorfor jeg på min velb. husbonds vegne lovligt til landstinget haver ladet stævne til genmæle, sættes i rette at de alle jorddrotter bør den for uhørsomhed at have forbrudt til min velb. husbond efter KM brev. Malling 7 maj 1672. Oluf Rasmussen begærede dom.

fol 4b

Item den halve gård i Hørret som Bodil Jensen iboede, item den gård i Slet som Michel Sørensen iboede og ingen haver ladet finde sig deraf betalt eller udredt KM skatter, ikke heller velb. husbonds herlighed, som ske bør, hvorfor jorddrotterne bør fornævnte deres ejendomme at have forbrudt.

Tirsdag d. 14 maj 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Michel Svendsen i Børup, Christen Andersen i Slet, Jens Hansen i Testrup.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. Synsvidne. For retten fremstod efterskrevne vidnesbyrd, nemlig Michel Michelsen i Pøel og Niels Sørensen i Langballe og vant efter recessen, at de den 3 april var udi Skumstrup og der så og hørte Michel Fogh af Testrup kom og klagede til forvalteren Jens Poulsen på Skumstrup at han af Michel Mouritsen af Battrup var overfalden med hug og slag, som han gik og ville så sit korn udi sin jord. Så kaldte Jens Poulsen på dem, at de skulle bese Michel Fogh. Da befandtes Mighel Fogh ganske blodig udi ansigtet af et slag han havde fået under næsen. Og klagede Michel Fogh på Michel Mouritsen for samme sår og skade. Varsel som tilforn.

** Jens Sørensen i Kolt. Æskede dele. Fornævnte Jens Sørensen saggav Anne Rasmusdatter i Stilling for hun sin tjeneste haver afvigt efter hun sig med ham havde fæstet at gøre denne sommer. Ingen erklæring til tredie ting eller nu i dag til fjerde ting. Derfor tilmeldt dele af sekshøring, nemlig Jens Pedersen i Ingerslev, Michel Pedersen i Starup, Michel Michelsen i Pøel, Niels Sørensen i Langballe, Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd. Og stod Anders Nielsen i Kolt og Eske Laursen ibd for retten med oprakte fingre efter recessen at de i dag 5 uger

fol 5a

gjorde og gav forn. Anne Rasmusdatter i Stilling W: og der talte med hendes nu husbond og madfader Anders Knudsen for denne dele og vidne her i dag at tage beskrevet.

Tirsdag d. 21 maj 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen ibd, Michel Jensen i Åbo, Jens Sørensen i Kolt, Rasmus Sørensen i Slet, Rasmus Nielsen i Lemming, Rasmus Thomasen ibd og Michel Svendsen i Børup.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. Æskede vidne. For retten fremstod vidnesbyrd imod Michel Mouritsen i Battrup at ville vidne om bordag. Så fremkom Michel Mouritsen i Battrup, kendte og tilstod at have brudt vold på Michel Fogh i Testrup hvorfor han nu for retten i hånd tog delefoged Oluf Rasmussen i Malling og lovede og forpligtede sig til at svare sin velb. husbond for fornævnte bordag og betale sin bøde efter birkeretten. Og var Michel Mouritsen med Michel Fogh og Oluf Rasmussen til vedermålsting.

** Peder Rasmussen i Battrup. Æskede vidne. Fornævnte Peder Rasmussen på egne og alle sine søskendes vegne lydelig for retten vedersagde arv og gæld, ej ville arve eller gælde, efter deres sl fader Rasmus Pedersen som boede og døde i Børup, hvorefter Peder Rasmussen begærede tingsvidne og var med de otte til vedermålsting.

Onsdag d. 29 maj 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Knud?sen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Laursen i Gunnestrup, Michel Jensen i Åbo, Jørgen Hansen i Hørret, Michel Pedersen i Starup, Peder Rasmussen i Børup, Jens Jensen i Viby.

**? Delefoged Oluf Rasmussen i Malling. Æskede vidne. For tingsdom stod Michel Pedersen i Starup og bekendte og tilstod

fol 5b

at han tilkommer at besidde? den femtepart af en skov? som bemeldte Oluf Rasmussens navn udi Havreballegårds jordebog findes indført, som er af et brugsjord liggende på Starup mark som Michel Pedersen haver i brug, hvorefter Oluf Rasmussen begærede tingsvidne. Og var Michel Pedersen med Oluf Rasmussen til vedermålsting.

** Søren Jensen i Hørret på egne og moder Karen Nielsdatters vegne æskede synsvidne. Fremstillede tvende kaldsmænd, Niels Frandsen og Jens Pedersen ibd, som afhjemlede ved ed efter recessen at de varsel gav Niels Knudsen i Hørret for syn her i dag at tage beskrevet. For retten fremstod efterskrevne synsmænd, Jens Knudsen i Obstrup, Rasmus Michelsen i Mårslet, Poul Jensen i Tander og Jens Hansen i Testrup vante og kundgjorde, at de i dag før ting var til syn på Hørret mark og der så, at der var pløjet fra Søren Jensens ager til den side, hvor Niels Knudsen i Hørret har sin ager.

Tirsdag d. 4 juni 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Søren Erichsen i Jegstrup.
Otte mænd: Søren Laursen i Gunnestrup, Michel Pedersen ibd, Michel Svendsen i Børup, Christen Andersen i Slet, Rasmus Sørensen ibd, Søren Jensen i Hørret, Poul Mogensen i Kolt, Peder Rasmussen i Børup.

Ganske intet at bestille.

Tirsdag d. 11 juni 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Peder Thomasen i Ingerslev, Øvle (mgl) i Seldrup, Christen Andersen i Slet, Frands Jensen i (mlg)lev, Christen Rasmussen ibd.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne fremstillede kaldsmænd, nemlig (mlg)

fol 6a

Hansen i Malling og Søren Jensen ibd. som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte Rasmus Sørensen i Holme for dom, saggav ham for en opsigelse han skal have gjort dem ej at ville besidde af dato 24 februar sidst afvigte. Rasmus Sørensen Winther er skyldig blevet velb. husbond både for stedsmål og landgilde. Satte derfor udi rette at han billigen bør have sit fæste forbrudt. Så mødte Rasmus Sørensen og svarede, at jeg for nogle få år siden fæstede den øde og forfaldne gård i Holme som jeg påbor og siden er en part af mit fæmon død og for det andet haver jeg gården bygget og forbedret og sat min formue derpå for mere end et hundrede rdl. For det 3 fordres af mig efter en gammel restans som mig aldrig enten udleveret og ikke heller haver bekommen uden 2 tdr rug for af det rug som var sået til gården. Og for disse årsager er jeg geraden i armod og ikke kunnet holde mig efter recessen. Da haver været forårsaget, min gård igen til øvrigheden at opsige. Da efter tiltale.

fol 6b

** Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne, første ting. Lovbød al ulovlig sæd af alle slags, som kan findes sået her i birket.

** Endnu på husbonds vegne aflyste og alvorligen forbød ingen mod recessen nogen slags vildt at ødelægge eller forkomme, enten ræveunger eller andet at udgrave under den straf som vedbør.

** Søren Pedersen Leth i Harlevholm, et vidne. For retten fremstillede tvende kaldsmænd, Mads Pedersen og Peder Sørensen i Harlevholm som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Morten Sørensen i Harlevholm for vidne her i dag at tage beskrevet. Item varsel gav samme dag Michel Iversen og Peder Thomasen af Edslev. Fremstod Niels Pedersen i Brabrand og Laurs Andersen i Ormslev og samtlige vant ved ed med oprakte fingre efter recessen. Niels Pedersen i Brabrand at for omkring 30 år siden tjente han Søren Pedersen Leth i Harlevholm og et markskifte var dengang delt i to lige store parter og Søren Leth havde den nordre part, mens den søndre blev brugt af den gård, Morten Sørensen nu iboer. Laurs Andersen i Ormslev vant ved ed, at dette havde været således i mindst 28 år, hvilket fornævnte vidnesbyrd således vedgik. Og var Morten Sørensen med dem og Søren Pedersen Leth til vedermålsting.

** Endnu Søren Pedersen Leth æskede synsvidne. Fremstillede tvende kaldsmænd, Mads Pedersen og Peder Sørensen i Harlevholm som afhjemlede at de i dag 8 dage varsel gav Morten Sørensen i Harlevholm. Efterskrevne dannemænd Jens Knudsen i Obstrup, Jens Hansen i Testrup, Michel Iversen i Edslev og Peder Thomasen ibd samtlige vant og kundgjorde for retten at de den 10 maj sidst forleden var til syn på Harlevholm mark mellem Søren Pedersen Leth og Morten Sørensen at bese nogen jord og eng, som de omtvistede og som dem af Morten Sørensen blev forevist.

fol 7a

Syn fortsat.

fol 7b

Syn fortsat.

Tirsdag d. 18 juni 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Søren Pedersen Leth i Harlevholm.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Søren Laursen i Gunnestrup, Rasmus Jensen i Østerby, Anders Hansen i Malling, Jens Justsen i Testrup, Michel Loft i Østerby, Michel Svendsen i Børup og Rasmus Sørensen i Slet.

** Erich Jørgensen, beediget prokurator i Århus med fuldmagt på borger og handelsmand i Århus Mogens Skovs såvel som hans medarvinger, Margrethe Jensdatter og Johanne Jensdatters vegne. Fremstillede tvende varselsmænd, Laurs Jørgensen i Århus og Christen Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Jens Skov og Anders Willumsen i Ormslev for vidne, syn og klage. Fremstod efterskrevne vidnesbyrd, nemlig Søren Jensen i Århus som vant efter recessen at han den 6 juni næst afvigte var i Ormslev skov med Mogens Skov af Århus på det skovskifte i Ormslev skov, og befandt sig på åstedet Jens Jørgensen Skov som bor i Ormslev og har haft opsyn med samme skovparter i nogle år, at han stod ved en bøg som han havde efter egen bekendelse selv fældet. Lod sig kalde Anders Willumsen, indsidder i Ormslev og tilspurgte Mogens Skov fornævnte Jens Jørgensen, hvem der havde givet ham lov at fælde det træ, da sagde han at det stod i skellet. Det samme ved ed bekræftede Christen Svendsen af Århus.

fol 8a

** Anders Hansen i Malling på velb. husbonds vegne. Andet ting. Lovbød al ulovlig sæd af alle slags, som kan findes sået her i birket på husbonds gods.

** Jens Justsen i Testrup. For retten lydeligen opsagde den halve gård i Testrup han haver besiddet og påboet i nogle år, da han den efter denne dag ej kan besidde, svare eller betale afgifter.

Tirsdag d. 25 juni 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Michelsen i Ravnholt, Peder Thomasen i Ingerslev, Frands Jensen ibd, Ove Pedersen i Stautrup og Rasmus Jensen i Drammelstrup.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. Tredie ting han lydelig lovbød al ulovlig sæd af alle slags, som kan findes sået her i birket og tilbød frugtgæld. Søren Jensen i Pedholt mødte på Jesper Rasmussens vegne i Fillerup og begærede genpart for hvilke han beviste med kaldsmænd Jacob Pind i Pedholt og Stephan Stephansen i Malling der ved ed afhjemlede at de i dag 3 uger varsel gav Michel Michelsen i Pedholt og Søren Sørensen ibd for dette vidne her i dag at tage beskrevet.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne lyste for lovmål anlangende ulovlig skovhugst begået af Anders Sørensen i Holme, Christen Christensen ibd og Jens Michelsen i Bjødstrup nu forgangen 14 juni i Skåde skov. Advaret de dannemænd sandemænd i birket efter lovligt kald og varsel at gøre deres ed og tou.

** I lige måde lod aflyse at ingen må lade sig finde i husbonds skove om hellige dage at skove eller lade sig finde der med heste og vogn eller noget derfra at føre.

** Jens Justsen i Testrup. Fremdeles i dag andet ting. Opsagde den halve gård i Testrup han indtil nu haver besiddet da han ikke kan svare afgifterne deraf.

** Erich Jørgensen, borger og prokurator i Århus med fuldmagt fra H. Jacob Brodersen sognepræst i Skivholme på sin sl søsterbørns vegne, nemlig Margrethe Jensdatter og Johanne Jensdatter. Så og Mogens Skov, borger og handelsmand i Århus, på egne og medarvingers vegne. Æskede synsvidne. Efterskrevne synsmænd, Morten Sørensen i Harlevholm, Michel Jensen i Åbo, Søren Sørensen Vesten og Rasmus Michelsen ibd.

fol 8b

de stod nu her i dag for tingsdom eftersom de lovlig var opnævnt den 18 juni til at syne skaderne på de skovsparter i Ormslev skov, som Jacob Brodersen i Skivholme på sin sl søsters børns vegne og Mogens Skov i Århus på sine medarvingers vegne er lodtagere udi. Da befindes, at den bøg, som Jens Skov i Ormslev bekendte selv at have hugget med Anders Willumsen som hjælp og ligger endnu på stedet. Jens Skov af Ormslev mødte for retten og fremlagde en hjemmelsseddel underskrevet af Christen Pedersen Frost, borger i Århus, der befalede Jens Skov boende i Ormslev at fælde et træ udi det skovskifte, som nu tilhører sl Søren Frosts og sl Mette Laursdatters samtlige arvinger. Århus 5 juni 1672, Christen Pedersen Frost, eghd, hvilken samme seddel blev for retten læst og påskrevet.

Onsdag d. 3 juli 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen ibd, Christen Svendsen ibd, Christen Andersen i Slet, Michel Erichsen Loft i Østerby og Jens Hansen i Testrup.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne lyste for lovmål anlangende bordag øvet af Søren Sørensen i Langballe mod Jens Michelsen ibd. Advaret de sandemænd her i birket at gøre deres ed og tou efter loven og recessen.

** Første ting. Oplyste en brun stjernet hoppe gående på Stadsgård mark. Om nogen sig lovlig den kan vedkende.

** Andet ting på en balle gods ladefogeden har fundet, om nogen sig lovligt den kan vedkende.

fol 9a

** Jens Justsen i Hørret. Fremdeles andet ting ved magt at han opsagde sin velb. husbond den halve gård i Testrup, da han den ej efter denne dag kunde besidde.

** Vide Christensen i Skåde. Havde sit 1 ting til Anne Nielsdatter som nu tjener Sivert i Holme for hun tjeneste ham haver denne sommer tilsagt at skulle have nu tjent og derpå taget fæstepenge.

** Jørgen Jensen i Viby. Opsættelse. På egne og medarvingers vegne, nemlig Peder Jensen i Holme, Clemen Poulsen i Stautrup og Peder Sørensen i Trige samtlige deres vegne. Beviste med stævningsmænd Søren Michelsen i Holme og Laurs Rasmussen i Viby som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen at have stævnet efterskrevne for dom anlangende dem som haver været sl Per Madsen forrige ladefoged på Stadsgård af tilstående gæld skyldig, som han udi sin sygdom og udi sit yderste haver udi tvende personers hosværelse bekendt og testamenteret efterskrevne antegnelser som for retten blev læst og påskrevet, som er: Jens Sejersen i Stautrup, Poul Jensen ibd, Rasmus Godsen i Viby, Peder Godsen, Niels Jensen i Ormslev, Oluf Nielsen ibd, Peder Christensen, Michel Bødker ibd, Jens Skovs datter Maren Jensdatter, Rasmus Michelsen i Åbo, Thomas Nielsens enke i Kolt, Peder Michelsen i Endslev, Michel Svendsen i Ingerslev, Michel Madsen i Ravnholt, Søren Smed i Viby, Jep Michelsen i Ormslev, Rasmus Sørensen Basse, Søren Høfsen i Åbo. Fornævnte Jørgen Jensen på egne og medarvingers vegne satte udi alle rette om enhver af fornævnte personer lovpligtig er og bør at fra sig levere eller betale inden førstkommende 15 dage. Derpå begæredes dom. Opsat i 4 uger.

Tirsdag d. 9 juli 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Sørensen Værn i Åbo, Søren Rasmussen ibd, Michel Iversen i Edslev og Rasmus Nielsen i Langballe.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne efter foregående lysning den 25 juni giver last og klage

fol 9b

over Anders Sørensen i Holme, Christen Christensen ibd og Jens Michelsen i Bjødstrup for ulovlig skovhugst som de samtlige skal have gjort udi Skåde skov næstafvigte 14 juni. Formedelst enhver af dem haver forbrudt et fuld vold og derfor fremkaldes de dannemænd sandemænd her udi birket at sværge og gøre deres ed og tou udi denne sag i dag måned efter lovligt kald og varsel.

** Fornævnte Oluf Rasmussen lydeligt andet ting på en brun hoppe gående på Stadsgård mark som optegnet i tingbogen den 3 juli. Om nogen sig lovlig kunne vedkende.

** W: Sivert Jørgensen i Holme og Rasmus Sørensen i Slet afhjemlede ved ed efter recessen at de den 26 juni varsel gav til Anders Sørensen i Holme, Christen Christensen ibd og Jens Michelsen i Bjødstrup for den pågående hele proces.

** Jens Justsen i Testrup. Opsigelsesvidne. Jens Justsen stod for retten og var lovlig hans 3 ting for opsigelse af fæstet på den halve gård i Testrup han påbor. Og han at må flytte og føre sit tilhørende hvor han vil uden alle hinder. Jens Hansen i Testrup og Anders Jensen ibd afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag måned var på Skumstrup og gav varsel til Jens Poulsen, forvalter over Havreballe gårds len på velb. husbonds vegne og talte med kudsken Rasmus Nielsen for denne opsigelse og vidne her i dag at tage beskrevet.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling. Lod opnævne synsmænd at bese brøstfældigheden på de gårde som med frihed er antaget og møde i morgen i Beder, nemlig Rasmus Pedersen i Mårslet, Poul Jensen i Tander, Søren Poulsen i Langballe og Jens Nielsen Dalsgård ibd.

Tirsdag d. 16 juli 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Søren Laursen i Gunnestrup, Rasmus Michelsen i Ingerslev, Jens Andersen i Kattrup, Rasmus Jensen i Drammelstrup.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. I dag tredie ting på en brun hoppe gående på Stadsgård mark som optegnet i tingbogen den 3 juli. Om nogen sig lovlig kunne vedkende. I lige måde så tredie ting oplyst to svin.

fol 10a

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. Æskede synsvidne. For tinget fremstod synsmænd Rasmus Pedersen i Mårslet, Poul Jensen i Tander, Jens Nielsen Dalsgård i Langballe og Søren Poulsen ibd eftersom de lovlig af tinget i dag otte dage var opnævnt. Da vante og kundgjorde de samtlige at de haver synet efterskrevne gårde for brøstfæld:
Beder: Jens Sørensens gård.
Fløjstrup: Rasmus Mogensens gård.
Lille Fulden: Peder Rasmussens gård, den gård ibd som Søren Olufsen iboede, hvis jord nu Øvle Rasmussen anvender, Christen Leths gård, Søren Jensen Smeds gård, Søren Nielsens gård som Rasmus Jensen nu besidder.
Store Fulden: den gård Rasmus Olufsen iboede, Erich Michelsens gård.
Skåde: Frands Nielsens gård, Niels Pedersens boel, Jens Mouritsens gård, Michel Worms partsgård, Christen Tømmermands hus.
Holme: Søren Jensens partsgård, Anders Sørensens partsgård.
Viby: Gregers Rasmussens.
Ormslev: Jens Nielsens partsgård, Niels Andersens partsgård.
Edslev: Peder Laursens partsgård.
Ingerslev: Thomas Christensens gård, Rasmus Sørensens og Jens Sørensens gård.

fol 10b

Mårslet: Poul Pedersens gård, Rasmus Apels gård, Anne Fastrups gård, Niels Jensens partsgård, Rasmus Sørensens part, Oluf Madsens part.
Pederstrup: Anders Jensens gård.
Peder Nielsen og Thomas Jensen i Viby afhjemlede efter recessen at have givet varsel om syn i Viby sogn, Rasmus Sørensen i Slet og Christen Christensen i Holme i Holme og Trandbjerg sogne, Peder Persen og Rasmus Jensen i Mårslet for Mårslet sogn, Anders Hansen og Søren Jensen af Malling i Malling og Beder sogne, Laurs Rasmussen i Pederstrup og Jens Jensen i Bøgeskov for Tulstrup og Astrup sogne, Thomas Pedersen i Bering og Søren Nielsen i Kolt for Kolt og Ormslev sogne.

** Delefoged Oluf Rasmussen på velb. husbonds vegne. Dom. Beviste med stævningsmænd at have stævnet for dom efterskrevne mænd: Søren Jensen Smed i Lille Fulden, Peder Poulsen i Mårslet, Niels Jensen og Rasmus Sørensen ibd, Anders Jensen i Pederstrup, Rasmus Sørensen og Jens Sørensen i Ingerslev og Frands Nielsen i Skåde, som deres gårde med frihed af velb. husbond haver bekommet mod at sætte gårdene i stand, hvorfor hver af dem bør at betale for den brøstfældighed, der påfindes, indenfor 15 dage. Derpå begæredes dom.

fol 11a

Til vitterlighed.

Tirsdag d. 23 juli 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Hansen i Testrup, Anders Andersen i Gunnestrup, Peder Rasmussen i Edslev, Michel Iversen ibd, Niels Michelsen i Testrup og Peder Nielsen i Ask.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. Andet kald på de dannemænd sandemænd her i Birket anlangende den sag mod Anders Sørensen i Holme, Christen Christensen ibd og Jens Michelsen i Bjødstrup for ulovlig skovhugst at sværge og gøre deres ed og tou i dag 14 dage.

Tirsdag d. 30 juli 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Erichsen Loft i Østerby, Søren Michelsen i Ravnholt, Peder Rasmussen i Mårslet, Søren Simonsen i Ingerslev.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. Æskede vidne. For retten fremstod Frands Nielsen i Skåde og Christen Videsen ibd. Vant og kundgjorde efter recessen Frands Nielsen at den 14 juni kom han gående i Skåde skov og der så Christen Christensen Biermand i Holme hugge et træ og det faldt mens han så derpå. Videre derom vidste han ikke. Vant Christen Videsen at nævnte dag kom han i Skåde skov og der så at Christen Christensen i Holme, Anders Sørensen ibd og Jens Michelsen i Bjødstrup stod ved træet og der læssede hver deres vogn. Varsel som tilforn.

** Nok æsket synsvidne. Vide Christensen i Skåde og Jens Bech ibd vant efter recessen at de den 15 juni var i Skåde skov og så en bøgestub. Varsel hertil som tilforn.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. Lyste for lovmål anlangende ulovlig skovhugst som nu forgangen den 27 juli skal være begået i Fløjstrup skov af Niels Rasmussen hos Knud Michelsen

fol 22b

i Fløjstrup samt af Eske Christensen tjenende Niels Michelsen i Malling Bisgård. Advaret sandemændene udi birket.

Tirsdag d. 6 august 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Peder Knudsen i Bøgeskov, Rasmus Nielsen i Malling Bisgård, Jens Nielsen i Ormslev, Knud Michelsen i Fløjstrup, Søren Smed i Viby, Rasmus Christensen i Slet, Christen Sørensen på Skumstrup og Peder Andersen i Viby.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling. Lyste for lavmål anlangende ulovlig skovhugst som skulle være begået af Anders Sørensen Bach i Holme, Christen Christensen ibd og Jens Michelsen i Bjødstrup nu forgangen den 14 juni udi Skåde skov. Advarer de sandemænd her i birket efter lovligt kald og varsel derom at gøre deres ed og tou?.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på sin velb. husbonds vegne. Sandemænds ed. Fornævnte Oluf Rasmussen for tingsdom lod formelde et lysningsvidne her af ting den 1 juni. Oluf Rasmussen lyste til lovmål anlangende ulovlig skovhug begået skulle være af Anders Sørensen Bach i Holme, Christen Christensen ibd og Jens Michelsen i Bjødstrup nu forgangen 14 juni. Advaret de sandemænd at gøre deres ed og tou. Ydermere formelder han vidnesbyrd og synsvidner af 30 juli, hvorfor i dag er 3 kald, hvorefter Oluf Rasmussen begærede af fogeden fylding på sandemænd. Herimod mødte udi retten Christen Christensen i Holme og Jens Michelsen i Bjødstrup og benægtede ved helligste ed for retten at nogen af dem havde hugget noget i Skåde skov, langt mindre noget derfra bortført. Herfor mødte Søren Michelsen Pøel, borger i Århus, på vegne af Christen Christensen og Jens Michelsen som fuldmægtig på deres husb. vegne i København. Fremlagde skriftlig erklæring og svar sålydende: Eftersom vi underskrevne Christen Christensen udi Holme og Jens Michelsen i Bjødstrup med voldsforfølgnings tiltale til Havreballegårds birketing søges af delefogeden Oluf Rasmussen af den årsag at vi skulle ulovlig have hugget udi husbonds skov, hvorimod dette er vores korte svar. Først så er det ej lovlig afbevist at vi noget haver der hugget, langt mindre noget derfra bortført, uden med Frands Nielsens enlige vidne, som vidner at Christen Christensen skulle have hugget et træ. Til hvis nytte træet er fældet er klart at se, idet skovfogeden Vide Christensen i Skåde og Jens Bech ibd den anden dagen havde fundet det liggende udi skoven.

fol 12a

Frands Nielsen.. er moxen et umyndigt barn, og derfor bør efter loven ikke at være vidne mod nogen, hvorfor vi for denne tiltale bør at frikendes. Søren Michelsen Pøel, borger i Århus, til vitterlighed. Læst og påskrevet for retten. Opnævnt tvende dannemænd til at sætte fylding på sandemænd, nemlig Søren Laursen i Gunnestrup og Ove Michelsen i Bering som opstod for retten og i hånd tog hverandre, tilfyldte sandemændene i denne sag at gøre deres ed og tou efter loven, recessen og birkeretten. Sandemændene i birket, nemlig Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt og Rasmus Pedersen i Mårslet, afsagde for retten, at eftersom sagen ikke er bevist med Frands Nielsens ermlige vidne, at Christen Christensen skal have omhugget et træ i Skåde skov, hvilket han højligt benægter at have hugget eller bortført, og eftersom her og er fremstillet en umyndig dreng til vidnesbyrd, at Anders Sørensen i Holme og Jens Michelsen i Bjødstrup skulle have holdt i Skåde skov med læs på deres vogne og de det for retten højligen benægter, vidste de dannemænd sandemænd ej fornævnte saggivende personer vold at kunne oversværge, men svor dem fri.

fol 12b

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på sin patrons vegne. Æskede dom. Eftersom han den 16 juli næst forleden haver bevist med stævningsmænd som lovligt har stævnet overalt her udi birket, nemlig: Peder Nielsen og Thomas Jensen i Viby afhjemlede efter recessen, at de ottende dagen stævnede og kaldte menige mænd i Viby sogn, Rasmus Sørensen i Slet og Christen Christensen i Holme udi Holme og Tranbjerg sogne, Peder Pedersen og Rasmus Jensen i Mårslet stævnede i Mårslet sogn; Anders Hansen og Søren Jensen i Malling udi Beder og Malling sogne, Hans Rasmussen i Pederstrup og Jens Jensen i Bøgeskov udi Tulstrup og Astrup sogne, Thomas Pedersen i Bering og Søren Michelsen i Kolt stævnede og kaldte i Kolt og Ormslev sogne, enhver til hus og bopæl her til ting for dom imod at svare og erklære. Oluf Rasmussen derom fremlagde en rigtig underskreven restans af forvalter Jens Poulsen på Skumstrup underskreven som således indeholder restanser i Havreballegårds birk til dom 1 maj 1672 hvor udi alle sl Jacob Sørensens restanser er indtegnede, både de han i sine regnskaber havde indleveret og de hans enke Rebecca Bechten anno 1671 overdrog til Oluf Rasmussens patron. Nemlig:
Viby sogn og by: Michel Sørensen, Rasmus Rasmussen, Poul Jensen, Rasmus Pedersen, Peder Jensen, Michel Andersen, Jens Eskesen, Niels Mogensen, Søren Poulsen, Jens Thomasen, Poul Rasmussen Møller, Knud Sørensen, Gregers Rasmussen, Simon Rasmussen, Niels Laursens som H. Christen Jensen skal betale, Gregers Christensen, Jens Sørensen.
Holme sogn og by: Mogens Pedersen, Søren Michelsen, Søren Nielsen, Peder Sørensen Molbo, Niels Sørensen, Anders Sørensen, Anders Knudsen, Sivert Jørgensen, Rasmus Sørensen efter aftale med H. Niels Sørensens enke 1670, Laurs Jensen, Søren Jensen, Jens Brunborg, Ove Jensen, Morten Madsen, Niels Pedersens som Knud Rytter skal betale, Rasmus Pedersen.
Skåde: Jens Mouritsen, Michel Worm, Morten Laursen, Frands Nielsen, Jacob Sørensen, Jens Poulsen, Christen Jensen,

fol 13a

Ove Christensen, Christen Nielsen Tømmermand, Vide Christensen, Jens Pedersen, Jens Olufsen, Niels Pedersen.
Trandbjerg sogn: Gunnestrup: Michel Pedersen, Christen Svendsen, Anders Andersen,
Børup: Rasmus Pedersen, Michel Svendsen.
Slet: Michel Sørensen, Niels Nielsen, Jens Michelsen, Rasmus Christensen, Rasmus Sørensen.
Østerby: Michel Loft.
Bjødstrup: Peder Pedersen, Laurs Sørensen,
Mårslet sogn og by: Rasmus Michelsen, Peder Rasmussen Eskegaard, ung Rasmus Sørensen, Jens Svendsen, gl Rasmus Sørensen, Niels Jensen, Mads Pedersen, Oluf Madsen, Anders Rasmussen, Jens Rasmussen, Niels Bomholt, Anne Fastrups, Jens Poulsen, Peder Michelsen

fol 13b

heraf noget til Jacob Sørensen betalt, Jens Loft, Rasmus Jensen, Rasmus Jørgensen, Niels Jørgensen, Rasmus Pedersen, Poul Pedersen, Jens Andersen, Niels Michelsen, Niels Rasmussen, Jens Sørensen Smed, Morten Sørensen.
Testrup: Peder Foghs enke, Jens Hansen, Niels Michelsen, Jens Justsen, Peder Michelsen, Jens Sørensen Smed, Svends enke, Jens Michelsen.
Obstrup: Jens Knudsen.
Hørret: Niels Pedersen, Peder Nielsen, Mads Sørensen, Jørgen Jensen, Erich Nielsen, Bodil Jensen, Hans Pedersen, Rasmus Jensen, Peder Thygesen, Anders Willumsen, Søren Smed, Søren Pedersen Skræder, Niels Knudsen, Bodil Pedersdatter.
Langballe: Eske Øvlisens enke, Rasmus Jensen, Michel Nielsen, Michel Jensen, Rasmus Rasmussen, Søren Poulsen, Søren Nielsens enke, Jens Michelsen, Jens Nielsen Dalsgård, Peder Jensen.
Store Fulden: Michel Jensen, Rasmus Olufsen,

fol 14a

Rasmus Jensens enke afbeviste med sl Jacob Sørensens seddel, Søren Rasmussen, Anders Jensen.
Beder sogn og by: Peder Bundsen, Søren Hansen, Jens Michelsen Smed, Michel Øvlisen, Niels Laursen, Stephan Jensen, Jens Sørensen, Jens Pedersen Møller.
Over Fløjstrup: Rasmus Mogensen, Jens Laursen, Laurs Sørensen, Søren Nielsen, Niels Sørensen, Oluf Mortensen, Jens Rasmussen, Jens Sørensen Kysing, Niels Pedersen Møller, Søren Rasmussen, Rasmus Jensen.
Lille Fulden: Rasmus Jensen, Rasmus Jensen Due, Christen Jensen Leth, Jens Sørensen, Jens Pedersen.
Fløjstrup: Øvle Rasmussen.
Battrup: Peder Rasmussen Kjeldshøj efter Jacob Sørensens regnskab, Jens Poulsen, Jens Nielsen, Jens Pedersen, Jens Nielsen Rokballe, Rasmus Michelsen, Peder Rasmussen Rytter, Søren Nielsen Rokballe, Eske Sørensen, Laurs Hansen, Rasmus Bertelsen, Rasmus Møller i
Langballe, Søren Andersen.
Seldrup: Øvle Jensen, Oluf Sørensen.
Malling sogn og by: Søren Sørensen Bonde, Jens Jørgensen, Rasmus Andersen, Christen Terkildsen, Søren Michelsen, Jacob Michelsen, Anders Pedersen, Rasmus Nielsen, Peder Øvlisen, Oluf Andersen, Niels Bennedsen.
Synnedrup: Rasmus Sørensen, Mads Nielsen, Jens Hansen.
Bisgård: Rasmus Nielsen, Søren Michelsen.

fol 14b

Snogdrup: Rasmus Sørensen, Peder Jensen, Jens Jørgensen, Hans Sørensen, Oluf Rasmussen.
Elmose: Peder Jensen, Jens Nielsen.
Ajstrup: Rasmus Bennedsens enke, Jens Sørensen, Anders Nielsen, Terkild Nielsen, Niels Madsen, Rasmus Pedersen, Jens Nielsen, Michel Michelsen.
Storenor: Frands Mortensen, Rasmus Sørensen, Søren Simonsen, Rasmus Madsen.
Lillenor: Jens Nielsen, Anders Pedersen, Rasmus Jacobsen.
Starup: Jens Jensen, Peder Andersen, Niels Mortensen, Michel Mortensen.
Skåbling: Oluf Pedersen, Peder Laursen, Sejer Sørensen, Jens Johansen, Knud Nielsen.
Pøel: Michel Sørensen, Morten Michelsen.
Pedholt: Peder Sørensen, Søren Jensen, Søren Sørensen, Michel Michelsen, Rasmus Jensen.
Elkjær: Hans Nielsen, Niels Jensen.
Krekær: Niels Laursen, Michel Sørensen.
Fløjstrup: Niels Pedersen, Niels Jensen Fisker, Jens Fisker, Frands Sørensen, Peder Jensen, Mogens Michelsen, Knud Michelsen, Niels Pedersens som Mads Pedersen skal betale.
Tulstrup sogn og by: Peder Michelsen

fol 15a

Rasmus Jørgensen, Jens Nielsen Stautrup.
Pederstrup: Eske Michelsen, Simon Mogensen, Jens Poulsen, Peder Mogensen, Anders Rasmussen, Jørgen Jensen, Niels Sørensen Smed, Jens Poulsen, Claus Hansen, Jens Rasmussen.
Tiset sogn og by: Rasmus Laursen, Niels Jensen.
Tander: Poul Jensen, Jacob Jensen, Michel Øvlisen, Jens Sørensen.
Ravnholt: Michel Madsen, Oluf Poulsen, Søren Michelsen, Jens Rasmussen, Jens Michelsen, Jacob Jensen, Peder Jensen på Jacob Jensens vegne som H Christen i Viby haver lovet for, Erich Nielsen, Michel Laursen, Søren Michelsen.
Ingerslev: Peder Thomasen, Christen Rasmussen, Niels Jensen, Rasmus Michelsen, Laurs Jensen Bjerregård, Anders Andersen, Niels Jensen Snedker, Jens Nielsen, Erich Michelsen, Thomas Christensen, Niels Sørensen, Rasmus Sørensen, Rasmus Jensen, Peder Thomasen.
Edslev: Rasmus Andersen.

fol 15b

Mustrup: Anders Sejersen, Søren Sørensen.
Battrup: Michel Mouritsen, Erich Christensen, Øvle Jensen, Poul Rasmussen.
Astrup sogn og by: Jens Laursens enke, Rasmus Hansen, Knud Sørensen, Michel Rasmussen, Rasmus Mogensen, Christen Eskesen, Jens Ibsens enke, Jens Bonde, Laurs Frandsen.
Løjenkær: Jens Rasmussen Degn, Rasmus Sørensen, Jens Sørensen.
Ask: Peder Nielsen, Peder Madsen.
Bøgeskov: Jens Frandsen, Rasmus Andersen, Peder Andersen, Jep Andersen, Jens Nielsen, Rasmus Nielsens enke, Mogens Jensen.
Drammelstrup: Rasmus Jensen.
Rosborg: Niels Pedersen.
Kolt sogn og by: Rasmus Kold, Niels Rasmussen, Thomas Nielsen, Jens Willumsen, Jens Sørensen, Peder Jensen, Rasmus Poulsen.
Kattrup: Michel Christensen, Jens Pedersens enke vedgået af hendes bror Peder Kattrup, Peder Nielsen, Jens Andersen.
Bering: Peder Jensen.
Endslev: Niels Frandsen, Peder Michelsen, Rasmus Jensen,

fol 16a

Edslev: Peder Thomasen, Peder Rasmussen, Morten Jensen som er bortrømt, Michel Iversen, Jens Poulsen, Peder Laursen.
Edslev mølle: Edslev møller.
Lemming: Jens Christensen, Thomas Pedersen, Laurs Sørensen.
Stautrup: Jens Simonsen, Peder Erichsen, Morten Poulsen, Niels Andersen.
Ormslev sogn og by: Oluf Nielsen, Jens Nielsen, Jens Poulsen, Anders Nielsen, Niels Andersen, Anders Sørensen som tjente Karen Ormslevs, Jep Michelsen, Jens Poulsen, Maren Pedersdatter. Husmænd: Jens Jørgensen, Poul Nielsen, Rasmus Snedker, Johan Poulsen, Rasmus Andersen, Jens Laursen.
Åbo: Søren Vesten, Michel Jensen, Søren Rasmussen.
Svarende til restancerne på forvalter Jens Poulsens sl patrons bøndergods som denne kaldte og æskede. Hvorefter Oluf Rasmussen formanede enhver bør at betales inden 15 dage. Da efter tiltale.

fol 16b

Disse restancer er rigtigt bevist med jordebøger og håndskrifter, som den forrige forvalter sl Jacob Sørensen er givet af hans patrons indstævnede bønder eller overleveret af Rebecca Bechtens sl Jacob Sørensens enke. Hvor imod de fleste af de indstævnede bønder mødte udi retten og den største part af dem vedgik deres restans.

Tirsdag d. 13 august 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Michel Erichsen Loft i Østerby, Rasmus Jørgensen i Tulstrup, Michel Jensen i Åbo, Rasmus Nielsen i Malliing Bisgård, Rasmus Thomasen i Lemming og Ove Michelsen i Bering.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne efter foregående lysning den 30 juli gav last og klage over Niels Rasmussen hos Knud Michelsen i Fløjstrup og Eske Christensen tjenende Rasmus Nielsen i Malling Bisgård for ulovlig skovhugst udi Fløjstrup skov den 27 juli, hjemlede og bestod Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd ved ed og med oprakte fingre efter recessen at have givet lovligt varsel til fornævnte Rasmus Nielsens tjener Eske Christensen i Malling Bisgård og Niels Rasmussen hos Knud Michelsen i Fløjstrup for dom, klage og første kald på sandemænd.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling lydeligt på husbonds vegne forbød at ingen skal sig dertil fordriste at løse nødder i hans skove uden de, som skal yde nødder. Og enhver mand her i birket skal fremskaffe en halv skæppe gode nødder.

** Jørgen Jensen i Viby på egne vegne. Dom. Peder Jensen i Holme, Clemen Poulsen i Stautrup og Peder Sørensen i Brabrand deres nærværelse, samtlige bød sig udi rette med en opsættelse her af ting den 3 juli sidst forleden, vedstod at være bevist med stævningsmænd Søren

fol 17a

Michelsen i Holme og Laurs Rasmussen i Viby som afhjelmede ved ed med oprakte fingre efter recessen at de den 25 juni sidst forleden stævnede efterskrevne for dom anlangende dem som haver været sl Peder Madsen, forrige ladefoged på Stadsgård gæld skyldig. For retten læst og påskrevet: Jens Sejersen i Stautrup, Poul Jensen ibd, Rasmus Godsen i Viby, Oluf Nielsen i Ormslev, Peder Christensen, Michel Bødker ibd, Jens Skovs datter Maren Jensdatter, Rasmus Michelsen i Åbo, Thomas Nielsens enke i Kolt, Peder Michelsen i Endslev, Michel Svendsen i Ingerslev, Michel Madsen i Ravnholt. Jørgen Jensen på egne og medarvingers vegne satte udi alle rette om enhver af disse personer bør betale fornævnte gæld til sl Peder Madsens arvinger indenfor 15 dage, og derpå begæredes dom. Intet svar, først opsat i 4 uger, dernæst i 14 dage, som er til i dag. I dag er mødt fornævnte Jørgen Jensen på egne og medarvingers vegne og begærede endelig dom. Da efter påråbelse mødte til genmæle Poul Jensen i Stautrup og ved helgens ed sagde sig at have betalt til sl Peder Madsen, Jens Sejersen ibd hævder også at have betalt. Ligeledes Oluf Nielsen i Ormslev som hævder ikke at have noget bekommet af sl Peder Madsen. Peder Christensen ibd ved ed sagde at have sl Peder Madsen i levende live betalt. Rasmus Michelsen i Åbo fremlagde sit svar. Michel Loft i Østerby på sl Michel Madsens enke i Ravnholt hendes vegne og hun selv nægtede ved helgens ed, at hendes sl mand var Peder Madsen noget skyldig. Da efter tiltale og gensvar: Thomas Nielsens enke i Kolt tilstod at hendes sl mand havde gæld til Peder Madsen, Michel Svendsen i Ingerslev vedgik gæld, Peder Christensen i Ormslev og Poul Jensen i Stautrup bekræftede under ed at have gæld til sl Peder Madsen.
Jens Sejersen i Stautrup mølle fremfører, at sl Peder Madsen af ham adskilligt skal have bekommet, Oluf Nielsen

fol 17b

i Ormslev og Rasmus Michelsen i Åbo ligeså. Anne Jensdatter i Ravnholt sl Michel Madsens i rette lagde sit skriftligt indlæg, at hverken hun eller hendes sl mand noget af sl Peder Madsen haver bekommet. Rasmus Godsen er ikke mødt, ej heller Michel Bødker i Ormslev og Peder Michelsen i Endslev. Og ingen af dem uden Michel Madsens enke fragår at have gæld til sl Peder Madsen. Efter slig lejlighed turde jeg mig ej understå dem at frikende, men dem tilfinder at betale inden 15 dage. Belangende sl Michel Madsens enke i Ravnholt, da efferdi hun højlig benægtede, at hun ej haver noget af Peder Madsen bekommet og hendes sl mand ej heller imellem tid hun var i ægteskab med ham, da eftersom hendes mand ved døden er afgangen og ingen håndskrift fra ham fremvises, frikendes hun.

** Endnu fornævnte Jørgen Jensen. Dom. Bød sig udi rette med fornævnte opsættelse hvor bevistes med fornævnte stævningsmænd lovlig at have kaldt til hus og bopæl for dom anlangende dem som haver været sl Peder Madsen forrige ladefoged på Stadsgård af tilstående og gæld skyldig, nemlig Søren Smed i Viby, Jep Michelsen i Ormslev, Rasmus Sørensen Basse, Søren Høfsen i Åbo. Fornævnte Jørgen Jensen på egne og samtlige medarvingers vegne satte udi rette om ej hver af fornævnte personer lovpligtig er og bør fra sig levere eller betale inden 15 dage. Derpå begæredes dom. Mødte til genmæle Søren Rasmussen Smed i Viby

fol 18a

som benægtede højlig at han aldrig havde annammet noget af sl Peder Madsen udi hans levende live og derfor for denne tiltale bør frikendes. Rasmus Sørensen Basse benægtede fornævnte gæld, Søren Høfsen ligeså. Jep Michelsen mødte og fremlagde sit skriftlige svar. Da efter tiltale og gensvar. Eftersom Jørgen Jensen ganske intet til bevis fremlægger uden hans egen sigtelse, og gælden af fornævnte personer fragås og nægtes, da ved jeg intet andet end dem derfor at frikende.

Tirsdag d. 20 august 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Svendsen i Børup, Søren Vesten i Åbo, Peder Jensen i Holme, Knud Michelsen i Fløjstrup, Rasmus Nielsen i Malling Bisgård, Christen Svendsen i Gunnestrup.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. Vidnesbyrd. Jens Laursen af Fløjstrup stod for retten og vant ved helligen ed, at Eske Christensen som tjener Rasmus Nielsen i Malling Bisgård og Niels Rasmussen som tjener Knud Michelsen i Fløjstrup huggede to risege på skovskifterne i Fløjstrup skov lørdagen før St Olufsdag. Og Jens Laursen pantede Eske Christensen en økse fra, som egen blev hugget med.

** Syn. For tingsdom stod Niels Sørensen i Fløjstrup og Niels Pedersen ibd, vant efter recessen at de så ommeldte eg lå huggen i fornævnte

fol 18b

Niels Sørensens skovskifte i Fløjstrup skov. I lige måde beså de en egerod på Kallgårdsskiftet i Fløjstrup skov. W: Anders Jensen i Malling og Søren Jensen ibd efter recessen at de den 23 juli næst forleden varsel gav Eske Christensen med sin husbond Rasmus Nielsen i Bisgård og Niels Rasmussen med sin husbond Knud Michelsen i Fløjstrup.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på sin patrons vegne. Æskede dom. Beviste med stævningsmænd Rasmus Sørensen i Slet og Rasmus Rasmussen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte i Holme Holme og Tranbjerg sogne, Rasmus Kold i Kolt og Johan Poulsen i Ormslev udi Ormslev og Kolt sogne, Hans Rasmussen i Pederstrup og Jens Jensen i Bøgeskov i Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne, Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd i Mårslet, Beder og Malling sogne, enhver til hus og bopæl for dom anlangende restancer på landgilde smør forfalden til St. Hansdag. Indstævnet er:
Holme: Mogens Pedersen, Søren Michelsen.
Skåde: Frands Nielsen, Ove Christensen.
Slet: Jens Michelsen.
Mårslet: Rasmus Michelsen, Peder Rasmussen og Rasmus Sørensen, Anders Rasmussen og Jens Rasmussen, Rasmus Jørgensen.
Testrup: Jens Justsen og Peder Michelsen.
Hørret: Peder Nielsen og Mads Sørensen, Rasmus Jensen.
Store Fulden: Anders Jensen.
Over Fløjstrup: Jens Laursen, Laurs Sørensen og Søren Nielsen.
Lille Fulden: Søren Jensen, Rasmus Due.
Bisgård: Rasmus Nielsen, Søren Nielsen.
Ajstrup: Terkild Nielsen.
Fløjstrup: Niels Fisker.
Tulstrup: Michel Pedersen.
Pederstrup: Simon Mogensen, Peder Mogensen, Niels Sørensen og Jørgen Jensen.
Ravnholt: Peder Jensen.
Ingerslev: Christen Rasmussen, Anders Andersen, Jens Nielsen Snedker, Niels Sørensen og Rasmus Sørensen.
Bøgeskov: Rasmus Andersen, Rasmus Nielsens enke, Mogens Jensen.
Kolt: Rasmus Kold.
Kattrup: Michel Christensen.
Endslev mænd
Ormslev: Oluf Nielsen, Anders Nielsen, Jens Nielsen, Niels Andersen og Jep Michelsen.
Åbo: Søren Vesten, Oluf Rasmussen.
Oluf Rasmussen formente enhver bør at yde og betale fornævnte resterende smør inden 15 dage, og derpå begæres dom. Ingen mødt til svar eller erklæring.

fol 19a

Tirsdag d. 27 august 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Laursen i Fløjstrup, Frands Sørensen, Knud Michelsen ibd, Rasmus Nielsen i Malling Bisgård, Jens Jørgensen i Snogdrup, Mogens Michelsen i Fløjstrup.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling på velb. husbonds vegne. Æskede vidne. For tingsdom stod Maren Rasmusdatter i Fløjstrup som var kaldet for sin sandhed at vidne og bekende, og da vant hun ved helligen ed efter recessen, at hun lørdagen før St. Olufsdag gik i Fløjstrup skov hos hendes husbonds køer, og der så hun at på velb. husbonds skovskifte stod to karle og huggede en eg, og det var Knud Michelsens svend i Neder Fløjstrup ved navn Niels Rasmussen. Oluf Rasmussen spurget hende, om den anden var Rasmus Nielsens svend i Bisgård ved navn Eske Christensen, dertil hun svarede at hun det ej kunde nægte.

** Delefoged Oluf Rasmussen i Malling. Efter lysning, klage, 1 kald, syn og vidnesbyrd var det Oluf Rasmussens andet kald på sandemændene i birket, advarede og tilsagde dem at de i dag 14 dage skal møde og gøre deres ed og tou. Varsel hertil som tilforn den 13 og 20 august.

Tirsdag d. 3 september 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Niels Michelsen i Testrup, Michel Svendsen i Børup, Michel Jensen i Åbo og Morten Poulsen i Ravnholt.

Intet at bestille.

Tirsdag d. 10 september 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Poul Rasmussen i Ravnholt.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Michel Svendsen i Børup, Peder Jensen i Bering, Jens Hansen i Testrup, Rasmus Sørensen i Jegstrup, Rasmus Michelsen i Kolt.

** Ærlig og velagte mand Thomas Rasmussen, borger og beediget prokurator i Århus på vegne Peder Jensen Elkjær, borger og forordnet værge for sl Mads Wurms børn ibd. Æskede vidne. Søren Pedersen Leth i Harlevholm i denne sag forordnet i dommersædet.

fol 19b

Blev fremstillet varselsmænd, Michel Jensen af Århus og Jens Mouritsen ibd som afhjemlede efter recessen at de den 9 sept sidst afvigte kald og varsel gav Anders Andersen i Ormslev for vidne og hvis andre lovmål fornævnte Jens Elkjær agter at lade prøve for birketinget. Så for retten fremstod Niels Frandsen i Endslev som var forordnet udi birkefogedens sted, vant efter recessen, at han den 26 august var udi Anders Andersens hus og gård i Ormslev for at gøre udlæg på borger i Århus Peder Jensen Elkjærs vegne efter dom ved Århus byting den 13 juni. Han udtog en gammel brun hest og andre genstande til en værdi 5 mark over gælden, hvilke 5 mark Peder Jensen da strax tilbød Anders Andersen, men han ville det annamme. Men imod hans vilje og forbud tog samme hest og en anden som stod for en vogn og kørte bort af gården. Ligeså vant Rasmus Jensen Kold i Kolt, som dertil var vurderingsmand. Og fornævnte Anders Andersen af Ormslev var til vedermålsting.

** Fornævnte Thomas Rasmussen på Peder Elkjærs vegne her for retten gav last og klage over Anders Andersen i Ormslev og lyses han derfor i dag et fuldt vold til. Første kald på sandemænd her i birket efter loven og birkeretten.

** 1 ting efter omdført varsel til Søren Jensen i Holme for hvis han er Peder Jensen Elkjær i Århus skyldig.

Tirsdag d. 17 september 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Søren Erichsen i Jegstrup.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Hansen i Testrup, Søren Jensen i Hørret, Peder Jensen i Bering, Søren Rasmussen i Slet, Rasmus Michelsen i Kolt.

** Hans Keyser efter foregående befaling lod advare og lydeligen tilsige velb. husbonds tjenere her udi birket med allerførste at fremskaffe og yde nødder.

** Peder Jensen Elkjær, borger i Århus, havde andet ting til delemål over Søren Jensen i Holme for hvis han er ham skyldig.

Tirsdag d. 24 september 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.

fol 20a

Otte mænd: Søren Laursen i Gunnestrup, Jens Hansen i Testrup, Søren Ovesen i Åbo, Rasmus Sørensen i Slet, Jens Justsen i Testrup, Laurs Knudsen ibd, Rasmus Jensen i Endslev, Michel Christensen i Kattrup, Jens Sejersen i Stautrup.

** Rasmus Pedersen Teglgård, borger og beediget prokurator i Århus, på Peder Jensen Elkjærs vegne. Tredie ting til delemål over Søren Jensen i Holme for hvis han er Peder Elkjær skyldig. Intet svar. Tredie ting ved magt.

** Endnu i lige måde Rasmus P. på Peder Jensens vegne efter foregående tingsvidne. Klage, lysning og første kald på sandemænd anlangende Anders Andersen i Ormslev var dette fremdeles andet kald, advaret sandemændene at gøre deres tov. Mourits Hansen, forpagter på Kærbygård, hertil svarede, formente at efferdi ikke her fremføres kaldsvidne her i dag at tage beskrevet og Anders Andersen ikke heller til stede som efter varsel sig kunne vide at rette. Rasmus Teglgård herimod fremlagde 1. kalds vidne. Derfor andet kaldsvidne.

** Peder Jensen i Bering gav last og klage på Rasmus Nielsen og Ove Michelsen i Bering for de ikke som forsvarligt omlukke deres gårds tilhørende toftejorder. Og klagede på Rasmus Nielsen for han haver slaget benet sønder på hans so og et andet han har mistet. Fremstillede tvende synsvidner, Rasmus Jensen i Endslev og Michel Christensen i Kattrup som vant og kundgjorde at de i dag 14 dage var til syn hos Rasmus Nielsen og Ove Michelsen i Bering deres toftejorder, og dele af gærdet var slet øde. Desuden syn på de beskadigede svin. Hvilke skade Peder Jensen beskyldte at sine svin havde bekommet udi fornævnte Rasmus Nielsens og Ove Michelsens tofte, hvilket synsmændene således afhjemlede. Vant og bestand Thomas Pedersen og Søren Michelsen i Bering ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag 14 dage gjorde og gav Rasmus Nielsen og Ove Michelsen i Bering lovlig varsel for dette vidne her i dag at tage beskrevet.

Tirsdag d. 1 oktober 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Søren Erichsen i Jegstrup.

fol 20b

Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Michel Jensen i Åbo, Søren Laursen i Gunnestrup, Ove Michelsen i Bering, Peder Jensen ibd, Anders Andersen i Ormslev, Søren Jensen i Holme.

Intet at bestille.

Tirsdag d. 8 oktober 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Poul Rasmussen i Ravnholt.
Otte mænd: Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Laursen i Gunnestrup, Michel Svendsen i Børup, Rasmus Sørensen i Slet, Anders Hansen i Malling, Søren Vesten i Åbo, Peder Jensen i Bering, Christen Rasmussen i Ingerslev.

** Poul Rasmussen i Ravnholt på sognepræst i Tiset og Viby H. Christen Jensens vegne. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Jacob Christensen og Rasmus Sørensen i Viby som afhjemlede efter recessen, at de i dag 14 dage lovligt stævnede og kaldte Mogens Pedersen i Holme og Johanne sl Simon Rasmussens efterleverske i Viby med hendes børn og lavværge for dom. Saggav og tiltalte Mogens Pedersen for penge skyldig til H. Christen Jensen og Johanne sl Simon Rasmussens for offer hendes sl mand var skyldig for foregående år samt for at have begravet og prædiket over ham den 28 oktober 1671. Satte udi alle rette om fornævnte Mogens Pedersen og Johanne sl Simon Rasmussens lovpligtig er og bør at betale inden 15 dage. Derpå begæredes dom. Intet svar, opsat i 14 dage.

Tirsdag d. 15 oktober 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Poul Rasmussen i Ravnholt.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Anders Andersen i Gunnestrup, Jens Hansen i Testrup, Jens Jensen i Viby, Michel Jensen i Åbo, Poul Jensen i Lemming og Rasmus Sørensen i Slet.

Ganske intet at bestille.

fol 21a

Tirsdag d. 22 oktober 1672
Niels Frandsen i Endslev i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Oluf Rasmussen i Malling.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Poul Sørensen i Lemming og Peder Jensen i Holme, Laurs Bjerregård i Ingerslev.

Intet var at bestille.

Tirsdag d. 29 oktober 1672
Oluf Rasmussen i Malling i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og Søren Erichsen i Jegstrup.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Mogens Nielsen i Hasselager, Laurs Sejersen i Jegstrup, Jens Michelsen i Astrup, Christen Andersen i Slet, Søren Laursen, Anders Andersen i Gunnestrup, Anders Hansen i Malling.

** Poul Sørensen i Lemming på Kolt kirkes vegne, 3 ting til delemål over Thøger Pedersen i Bering for resterende kirketiende, efter påråbelse ingen erklæring.

** Rasmus Pedersen i Mårslet på matrone Kirsten Andersdatter sl Jens Mouritsens fordum byfoged i København hendes vegne. Æskede afkald. For retten fremstod Søren Michelsen i Malling Bisgård og udi hånd tog Rasmus Pedersen på Kirsten Andersdatters vegne, kendtes og tilstod at eftersom han med sine medarvinger med deres frie vilje og med deres øvrigheds, velfornemme mand Jens Poulsen Kolding, forvalter over Havreballegårds amt hans samtykke. Den 2 april 1672 har fuldmægtigt og myndig gjort sl Jens Mouritsen KM fordums byfoged i København at annamme al hvis arv og arveparter som hans kære hustru Anne Nielsdatter kunne være arveligt tilfalden efter sin sl morbror Rasmus Knudsen som boede og døde udi Rabalborg i Skåne, efter hvilken fuldmagt den sl mand Jens Mouritsen udi levende live havde personlig rejst til Skåne og der søgt rigtighed på deres vegne. Men som den sl mand hastigen ved døden er afgangen, og han samt medarvinger om hans forretninger ej haver bekommet

fol 21b

relation og forklaring, hvorledes alting på hans og medarvingers vegne var handlet, derover været forårsaget sin kære hustru Anne Nielsdatter udi egen person med sine søskende og medarvinger at overskikke til bemeldte Skåne og derpå sin sl morbroder Rasmus Knudsens stervbo med sine medarvinger været til stede. Anne Nielsdatter for deres kvota haver annammet for nøje og fuld værd af velb. sl Jens Mouritsens efterladte enke Kirsten Andersdatter udi København, og de takker hende for oprigtig medhandling og god betaling og derfor fuldkommelig tilstår Kirsten sl Jens Mouritsens, hendes børn og arvinger samme arv deres part in natura at annamme og bruge i deres sted og at holde Kirsten sl Jens Mouritsens for denne arvehandling skadesløs.

fol 22a

Tirsdag d. 5 november 1672
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Niels Willadsen, Tingskriver, og Rasmus Pedersen i Mårslet.
Otte mænd: Jens Jensen i Starup, Michel Mortensen ibd, Jens Hansen i Synnedrup, Rasmus Sørensen ibd, Peder Jensen i Viby, Michel Sørensen ibd, Jens Michelsen i Langballe og Niels Sørensen ibd.

** Poul Sørensen i Lemming. Æskede dele. Fornævnte Poul Sørensen lydelig igen ved sekshøring, nemlig Rasmus Jensen i Drammelstrup, Peder Knudsen i Bøgeskov, Anders Hansen i Malling, Søren Jensen ibd, Michel Jensen i Åbo og Michel Svendsen i Børup. Lod fordele Thøger Pedersen i Bering for penge, resterende kirketiende han ej godvilligt haver betalt og ej til tredie ting haver rettet for sig eller nu i dag mødt til nogen erklæring. Vant og bestod Jesper Rasmussen i Lemming og Poul Rasmussen ibd ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag måned gav lovligt varsel til Thøger Pedersen for denne dele og vidne her i dag at tage beskrevet.

** Peder Knudsen i Bøgeskov. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Jens Jensen i Bøgeskov og Knud Laursen i Løjenkær at i dag 14 dage lovligt er stævnet sl Jens Laursens hustru Else Rasmusdatter i Astrup med hendes børn og lavværge for dom. Saggav hende for hendes sl husbonds obligation af 12 marts 1671. Fornævnte Peder Knudsen satte udi alle rette om Else Rasmusdatter med hendes børn lovpligtig er og bør inden 15 dage betale og indløse samme obligation. Derpå begæredes dom, intet svar. Opsat i 14 dage.

Tirsdag d. 5 november 1672
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Niels Willadsen, Tingskriver, og Søren Erichsen i Jegstrup.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Hansen i Synnedrup, Rasmus Sørensen ibd, Niels Mortensen og Peder Andersen i Starup, Jens Michelsen i Langballe og Søren Sørensen ibd.

Ganske intet at bestille

Tirsdag d. 19 november 1672
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Niels Willadsen, Tingskriver, og Rasmus Pedersen i Mårslet.
Otte mænd: Jens Jensen i Starup, Michel Mortensen ibd, Oluf Pedersen i Skåbling, Søren Sørensen i Langballe, Jens Michelsen

fol 22b

ibd, Jens Hansen i Synnedrup, Peder Hansen i Viby og Rasmus Rasmussen ibd.

** Laurs Knudsen i Testrup lyste for lovmål anlangende bordag som Jacob Jensen i Tander i søndags sidst forleden øvede på sin moder Anne Steensdatter i Testrup, advaret sandemændene her i birket i rette tid at gøre deres ed og tou. Sandemændene samtlige var til vedermålsting.

** Peder Knudsen i Bøgeskov. Dom. Efter opsættelse af 5 november er mødt fornævnte Peder Knudsen og fremlagde obligation sålydende Kender jeg mig Jens Laursen i Astrup og vitterligen gør for alle i dette mit åbne brev at jeg gæld skyldig er Peder Knudsen i Bøgeskov. Til vitterlighed haver jeg mit signet her under trykt. Astrup 1671. Så blev samme obligation læst og påskrevet, hvorefter Peder Knudsen begærede endelig dom. Så blev fornævnte Else Rasmusdatter med hendes lavværge trende sinde påråbt om hun selv eller nogen på hendes vegne havde her imod at svare, og ingen fremkom. Da efter tiltale. sl Jens Laursens obligation skal betales inden 15 dage.

Tirsdag d. 26 november 1672
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Niels Willadsen, Tingskriver, og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Oluf Pedersen i Skåbling, Niels Mortensen i Starup, Peder Andersen ibd, Jens Hansen i Synnedrup, Just Michelsen i Langballe, Niels Sørensen ibd, Rasmus Mogensen i Åbo, Jacob Erichsen Loft i Østerby.

** Bartolomæus Stuur, borger i Århus, første ting til delemål til Jens Erichsen Loft i Hørret, gældssag angående.

** Jacob Jensen i Tander æskede vidne. For tingsdom fremstillet tvende kaldsmænd, nemlig

fol 23a

Øvle Michelsen i Tander og Jens Jacobsen ibd som afhjemlede ved ed at de i dag 8 dage varsel gav Anne Knuds i Testrup og talte med hendes datter Anne for vidne her i dag at tage beskrevet. Samme dag kaldet Laurs Knudsen i Testrup til hus og bopæl for vidne. Så fremstod for retten Peder Ovesen i Tulstrup og vidnede ved helgens ed og med oprakte fingre efter recessen at nu forgangen søndag otte dage, da kom Anne Knuds i Testrup i Jacob Jensens stue i Tander og krævede ham nogen penge. Da sagde han at han havde dem næsten, men ikke havde alle. Da sagde Anne Knuds du skal skaffe mig dem inden jeg går ud af døren, din skælm, og Anne Knuds søgte ham med hænder udi hår og skæg og lovede at han skulle få en ulykke, og hun slængede sig på gulvet på ryggen og rev sig i sit hår. Ligeså ved ed for retten fremstod Maren Jensdatter i Tander som vant at forleden søndag otte dage, da kom Anne Knuds til hende i deres gård. Siden hørte hun, at de boll der i stuen og så til stuedøren og så Jacob Jensen tog en bøsse som lå på skiven og lagde den af vejen for Anne at hun ikke skulle få den fat. Så hørte hun at Anne Knuds kaldte Jacob Jensen en skælm. Rasmus Laursen i Tander vidnede at bemeldte søndag da kom Anne Knuds til ham i Poul Jensens sals i Tander og sagde at hun ville over og tale med Jacob Jensen den skælm og at hun skulle tage ham i hans hår og skæg og han skulle få en ulykke. Og så så han at hun gik derover med det samme.

** Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling. Første ting oplyste en optagen sort kvie.

Tirsdag d. 3 december 1672
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Loft i Østerby

fol 23b

Niels Jensen i Langballe, Michel Fogh i Testrup, Peder Michelsen ibd, Laurs Jensen i Holme, Mogens Nielsen i Harlevholm og Michel Svendsen i Børup.

** Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling. Andet ting han lydelig haver oplyste en sort kvie.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne. Fremstillede Anne Knuds af Testrup med en skriftlig klage, sålydende: Anno 1672 den 17 nov. kom Anne Knuds til Jacob Jensen i Tander af den årsag at han var mig nogle penge skyldig, som mig af min nød trængtes til at kræve ham. Da haver han stødt mig blå og blodig, som med synsvidne Anne Sørensdatter er at bevise, hvilken klage fornævnte Anne Knuds selv for retten bekræftigede. Rubert Frederiksen kaldte første kald på sandemænd. W: Anders Hansen og Søren Jensen i Malling afhjemlede at de har givet varsel til Jacob Jensen i Tander.

** Endnu Rubert Frederiksen på husbonds vegne. Synsvidne. Efterskrevne synsmænd, Vide Christensen i Skåde, Søren Nielsen i Holme, Mogens Pedersen og Peder Sørensen ibd stod her i dag for tingsdom eftersom de lovlig her af ting tilforn var opnævnt og tiltagen at syne og besigtige sl Ove Christensens gård i Skåde. Da vant og kundgjorde de efter recessen at de den 28 november er gården forevist af delefoged Rubert Frederiksen. Og var med delefogeden og de 8 mænd til vedermålsting.

Tirsdag d. 10 december 1672
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Jensen i Hørret,

fol 24a

Christen Svendsen i Gunnestrup, Michel Svendsen i Børup, Michel Nielsen i Langballe, Rasmus Sørensen ibd, Michel Michelsen i Pøel, Michel Michelsen i Pedholt.

** Bartolomæus Stuur, borger og guldarbejder i Århus beviste med to varselsmænd, Søren Rasmussen og Peder Jørgensen i Århus som afhjemlede efter recessen at de varsel gav til Thøger Pedersen i Bering, Ove Michelsen ibd og Jens Sørensen Kattrup i Kolt for delemål som Bartholomæus her til tinget agtede at tage beskrevet. Og derfor blev andet ting til dele udstedt.

Tirsdag d. 17 december 1672
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Poul Sørensen i Lemming, Søren Justsen i Hørret, Søren Jensen i Pedholt, Niels Michelsen i Langballe, Rasmus Sørensen ibd, Peder Iversen i Pedholt.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne. For tingsdom stod Peder Andersen i Bøgeskov, Rasmus Andersen ibd og vant ved helgens ed efter recessen at de forleden søndag 3 uger efter forvalter Jens Poulsens befaling synede og beså Anne Knuds i Testrup for skader hun skyldte Jacob Jensen i Tander for, hvilken kvinde blev dem forestillet udi Skumstrup.

** Endnu Rubert Frederiksen på husbonds vegne. Efter forrige lysning, klage og første kald; i dag andet kald på de sandemænd her i birket at de til første snapsting fremkommer deres ed og tou i den sag at gøre. Var med de otte mænd var og nogle sandemænd, Poul Rasmussen i Ravnholt og Rasmus Pedersen i Mårslet til vedermål.

** Bartolomæus Stuur, borger og guldarbejder i Århus efter foregående kald og varsel i dag 3 ting for delemål til Ove Michelsen i Bering for sin sl faders obligation dateret 1660 samt til Thøger Pedersen ibd for gæld. Dom. Endnu 3 ting udstedt over Jens Kattrup i Kolt for en del af sin sl hustrufader Christen Madsen i Ingerslev

fol 24b

hans obligation og dom som blev læst og påskrevet. Ingen genmæle, derfor 3 ting udstedt.

** Søren Justsen i Hørret. Første ting. Oplyste to hopper, en rødblisset og en gulbrun.

Tirsdag d. 24 december 1672
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, N. W., Tingskriver, og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Niels Michelsen i Langballe, Niels Jensen ibd, Michel Michelsen i Pøel, Anders Andersen i Gunnestrup, Niels Hansen i Elkjær og Søren Jensen i Malling.

** Bartolomæus Stuur, borger og guldarbejder i Århus. Æskede dele, gav til kende at det var nu i dag lovlig hans 4 ting til delemål over Thøger Pedersen i Bering for gæld, sl Michel Laursens arving Ove Michelsen i Bering for gæld samt Jens Kattrup i Kolt for hans sl hustrufader Christen Madsen i Ingerslev hans gæld, hvilken fordring de ej ved udlæg efter domsindhold haver betalt. Hvorfor blev stedt høring, nemlig Michel Laursen og Anders Michelsen Loft i Østerby, Rasmus Jensen ibd, Christen Andersen, Jens Michelsen og Rasmus Sørensen i Slet. Og eftersom de ej til tredie ting haver rettet for sig ikke heller til nu i dag godvillig haver villet betale. Da efter tiltale. Og som Bartolomæus Jensen Stuur, borger og guldarbejder i Århus på sl Mads Worms efterladte børn, som han er formynder for, ligesom han er fuldmægtiget på Morten Madsens vegne, ved retten søger at tiltale Michel Laursen i Bering, hans arvinger for gæld, Thøger Pedersen for gæld og Ingerslev, sl C. Madsens arvinger Thomas Christensen ibd samt Jens Kattrup i Kolt for gæld som de til bemeldte hans plejebørn og Morten Madsen efter deres sl forældre skyldig være, og da sagen udi 6 uger har været.

fol 25a

opsat, og ingen erklæring herimod sket er, vides dem ikke at kunne befris og bør betale inden 15 dage. Vant og bestand Søren Rasmussen og Peder Jørgensen af Århus som afhjemlede ved ed og med oprakte fingre at de den 27 november sidst forleden varsel gav til Thøger Pedersen i Bering, Ove Michelsen ibd og Jens Sørensen Kattrup for denne dele her i dag at tage beskrevet.

** Poul Rasmussen i Ravnholt. Æskede vidne. Poul Rasmussen for retten lydelig lyste efter en læderpung hvor udi var rede penge samt hans signet som ham uforvarendes er kommen af hans lomme her fra tinget forleden otte dage. Om nogen godtfolk den er forekommen, de det ham ville tiltale, ville han det gerne af penge forskylde. Og ellers aflyste samme signet intet her efter at bruge eller bruge lade, hvorefter Poul Rasmussen begærede tingsvidne. Og var med de otte mand til vedermålsting.

ANNO 1673

Snapsting
Tirsdag d. 7 januar 1673
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jacob Sørensen i Krekær, Niels Hansen ibd, Søren Laursen i Gunnestrup, Poul Jensen i Tander, Jens Nielsen i Langballe, Rasmus Rasmussen og Søren Sørensen ibd, Michel Jensen i Åbo, Hans Nielsen i Elkjær.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbond Gabriel von Marselis vegne. Sandemænds ed. Rubert Frederiksen gav til kende at eftersom den 19 november sidst afvigte er gjort lovlig lysning for voldsforfølgning og den 3 december kaldt første kald på sandemændene, at de sig efter loven og birkeretten vil rette og forholde, at sværge og gøre deres ed og tou om den tummel som skete i Tander imellem Jacob Jensen på den ene og Anne Knuds i Testrup på den

fol 25b

anden side. Andet kald var 17 december så at i dag lovlig tredie ting. Delefoged Rubert Frederiksen fremkalder sandemændene i birket derom at gøre deres ed og tou. For retten fremstod Jacob Jensen af Tander og fremlagde et tingsvidne her af ting den 26 november sidst samt fremlagde sit underskrevne svar. Eftersom jeg fattige mand nu for gangen den 17 november er udi mit eget hus skammelig overfalden af den æresskænder Anne Knuds i Testrup og hun dog ligevel mig haver anklaget, at jeg hende skulle have gjort skade, hvorfor jeg for vold søges er derimod dette mit korte svar. For det første formenes, at fornævnte Anne Knuds bør sin løgnagtige og usandfærdigt angivne klage at bevise før jeg med vold kan søges, for det andet, om jeg såvel som andre fattige folk bør at have fred i min egen gård og hus for sådanne æreskændere. Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne endnu som tilforn begærede fylding på sandmænd. Så blev af fogeden opnævnt tvende dannemænd til at sætte fylding på sandemænd, nemlig Michel Erichsen Loft i Østerby og Anders Michelsen Loft ibd. Så opstod for retten og udi hånd tog hverandre i den sag at gøre deres ed og tou efter loven, recessen og birkeretten. Sandemændene for retten samtlig fremkom og fremæskede fornævnte Anne Knuds om hun selv eller nogen anden på hendes vegne ville fremkomme at gøre hendes klage. Ingen fremkom. Da efter tiltale. For retten fremstod samtlige sandemænd her i birket, nemlig Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt og Rasmus Pedersen i Mårslet. Samtlige for retten gjorde deres ed og tou således, at efter det ikke var bevist fornævnte Jacob Jensen af Tander at have gjort Anne Knuds nogen skade i hans hus, men nærmere bevist han af hende var gjort u-forn i hans eget hus og hun imod hans vilje havde slaget sig på gulvet og gjort sig selv skade, hvorfor de vidste ikke Jacob Jensen for vold at anklage,

fol 26a

men ham frikendte. Hjemlede og bestod Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd ved ed efter recessen at de den 20 november næstafvigte gav Jacob Jensen i Tander lovligt varsel i denne hele voldsforfølgning og sandemænds tov her i dag at tage beskrevet.

Tirsdag d. 14 januar 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og Søren Pedersen i Harlevholm.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Hans Nielsen i Elkjær, Anders Andersen i Gunnestrup, Niels Hansen i Krekær, Søren Jacobsen ibd, Søren Poulsen i Langballe, Jens Nielsen Dalsgård ibd, Rasmus Sørensen i Slet.

Ganske intet at bestille.

Tirsdag d. 21 januar 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefogeden i birket.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Søren Michelsen ibd, Rasmus Rasmussen i Langballe, Peder Jensen ibd, Jacob Sørensen i Krekær, Niels Hansen ibd, Hans Nielsen i Elkjær og Michel Erichsen Loft i Østerby.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne beviste med stævningsmænd, nemlig Rasmus Sørensen i Slet og Jens Rasmussen ibd, som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede i Holme og Tranbjerg sogne, Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd, som stævnede i Malling og Beder sogne, samt Morten Jensen i Kolt og Søren Nielsen ibd, som stævnede i Ormslev og Kolt sogne, alle velb. husbonds tjenere til hus og bopæl, som skyldig er efter restansindhold fra 72 til 73. Opsat i 14 dage.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne, opsættelse. Beviste med stævningsmænd Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage stævnede Michel Pedersen Fogh i Testrup for dom, for at han sig modvillig mod sin husbond haver ladet finde nu den 20 december og ej efter lovligt udvarsel haver villet ført sin husbonds hverv, men tilbage blev. Satte derfor udi rette om han for slig modvillighed bør billigen at bøde 3 rdl og derpå begæredes dom. Opsat i 14 dage.

** Michel Erichsen Loft i Østerby. Opsættelse. På Anders Ibsen i Holme hans vegne, beviste med tvende stævningsmænd nemlig Niels Andersen og Christen Andersen i Holme som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede i Holme, enhver til hus og bopæl, for hvis de er

fol 26b

skyldig blevne: Anders Knudsen, Søren Jensen, Laurs Jensen, Rasmus Sørensen Bjødstrup, Peder Jensen, Rasmus Knudsen, Peder Sørensen, Niels Sørensen, Oluf Mortensen, Søren Nielsen, Mogens Pedersen, Søren Michelsen, Sivert Jørgensen, Peder Mogensen, Rasmus Sørensen, Morten Madsen, Rasmus Molbo. Nok fornævnte mænd er skyldig til Anders Ibsen for en tønde øl, som de tid indtil ej godvilligen haver villet betale. Michel Erichsen Loft satte udi alle rette, om foreskrevne personer lovpligtige er og bør hver sin skyldige vide at betale indenfor 15 dage. Derpå begærede dom. Ingen svar, opsat i 4 uger.

Tirsdag d. 28 januar 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Nielsen i Langballe, Jacob Sørensen i Krekær, Jørgen Jensen i Nor, Søren Laursen i Gunnestrup, Peder Rasmussen i Krekær.

** Jens Rasmussen i Løjenkær. Æskede vidne. Fremstillede kaldsmænd Søren Mortensen i Løjenkær og Søren Sørensen ibd, afhjemlede ved ed efter recessen, at de i dag 8 dage varsel gav Søren Willadsen i Astrup og Karen Willadsdatter i Pederstrup med hendes lavværge for vidne her i dag at tage beskrevet. Så og samme dag indstævnet efterskrevne vidnesbyrd, nemlig Hans Rasmussen i Pederstrup, Niels Jacobsen i Ask, Jens Christensen i Løjenkær. Hans Rasmussen i Pederstrup vant ved ed med oprakte fingre efter recessen, at han for et års tid siden efter Karen Willadsdatters begæring gik til Løjenkær til hendes farbroder Jens Rasmussen at ville akkordere for nogen gæld som Karen Willadsdatter blev tiltalt for af nævnte Jens Rasmussen. Og da berettede han for ham, at det var 8 daler hun var skyldig, hvoraf Hans Rasmussen på hendes vegne bød ham de 4. Niels Jacobsen i Ask vant ved ed, at han og på Karen Willadsdatters vegne for et år siden var hos Jens Rasmussen og da bød ham på hendes vegne 6 daler, men så skulle han intet ville trætte med hende, men hun vil ikke bekende at hun var ham nogen penge skyldig.

fol 27a

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på Jens Olufsen i Saksild hans vegne med skriftlig fuldmagt som blev læst og påskrevet. Beviste med stævningsmænd Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd at de i dag 8 dage stævnede og kaldte Niels Andersen udi Vormstrup imod dom at svare. Saggav ham for penge han er skyldig efter hans udgivne obligation af 1 august 1672 som han ej godvillig haver betalt. Rubert Frederiksen satte udi alle rette om bemeldte Niels Andersen lovpligtig er og bør sin obligation at betale inden 15 dage. Derpå begæredes endelig dom. Intet svar. Opsat i 4 uger.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på Bartolomæus Guldsmeds vegne i Århus, andet ting til dele over Hans Pedersen i Hørret, gældssag.

Tirsdag d. 4 februar 1673
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Oluf Andersen i Malling, Michel Pedersen ibd, Anders Willumsen i Hørret, Rasmus Jensen ibd, Niels Sørensen i Pederstrup, Peder Mogensen ibd, Poul Rasmussen i Ravnholt, Søren Michelsen ibd.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne efter formelding den 2 januar anlangende Michel Fogh i Testrup. Opsat i 14 dage.

** Bartolomæus Jacobsen Stuur, guldsmed og borger i Århus, fremstillede to varselsmænd Søren Rasmussen og Thomas Jacobsen af Århus, som vant ved ed efter recessen at de i dag 3 uger lovligt varsel gav Hans Pedersen i Hørret for dele som Bartolomæus Jacobsen her til tinge agtede at tage beskrevet. Saggav ham efter bog for gæld. Begærede tredie ting, som blev udstedt fordi ingen erklæring skete.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne. Æskede dom og lyste til genmæle imod resterende og tilbageholdende restans at møde, nemlig Rasmus Sørensen i Slet og Jens Rasmussen ibd afhjemlede efter recessen at de stævnede og kaldte i Holme og Trandbjerg sogne, Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd

fol 27b

i Malling og Beder sogne, Morten Jensen i Kolt og Søren Nielsen ibd i Ormslev og Kolt sogne. Ligeledes afhjemlede Hans Rasmussen i Pederstrup og Jens Jensen i Bøgeskov at have kaldt i Astrup og Tulstrup sogne, Poul Jørgensen i Tander, Michel Øvlisen ibd, Rasmus Michelsen i Mårslet, Jens Nielsen ibd. Fornævnte personer afhjemlede at have lovlig stævnet alle velb. husbonds tjenere som skyldige er efter restansens indhold fra år 1672 til 73. Rubert Frederiksen satte udi alle rette at der er lovligt stævnet og at alle skyldige er pligtige at betale og bør betale inden 15 dage. Derpå begæredes dom. Ingen herimod er mødt til genmæle. Opsat i 14 dage, som er til i dag. Da efter tiltale, og ingen er mødt til genmæle, tilfindes de at betale inden førstkommende 15 dage.

Onsdag d. 12 februar 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Anders Pedersen i Malling, Michel Pedersen ibd, Søren Justsen i Hørret, Rasmus Jensen ibd, Niels Sørensen i Pederstrup, Michel Iversen i Edslev, Peder Rasmussen ibd, Jens Sørensen i Kolt.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på vegne Jens Poulsen, forvalter over Havreballegårds amt. Synsvidne. Rasmus Pedersen i Mårslet besegler 3 segl. Da for tingsdom fremstod efterskrevne synsmænd, nemlig Jørgen Jensen i Viby, Erich Nielsen i Hørret, Søren Smed ibd og Michel Pedersen i Gunnestrup, efterdom de her af tinget lovligt tilforn var opnævnt at syne og bese Slet mark og den jord tilhørende de gårde, som Jens Poulsen lader bruge sammesteds. Var på åstedet anno 1673 den 10 februar sidst forleden og først beså et fald ved Eskesiig øst for Rasmus Sørensens jord og der befandtes at han havde pløjet

fol 28a

fra Jens Poulsens jord én fure ageren igennem. Ligeledes Christen Andersen og Rasmus Christensen havde pløjet fra Jens Poulsens jord, hvilket fornævnte synsmænd enhver udi egen person således afhjemlede. Vant og bestand Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd ved ed efter recessen at de den 4 februar lovlig varsel gav Rasmus Sørensen i Slet, Jens Michelsen, Jens Jensen, Rasmus Christensen og Christen Andersen for syn og vidne her i dag at tage beskrevet.

** Jens Jensen i Slet. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Peder Jensen og Rasmus Rasmussen i Slet som afhjemlede efter recessen at de 4 februar lovligt stævnede og kaldte Michel Andersen i Viby, hans hustru MS og hendes datter, hans steddatter Birgitte Jensdatter, som han er værge for, gældssag angående, imod dom og at svare. Saggav Michel Andersen på sin plejedatter Birgitte Jensdatter for hovedstol med rente som Birgitte Jensdatter bør betale på sin sl fader Jens Rasmussen Godsen som boede og døde i Viby, hans gæld efter udgiven obligation af 9 april 1652 til borgmester Anders Lydichsen

fol 28b

i Århus som ej Michel Andersen på sin plejedatters vegne godvilligt imod arv annammelse på hendes sl faders vegne haver villet betale. Jens Jensen satte udi alle rette at Michel Andersen på sin hustrus og plejedatters vegne bør fornævnte penge at betale og deres sl fadershåndskrift og obligation at indfri inden 15 dage. Derpå begæredes dom. Intet svar, opsat i 4 uger.

Tirsdag d. 18 februar 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Smed i Hørret, Rasmus Jensen ibd, Michel Pedersen i Malling, Anders Olufsen ibd, Peder Michelsen i Testrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Justsen i Bjødstrup, Morten Poulsen i Ravnholt.

** Kvartermester Nicolaus Bremer på sin oberst Anders Sandbechs så og hans ritmester Nichel Borchhart von Diebs deres vegne fremstillede tvende kaldsmænd nemlig Claus Faltinsen i Kolt og Peder Thøgersen i Bering som afhjemlede ved ed efter recessen at de i går 8 dage lovligt varsel gav Peder Madsen i Ask, Peder Nielsen ibd, item Rasmus Rasmussen i Astrup for syn til Rasmus Rasmussens gård i Astrup her i dag at tage beskrevet. Så og for samme gård at opsige. For retten fremstod Søren Rasmussen i Kolt, Jens Sørensen ibd, Jens Michelsen i Astrup og Rasmus Hansen ibd, Søren Sørensen i Mustrup og Anders Pedersen ibd, afhjemlede og kundgjorde at de var til syn i Astrup udi Rasmus Rasmussens gård eftersom de lovlig her af tinget dertil blev udnævnt, og befandtes som følger.

fol 29a

** Nok kvartermesteren, tingsvidne. For retten fremstod Rasmus Rasmussen i Astrup og afsagde sig sin gård med alt hvis der udi er, rørende og urørende, og forpligtede sig ej noget deraf at forkomme, men at levere til Jens Sørensen Kaae af Edslev, som nu har antaget gården.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på husbonds vegne. Opsættelse. Beviste med tvende stævningsmænd, nemlig Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd, som afhjemlede efter recessen at de lovligt stævnede og kaldte Clemen Poulsen i Stautrup for dom, saggav ham at han ej havde villet møde efter forvalteren Jens Poulsens ordre og befaling udi Fløjstrup i Laurs Pedersens gård da der blev holdt skifte efter sl Kirsten Sørensdatter, at annamme Kirsten Olufsdatters fædrene og mødrene arv under værgemål. Satte udi rette at han pligtig er og burde sin øvrigheds ordre skyldighed gøre og taget fornævnte arveparter under værgemål. Derpå begæredes dom. Intet svar. Opsat i 4 uger.

** Endnu på husbonds vegne efter opsættelse fra 21 januar anlangende Michel Fogh i Testrup for overhørig. Ingen svar. Fremdeles opsat i 14 dage.

fol 29b

** Nok på husbonds vegne, synsvidne. For tingsdom stod efterskrevne synsmænd, Mogens Pedersen i Holme, Søren Michelsen ibd, Morten Laursen i Skåde, Michel Worm, Jens Olufsen og Michel Tømmermand ibd som var tiltagen at syne den gård i Skåde Frands Nielsen påboede, og kundgjorde de samtlige, at de den 14 februar sidst forleden var på åstedet og den af Rubert Frederiksen fik forevist. Og befandtes således. Vant og bestod Rasmus Sørensen i Slet og Jens Nielsen i Holme ved ed efter recessen, at de den 10 februar næst forleden gav Frands Nielsen i Skåde lovligt varsel for dette syn og vidne her i dag at tage beskrevet.

** Ydermere i samme sag. Dom. Beviste med fornævnte tvende personer som afhjemlede efter recessen at de 10 februar lovligt stævnede Frands Nielsen i Skåde for dom. Saggav ham fordi han en tid lang haver beboet den gård, han endnu ibor og ej deraf haver givet sin velb. husbond sin tilbørlige rettighed deraf og ikke heller holdt gården ved hævd og magt efter recessen, og derpå begæredes dom. Intet svar Og efferdi for mig bevises at Frands Nielsen ej haver holdt sin fæstegård han påbor ved hævd, men den skammelig ladet forfalde og ej udi tilbørlig tid ydet sin landgæld bør fornævnte Frands Nielsen at have sit fæste forbrudt.

** Delefoged Rubert Frederiksen på Rasmus Smeds vegne i Snogdrup, andet ting til dele over Frands Mortensen i Nor og Jens Nielsen Skrædder ibd, gældssag anlangende.

Tirsdag d. 25 februar 1673
Rasmus Pedersen i Mårslet i birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Morten Poulsen ibd, Niels Sørensen i Pederstrup, Peder Michelsen i Tulstrup, Søren Justsen i Hørret, Michel Andersen i Viby, Peder Thomasen i Ingerslev, Michel Pedersen i Malling.

fol 30a

** Delefoged Rubert Frederiksen på husbonds vegne. For tingsdom stod Rasmus Rasmussen Ladefoged på Skumstrup vant efter recessen at han den 20 december var udi Testrup og der tilsagde ham aftenen tilforn at han skulle køre med forsvarlige heste og vogn sin husbonds ærinde til Århus og ej til rette tid efterkom. Michel Pedersen i Testrup mødte for retten og vedgik at han blev tilsagt af Rasmus Rasmussen.

** Delefoged Rubert Frederiksen. For retten fremstillet tvende varselsmænd, nemlig Søren Jensen i Snogdrup og Niels Michelsen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 3 uger på Rasmus Smeds vegne i Snogdrup varsel gav til Frands Mortensen og Jens Nielsen Skræder i Nor for dele her til ting at tage beskrevet. Rubert Frederiksen på Rasmus Smeds vegne saggav Frands Mortensen for penge og Jens Nielsen ligeså. Frands Nielsen mødte og afbeviste med skiftebrev samme gæld.

** Rasmus Sørensen i Nor fremstillede tvende kaldsmænd nemlig Jens Eskesen i Storenor og Jens Rasmussen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav for dele efterskrevne Michel Michelsen i Ajstrup og Jens Nielsen ibd, Jens Nielsen i Lillenor. Første ting udstedt.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på Peder Jensen Elkjær, borger i Århus hans vegne med underskrevet fuldmagt som blev læst og påskrevet. Beviste med stævningsmænd Bunde Jørgensen og Niels Pedersen af Århus som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage mundtligt stævnede Anders Andersen i Ormslev for dom, gældssag anlangende. Saggav ham for gæld efter obligation af 5 oktober 1672 til Peder Jensen Elkjær. Rubert Frederiksen på Peder Jensens vegne satte udi alle rette at Anders Andersen pligtig er og bør sin udgivne obligation at indløse og betale inden 15 dage, derpå begærede dom. Opsat i 4 uger.

** Søren Sørensen i Ajstrup. Æskede dom. Bød sig i rette med en skriftlig stævning og derpå opsættelse og påskrift her på ting den 21 januar, da at have bevist med stævningsmænd Søren Jensen i Ajstrup og Jacob Jacobsen ibd som afhjemlede efter recessen at have stævnet

fol 30b

Peder Jensen i Elmose og Maren Olufsdatter i Fløjstrup med hendes lavværge for dom, gældssag anlangende. Saggav Peder Jensen for penge udlånt af Søren Sørensen for en 16 år siden og dog ej efter ofte maning haver villet betale. Så og tiltales Maren Olufsdatter i Fløjstrup for noget gods og rede penge som Søren Sørensen på skiftet efter hendes sl mand Peder Bonde blev udgjort til hendes egen søns arvepart, som han er værge for efter loven. Enhver af fornævnte bør inden 15 dage betale, derpå begæredes dom. Peder Jensen i Elmose og Maren Olufsdatter med hendes lavværge blev kaldt, men ingen svarede. Opsat to gange, som er til i dag. Og var igen mødt Søren Sørensen og begærede endelig dom. Peder Jensen blev påråbt, men ingen fremkom. I lige måde blev Maren Olufsdatter af Fløjstrup med sin lavværge påråbt. Derom blev for retten fremlagt et skiftebrev efter sl Peder Sørensen Bonde som boede i Beder, Søren Sørensen for at være som farbroder tilforordnet for barnet Oluf Pedersen og tillagt følgende effekter efter skiftebrevs indhold af 1671. Da efter tiltale. Belangende Maren Olufsdatter, da bekendte og tilstod hendes bror Søren Olufsen her for retten at Maren Olufsdatter noget hos sig havde beholden, men protesterede imod de to daler, hvorfor hun for de to daler frikendes.

** Jens Justsen i Bjødstrup på hospitalsforstanderens vegne i Ajstrup, 2 ting til dele anlangende plovarre og degnekorn.

fol 31a

Tirsdag d. 4 marts 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og Rasmus Pedersen i Mårslet.
Otte mænd: Søren Justsen Hørret, Søren Jensen ibd, Jørgen Jensen i Pederstrup, Peder Mogensen ibd, Jens Hansen i Testrup, Michel Svendsen i Børup, Jens Sørensen i Kolt, Clemen Poulsen i Stautrup.

** Rasmus Sørensen i Nor, andet ting til dele udstedt over Jens Nielsen i Ajstrup og Michel Michelsen ibd, gældssag anlangende.

** Rasmus Pedersen i Mårslet på velb. husbonds vegne. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af ting dem 21 januar næst afvigte angående Michel Pedersen Fogh i Testrup for ulydighed etc. Opsat til i dag, 6-ugers dag. Rasmus Pedersen lod formelde et tingsvidne af 25 februar hvor Rasmus Rasmussen Ladefoged på Skumstrup vant efter recessen at han den 20 december var udi Testrup og der tilsagde Michel Pedersen at han skulle køre med forsvarlige heste og vogn sin velb. husbonds ærinde til Århus, og ej til rette tid efterkom. Michel Pedersen mødte for retten, vedgik at han blev tilsagt, hvorpå Rasmus Pedersen på sin husbonds vegne som tilforn begærede dom. Michel Pedersen Fogh af Testrup for retten fremkom og tilstod at han i aftes var hos forvalteren Jens Poulsen og lovede ham for sagen 3 rigsort, derfor sagen at skulle være ophævet. Da efter tiltale og gensvar. Rasmus Pedersen på sin velb. husbonds vegne begærede dom over Michel Pedersen Fogh for ulydighed, og derfor bøde han 3 ort.

** Michel Erichsen Loft i Østerby på Anders Jensen Ibsen i Holme hans vegne og egen nærværelse. Dom. Med opsættelse af 21 januar næst afvigte anlangende menige Holme bymænd for adskilligt byg og penge, som de fornævnte Anders Jensen Ibsen, deres oldermand, er vorden forgangen år 1672 skrevet for. Opsat først 4 uger, dernæst 14 dage, som er til i dag, hvorefter igen er mødt Michel Loft

fol 31b

og begærede dom. Mødte Peder Jensen af Holme med sine bymænds underskrevne indlæg og svar. Til mening hvorudi de formener sig at være forurettet af Anders Ibsen og fragår at de aldrig nogen lavsskrå med hverandre haver samtykket eller indgået, meget mindre med hånd eller segl sig forbunden til slig vide, men den tønde øl, som de havde drukket og Anders Ibsen forskaffet havde, den ville de gerne betale ham sin part af. Da efter tiltale og gensvar og eftersom Michel Erichsen Loft i Østerby på Anders Ibsens udi Holme hans vegne og egen nærværelse ved retten til doms søger menige Holme bymænd for adskilligt, som de af Anders Ibsen, deres oldermand er vorden skrevet for nu forgangen år, item for en tønde øl som de samtlige bekender at have drukket deres part af. Og herimod de skriftlige svar. Så vide jeg ej her udi retten at kende end at fornævnte Holme mænd for samme skrevne videbyg og penge, som de uden lavsskrå er vorden af sagsøgeren Anders Ibsen forskrevet, bør derfor fri at være, men de 3 daler for den tønde øl til Anders Ibsen at betale enhver pro quota. Endnu resterer Søren Jensen i Holme, Laurs Jensen, Oluf Mortensen, Søren Nielsen, Sivert Jørgensen, Rasmus Sørensen Winther, Peder Mogensen og Anders Sørensen, som skal betale inden 15 dage.

** Anders Rasmussen af Yderup. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Peder Pedersen i Yderup og Jochum Jochumsen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte Peder Erichsen, Søren Erichsen, Thøger Pedersen og Peder Jensen i Bering, Søren Rasmussen og Jens Sørensen i Kolt for dom. Anders Rasmussen saggav Peder Erichsen, Søren Erichsen, Thøger Pedersen, Søren Rasmussen og Jens Sørensen i Kolt for korn og penge som fornævnte Anders Rasmussen er tillagt af sin ritmester Nicolaj Borchhardt von Diebs. Anders Rasmussen i Yderup rider selv for gården og skal derfor bekomme fra Søren Erichsen og Peder Erichsen i Bering i Ning herred, fra Thøger Pedersen og Peder Jensen ibd og fra Søren Rasmussen og Jens Sørensen i Kolt, signeret Årslev den 3 oktober 1670, Nicolaj Borchhardt von Diebs, ritmester. Anders Rasmussen satte udi alle rette at fornævnte personer

fol 32a

enhver for sig pligtig er og bør at levere og betale inden 15 dage, hvorpå begæredes endelig dom. Ingen svar, opsat i 14 dage.

Tirsdag d. 11 marts 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Erichsen Loft i Østerby, Jørgen Jensen i Hørret, Søren Jensen ibd, Peder Jensen i Holme, Laurs Jensen ibd, Anders Hansen i Malling, Søren Jensen ibd.

** Rasmus Sørensen i Storenor havde 3 ting til dele over efterskrevne og saggav Michel Michelsen i Ajstrup for penge og lånt korn, Jens Fisker i Lillenor for lånt korn og Jens Nielsen i Ajstrup for lånte penge. Ingen mødt at rette for sig.

** Jens Jensen i Slet. Dom. Bød sig i rette med en opsættelse af 12 februar, hvor han beviste med stævningsmænd Peder Jensen og Rasmus Rasmussen i Slet som afhjemlede efter recessen at have kaldt og stævnet Michel Andersen i Viby så og hans hustru Mette Sørensdatter og hendes datter, hans plejedatter Birgitte Jensdatter som han er værge for. Gældssag angående imod dom at svare. Saggav Michel Andersen for sin plejedatter Birgitte Jensdatter for hovedstol 5 rd mv som Birgitte Jensdatters sl fader Jens Rasmussen Godsen, der boede og døde i Viby, var ham skyldig, da Jens Jensen haver indløst hans obligation af 1652 udgivet til borgmester Anders Lydichsen i Århus, som ej Michel Andersen på sin plejedatters vegne har godvillig imod arvs annammelse på sin sl faders vegne villet bekvemme at hjemløse. Obligationen lyder: Kender jeg Jens Rasmussen Godsen udi Viby mig skyldig at være Anders Lydichsen udi Århus 5 rdl som er stedsemål af det hus udi Slet han mig sted og fæst haver. På dette skrifts efterkommelse lover jeg, Jens Jensen i Slet. Vitterlighedsvidner M: Frederich Maler og Peder Billedsnider i Århus. Læst og påskrevet på Havreballegårds birketing 1670, haver Jens Jensen i Slet som lovet indfriet og betalt denne håndskrift, eftersom han ved retten blev søgt.

fol 32b

Jens Jensen satte udi alle rette, at Michel Andersen på sin plejedatters vegne bør ham for bemeldte obligation skadesløs holde og derpå begærede dom. Til dom optagen udi 4 uger. Jens Jensen fremlagde et skiftebrev af 13 marts 1666 efter Michel Andersens hustrus første mands broder Niels Rasmussen Godsen, der døde i Viby, fornævnte Birgitte Jensdatters farbror. Da haver Michel Andersen annammet på Birgitte Jensdatters vegne hendes arv. Da efter tiltale og gensvar. Michel Andersen skal på Birgitte Jensdatters vegne indfri hendes sl faders obligation.

** Jens Madsen, forvalter på Østergård. Dom. Beviste med stævningsmænd Anders Thomasen i Østergård og Oluf Jensen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 6 uger havde kaldt og stævnet Jens Sørensen og Jens Nielsen i Ajstrup for dom imod at svare, gældssag anlangende

fol 33a

i form af obligation som skulle være betalt til førstkommende Mikkelsdag, dateret Østergård 23 juni 1672 og som blev læst og påskrevet for retten. Jens Madsen satte udi alle rette om fornævnte Jens Sørensen og Jens Nielsen pligtig er og bør ham skadesløs at betale inden 15 dage. Derpå begæredes endelig dom. Jens Sørensen og Jens Nielsen blev påråbt for retten, men ingen fremkom. Da efter tiltale. Jens Sørensen og Jens Nielsen i Ajstrup bør fornævnte Jens Madsen betale inden 15 dage.

** Jens Justsen i Bjødstrup på Didrich Christensen, Århus hospitals forstander, hans vegne. Dele. For tingsdom stod fornævnte Jens Justsen, eftersom det var lovlig fjerde ting, han da lydelig ved sekshøring, nemlig Peder Erichsen Loft i Bering, Jens Hansen i Testrup, Jens Sejersen i Stautrup, Michel Andersen i Viby, Jørgen Jensen i Pederstrup og Jens Michelsen i Slet lydelig lod fordele efterskrevne for resterende plovarre til Århus hospital og de fattige som følger:
Skåde: Christen Tømmermand, Jens Mouritsens enke, Ove Christensens enke, Jens Olufsen
Holme: Anders Ibsen.
Børup: Peder Rasmussen.
Kolt: Jens Sørensen.
Edslev mølle: Peder Møller.
Ingerslev: Niels Andersen.
Ravnholt: Søren Michelsen.
Mårslet: Niels Jensen, Niels Rasmussen, Oluf Jensen, Hans Rasmussen.
Hørret: Peder Nielsen og Erich Nielsen.
Seldrup. Øvle Jensen.
Lille Fulden: Øvle Rasmussen, Christen Leth.
Fløjstrup: Laurs Fisker.
Ajstrup: Jens Sørensen.
Lillenor: Jens Nielsen.
Storenor: Rasmus Gundestrup, Peder Michelsen, Niels Jensen Stautrup.
Bøgeskov: Anne Pedersdatter.
Astrup: Jens Sørensen.
Hvilket fornævnte personer ej haver leveret eller godvillig betalt efter KM nådegivne fundatser.

fol 33b

Fornævnte personer har ej til 3 ting, eller nu i dag 4 ting, rettet for sig. Bevist ved to kaldsmænd, Søren Olufsen, Århus hospitalshørers tjener, og Christen Nielsen ibd, som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen at have lovligt stævnet og kaldt fornævnte personer den 5 - 6 - 7 - 12 - 13 - 14 februar for denne dele og vidne her i dag at tage beskrevet.

** I lige måde Jens Justsen på Peder Didrichsens vegne ved fornævnte sekshøring lydeligt lod fordele efterskrevne for sit tillagte degnekorn af Beder sogn som han er sognedegn til og ham af Århus Domskole er tillagt og nu resterer, nemlig
Lille Fulden: Peder Rasmussen, Christen Jensen Leth, Niels Rasmussen.
Fløjstrup: Rasmus Mogensen, Jens Laursen,
hvilke fornævnte personer ej godvilligt haver villet betale, ikke heller til 3 ting eller nu i dag rettet for sig, hvorfor de er tilmeldt dele efter varsel af 12 februar.

Tirsdag d. 18 marts 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jørgen Jensen i Hørret, Søren Jensen ibd, Rasmus Kold af Kolt, Søren Rasmussen, Jens Sørensen ibd, Rasmus Sørensen i Holme.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på sin velb. patrons vegne. Lyste for lovmål anlangende Søren Jensen af Pederstrup som ulovligt og uden al billig føje af sin gård haver bortrømt forgangen imellem den 15 og 16 marts om natten tide, der han i nogle år haver sat og nydt af hans velb. husbond frihed på den gård han iboede og af dets årsag han den skulle forsvarlig bebygge og vedligeholde og dog ligevel den uden lovlig opsigelse er frarømt og forladt øde og derfor bør at lide et fuld vold. Og derfor fremkaldes de dannemænd sandemænd her i birket at sværge og gøre deres ed og tou efter loven og birkeretten.

** Nok på velb. husbonds vegne anlangende Clemen Poulsen i Stautrup efter opsættelse af 18 februar. Fremdeles opsat i 14 dage.

Tirsdag d. 25 marts 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Laursen i Gunnestrup, Jørgen Jensen i Hørret, Søren Jensen ibd, Anders Andersen i Ormslev, Jens Rasmussen i Løjenkær, Anders Hansen i Malling, Søren Jensen ibd, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på sin velb. husbonds vegne. Synsvidne. For tingsdom fremstod efterskrevne synsmænd, nemlig Jens Rasmussen i Løjenkær, Jens Sørensen ibd, Peder Mogensen og Niels Sørensen i Pederstrup eftersom de her af tinget tilforn lovligt er tiltagen at syne og bese den gård

fol 34a

i Pederstrup som Jørgen Jensen påboede og frarømte, og samtlige kundgjorde at de anno 1673 den 17 marts var på åstedet og der befandtes som følger. Brøstfældighed 90 slette daler. Og var med de otte mænd til vedermålsting, så og hørte dette synsvidne. Vant Anders Hansen i Malling og Søren Jensen ibd ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag 8 dage gav Jørgen Jensen som boede i Pederstrup lovlig kald og varsel til hans sidste bopæl for dette vidne.

** Peder Nielsen Godsen i Viby. Afkald. For tingsdom fremkom Rasmus Nielsen Godsen af Viby som gjorde og gav sin kære broder Peder Nielsen Godsen et fuldkomment, urørligt og uigenkaldeligt afkald og kvittering for al hvis tilfaldende fædrene og mødrene arv og formue som fornævnte Rasmus Nielsen Godsen eller hans arvinger efter hans kære sl fader Niels Pedersen Godsen tillige og efter sin moder Anne Knudsdatter, når hun ved døden afgår, arveligt kunne tilfalde, det være sig ved hvad navn det haves, kaldes eller i nogen måder nævnes kan, dødt eller levende, rørende og urørendes, som bemeldte sin kære broder Peder Nielsen Godsen og hans arvinger får, fødte og ufødte, ganske og fuldkommen have skal.

** Rasmus Nielsen Godsen af Viby. Æskede vidne. For tingsdom stod Peder Nielsen Godsen i Viby udi hånd tog sin broder

fol 34b

Rasmus Nielsen Godsen, lovede og tilforpligtede sig at holde fornævnte Rasmus Nielsen og hans arvinger kraftesløs, kvit og frit for sin kære faders sl Niels Pedersen Godsens bortskyldige gæld og så forpligtede Peder Nielsen sig og hans arvinger at forsørge deres kære moder Anne Knudsdatter hendes livstid med husværelse, klæde og føde, med al anden sønlig og kristelig omgængelse og forsyning i alle måder, som han for gud og øvrigheden vil ansvare og være bekendt. Og var fornævnte Peder Nielsen Godsen med sin broder Rasmus Nielsen Godsen og de otte mænd til vedermålsting.

** på Jens Knub KM amtsskriver i Århus hans vegne. Rasmus Pedersen i Mårslet æskede vidne. For tingsdom stod Rasmus Pedersen på velb. Jens Knubs vegne opbød og tilbød imod kongelige påbudne afgifter at udgive nemlig Jens Nielsen i Tulstrup, Thomas Nielsen og Peder Rasmussen i Kolt og Peder Madsen i Endslev for hvis de skylder til præsten og kirken som i mange år haver været øde, og ej noget deraf haver været at bekomme, hvorefter Rasmus Pedersen på velb. Jens Knubs vegne som tilforn fremspurgte om nogen foreskrevne øde jorder ville antage imod KM afgifter. Men som ingen fremkom, derfor lovligt tingsvidne begærende, som blev tilstået.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på borger i Århus Peder Jensen Elkjær hans vegne med underskreven fuldmagt. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse af 25 februar, hvor der begæredes dom. Ingen svar og sagen opsat i 4 uger, som er til i dag. Rubert Frederiksen igen er mødt og endelig dom begærede. Anders Andersen i Ormslev mødte udi retten og afbeviste med Peder Jensen Elkjærs underskrevne seddel, han på sin udgivne obligation og forpligt nu for nys at have betalt 6 daler, erbød sig resten at betale. Da efter tiltale og gensvar. Rubert Frederiksen begærede dom, og Anders Andersen bør samme sin udgivne obligationinden indløse inden 15 dage.

Onsdag d. 2 april 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Søren Mogensen og Anders Jensen i Pederstrup, Rasmus Pedersen i Hørret, Rasmus Sørensen i Slet, Michel Pedersen Fogh i Testrup.

Den dag ej tilfulde var otte mænd, derfor ej noget blev bestilt.

Tirsdag d. 8 april 1673
Rasmus Pedersen i Mårslet forordnet i birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver, og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Søren Mogensen i Pederstrup,

fol 35a

Anders Jensen ibd, Peder Jensen i Viby, Rasmus Christensen i Slet, Rasmus Sørensen ibd og Anders Sørensen i Holme.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på husbonds vegne. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd, nemlig Søren Jensen i Malling og Niels Rasmussen ibd som afhjemlede efter recessen at de den 2 april næst afvigte stævnede og kaldte Jørgen Jensen tilforn boende i Pederstrup til hans bopæl han nu nylig haver frarømt for dom. Eftersom Jørgen Jensen som boede i Pederstrup haver frarømt den gård som han påboede og var forundt tre års fuld frihed på, tilmed fri for indfæstning, formedelst at han den forsvarlig skulle bebygge og vedligeholde, hvortil han af sin velb. husbond bygningstømmer uden betaling har og samme friheds år nydt og midlertid brugt gårdens tilliggende ager og eng, dog ligevel for uden lovlig opsigelse haver bortrømt om natten mellem den 15 og 16 marts sidst afvigte og samme gård forladt øde såvel og ikke heller careret sine skatter og ryttergæld ej heller gården forsvarlig bebygget som med synsvidne er at bevise. Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne satte udi rette om fornævnte Jørgen Jensen ikke for slig utilbørlige forhold bør at pågribes, hvis han kan betræffes og at lide jern på Bremerholm sin livstid. Og derpå dom begæret. Intet svar, opsat i 14 dage.

** Tredie ting ved magt til dele, gældssag anlangende. Hans Rasmussen i Nor på Søren Hansens vegne i Beder.

** Knud Jørgensen i Tues mølle i Odder i Hads herred. Æskede skøde. For retten stod Jacob Erichsen Loft i Østerby på sin egen og børns vegne, nemlig Ejler og Erich Jacobsønner og Jørgen Jacobsen sammesteds på sine egen vegne. Udi hånd tog fornævnte Knud Jørgensen aldeles med hånd og mund solgte, skødede og klarerede fra dem og alle deres arvinger til fornævnte Knud Jørgensen og hans hustru Mette Rasmusdatter og begge deres arvinger et halvt selvejer bonde gadehus i Odder, som Knud Michelsen Skræder nu påbor med al tilhørende og hosliggende jord til endelig eje at have og beholde. Og derfor bekender nævnte Jacob Erichsen Loft på sin egen og fornævnte sine børns vegne, såvel som Jørgen Jacobsen på sine egne vegne for dem og deres arvinger derfor at have annammet til fuld tak og fyldest sølv, penge og al fuld værd for fornævnte halve selvejer gadehus.

fol 35b

At således for retten ganget er, vidner vi Jacob Erichsen Loft og hans søn Jørgen Erichsen med vore signetter.

Tirsdag d. 15 april 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Rasmus Sørensen i Nor, Jørgen Jensen, Frands Mortensen ibd, Rasmus Jensen i Østerby, Rasmus Christensen i Slet.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på Søren Hansens vegne i Beder. Dele. For tingsdom stod Rubert Frederiksen eftersom det var fjerde ting han lydelig ved sekshøring, nemlig Michel Erichsen Loft i Østerby, Jacob Erichsen ibd, Clemen Poulsen i Stautrup, Rasmus Sørensen i Slet, Christen Andersen ibd og Frands Nielsen i Skåde lod fordele Hans Rasmussen i Nor for lånte penge han er Søren Hansen skyldig blevet og ej godvilligt haver betalt, og ikke heller til tredie ting haver rettet for sig, eller i dag. Hvorfor han af fornævnte sagshørere tilmåles dele. W: Hans Nielsen i Beder og Michel Jensen ibd ved ed efter recessen at de i dag 5 uger gav Hans Rasmussen lovlig varsel for denne dele og vidne.

** Endnu på velagte mand H. Christen Jensen Thorsager i Holme hans vegne, beviste med stævningsmænd Frands Nielsen i Skåde og Peder Andersen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte Mogens Bundgård i Holme, Søren Michelsen ibd, Oluf Christensens enke Kirsten Nielsdatter med hendes lavværge i Skåde og Christen Nielsen Tømmermand, Dines Andersen ibd for dom. Saggav Mogens Bundgård for hans præstetiende og lånte penge, Søren Michelsen for præstetiende, Ove Christensens enke også for tiende, satte udi rette om de lovpligtig er at levere og betale inden 15 dage. Derpå begæret dom. Intet svar, opsat i 4 uger.

** Willum Rasmussen Testrup, borger i Århus, beviste med stævningsmænd Anders Jensen i Pederstrup og Jens Pedersen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag måned stævnede Mads Sørensen i Hørret for dom. Saggav ham for penge, stedsmål af den 4 part gård i Battrup, som han haver sted af fornævnte Willum Rasmussen anno 1662. Efter sin regnskabsbogs indhold som for retten blev læst og påskrevet. Satte udi alle rette at Mads Sørensen lovpligtig er at betale fornævnte stedsmål inden 15 dage, derpå begæredes dom. Intet svar, opsat i 6 uger.

fol 36a

Tirsdag d. 22 april 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Anders Jensen i Pederstrup, Simon Nielsen? ibd, Jørgen Jensen i Storenor, Hans Pedersen i Hørret, Michel Pedersen i Gunnestrup, Rasmus Sørensen i Slet.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Æskede dom. Beviste med stævningsmænd Hans Nielsen i Beder og Rasmus Jensen ibd som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag forleden 8 dage kaldte afgangen Eske Øvlisens enke Johanne Sørensdatter i Langballe med hendes børn og lavværge for dom, så og Jens Michelsen i Beder, om han ville have noget hertil at svare anlangende tilbagestående velb. husbonds restans som Eske Øvlisens enke udi Langballe er skyldig til den 1 maj 1672 efter dom. Satte udi rette om fornævnte Johanne Sørensdatter lovpligtig er og bør at betale samme resterende landgilde inden 15 dage og hvis ikke det kan tilstedes da udi hendes og hendes sl mands jord og ejendom at have indvisning. Derpå begæredes endelig dom. Så blev Johanne Sørensdatter med lavværge påråbt såvel som Jens Michelsen, ingen fremkom. Da efter tiltale og denne sags beskaffenhed. Og som Rubert Frederiksen ved retten søger Johanne Sørensdatter i Langballe for restans af landgilde, 48 rdl hvorpå er dom tilforn allerede gangen på, så ses det ikke Johanne Sørensdatter at kunne befris, men hende tilfinder at betale inden 15 dage, og hvis ikke, da udi hendes og hendes sl mands jord og ejendom at have indvisning.

** Rubert Frederiksen bød sig udi rette på husbonds vegne, lod formelde en opsættelse anlangende Jørgen Jensen tilforn boende i Pederstrup. Mødte på hans vegne Hans Rasmussen i Ondrup begærede genpart hertil. Opsat i 4 uger.

Tirsdag d. 29 april 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Sørensen i Nor, Jørgen Jensen ibd, Jens Sørensen i Løjenkær, Søren Sørensen i Langballe, Rasmus Sørensen i Slet, Michel Pedersen i Gunnestrup og Michel Andersen i Viby.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Lod opnævne synsmænd

fol 36b

nemlig Michel Iversen i Edslev, Peder Thomasen ibd, Morten Sørensen i Harlevholm, Clemen Poulsen i Stautrup, Ove Pedersen, Peder Pedersen ibd og Søren Jensen ibd og bød fornævnte mænd at møde på Åbo mark at syne et gærde, der skal være opsat af Rasmus Michelsen ibd samt at syne noget jord, som skal være opbrudt i deres fælles fædrift udi Åbo skov. Vant Jens Sørensen og Søren Nielsen i Kolt ved ed at de i dag 8 dage varsel gav Rasmus Michelsen i Åbo. Og var Rasmus Michelsen til vedermålsting.

** Endnu et synsvidne. Efterskrevne synsmænd, Rasmus Pedersen og Rasmus Michelsen i Mårslet, Jens Hansen og Jens Mogensen i Testrup stod her i dag for retten eftersom de af tinget lovlig var opkrævet at syne den gård i Testrup Jens Justsen påboede. Og var på åstedet den 28 april hvor delefogeden Rubert Frederiksen i Holme foreviste gården. Og var Laurs Knudsen og fornævnte Jens Justsen i Testrup til vedermålsting, så og hørte denne synsvidne.

** Jens Mogensen i Testrup æskede synsvidne. Efterskrevne synsmænd, Jens Smed i Testrup, Jens Hansen ibd, Rasmus Pedersen i Mårslet og Øvle Jensen i Seldrup stod her for retten eftersom de af retten lovligt var opkrævet at syne hvis skovhug som befandtes til den gård udi Testrup Niels Michelsen påboede og Jens Mouritsen nu besidder. Blev forevist skovskifter i Tingskoven, Lien, Battrup Havekrog og Lyskær. Og vant Anders ?sen i Testrup og Jens Pedersen ibd ved ed med oprakte fingre efter recessen

fol 37a

at de i dag 14 dage varsel gav Niels Michelsen i Ormslev så og Mette sl Jens Winthers i Århus med hendes lavværge, Jens Rasmussen Låsby, Hans Bendixen og Willum Rasmussen Testrup, borger der sammesteds for dette synsvidne her i dag at tage beskrevet.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Lyste for lovmål, bordag angående, som Rasmus Sørensen Gunnestrup hans hustru Karen Jacobsdatter i Storenor haver begået på Peder Andersen i Ajstrup den 27 april.

Tirsdag d. 6 maj 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Vesten i Åbo, Søren Rasmussen ibd, Hans Pedersen i Hørret, Erich Nielsen ibd, Jens Nielsen i Lillenor, Anders Nielsen i Ajstrup, Rasmus Kold i Kolt, Anders Jensen i Pederstrup, Michel Iversen i Edslev, Rasmus Pedersen i Mårslet.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. For retten fremstillet varselsmænd Søren Jensen i Malling og Niels Rasmussen ibd som afhjemlede ved ed med opholdne fingre efter recessen at de den 2 april næst forleden varsel gav Jørgen Jensen som boede i Pederstrup til hans påboede og frarømte gård. For retten fremstod Hans Rasmussen i Pederstrup, Simon Mogensen ibd, Rasmus Jørgensen i Tulstrup, Peder Michelsen ibd og vant ved højeste ed efter recessen at det er guds sandhed at Jørgen Jensen som boede i Pederstrup i den gård han er frarømt, der havde boet i 4 år og den udi de 3 første år kvit og fri af arbejde, skat og landgilde havde, men imidlertid brugte gårdens tilliggende ager og eng sig selv til nytte. Jørgen Jensen frarømte samme gård om nattetide med alt hvis han havde imellem den 15 og 16 marts. Birkefogeden spurgte, om Jørgen Jensen eller nogen på hans vegne hertil begærede genpart, men ingen fremkom.

** Rubert Frederiksen fremstillede Peder Andersen i Ajstrup som højlig gav last og klage over Rasmus Sørensen Gunnestrup hans hustru Karen Jacobsdatter i Storenor for hun i dag 14 dage
uden nogen billig årsag ham overfaldet med hug og slag og slog ham blå og blodig, som med synsvidne kan bevises. Varsel Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling afhjemlede ved ed at de i dag 8 dage varsel gav til Rasmus Sørensen og hans hustru i Storenor for denne klage at tage beskrevet.

** Endnu på velb. husbonds vegne, synsvidne. For tingsdom stod synsmænd Michel Iversen i Edslev, Peder Thomasen ibd, Morten Sørensen i Harlevholm, Ove Pedersen i Stautrup, Peder Pedersen og Søren Jensen ibd som var tiltaget til syn udi Åbo skov at syne og bese noget plovet land som Rasmus Michelsen der ibd haver indlagt

fol 37b

af fællesdriften til bemeldte by. Og vant de samtlige at de anno 1673 den 2 maj næst forleden var på åstedet og da blev dem forevist af Søren Sørensen Vesten et stykke skovland som var pløjet og indlagt af Rasmus Michelsen norden ved hans toftedige.

Tirsdag d. 13 maj 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Rasmus Pedersen i Mårslet, Anders Nielsen i Ajstrup, Jens Laursen i Testrup, Anders Jensen ibd, Rasmus Sørensen i Slet, Jens Nielsen i Ingerslev, Erich Nielsen i Hørret, Niels Rasmussen i Malling, Michel Iversen i Edslev.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Efter forrige lysning i dag 14 dage og klage givet af Peder Andersen i Ajstrup over Karen Jacobsdatter i Storenor fordi hun ham med hug og slag skal have overfaldet ude på marken, der han hende ingen fortræd skal have gjort. Fremkaldt de dannemænd sandemænd her udi birket at komme i dag måned at sværge og gøre deres ed og tou. Nok fremstillet tvende synsmænd, Peder Jensen i Elmose og Niels Mortensen i Ajstrup som afhjemlede efter recessen at de i dag 3 uger synede og beså Peder Andersen i Ajstrup og der befandtes han at have nogen blå slag, nogen på det ene og nogen på det andet ben, hvilket de således afhjemlede.

** Michel Iversen i Edslev æskede vidne. Varselsmænd Thomas Nielsen i Edslev og Peder Michelsen ibd afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage gav Rasmus Ibsen i Edslev varsel for syn og klage her i dag at tage beskrevet. Og fremstod efterskrevne synsmænd, nemlig Peder Thomasen og Laurs Rasmussen i Edslev som vant ved ed efter recessen at de i dag før ting holdtes var på Edslev mark ved Michel Iversens gårdsted og der så en stor tørvegrav, 3 alen dyb, og dem synes som om der kom noget kvæg udi det ej da kunne komme uskadt derfra, hvorfor Michel Iversen for retten gav højlig last og klage over Rasmus Ibsen i Edslev at han den til skade haver kastet. Og Rasmus Ibsen var med til vedermål, blev tilbudt genmæle.

fol 38a

** Mads Sørensen i Hørret æskede vidne. For retten fremstillet to varselspersoner, Peder Nielsen i Hørret og Rasmus Pedersen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav til Willum Rasmussen Testrup, borger i Århus, for vidne her i dag at tage beskrevet. Så fremstod for retten Peder Michelsen i Testrup og vant ved helgens ed efter recessen at han for en elleve år siden var med Hans Rasmussen som boede og døde i Testrup udi Battrup at forbyde Mads Sørensen på sl Jens Winthers vegne i Århus han ej mere skulle pløje eller så til den gård han havde stedt og fæst der ibd. Blev tilspurgt af bemeldte Willum Rasmussen om Peder Michelsen havde nogen skriftlig befaling fra Jens winther, hvortil han svarede nej. I lige svorne ed for retten vant Oluf Jensen af Mårslet at han for en 11 år siden var med fornævnte Mads Sørensen i Willum Rasmussens hus i Århus og bad ham at han ville gå med til sl Jens Winthers og der hjemle Mads Sørensen den gård i Battrup, som han havde stedt og fæst af Willum Rasmussen. Og Willum gik ud med dem på gaden, og så gik fra dem og sagde han ville give deres klæder djævelen i vold. Ligeledes Erich Nielsen i Hørret som vant ved ed at han ungefær en syv år siden var til sl Jens Winthers og Willum Rasmussens søster med Mads Sørensen og da lovede de at holde ham fri for den gæld, som han krævede for stedsmål. Og sagde at godset kom ham intet ved. Og Willum Rasmussen var med til vedermål.

Onsdag d. 21 maj 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Søren Laursen i Gunnestrup, Christen Andersen i Slet, Rasmus Sørensen, Rasmus Christensen ibd, Michel Iversen i Edslev, Anders Andersen i Gunnestrup, Jacob Erichsen Loft i Østerby.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbonds vegne. Udi retten lod formelde en opsættelse her af ting den 8 april sidst forleden, således at det er i dag 6-ugers dagen. Og efter dets udgang er mødt fornævnte Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne og lod formelde et synsvidne af 25 marts og begærede som tilforn endelig dom. Så mødte udi retten Hans Rasmussen af Ondrup på fornævnte Jørgen Jensens vegne med fuldmagt og derhos skrevet svar. Kender jeg mig, Jørgen Jensen, barnefødt i Ondrup at jeg fuldmagt giver til

fol 38b

min morbroder Hans Rasmussen i Ondrup til at tale på mine vegne. Ondrup den 14 april IIS med egen hånd. Så fremkom for retten Hans Rasmussen af Ondrup på sin søstersøns vegne som nogen tid haver boet i Pederstrup. Delefoged Rubert Frederiksen lader stævne mig fattige mand og mig beskylder at jeg den gård udi Pederstrup som jeg nogle år beboet havde ulovligen skal have rømt. Samme gård den tid jeg den antog var øde og forbrudt, og jeg haver opbygget enogtyve stokkeløb hus som endnu på åstedet findes. Formedelst min armod måtte jeg gården kvittere. Begærer derfor ydmygeligen at dette mit enfoldige svar måtte indføres hvad som for retten bliver afsagt. Og mig genparten tilhånde stilles. Gabriel Marselis haver stedt og forundt Jørgen Jensen fra Ondrup en øde og afbrudt gård udi Pederstrup som Jens Rasmussen påboede og frarømte, hvilken gård Jørgen Jensen skal nyde fri for al landgilde, ægt etc til den 1 maj 1671 imidlertid gården lovlig og forsvarlig at opbygge

fol 39a

hvortil han og skal udvises noget bygningstømmer af skoven. Anders Rasmussen udi Pederstrup lovede herfor. Århus den 15 juli 1668. Jens Poulsen Kolding. Da efter tiltale og gensvar. Jørgen Jensen haver påboet en af velb. Gabriel von Marselis gårde udi Pederstrup udi fire år og den nydt fri de tre første år. Han skulle bebygge og siden vedligeholde gården, hvilket af synsvidne ses ej at være efterkommet, hvorfor Jørgen Jensen for slig utilbørlig forhold bør at pågribes hvor han i birket eller udenfor kan opspores og at være udi anhold og arrest til han sin velb. husbond fornøjelse givet haver for hvis som til hans frarømte gårds reparation behøves eller derfor kaution har stillet.

Tirsdag d. 27 maj 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Iversen i Edslev, Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen ibd, Jacob Erichsen Loft i Østerby, Michel Jensen i Åbo, Søren Rasmussen ibd.

** Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne. Efter foregående lysning og syn og første kald var det i dag andet kald på de dannemænd sandemænd udi birket anlangende slagsmål som Karen Jacobsdatter i Storenor haver begået mod Peder Andersen i Ajstrup at sværge og gøre deres ed og tou.

** Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne. Fremstillede varselsmænd Rasmus Kold i Kolt og Jens Andersen i Ormslev som afhjemlede efter recessen at de som i morgen komme 8 dage gav Rasmus Michelsen i Åbo varsel for forbudsvidne her i dag at tage beskrevet. Så for retten fremkom Rasmus Michelsen i Åbo som fremlagde en underskreven seddel fra velb. Otte Poulsen at indtage til hans toft et lidet stykke jord norden ved hans toftegærde til den gård

fol 39b

han i Åbo bebor og hans excellence Otte Poulsen tilhørig og ingen anden derudi skal være interesserede. Lerbæk den 28 april 1673. For retten læst og påskrevet og blev vidne udstedt.

Tirsdag d. 3 juni 1673
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Tingskriver Niels Willadsen og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Oluf Jensen ibd, Jørgen Jensen i Viby, Michel Erichsen i Østerby, Jacob Loft ibd, Jens Justsen i Børup.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Første ting, lovbød al ulovlig sæd som kan være sået i husbonds jord her i birket. Igen tilbød frugtsgæld af alle slags.

** Rasmus Jacobsen Due i Lillenor. Gav last og klage over Jens Fisker i Lillenor og lyste for lovmål anlangende gevalt som er sket af ham på kirkevejen nu forleden søndag.

** Jens Simonsen i Malling på magister Laurits Jensen Bording lektor til Århus domskole hans vegne. Æskede pant. For tingsdom fremstod Søren Jensen på matrone Helle Jensdatter sl Hr. Svend Arboes efterleverske i Århus hendes vegne og udi rette lagde en skriftlig og underforseglet fuldmagt som følger: Eftersom M. Laurits Bording står i lov for mig til velb. fru Anne Laurits sl M. Hans Brochards her i Århus for 300 rdl in specie som jeg tilforn ved min egen forskrivning og tingsvidne for Århus Byting haver pantsat til M. Laurits Bording en halv selvejer bondegård udi Ravnholt som Rasmus Sørensen iboede og fradøde, således fuldmægtiger jeg min tjener Søren Jensen fornævnte eje med al sin rettighed til et fuldkomment underpant og forsikring, som det sig bør, til Havreballegårds birketing at sætte M. Laurits Bording og hans arvinger, indtil det af mig og mine arvinger bliver indløst. Dog forbeholder jeg mig selv den årlige bondeskyld deraf at opbruge, så længe jeg renten af fornævnte kapital på sin visse sted og tid afbetaler og holde M. Laurits derfor uden al molest og besværing i alle måder. Til dets bekræftelse mit navn med tre bogstaver underskrevet og min sl mands signet undertrykt og varmelig ombedt den faderlige mand Hr Melchior Sommerfeld i stedet for min lavværge udi denne post med mig til vitterlighed at underskrive. Århus 3 juni 1673. HID. Udi hånd tog fornævnte Søren Jensen bemeldte Jens Simonsen og på Helle Jensdatters vegne til et underpant, fuldkommen forsikring og vis forvaring satte M. Laurits Bording og hans arvinger fornævnte halve selvejer bondegård i Ravnholt som Rasmus Sørensen påboede og fradøde

fol 40a

og herhos forpligtede Helle Jensdatter sig og sine arvinger at samme halve selvejer bondegård ej heller at skal pantsættes, sælges, skødes eller i nogen måder afhændes førend den fra velb. Laurits Bording eller hans arvinger indløst og friet er. Søren Jensen på Helle Jensdatters vegne.

Tirsdag d. 10 juni 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen ibd, Søren Erichsen i Jegstrup, Jacob Erichsen i Østerby, Michel Loft ibd, Jens Justsen i Bjødstrup, Søren Jensen i Malling.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Andet ting. Lydeligt forbød alt hvis ulovligt sæd som er sået i velb. husbonds jord her udi birket af alle slags. Tilbød Frugtgæld etc.

** Søren Nielsen Hougård, markmand til Havreballegårds mark beviste med stævningsmænd Morten Madsen i Holme og Anders Jensen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage stævnede Peder Pedersen i Bjødstrup for dom. Saggav ham efter hans brev for penge. Derpå begæredes dom, intet svar, opsat i 14 dage.

Tirsdag d. 17 juni 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Laursen i Gunnestrup, Jacob Loft i Østerby, Poul Jensen i Tander, Søren Poulsen i Langballe, Rasmus Michelsen i Mårslet.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Synsvidne. Fremstillede to varselsmænd Rasmus Jensen ? og Niels Jensen i Viby som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav til Niels Mogensen i Viby med hans sønner Mogens Nielsen og Jens Nielsen, Peder Nielsen til hus og bopæl og talte med Niels Mogensens hustru for vidne her i dag at tage beskrevet. Fremstod to synsmænd, nemlig Niels Sørensen Loft og anden Niels Sørensen som vant efter recessen at de den 25 maj var til syn på Viby mark eftersom de af Jørgen Jensen var opkrævet og erbudet at bese en ager

fol 40b

som ligger til rands med Niels Mogensens ager på den vestre side. Og blev dem af Jørgen Jensen vist, at der var pløjet af Jørgen Jensens ager til Niels Mogensens, så hans sæd var skammelig omvendt. Niels Mogensen til vedermålsting, begærede genmæle.

** Jørgen Jensen af Viby æskede vidne. Samme varsel hertil som forstår til Mogens Nielsen, Jens Nielsen og Peder Nielsen i Viby og talte med deres moder for dette vidne. Så fremstod Rasmus Pedersen af Viby og vant ved højeste ed efter recessen at nu forgangen bygsæd da hørte og så han at Jørgen Jensen og Mogens Nielsen af Viby kom i trætte og den ene beskyldte den anden at have pløjet af hans ager. Så hørte han Mogens Nielsen opløfte en kæp og truede JJ med, sagde du skal få en skam for det. Jens Mortensen i Viby vant ved ed at forgangen bygsæd så og hørte han ord til andet som Rasmus Pedersen vant haver, med mange flere ord som de ikke kunne agte hvad var, af årsag de drev med deres plov straks derfra.

** For retten fremstod Laurs Rasmussen i Viby og vant efter recessen at han hørte nu sidst i bygsæd, Niels Mogensen i Viby sagde til Jørgen Jensen du skal få en ulykke din skælm og tyv. Jens Jensen i Viby vant ved højeste ed lige ord efter andet som Laurs Rasmussen før ham. Niels Mogensen i Viby var med til vedermålsting og begærede genpart.

** Jens Andersen Hvas, Århus kapitels ridefoged, på Peder Rasmussens vegne i Balle beviste med varselsmænd Thøger Thomasen i Odder og Niels Jørgensen i Balle som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Peder Sørensen i Balle for vidne her i dag at tage beskrevet. Fremstod Peder Nielsen af Drammelstrup og vant ved højeste ed efter recessen at nu forgangen Kristi Himmelfartsdag da var Peder Sørensen af Balle i Peder Nielsens hus i Drammelstrup og da hørte han at Peder Sørensen sagde, at han tog nogen tejner?i Århus og hans søster gik i lov for ham. Og ydermere vant Peder Nielsen at Peder Sørensen i Balle havde været hos ham i Drammelstrup for kort siden og begære at han ikke skulle gå til ting at vidne førend han blev stævnet med en landstingsstævning. Jens Pedersen i Drammelstrup vant ved ed at førnævnte Peder Nielsen af Drammelstrup ord efter andet for ham vant havde.

** Hans Rasmussen i Ondrup på Niels Rasmussen i Rude hans vegne. Æskede vidne. For retten fremstod to varselsmænd, Just Pedersen i Rude

fol 41a

og Søren Nielsen ibd som afhjemlede efter recessen at de i går 14 dage varsel gav Jens Michelsen i Bjerager for vidne her til ting at tage beskrevet. For retten fremstod Gerrik Sørensen i Rude og Jep Sørensen i Saksild og vant ved ed efter recessen at det er guds sandhed vitterligt at Kirsten Knudsdatter af Rude og Mette Knudsdatter af Rude som ved døden begge er afgangen, at deres arvepart, som de haver pantet og bortskødet med deres lavværges råd til Niels Rasmussen af Rude, at det var den fjerde part af Niels Rasmussens gård og ejendom i Rude som han iboede og nu haver bortskødet, og fornævnte Jens Michelsen ikke haver nogen lod eller pant i den selvejer bondegård i Rude som Niels Rasmussen påboede.

** Michel Andersen Bonde i Lading, grev Friises delefoged på Rasmus Jacobsens vegne i Lillenor. Fremstillede kaldsmænd Anders Ibsen i Holme og Niels Eskesen i Lillenor som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav til Jens Nielsen Fisker i Lillenor for klage, synsopkrævelse og sandemænd tov her til ting at tage beskrevet. Rasmus Jacobsen i Lillenor selv for retten gav last og klage over Jens Nielsen Fisker i Lillenor for han ham med hug og slag haver overfaldet nu forleden søndag 14 dage på hans retfærdige kirkevej fra Malling kirke og hjem. Og Jens Fisker havde slaget med en tøjrkæp et par blodige slag på hans hoved og et blå slag på hans højre ben, hvilket Rasmus Jacobsen højligt beskyldte Jens Fisker at have gjort. Så fremstod Søren Laursen i Gunnestrup og Rasmus Sørensen i Slet, afhjemlede og kundgjorde at de i dag 14 dage synede og beså Rasmus Jacobsens skader, hvorefter Michel Andersen kaldte første kald på de dannemænd sandemænd at gøre deres ed og tou.

** Rubert Frederiksen, delefoged, på velb. husbonds vegne. Fremstillede varselsmænd Peder Erichsen og Søren Jensen i Pedholt som afhjemlede efter recessen at de i dag 3 uger varsel gav Jesper Rasmussen i Gellerup for opkrævelse og syn? etc.

** Endnu på velb. husbonds vegne. Tredie ting. Lydelig for retten haver lovbudt al hvis uovlig sæd som kan være sået på velb. husbonds gods her i birket, tilbød frugtgæld af alle slags.

** Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling lod forlyde: Eftersom fra hans KM en forordning af 1670 er udgangen, om broer og alfarveje at forfærdige, hvorpå jeg af KM amtsmand hr. Henrich Rantzau på KM vegne er beordret at forordne og befale tvende mand udi hvert sogn at måle broer og landeveje. Sognene og bønderne imellem skal dele, hvortil forordnet disse efterskrevne:
Viby sogn: Jens Eskesen i Viby og Jens Pedersen i Terp.

fol 41b

Holme sogn: Mogens Bundgård i Holme og Rasmus Knudsen ibd.
Mårslet sogn: Søren Justesen i Hørret og Michel Nielsen i Langballe.
Beder sogn: Jens Jørgensen i Lille Fulden og Øvle Jensen i Seldrup.
Malling sogn: Michel Mortensen i Starup og Michel Pedersen i Starup.
Tulstrup sogn: Anders Jensen i Pederstrup og Jens Mouritsen i Tulstrup.
Astrup sogn: Peder Nielsen i Ask og Jens Michelsen i Astrup.
Tiset sogn: Rasmus Michelsen i Ingerslev og Mads Christensen i Tander.
Tranbjerg sogn: Jens Jensen i Slet og Anders Andersen i Gunnestrup.
Kolt sogn: Søren Rasmussen i Kolt og Peder Pedersen i Stautrup.
Ormslev sogn: Anders Nielsen i Ormslev og Poul Jensen ibd. Fornævnte mænd har at møde førstkommende torsdag og derefter udi 8 dage at afhjemle.

** Rasmus Sørensen Winther i Skåde æskede vidne. For tingsdom fremstod Mogens Pedersen Bundgård i Holme tillige med fornævnte Rasmus Sørensen, begge anordnede kirkeværger til Holme kirke. Og fornævnte Mogens Pedersen lydelig for retten tilstod og bekendte at han alt Holme kirkes korn udi nærværende år efter sin egen vilje og nøje selv haver til sig annammet og Rasmus Sørensen deraf ej noget i ringeste måde haver bekommet eller annammet, men Mogens Pedersen derfor selv havde at svare og klare. Og var fornævnte Mogens Pedersen med fornævnte Rasmus Sørensen og de otte mænd til vedermålsting.

** Michel Sørensen af Vormstrup på sl Niels Andersens efterladte enke Voldborg Jensdatter hendes vegne. Bød til hus på mandag førstkommende sine kreditorer at møde, som haver efter rigtig krav at fordre.

** Thomas Rasmussen, borger og beediget prokurator i Århus, på Claus Iversen borger og handelsmand i København hans vegne med skriftlig fuldmagt som for retten læst og påskrevet blev. Bød sig udi rette med en underforseglet stævning og derpå opsættelse her af ting den 6 maj, hvor blev bevist med to stævningsmænd, Niels Sørensen og Knud Nielsen af Århus som afhjemlede ved ed efter recessen at de 8 dage tilforn lovligt stævnede og kaldte Rasmus Sørensen Winther i Skåde og Mogens Pedersen Bundgård i Holme, begge kirkeværger til Holme kirke, for dom. Saggav og tiltalte dem for nogle års resterende afgift af fornævnte Holme kirke iht Århus Kapitels regnskaber som Claus Iversen er berettiget til, nemlig for årene 1667-1672. Fornævnte Thomas Rasmussen satte udi rette at Rasmus Sørensen Winther og Mogens Pedersen Bundgård som er kirkens værger pligtig er og bør Claus Iversen betale inden 15 dage. Opsat i 6 uger. Efter dens udgang igen er mødt Thomas Rasmussen

fol 42a

på Claus Iversens vegne udi rette lagde dokument for retten til udllæg af velb. Axel Sehesteds gods de dato København 1667 den 28 maj, som for retten blev læst og påskrevet, hvorefter Thomas Rasmussen endelig dom begærede. Her imod at svare mødte Rasmus Sørensen Winther af Skåde og Mogens Pedersen Bundgård i Holme, fremlagde velvise borgmester Jesper Nielsen i Århus hans befaling, sålydende: Eftersom sl hr Niels Sørensen sig skal have påtaget og forestået Holme kirkes værgemål, som nu ved hans dødelige afgang er forårsaget at forandre, da på KM nåde og befaling og Holme kirkes vegne befales og anordnes hermed Rasmus Sørensen Winther og Mogens Bundgård at være kirkeværger og dette års indkomst til sig at annamme, Århus 1669. Jesper Nielsen Hutfeldt. Og derhos i lige måde hans underskrevne kvittering for 1671-72 og 1672-73. Da efter tiltale og gensvar, eftersom Claus Iversen i København ved sin fuldmægtig nu til seksugersdagen ved retten til dom søger Holme kirkeværger Rasmus Sørensen Winther og Mogens Pedersen for resterende korn af Holme kirke anno 1667, 69, 70, 71 og 72 som velb. Claus Iversen haver udi kommission af velb. Axel Sehesteds gods, hvorimod for mig fremlægges at fornævnte kirkeværger af Jesper Nielsen, borgmester i Århus i 1669 på KM vegne til kirkeværger forordnes og til ham har betalt for 1671-72, kan fornævnte kirkeværger ej tilfindes at betale for år som var falden før de blev forordnede kirkeværger, ej heller tilfindes at betale det som de efter kvittering haver betalt, men det øvrige for to år, nemlig 69 og 70 bør Rasmus Winther og Mogens Pedersen at betale Claus Iversen inden 15 dage.

Onsdag d. 25 juni 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og Poul Rasmussen i Ravnholt.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Erichsen Loft i Østerby, Jacob Erichsen ibd,

fol 42b

Jens Knudsen i Ajstrup, Søren Vesten i Åbo, Anders Andersen i Gunnestrup, Rasmus Sørensen i Slet.

Ej noget at bestille.

Tirsdag d. 1 juli 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Erichsen Loft og Jacob Erichsen ibd, Jens Jensen i Slet, Rasmus Sørensen ibd, Michel Jensen i Åbo, Anders Andersen i Gunnestrup, Michel Svendsen i Børup.

** Delefoged Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne, andet kald på de dannemænd sandemænd her i birket for klage, som Rasmus Jacobsen af Lillenor har gjort på Jens Nielsen Fisker ibd.

** Anders Jørgensen Krog, Magister Laurits Jensen Bording, lektor til Århus Domkirke hans tjener på hans vegne. Beviste med kaldsmænd, Rasmus Jensen i Malling og Oluf Andersen ibd, som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage stævnede matrone Helle Jensdatter sl hr Svend Hansen Arboes efterleverske i Århus med hendes lavværge her til ting for dom. Til yderligere bevis fremlagdes Helle Jensdatters skriftlige og seglede tilstand og tilladelse for denn dom, som følger: Haver jeg Helle Jensdatter sl hr Svend Arboes tilstedt og hermed tilsteder M: Laurits Bording at tage til ejendom ved dom til Havreballegårds birketing den halve selvejer bondegård i Ravnholt Rasmus Sørensens enke påboer. Iligemåde tillader jeg M: Laurits Bording ved dom til ejendom KM anpart af Skarresø tiende til Øster Lisbjerg herredsting næstkommende tingdag, hvilke tiender jeg ham og udi pant tilforn haver forsikret. Til forvaring haver jeg dette med mit navn undertegnet og min sl mands signet undertrykt og ombedet hr Melchior Sommersted, medtjener til domkirken, i min lavværges sted dette med mig til vitterlighed at underskrive. Århus 25 juni 1673. Endnu fremlagt et underforseglet pantebrev her af ting udstedt 1673 lydende: Jens Svendsen i Malling på velb M. Laurits Bordings vegne haver forhvervet og 8 mand for tingsdom haver standet ærlig og velagte mand Søren Jensen etc, som allerede i tingbogen findes indført, derfor ej nødig på dette sted igen at skrives. Læst og påskrevet for retten. Anders Krog på sin husbond Laurits Bordings vegne begærede endelig dom. Da efter tiltale. Og som for mig fremlægges af

fol 43a

M. Laurits Bording hans fuldmægtig et pantebrev hvori Helle Jensdatter sl hr Svend Arboes haver pantsat den halve selvejer bondegård udi Ravnholt som Rasmus Sørensen sidst påboede til bemeldte Laurits Bording, samt Helle Jensdatters skriftlige tilladelse, at han fornævnte gård til ejendom uden videre proces at må tildømmes, da vidste jeg ej rettere her udi at kende end at fornævnte gård lovligt bør M. Laurits Bording og hans arvinger at tilhøre.

Tirsdag d. 8 juli 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Laursen i Gunnestrup, Michel Jensen i Åbo, Rasmus Michelsen i Ingerslev, Rasmus Sørensen i Slet, Rasmus Kold i Kolt, Rasmus Laursen i Hedegård.

** Peder Sørensen degn i Sjelle på H. Christen Jensens vegne i Viby. Æskede dom efter stævnings indhold af juli 1673. Herimod at svare mødte Jens Pedersen af Viby at for den fordrede gæld var sket udlæg og sl H. Jens havde bekommet. Niels Sørensen svarede at hans hustru havde betalt til H. Jens, Gregers Rasmussen svarede at han hverken havde sted eller fæst den tid dommen er falden, Jørgen Jensen iligemåde svarede at derfor var gjort udlæg og H. Jens havde bekommet. Jens Thomasen svarede at han havde betalt H. Jens med lam som han havde græsset, Søren Nielsens enke lod svare at derfor var sket udlæg til sl H. Jens, Michel Andersen svarede at han hverken havde sted eller fæst ikke heller han eller hans hustru boet der i byen, Rasmus Pedersen svarede ligeså. Poul Rasmussen i Ravnholt svarede og tilstod at han havde gjort udlæg efter en dom af 1665 hos Jens Pedersen i Viby, Jørgen Jensen, Søren Nielsen, men at det ej på dommen er blevet skrevet, da han hverken kunne læse eller skrive, men H. Jens lovede det på dommen at skrive. Peder Sørensen af Gellerup det samme svarede og bekræftede at han var opnævnt at være taxmand og tilgik som foreskrevet står.

** Jørgen Jensen i Viby, opsættelse. Beviste med stævningsmænd Laurs Rasmussen og Anders Jensen i Viby som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte Rasmus Nielsen Godsen i Viby for dom. Saggav fornævnte Rasmus Nielsen Godsen for penge efter obligation af 23 februar 1673. Bør sin gæld betale inden 15 dage. Opsat i 4 uger.

fol 43b

Tirsdag d. 15 juli 1673
Oluf Rasmussen i Malling, Birkefoged, Niels Willadsen, Tingskriver og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jens Simonsen i Malling, Jens Jensen i Slet, Jacob Erichsen Loft i Østerby, Knud Michelsen i Ravnholt, Michel Svendsen i Børup, Jens Justsen i Bjødstrup, Jens Hansen i Testrup, Peder Laursen i Edslev, Peder Møller ibd.

** Delefoged Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne, sandemænds ed. Fornævnte Rubert Frederiksen for tingsdom lader formelde eftersom at Rasmus Jacobsen i Lillenor forinden tinge efter lovlig lysning har givet last og klage over Jens Nielsen Fisker i Lillenor fordi han ham med hug og slag haver overfaldet på hans kirkevej og ham givet blå og blodige sår og skader, hvilke sår og skader ved syns afhjemling er bevist og af Rasmus Jacobsens fuldmægtig er gjort første kald på sandemænd den 17 juni, og Rubert Frederiksen på sin velb. husbonds vegne den 1 juli udi samme sag haver givet andet kald. I dag lovligt 3 kald og fornævnte Rubert Frederiksen fremkalder de dannemænd samtlige sandemænd at sværge og gøre deres ed og tou. Og blev opnævnt to sandemænd til at sætte fylding på sandemænd, nemlig Christen Svendsen i Gunnestrup og Michel Pedersen ibd som opstod for retten og i hånd tog hverandre, aflagde ed efter recessen. Jens Nielsen Fisker blev tilspurgt, om han kunne fragå at have givet Rasmus Jacobsen den skade, som han var synet for, hvortil han svarede han kunne det ej fragå. Da efter tiltale og gensvar for retten fremstod samtlige sandemænd, Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt og Rasmus Pedersen i Mårslet og afsagde, at efterdi med klage bevises at fornævnte Jens Nielsen Fisker havde overfaldet Rasmus Jacobsen på hans kirkevej og ham gjortblå og blodige sår og skade, vidste sandemændene ej Jens Fisker for slig skade at befri men svor ham et fuldt vold over.

** Nok på velb. husbonds vegne, synsvidne. For tingsdom fremkom efterskrevne synsmænd, Laurs Sejersen i Jegstrup, Rasmus Michelsen, Peder Jensen Loft og Michel Svendsen i Ingerslev eftersom de her af tinget lovligt var opnævnt og tiltagen til syn. Da vante og kundgjorde samtlige at de i dag før ting holdtes var udi Edslev mølle der at syne og bese den halve gård udi Edslev som Peder Møller udi fæste haver og som er vel ved magt.

fol 44a

Peder Laursens part af samme gård og vel ved magt. Ligeledes synet den halve gård udi Børup som Peder Rasmussen påbor og som er slet forfalden. Vant Rasmus Kold i Kolt og Morten Jensen ibd ved ed efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Peder Møller i Edslev mølle, Peder Laursen i Edslev og Peder Rasmussen i Børup for dette syn at tage beskrevet.

** Delefoged Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne. Beviste med kaldsmænd at have stævnet Peder Rasmussen i Børup for dom. Tiltalte og saggav ham for det at han sin gård skammelig lader forfalde. Satte udi rette at efterdi han gården med frihed haver antagen bør han dens brøstfældighed at betale efter synsvidne inden førstkommende 15 dage. Opsat i 14 dage.

Tirsdag d. 22 juli 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jacob Loft i Østerby, Jens Justsen i Bjødstrup, Jens Sørensen i Kolt, Jørgen Jensen i Viby.

** Ærlig og velagte mand, delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne. Synsvidne. For tingsdom fremstod efterskrevne synsmænd, nemlig Poul Jensen i Tander, Rasmus Michelsen i Mårslet og Søren Poulsen i Langballe eftersom de tilforn her af ting lovlig var opnævnt at syne og bese velb. husbonds bønders fæstegårde her udi birket. Og kundgjorde de samtlige at de den 15 og 16 juni var på efterskrevne åsteder: Dines Andersens boel i Skåde, Michel Savmands boel ibd, Søren Jensens part af den gård han påbor i Holme, hos Søren Skrædder i Hørret, hvilket synsmændene afhjemlede for et fuldt syn. Vant Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling

fol 44b

ved ed efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav fornævnte for dette syn. I lige måde stævnet enhver til hus og bopæl for dom. Fornævnte Rubert Frederiksen satte udi alle rette om foreskrevne mænd bør at erstatte velb. husbond deres gårdes skade eller at lide nam, enhver af deres bo, gods og sæd udi marken. Derpå begæredes dom. Opsat i 8 dage.

** H. Christen Jensen i Viby æskede dom. Efter stævning mødte at svare Mourits Olufsen, sagde han intet havde bedet H. Jens i Viby noget i fjende tiden for sig at udlægge og ej vidste sig H. Jens udi Viby noget skyldig, Niels Mogensen svarede at der efter dom var gjort udlæg, hvilket Poul Rasmussen i Ravnholt vedgik og bekræftede, Rasmus Godsen i Viby svarede at han ikke havde sted og fæst, ej heller hans formand, den tid samme gæld og nu fordring skulle være falden, tilmed dersom at det af hans gård skulle være udgiven, da burde H. Christen have søgt samme gæld i boet, den tid lovligt skifte stod efter hans formand sl Niels Sørensen. Opsat i 14 dage.

Tirsdag d. 15 juli 1673
Rasmus Pedersen i Mårslet i Birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Søren Nielsen, Søren Justsen i Hørret, Søren Pedersen ibd, Jens Justsen i Bjødstrup, Jens Poulsen i Ingerslev, Peder Rasmussen i Børup, Niels Mogensen i Viby.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne. Efter synsvidne og opsættelse af 15 juli anlangende Peder Rasmussen i Børup. Fremdeles opsat i 8 dage.

** Jørgen Jensen i Viby. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Jens Jensen i Holme og Mogens Pedersen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte Niels Mogensen og hans søn Mogens Nielsen i Viby og talte med Niels Mogensen selv for dom at tage beskrevet. Jørgen Jensen i rette lagde sin underskrevne indlæg og beretning lydende som følger: Eftersom jeg haver været forårsaget at lade stævne i retten Niels Mogensen i Viby af årsag han mig som utilbørlig på min ære haver skældt og lovet mig en ulykke, som med tingsvidne er at bevise, så jeg ved mig ej sikker for ham enten på liv eller gods, ved nat eller dag, sætter jeg udi rette om Niels Mogensen bør sine løgnagtige ord bevise eller derfor at deles for en løgner, og for det andet om han ej for slig trodsig undsigelse bør at stille mig nøjagtig borgning eller og at borge for sig selv og herpå begæres dom. Iligemåde fremlagdes tingsvidne udstedt

fol 45a

for tinget den 17 juni 1673, som for retten blev læst og påskrevet, hvorefter Jørgen Jensen endelig dom begærede. Intet svar. Opsat i 4 uger.

Tirsdag d. 5 august 1673
Oluf Rasmussen i Malling, Birkefoged, Niels Willadsen, Tingskriver og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Erichsen Loft d. yngre i Østerby, Rasmus Sørensen Bjødstrup i Holme, Jørgen Jensen i Viby, Peder Rasmussen i Børup, Jacob Jensen i Tander, Rasmus Laursen i Hedegård.

** Jens Nielsen Langballe, borger i Århus. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Rasmus Jensen og Niels Pedersen i Mårslet som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte efterskrevne personer, gældssag angående, efter foregående dom her af tinget den 12 marts 1672. Sl Rasmus Michelsens hustru Anne Nielsdatter efter hans brev af 1649, Peder Michelsen i Mårslet efter bog 1667, Jacob Jensen i Tander for forløfte som sl Knud Pedersen i Mårslet haver gjort til sl Oluf Nielsen i Århus, Jens Nielsen Stautrup i Tulstrup efter bog 1665. Sagen opsat i 4 uger.

** Delefoged Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne. Bød sig udi rette med en opsættelse af 15 juli hvor blev bevist med stævningsmænd Rasmus Kold i Kolt og Morten Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de 14 dage tilforn stævnede Peder Rasmussen i Børup for dom. Tiltalte og saggav ham for han sin gård skammeligt lader forfalde, trods det at han gården med frihed haver antaget. Bør dens brøstfældighed at betale. Var opsat til i dag. Rubert Frederiksen på velb husbonds vegne mødte nu igen og lod formelde et synsvidne, hvorefter Rubert Frederiksen nu som tilforn endelig dom begærede. Intet svar eller erklæring. Da efter tiltale. Og som for mig bevises at Peder Rasmussen i Børup lovligt var indstævnet og ej til nogen genmæle eller lovlig erklæring er mødt, og han sin gård med frihed haver antagen, hvilket iflg. synsvidne ej er sket, tilfindes han at betale til hans velb. husbond det som efter synsvidnes formelding til hans gårds reparation behøves.

fol 45b

** Endnu på velb. husbonds vegne. Dom. Efter opsættelse af 22 juli hvor blev bevist med stævningsmænd Søren Jensen og Niels Rasmussen af Malling som afhjemlede efter recessen at de fornævnte dag 8 dage stævnede Dines Andersen i Skåde, Michel Savmand ibd, Søren Jensen i Holme og Søren Skrædder i Hørret for dom. Saggav dem fordi de ej deres gårde som de med frihed haver antagen bebygget og forbedret haver. Sagen var opsat til i dag. Derfor igen mødt Rubert Frederiksen på sin velb. husbonds vegne og begærede endelig dom. De indstævnede personer blev for retten anråbt, men ingen genmæle eller erklæring skete. Da efter tiltale. Og som Rubert Frederiksen ved retten søger Dines Andersen i Skåde, Michel Savmand ibd, Søren Jensen i Holme og Søren Skrædder i Hørret fordi de deres gårde som de med frihed haver antaget ej efter recessen haver bebygget og forbedret, hvilket bevises ved synsvidne, bør disse at betale til deres velb. husbond hvis som efter synsvidne til deres gårdes opbyggelse kræves inden 15 dage.

** Rasmus Laursen i Hedegård på vellærde H. Christen Jensen i Viby, sognepræst til Viby og Tiset hans vegne. Æskede dom. Bød sig udi rette med stævning og opsættelse af 8 juli hvor blev bevist med stævningsmænd Jacob Christensen i Viby og Jørgen Rasmussen ibd, at menige Viby sognemænd var lovlig stævnet for dom for gæld skyldig til hans sl fader H. Jens Laursen, fordum sognepræst til fornævnte sogne. Vellærde mand H. Johan Hansen Lønborg udi Århus haver udtagen og godsagt for, med flere, som for byens frelse skulle være udgiven. Til dets bevis fremvises en dom fra Havreballegårds birketing af 1665, hvori de samtlige er tilfunden at betale til sl H. Jens Laursen og de dog ej skal have ladet sig til nogen betaling bekvemme. Sætter derfor udi alle rette at enhver, nemlig Jens Pedersen, Mads Olufsen, Rasmus Jensen, Michel Godsens enke Maren Nielsdatter, Niels Sørensen Loft, Gregers Worm, Poul Jensen, Jørgen Jensen, Michel Godsen, Niels Mogensen, Rasmus Nielsen Godsen, Jens Thomasen, Søren Nielsens enke, Søren Poulsen,

fol 46a

Poul Rasmussen, Jens Eskesen, Michel Andersen, Peder Jensen, Rasmus Pedersen, Michel Sørensens enke, Rasmus Rasmussen og Knud Sørensen bør alle sin part at betale inden 15 dage og derpå begæredes dom. Også i sagen stævnet Poul Rasmussen i Ravnholt, som samme dom udstedt haver, så og Peder Sørensen i Gellerup tilforn boende i Ravnholt som på samme dom er udmeldt at være taxmand med sl Michel Madsen at møde og forklare om vurdering er gjort efter ommeldte dom. Følgende haver sig i min svogers Peder Sørensens nærværelse forpligtet at betale: Rasmus Jensen Amdi, Jens Eskesen, Søren Skriver, Johanne sl Simon Rasmussens, Knud Sørensen på sin sl moders vegne, Michel Knudsen, Michel Sørensens enke, Poul Jensen, Søren Poulsen. Opsat i 14 dage til 22 juli og igen til den 5 august, som er til i dag. Derfor nu igen er mødt H. Christen Jensen som fremlagde en dom af 10 januar 1665 udstedt af Poul Rasmussen i Ravnholt, som således formelder: Da efter tiltale og gensvar. Eftersom H. Jens Laursen, sognepræst i Viby ved retten søger sine sognemænd for penge som han havde udlagt til polakkerne, Viby på deres korn og andet til frelse. Eftersom han og? Niels Godsen var tagen udi arrest og de ville have ført dem til Skandsen, havde de ikke udleveret og givet en tønde mjød som blev udtagen hos H. Johan Hansen Lønborg, gudsens tjener og kapellan til Århus domkirke efter hans såvel som Jens Pedersen, tingskriver og borger i Århus deres udsagn. Og Niels Godsen vidner og bekender at for samme pengeudgift blev frelst til Viby noget korn som kom til huse. Efter hvilken lejlighed vidste jeg Viby sognemænd ej at kunne befri for denne deres sognepræsts tiltale men ham enhver pro quota at betale inden 15 dage. Læst på Havreballegårds birketing 1665. Taxmænd da opnævnt Peder Sørensen i Ravnholt og Michel Mouritsen ibd

fol 46b

Poul Rasmussen i Ravnholt udi Viby at gøre recessen fyldest. Læst på Snapstinget 1666 og igen for fornyelsesdom den 8 juli 1673. Da efter tiltale og gensvar og som hr Christen Jensen udi Viby ved retten søger sine bymænd for penge som de hans sl fader hr Jens Laursen skyldige er iht dom af 1665, hvor udi samtlige Viby mænd tilfindes at betale til den sl mand H. Jens Laursen. Hvorimod er mødt at svare af de indstævnede bønder Jørgen Jensen, Jens Pedersen, Niels Mogensen og Søren Nielsens enke hvilke ved ed bekræftede at fogeden Poul Rasmussen i Ravnholt havde gjort udlæg i deres bo derfor, og Poul Rasmussen inden tinge har vedgået dette, hvorfor fornævnte mænd bør for den tiltale fri at være. Endnu mødt er Gregers Rasmussen, Michel Andersen, Rasmus Pedersen, Rasmus Godsen og Rasmus Rasmussen, hvilke beviser at de ej på de tider havde gård udi Viby og kan derfor ej tilfindes at betale. Men hvad sig belanger de andre som den tid gælden er rejst deres gårde haver beboet, dem tilfindes at betale til hr Christen Jensen, mens Mourits Olufsen, Rasmus Jensen, Michel Godsens enke Maren Nielsdatter, Niels Sørensen Loft, Johanne Pedersdatter, Søren Skriver, Poul Jensen, Michel Knudsen, Jens Thomasen, Søren Pedersen, Jens Eskesen, Peder Jensen, Michel Sørensens enke, Knud Sørensen inden førstkommende 15 dage bør at betale.

Tirsdag d. 12 august 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Sørensen i Synnedrup, Jens Sørensen i Kolt, Jens Hansen i Testrup, Jens Nielsen i Lillenor, Jens Thomasen i Viby, Anders Knudsen Væver ibd, Niels Sørensen i Mårslet.

** Jørgen Jensen i Viby æskede vidne. For tingsdom fremkom Niels Mogensen i Viby og udi hånd tog Jørgen Jensen, kendte sig at være vennelig og vel forligt over den trætte, der var dem imellem kommet, og hvis som dem er passeret imellem skal være

fol 47a

ophævet, død og magtesløs, og ikke komme nogen af parterne til hinder eller skade i nogen måder.

** Jens Simonsen i Malling på vegne Magister Laurits Jensen Bording lektor ved Århus domkirke, beviste med stævningsmænd, nemlig Niels Bertelsen og Søren Jensen i Malling som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte til ting for dom følgende personer, gældssag anlangende, for gæld til M. Laurits Bording de ej godvilligt haver villet betale:
Malling sogn:
Malling: Anders Pedersen, Oluf Andersen, Niels Bennedsen.
Pedholt: Søren Sørensen.
Synnedrup: Jens Hansen, Søren Rasmussen, Mads Nielsen.
Lillenor: Eske Jensen, Jens Nielsen Fisker.
Ajstrup: Anders Nielsen, Terkild Nielsen, Rasmus Bennedsens enke, Michel Michelsen.
Elmose: Jens Nielsen og Peder Jensen.
Snogdrup: Hans Sørensen.
Fløjstrup: Niels Pedersen og Søren Jacobsen, Knud Michelsen, Søren Michelsen.
Bisgård: Jens Neeg? for korn hans hustru bekom anno 1667.
Peder Jensen, Jens Nielsen i Elmose, Peder Jensen i Fløjstrup, Frands Sørensen ibd, Peder Sørensen i Pedholt, Jens Nielsen i Elmose, Michel Michelsen og Jens Nielsen i Ajstrup 1670. Anders Pedersen i Malling, Mads Nielsen i Synnedrup, Søren Jacobsen i Fløjstrup, Oluf Mortensen ibd, Peder Sørensen i Pedholt, Michel Michelsen i Ajstrup 1669.
Anders Pedersen i Malling, Mads Michelsen i Synnedrup, Peder Thomasen, Rasmus Bennedsens enke.
Fornævnte Jens Simonsen på Laurits Bordings vegne satte udi rette om fornævnte personer lovpligtig er og bør til hans fornævnte fordring at betale inden 15 dage og derpå begæredes dom. Intet svar, opsat i 4 uger.

** Nok en dom. Beviste med fornævnte stævningsmænd at have stævnet og kaldet Jens Sørensen i Kolt for dom, gældssag anlangende, for hvis han er bleven bemeldte Laurits Bording skyldig og ej godvilligen haver villet betale. Anno 1672 gjorde jeg regning med Jens Sørensen i Kolt for hans småredsel og arbejdspenge han blev mig skyldig for anno 1671. Rester på fordringen

fol 47b

som følger, summa summarum penge 35 dlr, hvilke han har mig at betale eller lide dom. Laurits Bording udi rette om fornævnte Jens Sørensen lovpligtig er og bør at betale inden 15 dage, derpå begæredes dom. Jens Sørensen mødte og svarede at når velb. M. Laurits Bording ville give ham skriftlige kvittering på hvis han havde ydet ham, ville han så straks betale resten. Da efter tiltale og gensvar, Jens Sørensen i Kolt tiltales ved retten for hvis han er blevet sin husbond Mag. Laurits Bording skyldig og hvor imod Jens Sørensen ej fremviser nogen kvittering eller i nogen måde afbeviser noget der af er betalt, vides ej rettere end Jens Sørensen lovpligtig er og bør at betale til M. Laurits Bording inden 15 dage.

** Didrich Christensen i Århus, hospitalsforstander, hans fuldmægtig og tjenende velagte Søren Olufsen beviste med stævningsmænd Niels Jensen i Bjødstrup og Just Jensen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage kaldte og lovligt stævnede Michel Michelsen og Jens Nielsen i Ajstrup, Århus Hospitals tjenere, for dom. Restans efter Århus Hospitals jordebog for 1670-71 anlangende. Hvilken restans til de fattige de efter ofte anmodning ej haver villet klarere. Sættes derfor udi rette om Michel Michelsen og Jens Nielsen ikke lovpligtig er og bør at betale inden 15 dage. Om ikke da bør de have deres fæste forbrudt efter recessen, hvorpå begæredes dom. Michel Michelsen og Jens Nielsen af Ajstrup blev for retten anråbt, og ingen fremkom.

fol 48a

Da efter tiltale. Og som det fremgår af Århus Hospitals jordebog at Jens Nielsen i Ajstrup og Michel Michelsen ibd er skyldige bleven for adskilligt og ej haver mødt til nogen erklæring eller genmæle, tilfindes de at betale restancen inden 15 dage eller at have deres fæste forbrudt.

** Jens Olufsen i Fløjstrup. Dom. Beviste med stævningsmænd Rasmus Johansen og Michel Poulsen af Fløjstrup som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte efterskrevne for dom: sl Jens Sørensen Smed tilforn boende i Mårslet hans arving, datter Johanne Jensdatter og hendes mand Rasmus Poulsen i Hørret, Niels Pedersen Bødker nu boende i Ask, Niels Jensen i Mårslet, Frands Nielsen i Skåde, sl Knud Væver som boede i Langballe, hans søn og arving Anders Knudsen i Viby for hvis enhver af dem er skyldig efter rigtig udgivne obligationer som Jens Olufsen af sin kære stedfar Laurs Pedersen til arvelod bekommet har og som de ej godvilligt har villet indløse, nemlig: Jens Sørensen Smed i Mårslet, hans brev dateret Fløjstrup 1661, Niels Pedersen Bødker i Pedholt, nu boende i Ask, skadesløsbrev de dato Fløjstrup 1661, Niels Jensen i Mårslet hans brev af 1660, Frands Nielsen i Skåde hans brev de dato Fløjstrup 1660, Knud Andersen Væver hans skadesløsbrev de dato Fløjstrup 1660. Samme obligationer og skadesløsbreve forpligtet til Laurs Pedersen i Fløjstrup blev for retten læst og påskrevet. Jens Olufsen satte udi alle rette om fornævnte skyldige og i retten stævnede personer lovpligtig er og bør at betale og indløse deres obligationer inden 15 dage, og herpå begæredes endelig dom. Intet svar.

fol 48b

Da efter tiltale: Og denne sags beskaffenhed, og som for mig fremlægges sl Jens Sørensens brev som boede og døde i Mårslet, Niels Pedersen Bødker hans brev, Niels Jensen i Mårslet hans brev, Frands Nielsen i Skåde hans brev og sl Knud Vævers brev af Langballe, hvorimod at svare er mødt efter lovlig indstævning sl Jens Sørensen Smed i Mårslet hans datter Johanne Jensdatter og sl Knud Vævers søn Anders Væver i Viby, hvilke formente at de ej burde at betale efter de ej noget selv havde annammet, men eftersom deres sl forældres skadesløs forpligter, og eftersom de ej arv og gæld efter recessen havde fragået, da sås ej dem at kan befries, men dem tilfinder at betale og indfri deres sl forældres gæld inden 15 dage, såvel som Niels Pedersen Bødker i Ask, Niels Jensen i Mårslet og Frands Nielsen i Skåde enhver sit skadesløsbrev.

Tirsdag d. 19 august 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Svendsen i Børup, Peder Rasmussen ibd, Michel Erichsen Loft i Østerby, Jørgen Jensen i Viby, Rasmus Sørensen i Synnedrup.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne fremstillede varselsmænd Søren Jensen i Malling og Niels Rasmussen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Jens Sørensen i Ajstrup og Jens Nielsen og Rasmus Rasmussen ibd for for voldsforfølgning, sandemænds opkrævelse, syn og vidne at tage beskrevet. Gav fornævnte Rubert Frederiksen last og klage over bemeldte personer fordi de ulovlig imellem den 24 og 25 juli om natten skal have hugget udi Store Fulden skov, og han fremkaldte de dannemænd sandemænd her i birket at de i dag måned møder derom at sværge og gøre deres ed og tou efter loven og birkeretten til dets bevis fremstillet vidnesbyrd, nemlig Peder Rasmussen i Lille Fulden som vant efter recessen at han den 25 juli så at Jens Sørensen i Ajstrup, Jens Nielsen og Rasmus Rasmussen ibd kom hver kørende med et læs grøn bøgeved som de havde hugget i Store Fulden skov. Anders Jensen i Store Fulden vant efter recessen at forgangen den 25 da kom han i Store Fulden skov hvor han så var skovet to bøge.

fol 49a

Vide Christensen i Skåde vant efter recessen at den 25 juli da kom han i Store Fulden skov og så at der fra omtalte sted var kørt tre vogne fra skoven ud til adelvejen, fulgte så samme spor til han kom til Skåde, hvor da mødte ham Jens Sørensen i Ajstrup, Jens Nielsen og Rasmus Rasmussen ibd, hver med en ledig vogn. Endnu fremstillet synsmænd Søren Nielsen i Lille Fulden og Peder Rasmussen Kjeldsen ibd som afhjemlede og kundgjorde at de var til syn i Store Fulden skov på det sted kaldet Ved Taget og der så at to bøge var skovet.

** Endnu på velb. husbonds vegne, beviste med kaldsmænd Søren Jensen i Malling og Peder Jacobsen ibd som afhjemlede at de i dag 8 dage varsel gav Øvle Rasmussen i Lille Fulden og hans hustru og søn for voldsdele. Og fornævnte Rubert Frederiksen gav last og klage over Øvle Rasmussen, hans hustru og hans søn for ulovlig skovhug de for nogen tid siden skal have begået i Lille Fulden skov, hvor de ved stubben af skovfogeden er blevet opdaget og pantet. Og eftersom det ikke efter birkeretten udi rette tid er søgt, derfor begærede 1 ting til dele udstedt.

Tirsdag d. 26 august 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Mogensen i Testrup, Jens Hansen ibd, Laurs Sejersen i Jegstrup, Rasmus Sørensen i Storenor, Niels Rasmussen i Malling, Jens Simonsen ibd.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne som tilforn i dag 8 dage over Øvle Rasmussen i Lille Fulden, hans hustru og søn, andet ting for voldsdele.

** Thyge Simonsen i Århus mølle. For retten fremstillet tvende kaldsmænd, nemlig Hans Nielsen og Jørgen Nielsen i Århus som afhjemlede ved ed med opholdne fingre efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Søren Møller i Skovmøllen, Fulden møller Peder Pedersen, Jørgen Rasmussen i Rokballe mølle, Baltzer Jørgensen i Ingerslev mølle, Peder Jensen i Edslev mølle og Niels Rasmussen i Pinds mølle for skøder og privilegier angående Århus mølle som Thyge Simonsen i Århus mølle agter at lade læse

fol 49b

og påskrive. Fremlagde kopi af KM skøde på Århus mølle af 1664 samt rådstuevidne af 1663 møllens privilegier angående. Begærede tingsvidne.

Tirsdag d. 2 september 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Søren Laursen i Gunnestrup, Rasmus Michelsen i Mårslet, Oluf Jensen ibd, Jacob Jensen i Tander.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne efter foregående lysning, vidnesbyrd og 1 kald, i dag 2 kald på de dannemænd sandemænd her i birket anlangende Jens Sørensen i Ajstrup, Jens Nielsen og Rasmus Rasmussen ibd for voldsdele om skovhug.

** Endnu 2 ting ved magt til dele anlangende Øvle Rasmussen i Lille Fulden, hans hustru og søn for ulovlig skovhugst de for nogen tid siden skal have begået i Lille Fulden skov.

** Jens Pedersen i Drammelstrup æskede vidne. For retten fremstillet kaldsmænd, nemlig Søren Sørensen i Løjenkær og Jens Eskesen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav velb. Anselm von Podewilz på Lyngbygård og talte med hans velb. selv. I lige måde Herman Kirchhoff til hans broder Jørgen Kirchhoff i Århus varsel for vidne her i dag at tage beskrevet. Så fremstod Rasmus Jensen i Drammelstrup og Peder Nielsen i Ask som vant ved helgens ed efter recessen at de dagen før S. Mikkelsdag sidst forgangen var fire år var kaldet at være vurderingsmænd på skifte i Solbjerg efter sl Peder Jensen som boede og døde der ibd, hvilket skifte hans velb. Anselm von Podewils lod forvalte ved Herman Kirchhoff da tilholdende i Århus. Og da tilfaldt Bodil Pedersdatter det ganske gods som sl Michel Jensen i Drammelstrup på skiftestedet til sig annammede, hvilket blev vurderet af fornævnte Michel Jensen og Eske Jensen i Løjenkær til 9 daler, hvoraf Michel Jensen efter det var solgt til sig annammede halvdelen. Blev også vurderet noget korn, men det blev på stedet og Michel Jensen det ej måtte bekomme formedelst Anselm von Podewils hans velb.s forbud.

fol 50a

** Eske Jensen i Løjenkær æskede vidne. Eske Jensen fremstillede for retten to kaldsmænd, Søren Sørensen i Løjenkær og Jens Eskesen ibd, som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav til velb. Anselm von Podewils på Lyngbygård og talte med hans velb. selv. I lige måde Herman Kirchhoff til hans broders Jørgen Kirchhoff i Århus varsel for vidne her i dag at tage beskrevet. Så fremstod Rasmus Jensen i Drammelstrup og Peder Nielsen i Ask som vant ved helligen ed efter recessen at de dagen før St. Michaelsdag forgangen var fire år var kaldet som vurderingsmænd på skifte i Solbjerg efter afgangen Peder Jensen som boede og døde der ibd, hvilket skifte hans velb. Anselm von Podewils lod bestille og forvalte ved Herman Kirchhoff da tilholdende i Århus. Og da tilfaldt Maren Pedersdatter udi skiftet efter hendes sl forældre efterskrevne gods, som Eske Jensen i Løjenkær på skiftestedet til sig annammede. Fornævnte Eske Jensen og sl Michel Jensen i Drammelstrup vurderede dette gods til ni slette daler. Ligeledes blev Maren Pedersdatter tillagt noget korn, men det blev på stedet. Eske Jensen måtte det ej bekomme formedelst Anselm von Podewils forbud.

Tirsdag d. 9 september 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Jacob Erichsen Loft i Østerby, Jens Simonsen i Malling, Søren Jensen ibd, Jens Nielsen Dalsgård i Langballe, Peder Laursen i Edslev, Jørgen Jensen i Stautrup.

Ganske intet at bestille.

Tirsdag d. 16 september 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Michel Erichsen Loft i Østerby, Søren Laursen i Gunnestrup, Michel Svendsen i Børup, Peder Thomasen i Ingerslev, Rasmus Michelsen, Anders Andersen og Christen Rasmussen ibd, Rasmus Kold i Kolt.

** Ærlig og velagte mand, delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne, efter forrige lysning, klage, syn, vidnesbyrd, 1 kald på sandemænd og andet kald over Jens Sørensen i Ajstrup, Jens Nielsen og Rasmus Rasmussen for et ulovlig skovhug den 24 juli om natten tide i Store Fulden skov, i dag lovlig 3 ting.

fol 50b

Han fremkaldte de dannemænd sandemænd her udi birket at sværge og gøre deres ed og tou efter loven og birkeretten. Da af fogeden for retten afsagt, formedelst at det er forsømt og ej inden seks uger er lovlig forfulgt, ej fylding på sandemænd at kan stedes, men sagen efter birkerettens 18 kapitel at følge.

** Udi samme sag. Til voldsdele, først ting udstedt. Jørgen Jensen i Viby. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Laurs Rasmussen i Viby og Mogens Pedersen i Holme som vant ved helligen ed efter recessen at de i dag 8 dage stævnede Søren Pedersen Hjulmand i Stautrup for dom, saggav ham fordi han udi lang tid ikke haver efterkommet de gode landsdommeres dom, som Søren Hjulmand der udi er givet, 10 rigsdaler at betale udi rede penge og ingen anden vare efter domsindhold de dato Viborg Landsting 15 januar 1662, såvelsom for 2 rdl han er tilkendt efter opsættelsesformelding til Viborg Landsting han for udeblivelse skulle give give Jørgen Jensen til kost og tæring og som han forholder og ej vil betale. Satte udi rette at Søren Pedersen Hjulmand pligtig er og bør de gode mænd landsdommernes dom at efterkomme og betale de 12 rigsdaler inden 15 dage. Derpå begæredes dom, intet svar. Opsat i 4 uger.

** Jens Nielsen Langballe, borger i Århus. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af ting 5 august hvor han beviste med tvende stævningsmænd Rasmus Jensen og Niels Pedersen i Mårslet som afhjemlede efter recessen at Peder Michelsen i Mårslet var kaldet for fornyelsesdom, gældsanlangende, efter foregående dom her af ting den 12 marts 1672 og ej hidintil godvillig haver villet betalt. Nemlig Peder Michelsen i Mårslet efter bog 1667, Jens Nielsen Stautrup af Tulstrup efter bog 1664, Jacob Jensen i Tander for forløfte som sl Knud Pedersen i Mårslet for ham haver gjort til sl Oluf Nielsen, borger og indvåner i Århus i form af gældsbrev dateret Mårslet 25 maj 1653, hvilken fordring er transporteret til Jens Nielsen Langballe fra hans hustrus fader sl Knud Pedersen. Læst for retten 1668 og igen 1672. De skyldige beløb

fol 51a

bør betales inden førstkommende 15 dage, derpå begæredes dom. Ingen svar. Sagen opsat i 4 uger, dernæst i 14 dage, som er i dag, 6 ugers dag. Og nu igen er mødt Jens Langballe og begærede dom. Så blev fornævnte Peder Michelsen i Mårslet, Jens Nielsen Stautrup af Testrup og Jacob Jensen i Tander for retten anråbt, og ingen fremkom. Da efter tiltale. Eftersom Peder Michelsen i Mårslet, Jens Nielsen Stautrup af Testrup og Jacob Jensen i Tander endnu ej haver betalt eller er mødt sig at erklære, tilfindes de på rettens vegne at betale hvis enhver skyldig er.

Tirsdag d. 23 september 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Rasmus Pedersen i Mårslet, Poul Sørensen i Lemming, Anders Andersen i Gunnestrup, Michel Jensen i Åbo, Søren Sørensen Vesten ibd, Simon Mogensen i Pederstrup og Rasmus Thomasen i Lemming.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Andet ting til delemål angående Jens Sørensen, Jens Nielsen og Rasmus Rasmussen i Ajstrup for ulovlig skovhug i Store Fulden skov.

** Endnu på velb. husbonds vegne fremstillede to varselsmænd, Jens Skov og Poul Bach af Ormslev som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Jens Nielsen i Ormslev, Jep Michelsen, Rasmus Hjulmand, Anne Christensdatter ibd for vidne her i dag at tage beskrevet. Så fremstod Oluf Nielsen af Ormslev og vant efter recessen at det er ham i guds sandhed vitterligt, at Jens Nielsen og Rasmus Hjulmand har brygget øl og solgt, samt at Anne Christensdatter i Ormslev selv brænder brændevin og sælger. Ved lige svorne ed vant Anders Nielsen i Ormslev at fornævnte personer holder kro med øl og brændevin og der har været holdt kro i Ormslev udi 50 år. Niels Andersen vant at det er ham vitterligt, at fornævnte mænd holder øl og brændevinspald, og Jep Michelsen i Ormslev ligeså. Rasmus Kold i Kolt vant ved lige svorne ed at det samme er ham vitterligt.

** Fremdeles i samme sag. Opsættelse. Bevist med fornævnte personer efter recessen at i dag forleden 8 dage gaves varsel til Jens Nielsen i Ormslev, Jep Michelsen

fol 51b

Rasmus Hjulmand, Anne Christensdatter ibd eftersom de ulovlig kro i Ormslev holder, aldeles imod recessen og imod KM konsumptionsforordning, som fordrer nogen accisse eller konsumptionsafgift af nogen priviligeret. Om de billigen bør at afskaffes og deres brygge og brændevinsredskaber konfiskeres. Derpå begæredes dom. Rasmus Hjulmand i Ormslev mødte og svarede, at hvis øl han hidindtil havde solgt, havde han købt i Skanderborg og hverken selv havde brygget eller brændt eller holdt nogen ulovlig kro. Jens Nielsen svarede at han havde brygget en tønde øl for de velb. Marselis arbejdsfolk, men kunne ikke nægte at han sommetid havde solgt til andre. Da efter tiltale og genmæle og efterdi de andre personer ej er mødt til genmæle er sagen opsat i 14 dage.

** Ærlig og velagte mand, delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne. Synsvidne. For tingsdom stod Rasmus Michelsen i Ingerslev, Michel Svendsen i Børup, Jens Eskesen i Viby, Jørgen Jensen ibd og Anders Jensen i Store Fulden, eftersom de lovlig af tinget var kaldet at syne og bese velb. husbonds skove, hvad olden derpå kunne være. Syn på Lemming skov, Åbo og Ormslev skove, Viby skov, Havreballegårds skov, Thorskov, Skåde skov, Store Fulden skov, Fløjstrup skov, Pederstrup skov, Løjenkær kirkeskov, Tander skov, Overgårds skov, Hørret og Langballe skov, Ingerslev skov. Hvilket synsmændene således afhjemlede for et fuldt syn. Og var med bemeldte Rubert Frederiksen og de otte mænd til vedermålsting.

** M. Laurits Jensen Bording, lektor og kannik ved Århus Domkirke, Jens Simonsen i Malling på hans vegne æskede dom. Bød sig udi rette med en opsættelse af 12 august her af ting, hvor han beviste med stævningsmænd Niels Bertelsen og Simon Jensen i Malling som afhjemlede ved ed efter recessen at de fornævnte dag 8 dage tilforn stævnede og kaldte efterskrevne for dom, gældssag angående, en del som er skyldige til M. Laurits Bording og ej godvilligt har betalt af tiende i Malling sogn.
Synnedrup: Mads Nielsen.
Lillenor: Jens Nielsen Fisker.
Ajstrup: Anders Nielsen, Terkild Nielsen, Michel Michelsen, Jens Nielsen.
Elmose: Jens Nielsen og Peder Jensen, Søren Michelsen.
Fløjstrup: Frands Sørensen, Niels Pedersen og Søren Jacobsen, Knud Michelsen.
Søren Michelsen i Bisgård, Jens Neeg for korn hans hustru fik 1667, Peder Jensen, Jens Nielsen i Elmose, Peder Jensen i Fløjstrup, Frands Sørensen, Jens Nielsen i Elmose,

fol 52a

Michel Michelsen og Jens Nielsen i Ajstrup, Mads Nielsen i Synnedrup, Søren Jacobsen i Fløjstrup, Oluf Mortensen ibd, Mads Nielsen i Synnedrup, Rasmus Bennedsens enke. Fornævnte Jens Simonsen på velb. M. Laurits Bordings vegne satte udi rette om fornævnte skyldige personer lovpligtig er og bør at betale efter kapitelskøb, hvis enhver skyldig er inden førstkommende 15 dage. Herpå begæredes dom. Intet svar. Da er sagen først optagen i 4 uger og dernæst i 14 dage, som er til i dag, 6 ugers dag. Hvorefter er mødt Jens Simonsen som fuldmægtig for M. Laurits Bording nu som tilforn var dom begærende, og ingen mødte her imod til nogen svar. Da efter tiltale, eftersom M. Laurits Bording ved sin fuldmægtig ved retten tiltaler foreskrevne personer for kirketiende, korn og penge, som de ej godvilligt haver betalt, og da de fulde 6 uger nu er gået, tilfinder retten enhver at betale til velb. M. Laurits Bording hvis enhver af dem er skyldige udi korn og penge inden 15 dage.

Tirsdag d. 30 september 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Mads Christensen i Tander, Jens Simonsen i Malling, Frands Sørensen i Fløjstrup, Mogens Michelsen ibd, Michel Erichsen Loft i Østerby, Oluf Jensen i Morslet og Rasmus Kold i Kolt.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Tredie ting til voldsdele anlangende Jens Sørensen, Jens Nielsen og Rasmus Rasmussen i Ajstrup for ulovlig skovhug i Store Fulden skov. Varsel som tilforn.

** Endnu på velb. husbonds vegne. Fremstillede varsel, Jens Skou og Poul Bach i Ormslev som afhjemlede at de i dag 8 dage varsel gav til Anders Willumsen i Ormslev for vidne her i dag at tage beskrevet. Så fremstod efterskrevne vidnesbyrd, nemlig Søren Vesten og Michel Jensen i Åbo som samtlige vant ved helgens ed efter recessen at dem vitterligt er, at Anders Willumsen ibd haver holdt brændevinspald.

** Fremdeles i samme sag, opsættelse. Beviste med ovenskrevne stævningsmænd som afhjemlede at de

fol 52b

for dom stævnede Anders Nielsen i Ormslev og under lovmål for han sig tilfordristet holder ulovlig kroe og brændevinspald imod recessen og KM konsumptionsforordning. Og derpå begæredes dom. Intet svar, sagen opsat i 8 dage.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Synsvidne. For tingsdom fremstod efterskrevne synsmænd, Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Morten Sørensen ibd, Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Poul Jensen i Tander, Michel Jensen i Åbo, Søren Vesten ibd og Jens Sørensen i Stautrup, eftersom de lovligt af tinget er opkrævet at syne og bese skoven for olden. Da kundgjorde samtlige at de i dag før ting holdtes synede det skovskifte, der kaldes Råhov skov liggende til den gård Clemen Pedersen i Stautrup iboer.

** Ærlig og velagte mand Laurs Sejersen i Jegstrup. Æskede afkald. Og for retten fremkom ærlig og forstandige karl Søren Bendixen, barnefødt i Holme præstegård, og udi hånd tog sin morbror fornævnte Laurs Sejersen udi lovlig tingsbud med hånd og mund gjorde og gav ham og hans arvinger en fuldkommen, uryggelig, fast og uigenkaldelig afkald og endelig kvittering for alt hvis arv og arvepart fornævnte Søren Bendixen eller hans arvinger efter sin sl moder Anne Sørensdatter som boede og døde i Holme kan være arvelig tilfalden, og som Laurs Sørensen hid indtil haver haft under værgemål. Søren Bendixen takkede for godt værgemål samt rigtigt regnskab, udlæg og redelig betaling i alle måder. Og kendtes at fornævnte Søren Bendixen eller nogen af hans arvinger ingen ydermere arvelod eller part efter sin sl moder at fordre eller fordre lade, og Søren Bendixen lover sin morbroder Laurs Sejersen og hans arvinger at holde dem aldeles kraftesløs og skadesløs i alle måder som det sig bør.

Tirsdag d. 7 oktober 1673
Rasmus Pedersen i Mårslet i birkefogedens sted, tingskriver Niels Willadsen og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Rasmus Jørgensen i Tulstrup, Niels Sørensen i Pederstrup, Mads Christensen i Tander, Vide Christensen i Skåde, Morten Laursen ibd, Jens Sørensen i Løjenkær, Jens Rasmussen ibd, Rasmus Jensen i Hørret, Oluf Jensen i Mårslet.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbonds vegne. Tredie ting ved magt anlangende voldsdele for ulovlig skovhug som Jens Sørensen, Jens Nielsen og Rasmus Rasmussen i Ajstrup haver begået i Store Fulden skov

fol 53a

Sagen måtte beros til i dag otte dage førstkommende, hvilket blev bevilliget af Rubert Frederiksen på husbonds behag. Varsel etc.

** Den Ormslev sag om ulovligt krohold, fremdeles blev opsat til i dag 8 dage.

** Endnu på husbonds vegne for restans. Opsættelse. Beviste med kaldsmænd Hans Rasmussen i Pederstrup og Stephan Pedersen i Tulstrup som afhjemlede at de i dag 8 dage stævnede for restans efter jordebøgerne i Tulstrup og Astrup sogne, Knud Sørensen og Christen Christensen i Holme stævnede i Holme, Peder Nielsen og Thomas Jensen i Viby stævnede i Viby, Søren Pedersen og Niels Rasmussen i Malling stævnede i Malling og Beder sogne, Morten Jensen i Kolt og Søren Nielsen ibd stævnede i Kolt og Ormslev sogne, Søren Laursen i Gunnestrup og Anders Andersen ibd i Tranbjerg sogn, enhver til hus og bopæl for dom. Satte udi rette om enhver skyldig lovpligtig er at betale inden 15 dage. Ingen svar, opsat.

Tirsdag d. 14 oktober 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Jensen i Åbo, Michel Svendsen i Børup, Peder Thomasen i Ingerslev, Niels Sørensen i Pederstrup, Oluf Nielsen i Ormslev.

** Willum Rasmussen Testrup, borger i Århus, beviste med stævningsmænd Anders Jensen i Testrup og Jens Hansen ibd som afhjemlede at de i dag 8 dage stævnede Hans Pedersen i Hørret og hans hustrus moder Kirsten Poulsdatter ibd med hendes lavværge Rasmus Rasmussen i Langballe for dom, for resterende bondeskyld som de rester for årene 66, 67 og 68. Deslige Erich Christensen i Battrup for stedsmål og bondeskyld. Bør betales inden 15 dage. Opsat i 14 dage.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Vidne. For tingsdom fremstod Jens Nielsen i Ajstrup, satte sig udi husbonds vilje for voldsdele, og var til vedermål.

** Nok lyses for lovmål angående det ulovlige skovhug som er begået udi Malling Lykke på Oluf Rasmussens gårds grund og Voldborg Jensdatter Ormstrups og der ibd nu på søndag sidst forleden. Advaret sandemændene i birket at de lovlig med fart gør deres ed.

fol 53b

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. mand Constantin von Marselis til Havreballe og Stadsgård, hans vegne. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af ting den 23 september, i lige måde en anden opsættelse den 30 dito her i tingbogen fornævnte dag findes indført, sagen opsat til i dag. Hvorfor igen er mødt Rubert Frederiksen og lod formelde et vidnesbyrdsvidne her af ting den 23 september som findes indført derfor ikke nødig igen på dette sted at indskrive. Hvor efter og forrige udi rette sættelse fornævnte Rubert Frederiksen nu som tilforn var endelig dom begærende. Så blev fornævnte i retten stævnde personer første, anden og tredie sinde påråbt om de selv eller nogen på deres vegne kunne erklære, og ingen fremkom. Da efter tiltale og eftersom for mig bevises at Anne Christensdatter i Ormslev holder kro og selv udi hendes hus brændes brændevin og det til andre sælger og udtapper og hun ej for mig beviser at hun nogen konsumption deraf at være betalt, da bør hun for slig modvillighed at have sit brændevinsredskab forbrudt. Og derfor uden at give til straf 20 rigsdaler. Og i lige måde er for mig bevist at Anders Willumsen, Jep Michelsen, Jens Nielsen og Rasmus Hjulmand alle i Ormslev brygger øl og det til andre sælger og udtapper, hvilket af en part af dem selv her inden tinge haver vedgået, hvorfor de og udi lige måde efter forordningen bør at have deres bryggeredskab forbrudt og til straf hver af dem at give 20 rigsdaler, og samme kro hermed ganske at være afskaffet efter recessen.

** Jens Pedersen i Elmose. Dom. Bød sig udi rette med en skriftlig stævning og opsættelse, hvor bevistes ved stævningsmænd Jacob Jacobsen og Jens Andersen i Ajstrup, som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage tilforn stævnede og kaldte efterskrevne for dom og gældsfordring som de i deres skadesløsbreve til hans hustrus fader Laurs Pedersen i Fløjstrup er skyldig blevet, hvilke hans hustru efter skifte efter hendes sl moder er tilfalden og de ej efter ofte maning haver godvilligen villet betale. Nemlig: Jens Nielsen i Tulstrup efter skadesløsbrev af 1664, Jens Sørensen i Beder efter skadesløsbrev af 1667, Michel Øvlesen ibd skadesløsbrev af 1667. Satte derfor udi rette at enhver af fornævnte personer pligtig er og bør deres gæld at betale inden 15 dage. Derpå begæredes dom. Intet svar. Opsat i 4 uger, som er til i dag. Mødte Jens Pedersen og fremlagde de omrørende obligationer in original. Læst og påskrevet, hvorefter Jens Pedersen begærede dom. Ingen fremkom at svare, da efter tiltale. Enhver efter sit skadesløsbrev forpligtet, nemlig:

fol 54a

Jens Nielsen Stautrup i Tulstrup, Jens Sørensen i Beder og Michel Øvlesen ibd bør inden 15 dage betale hvis enhver er skyldig.

** Jørgen Jensen i Viby. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af ting den 16 september formeldende at have bevist med stævningsmænd Laurs Rasmussen i Viby og Mogens Pedersen i Holme som vant ved helgens ed efter recessen at de fornævnte dag 8 dage stævnede og kaldte Søren Pedersen Hjulmand i Stautrup for dom efter opsættelsesvidnes indhold, sagen opsat i 4 uger, som er til i dag. Og mødte Jørgen Jensen for retten og fremlagde en landstingsopsættelse de dato Viborg landsting 25 sept: 1661, fornævnte Søren Pedersen Hjulmand for udeblivelse imod recessen og tilkendt at give bemeldte Jørgen Jensen til kost og tæring 2 rdl. I lige måde fremlagdes velb. landsdommeres dom af landstinget udstedt 15 januar 1662 i samme sag, som iblandt andet til beslutning således formelder: Og efter flere ord dem imellem var da nu her for retten formedelst vores underhandling af fornævnte Jørgen Jensen, samme tiltale og dets beskyldning til fornævnte Søren Pedersen Hjulmand, anlangende samme sigtelse han over ham for dømme gjort haver, og Søren Pedersen Hjulmand der imod erklærede Jørgen Jensen sig ikke at vide med ham imod alt ærligt og efter slig lejlighed bør samme beskyldinng med dets indstævnede vidner ingen videre af dem at komme til nogen forklaring, forhindring eller skade på ære i nogen måder, men ganske ophævet og bilagt. Dog om fornævnte Søren Pedersen Hjulmand udi ord og gerning, såfremt det lovligen og nøjagtigt bevises kan, igen i samme sag med ord og tale videre påny opripper, bør han derfor billigen at give ham udi rede penge ti rdl for last og påstand, hvorpå Jørgen Jensen endelig dom begærede.

fol 54b

Fornævnte Søren Pedersen Hjulmand mødte og blev for retten tilspurgt om han for denne sag havde urimeligt betalt, hvortil han svarede nej. Da efter tiltale, og efterdi Søren Pedersen Hjulmand hid indtil haver rettet sig efter de gode mænd velb. landsdommeres dom, da vide jeg ej rettere derpå at kende end Søren Pedersen Hjulmand velb. landsdommeres dom bør at fuldkomme og betale til Jørgen Jensen de 12 rdl inden 15 dage.

** Så som tilforn er bevist med stævningsmænd at være stævnet velb. husbonds tjenere her i birket for restans, så haver og i dag afhjemlet Peder Michelsen i Testrup og Søren Nielsen i Mårslet som stævnede i dag 14 dage udi Mårslet sogn.

Tirsdag d. 21 oktober 1673
Rasmus Pedersen i Mårslet i birkefogedens sted, delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Laursen i Gunnestrup, Christen Svendsen ibd, Simon Mogensen i Pederstrup, Michel Worm i Skåde, Mogens Pedersen i Holme, Sivert Jørgensen ibd, Michel Svendsen i Ingerslev, Peder Jensen i Edslev mølle.

** Ærlig og velagte mand Søren Jensen i Balle på Maren Michelsdatters af Drammelstrup hendes vegne, æskede lovbudsvidne. Fornævnte Søren Jensen fremstillede varselsmænd som ved ed efter recessen afhjemlede at de i dag 6 uger stævnede Jørgen Jensen i Nor, ved kaldsmænd Jens Rasmussen i Drammelstrup og Rasmus Jensen ibd, og Kirsten Andersdatter i Drammelstrup med hendes lavværge for denne lovbudsvidne her i dag at tage beskrevet. I lige måde fremlagde landstingsvarsel så formeldende: Henrich Jensen Skriver, landstingshører udi Nørre Jylland gør vitterligt at år 1673 på Viborg landsting var skikket Mourits Laursen og Jacob Jensen Hjarbech af Viborg som varsel gav sl Ove Jensen, fordum indvåner i København, hans efterlevende hustru Anne Oves samt hendes børn så og Michel Rasmussen, enten de er inden- eller udenlands, de umyndige med deres lavværger, for lovbudsvidne eller hvis anden lovmål som ærlig og velagte mand Søren Jensen i Balle på Maren Michelsdatters vegne af Drammelstrup som lavværge agter at forhverve og tage beskreven, enten selv eller ved sin fuldmægtig, til Havreballegårds birketing angående en halv selvejergård udi Drammelstrup som sl Michel Jensen udi boede, om nogen af fornævnte personer vil have dertil at svare etc. Fremstod fornævnte Søren Jensen på Maren Michelsdatters vegne, eftersom dette var lovlig i dag hans tredie ting, han efter loven haver lovbudt

fol 55a

halvparten af den 1 gård i Drammelstrup hun har arvet efter sin sl fader Michel Jensen som boede og døde ibd med al tilliggende, fædrenes frænder fædrenes jord, mødrenes frænder mødrenes jord, enhver som mest vil give og betale at så for retten ganget er vidner vi med vores signetter.

** Ærlig og velagte mand Michel Erichsen Loft i Østerby med fuldmagt på vellærde mand H. Christen Jensen Thorsager i Holme, sognepræst til Holme og Tranbjerg hans vegne. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Frands Nielsen i Skåde og Jacob Christensen i Viby som afhjemlede efter recessen at de den 13 og 14 oktober stævnede og kaldte for dom og tiltale enhver som er H. Christen Jensen skyldig og ej godvilligen vil betale. Saggav enhver som følger: Anders Bach i Holme, Laurs Skytte i Viby, Peder Jensen, Johanne Pedersdatter, Maren Laursdatter, Søren Poulsen ibd, Niels Michelsen i Bjødstrup, Jens Michelsen ibd, Rasmus Pedersen i Viby, Jørgen Rasmussen ibd, Jens Justsen i Bjødstrup, Laurs Sørensen ibd, Michel Svendsen i Ingerslev, Christen Biermand i Holme, Sivert Jørgensen ibd, Anders Ibsen, Jens Olufsen i Skåde, Peder Bondsen i Ingerslev, Søren Jensen Smed i Lille Fulden, Birgitte Michelsdatter i Mårslet, Mogens Smed i Mårslet, Peder Rasmussen i Lille Fulden, Maren Rasmusdatter i Store Fulden, Peder Jensen i Ravnholt, Christen Svendsen i Gunnestrup, Oluf Poulsen i Ingerslev, Peder Rasmussen i Børup, Michel Svendsen ibd, Rasmus Winther, Søren Andersen i Skovhuset, Michel Sav i Skåde, Dines Andersen i Skåde, Niels Sørensen i Holme. Michel Loft satte udi alle rette om fornævnte personer lovpligtige er og bør at betale inden 15 dage. I lige måde Rasmus Winther, Søren Andersen og Michel Sav. Derpå begæredes dom. Ingen svar, opsat i 14 dage.

fol 55b

Tirsdag d. 23 september 1673
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Tingskriver Niels Willadsen og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Michel Erichsen Loft i Østerby, Niels Sørensen i Pederstrup, Morten Jensen i Ingerslev, Anders Andersen i Gunnestrup, Michel Pedersen ibd, Niels Michelsen i Ormslev, Rasmus Olufsen i Skåde, Niels Sørensen i Langballe.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Dom. Haver bevist med stævningsmænd at have alt tid efter tid stævnet for restans hver til sit hus og bopæl efter recessen. Hans Rasmussen i Pederstrup og Stephan Pedersen i Tulstrup stævnede i Tulstrup og Astrup sogne, Knud Sørensen og Christen Christensen i Holme stævnede i Holme sogn, Peder Nielsen og Thomas Jensen i Viby stævnede i Viby, Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling stævnede i Beder og Malling sogne, Morten Jensen i Kolt og Søren Nielsen ibd stævnede i Kolt og Ormslev sogne, Søren Laursen i Gunnestrup og Anders Andersen ibd stævnede i Tranbjerg sogn. Ved lige ed afhjemlede Peder Michelsen i Testrup og Søren Nielsen i Mårslet at have stævnet i Mårslet sogn, og Laurs Nielsen i Ingerslev og Rasmus Nielsen ibd kaldte i Tiset sogn. Så og vant ved ed Søren Jensen af Malling og Niels Rasmussen ibd at have stævnet Rasmus Andersen i Fregerslev, Peder Bondesens hustru i Beder og hendes barn og Søren Sørensen i Mustrup, så og Jens Nielsen og Michel Michelsen i Ajstrup og Rasmus Jacobsen Due i Nor, enhver særdeles for dom her særdeles at svare og påhøre. Fremlagdes en rigtig restans af velfornemme mand Jens Poulsen for restans udi Havreballegårds birk for landgilde, stedsemål, sagefald og deslige, samt hvis bønderne til sl Jacob Sørensen haver skyldig været og til min velb. hr. patron er overdragen, som alt ved hver mands navn findes indført til 1 maj 1673.
Viby: Michel Sørensen, Rasmus Rasmussen, Poul Jensen, Rasmus Pedersen, Peder Jensen, Michel Andersen, Jens Eskesen, Søren Poulsen, Rasmus Nielsen Godsen, Poul Rasmussen Møller, Knud Sørensen, Laurs Skytte, Simon Rasmussens enke, Mads Olufsen, Rasmus Jensen Amdi, Christen Jensen, Peder Nielsen Godsen, Michel Godsens enke, Gregers Christophersen, Jens Sørensen, Søren Smed, Søren Nielsens enke

fol 56a

Rasmus Jørgensen Savmand.
Holme sogn og by: Mogens Pedersen, Søren Michelsen, Søren Nielsen, Peder Molbo, Oluf Mortensen, Niels Sørensen, Anders Sørensen, Sivert Jørgensen, sl Niels Sørensens enke, Søren Jensen, Morten Madsen, Rasmus Pedersen.
Skåde: Rasmus Sørensen Winther til Jens Mouritesens gård, Michel Worm, Morten Laursen, Christen Jensen og Ove Christensens enke, Christen Nielsen Tømmermand, Vide Christensen, Jens Olufsen, Michel Sørensen, Peder Andersen, Mogens Pedersen, Rasmus Olufsen, Dines Nielsen.
Tranbjerg sogn, Gunnestrup: Michel Pedersen, Christen Svendsen, Anders Andersen.
Børup: Michel Svendsen, Peder Rasmussen.
Slet: Jens Michelsen, Rasmus Sørensen Budfoged, Rasmus Sørensen - var en karl som havde fæst den gård Jens Michelsen påbor, er bortrømt.
Østerby: Michel Loft.
Bjødstrup: Peder Pedersen, Laurs Sørensen.
Jegstrup: Laurs Sejersen.
Mårslet sogn og by: Rasmus Michelsen, Peder Rasmussen Eskegård, ung Rasmus Sørensen, Jens Svendsen, gl Rasmus Sørensen, Oluf Madsen, Jens Rasmussen, Niels Bomholt, Jens Bertelsen, Anne Fastrups, Peder Michelsen, Oluf Jensen, Rasmus Jensens enke, Rasmus Jørgensen, Niels Jørgensen, Rasmus Pedersen, Jens Andersen, Niels Michelsen Loft, Niels Rasmussen.
Testrup: Michel Pedersen Fogh, Niels Pedersen Fogh, Jens Hansen, Niels Michelsen, Jens Justsen, Peder Michelsen, Jens Sørensen Smed.
Obstrup: Jens Knudsen.
Hørret: Niels Pedersen, Peder Nielsen, Mads Sørensen, Jørgen Jensen, Erich Nielsen, Hans Pedersen, Søren Justsen, Anders Willumsen, Søren Skrædder, Niels Knudsen.

fol 56b

Langballe: Eske Øvlisens enke, Rasmus Jensen, Michel Nielsen, Michel Jensens gård for 1667 landgilde, Rasmus Rasmussen, Søren Poulsen, Jens Michelsen, Jens Nielsen Dalsgård.
Store Fulden: Rasmus Jensens enke, Anders Jensen.
Beder sogn og by: Peder Bendixen, Søren Hansen, Jens Nielsen Smed, Michel Øvlisen, Niels Laursen, Jens Sørensen, Jens Pedersen Møller, hr. Jens Pedersen.
Over Fløjstrup: Rasmus Mogensen, Jens Laursen, Laurs Pedersen, Søren Nielsen, Niels Sørensen, Søren Rasmussen.
Lille Fulden: Rasmus Jensen, Niels Rasmussen, Rasmus Jensen Due, Christen Jensen Leth, Jens Sørensen, Jens Pedersen, Søren Smed, Øvle Rasmussen, Peder Rasmussen Kjeldsen, Rasmus Jensen i møllen af halv Jens Nielsens gård 1667, Peder Rasmussen Røgter. Husmænd: Jens Sørensen, Eske Sørensen, Rasmus Møller nu i Langballe, Laurs Hansen.
Seldrup: Øvle Jensen, Oluf Sørensen.
Malling sogn og by: Søren Sørensen Bonde, Christen Olufsen i Jens Jørgensens sted, Christen Terkildsen, Søren Michelsen, Niels Rasmussen, Jacob Michelsen, Anders Hansen, Anders Pedersen, Rasmus Nielsen, Peder Øvlisen og Michel Pedersen, Oluf Andersen, Niels Bennedsen.
Synnedrup: Rasmus Sørensen, Søren Rasmussen, Mads Nielsen, Jens Hansen.
Bisgård: Rasmus Nielsen, Søren Michelsen.
Snogdrup: Jens Jørgensens enke, Hans Sørensen, Oluf Rasmussen.
Elmose: Peder Jensen, Jens Pedersen, Jens Nielsen.
Ajstrup: Rasmus Bennedsens enke, Jens Sørensen, Anders Nielsen, Niels Sørensen, Jens Nielsen, Michel Michelsen.
Storenor: Frands Mortensen, Rasmus Sørensen, Jørgen Jensen, Søren Simonsen, Rasmus Madsen.
Lillenor: Jens Fisker, Anders Pedersen, Rasmus Jacobsen.

fol 57a

Starup: Jens Jensen, Peder Andersen, Niels Mortensen, Michel Mortensen.
Skåbling: Oluf Pedersen, Peder Laursen, Peder Sørensen, Knud Nielsen.
Pøel: Michel Sørensens enke, Morten Michelsen.
Pedholt: Peder Sørensen, Søren Jensen, Søren Sørensen, Michel Michelsen, Rasmus Jensen.
Elkjær: Hans Nielsen og Niels Hansen.
Krekær: Niels Hansen, Michel Sørensen, Jacob Sørensen.
Fløjstrup: Niels Pedersen, Søren Jacobsen, Laurs Jensen, Niels Jensen Fisker, Frands Sørensen, Peder Jensen, Mogens Michelsen, Knud Michelsen, Mads Nielsen, Niels Pedersen, Niels Rasmussen, Eske Chrisensen.
Tulstrup sogn og by: Peder Michelsen Lund, Rasmus Jørgensen.
Pederstrup: Simon Mogensen, Jacob Sørensen, Jens Andersen, Peder Mogensen, Niels Sørensen.
Tiset sogn, Tander: Poul Jensen, Jacob Jensen, Michel Øvlisen.
Rasmus Laursen i Tiset.
Ravnholt: Morten Poulsen, Niels Erichsen, Søren Michelsen, Jens Rasmussen, Rasmus Sørensen, Jens Michelsen, Poul Rasmussen, Peder Jensen i Jacob Jensens sted, Erich Nielsen.
Ingerslev: Peder Jensen Loft, Peder Thomasen, Christen Rasmussen, Laurs Jensen Bjerregård, Jens Poulsen, Niels Andersen, Morten Jensen, Anders Andersen, Jens Nielsen Snedker, Oluf Poulsen, Erich Michelsen, Thomas Christensen, Niels Sørensen,

fol 57b

Rasmus Sørensen, Rasmus Jensen, Rasmus Andersen nu i Ingerslev, Michel Pedersen, Michel Svendsen og Niels Jensen.
Mustrup: Anders Sejersen, Søren Sørensen.
Battrup: Michel Mouritsen, Erich Christensen.
Astrup sogn og by: Jens Laursens enke, Rasmus Hansen, Knud Sørensens enke, Michel Rasmussens enke, Jens Ibsen, Niels Andersen, Jep Ibsens enke.
Løjenkær: Jens Rasmussen Degn, Jens Sørensen, Rasmus Sørensen, Jens Rasmussen Willadsen.
Ask: Peder Nielsen, Niels Jacobsen, Peder Madsen.
Bøgeskov: Jens Frandsen, Rasmus Andersen, Peder Andersen, Jens Nielsen, Rasmus Nielsens enke, Søren Mogensen.
Kolt sogn og by: Rasmus Kold, Niels Rasmussen, Jens Willumsen, Mads Jensen, Jens Rasmussen, Peder Jensen, Rasmus Poulsen.
Kattrup: Michel Christensen, Anders Rasmussen, Peder Nielsen.
Bering: Peder Jensen.
Endslev: Niels Frandsen, Peder Michelsen, Rasmus Jensen, Peder Thomasen, Peder Rasmussen, Peder Jensen, Peder Laursen, Michel Iversen.
Edslev mølle: Peder Jensen Møller.
Lemming: Søren Rasmussen, Jens Christensen.
Stautrup: Jens Sejersen, Peder Erichsen, Niels Andersen, Morten Poulsen.
Ormslev sogn og by: Oluf Nielsen, Anders Nielsen, Jens Nielsen, Niels Andersen, Jep Michelsen, Maren Pedersdatter, Jens Jørgensen, Poul Bech, Rasmus Snedker, Johannes Poulsen.
Åbo: Michel Jensen, Søren Rasmussen, Søren Vesten.
Harlevholm: Niels som tjente Søren Leth.
Efter hvilken lovlig instævning ovennævnte bør at betale indenfor 15 dage, hvorpå begæredes dom.

fol 58a

Og ingen af fornævnte personer kunne afbevise noget derpå er betalt, hvorfor Rubert Frederiksen begærede dom. Da efter tiltale. Og at gælden samt hvis lånekorn som de er forstrakt med bør betales. Og samme restans findes år efter år udi tingsvidner og dom at være søgt, og ingen af de indstævnede er mødt, som noget udi ringeste måder kunne afbevise at være betalt, hvorfor de ej kan befris men bør betale deres gæld inden 15 dage.

** Rasmus Pedersen i Mårslet i den sag forordnet udi birkefogedens sted. Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbonds vegne. Dom. Beviste med tvende stævningsmænd, Rasmus Sørensen i Slet og Rasmus Rasmussen i Pøel, som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen, at de den 7 oktober til hus og bopæl stævnede højlærde mand Mag. Niels Jørgensen, sognepræst i Hobro, og talte med hans datter, for fornyelsesdom her til ting at tage beskrevet. Fornævnte Rubert Frederiksen fremlagde underseglet dom af tinget udstedt den 14 januar 1671: Niels Pedersen udi Viby, birkefoged til Havreballegårds birketing, gør vitterligt at år efter kristi byrd 1671 på fornævnte ting fremstod ærlig og velforstandige mand Oluf Rasmussen i Malling, delefoged, på sin velb. husbonds vegne og fremlagde en skriftlig kald og varselsseddel som blev for retten blev læst og påskrevet. Fremstod for retten Peder Jacobsen af Malling og Peder Rasmussen i Østerby, dengang kaldsmænd, som havde givet kald til M. Niels Jørgensen for dom og lovmål anlangende resterende landgilde og herlighed som velb. husbond er berettiget til efter sl og højelskelige ihukommende KM Frederik den 3 hans skøde af København 1661 af den grund i Åbo som M. Niels forrige selv haver beboet og hid indtil ved sin datter Karen

fol 58b

Nielsdatter ladet bebo. Og for retten fremstillede Oluf Rasmussens vidnesbyrd, nemlig Peder Madsen Ladefoged på Stadsgård så og Søren Rasmussen i Åbo og Søren Vesten ibd som vante og kundgjorde, at de havde tillagt M. Niels Jørgensen hans datter og husholderske efterskrevne arbejde at gøre, nemlig en karl at slå hø udi 5 dage m.v, og tilstod ladefoged Peder Madsen at han havde lejet og betalt disse folk. Og endnu ydermere for retten tilfunden fornævnte Oluf Rasmussen forbemeldte vidnesbyrd, om ikke M. Niels hid indtil udi dette år havde brugt avlen til den gård i Åbo som han selv tilforn havde beboet og ved sin datter Karen Nielsdatter ligesom tilforn ladet dertil indavle, hvortil de samtlige for retten tilstod dette så at være. Endnu saggav fornævnte M. Niels for resterende landgilde fra 1670-71, hvilket M. Niels pligtig er at betale efter recessen. Efterdi at han af hans provst hr. Thor Jensen i Hem til verdslig ret er kendt efter domsindhold fra Skanderborg birk januar 1671, hvilken dom for retten blev fremlagt og påskrevet, hvorefter Oluf Rasmussen på velb. husbonds vegne begærede endelig dom. Så blev M. Niels Jørgensen anråbt for retten om han ville svare, og ingen fremkom. Oluf Rasmussen fremlagde tillige en rigtig udtog af Havreballegårds Jordebog antegnet af forvalter Jens Poulsen på Stadsgård som og blev læst og påskrevet. Da efter tiltale og denne sags lejlighed.

fol 59a

Og eftersom af M. Niels Jørgensen ingen erklæring blev gjort endog han trende sinde blev anråbt, vide jeg ej M. Niels Jørgensen for denne tiltale at befri. Hvorefter Rubert Frederiksen begærede fornyelsesdom i samme sag.

** Jens Pedersen i Drammelstrup æskede skøde. For retten fremstod ærlig og velagte mand Søren Jensen i Balle på Maren Michelsdatters i Drammelstrup hendes vegne og udi hånd tog fornævnte Jens Pedersen af Drammelstrup og med hånd og mund aldeles solgte og skødede fra fornævnte Maren Michelsdatter og hendes arvinger til Jens Pedersen og hans arvinger halvparten af et husbondeje som hun er arvelig tilfalden efter sin sl fader Michel Jensen udi den halve selvejerbondegård i Drammelstrup som Jens Pedersen nu udi bor. Så og for tingsdom fremstod Jens Jørgensen af Storenor og fremlagde sin faders skriftlige fuldmagt, kendes at jeg, Jørgen Jensen, boende udi Storenor hermed fuldmagt giver min søn Jens Jørgensen, eftersom jeg for svagheds skyld ej kan komme til tinget, at bortskøde til Jens Pedersen Rosborg al den land og arvepart som min hustru Maren Jensdatter er arvelig tilfalden efter sine sl forældre, fader Jens Olufsen og moder Anne Michelsdatter, udi den halve selvejerbondegård i Drammelstrup som hendes broder sl. Michel Jensen sidst påboede. Storenor 28. oktober 1673. I lige måde udi hånd tog Jens Jørgensen fornævnte Jens Pedersen og til ham på sin faders vegne aldeles solgte og skødede al den land og arvepart Jørgen Jensens hustru Maren Jensdatter

fol 59b

er arveligt tilfalden efter sine sl forældre i den halve selvejerbondegård udi Drammelstrup som hendes broder sl Michel Jensen sidst beboede, det være sig udi gård og gårdsted, hus og bygning, lykke og toftejord, ager og eng, skov og mark som til samme gård ligger. Og derpå kendtes Søren Jensen med Maren Michelsdatter og Jørgen Jensen på sin hustru Maren Jensdatters vegne at have annammet og oppebåret sølv, penge, fyldest og fuld værd for samme lodder og parter, så de takkede for god og nøjagtig betaling i alle måder. Og blev bevist med tingsvidne at fornævnte arvelodder og parter udi den halve gård lovlig at være lovbunden efter loven til tredie ting, og siden skødet som det sig bør.

Tirsdag d. 4 november 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Rasmus Laursen i Hedegård, Jens Knudsen i Obstrup, Anders Andersen i Gunnestrup og Søren Laursen ibd.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne beviste med kaldsmænd Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage kaldte for dom Dines Nielsen i Århus og Kirsten Langballes og hendes lavværge og børn, navnlig Søren Michelsen

fol 60a

og hans søskende, Rasmus Jensen ibd. Saggav Dines Nielsen og Søren Michelsen og deres medarvinger for landgilde for 1667 af deres ejendomsgård i Langballe, som Rasmus Rasmussen påboede i året 1667. I lige måde saggav Rasmus Jensen nu boende i Århus for resterende landgilde af den gård i Lille Fulden som Jens Nielsen påboede og som fornævnte Rasmus Jensen havde i brug anno 1667. Rasmus Jensen mødte og vedgik at have brugt gården i 1667 og lovede at skaffe kvittering eller regnskab for pengene. Rubert Frederiksen satte udi rette om enhver bør at betale inden 15 dage. Opsat i 4 uger.

** Rubert Frederiksen på Karen Erichsdatters vegne 3 ting til dele til Jens Nielsen i Elmose for 1 års lønpenge og for to par sko, hvortil Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling afhjemlede, at de i dag 3 uger varsel gav til Jens Michelsen i Elmose.

** Søren Laursen i Gunnestrup aflyste al ulovlig veje som køres over deres mark og advarede alle og enhver sig derfra at holde, med mindre de ej vil betræffes og derefter lide skade. Var til vedermålsting, begærede vidne.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne lyste for lovmål anlangende bordag som Rasmus Hansen i Astrup haver begået på hyrden der ibd 1 november sidst afvigte. Advaret de dannemænd sandemænd herom at gøre deres ed og tou efter loven og birkeretten.

Tirsdag d. 11 november 1673
Rasmus Pedersen i Mårslet i birkedommerens sted, Tingskriver Niels Willadsen og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Niels Frandsen i Endslev, Søren Justsen i Hørret, Peder Nielsen i Ask, Anders Jensen i Pederstrup, Peder Mogensen ibd, Michel Svendsen i Børup.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne. Æskede vidne. For tingsdom stod Rasmus Pedersen Hyrde i Astrup, gav last og klage over Rasmus Hansen i Astrup for sår og skader han haver gjort ham og hans hustru Johanne Rasmusdatter den 1 november sidst afvigte. Fremstod synsmænd Morten Jensen i Ingerslev og Rasmus Jørgensen i Mårslet og vant efter recessen at de den 1 november synede og beså Rasmus Pedersen i Astrup, han havde to blodige sår i hovedet. Ligeså hans hustru Johanne Rasmusdatter, at hun havde et blåt slag over hendes venstre øje

fol 61b

og et på hendes venstre arm, som hun beskyldte Rasmus Hansens svend Laurs Nielsen for at have gjort hende. W: Søren Jensen i Malling og Niels Rasmussen ibd afhjemlede at de i dag 8 dage varsel gav Rasmus Hansen for den hele proces. Fornævnte Laurs Nielsen var med til vedermålsting, tilstod at han slog Johanne Rasmusdatter de blå slag hun havde med en plejl.
Nok fremstod vidnesbyrd Anders Sørensen i Astrup og Rasmus Jensen ibd, vant efter recessen at de så og hørte den 1 november om morgenen, da hyrden Rasmus Pedersen gik ad marken, da løb Laurs Nielsen efter hyrden og hans hustru med en vognkæp i den ene hånd og en sten i den anden, da vendte hyrden og konen sig og jagede ham ind i gården.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin tjenestepige Karen Erichsdatters vegne. Æskede dele. Fornævnte Rubert Frederiksen som tilforn fremstillede tvende varselsmænd, nemlig Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling, som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen, at de i dag måned til hus og bopæl lovligt varsel gav Jens Nielsen i Elmose på Karen Erichsdatters vegne, for denne dele og vidne her i dag at tage beskrevet. Rubert Frederiksen saggav Jens Nielsen i Elmose for fornævnte Karen Erichsdatters løn tilbage står 1 år, som han hendes forældre ej imod ofte anmodning haver godvilligt betalt. Opnævnte for retten dannemænd sekshøring, nemlig Michel Jensen i Åbo, Poul Jensen i Tander, Anders Andersen i Gunnestrup, Jens Knudsen i Obstrup, Rasmus Michelsen i Mårslet og Søren Sørensen i Langballe.

** Jens Andersen i Kattrup æskede vidne. Fornævnte Jens Andersen for retten fremstillede tvende varselsmænd, Søren Nielsen og Søren Jensen i Viby som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav fornævnte Jens Andersens hustru Sidsel Nielsdatter, til hendes sidste bopæl hos Niels Sørensen Loft i Viby for vidne her i dag at tage beskrevet. Fremstod efterskrevne vidnesbyrd, nemlig Gregers Christophersen i Viby, Niels Sørensen ibd og Peder Sørensen i Kolt, eftersom de var kaldet for deres sandhed i denne sag at vidne og bekende. Da vidnede Gregers Christophersen at udi al sandhed ham fuldvitterligt er at fornævnte Jens Andersens hustru Sidsel Nielsdatter udi sin fornævnte mands fravær tog

fol 61a

fra Gregers Christophersens i Viby hans hustru Karen Jensdatter sin kåbe nu forleden høst var 5 år og ej nogen derefter havde set, spurgt eller hørt fra hende noget steds. Ved lige svorne ed vant Niels Sørensen af Viby og Peder Sørensen i Kolt at så i al sandhed er, som fornævnte Gregers Christophersen for dem vant havde, hvilket deres vidne de samtlige således for retten aflagde.

Tirsdag d. 18 november 1673
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Tingskriver Niels Willadsen og Søren Pedersen Leth i Harlevholm
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Laursen i Hedegård, Michel Svendsen i Børup, Peder Mogensen i Pederstrup, Rasmus Laursen i Langballe, Simon Jensen i Kolt, Jacob Erichsen Loft, Rasmus Kold i Kolt.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbonds vegne efter lovlig lysning i dag 14 dage efter den klage som Rasmus Pedersen i Astrup her inden tinge i dag 8 dage gjorde over Rasmus Hansen ibd fordi han ham med hug og slag haver overfalden, hvorfor de dannemand sandemænd her udi birket fremkaldes. Varsel som tilforn.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin husbonds velb. herre Wilhelm Gyldenkrone friherre til Wilhelmsborg, herre til Moesgård hans vegne, synsvidne. For ting stod efterskrevne dannemænd, nemlig Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Anders Andersen i Gunnestrup, Poul Jensen i Tander, Anders Jensen i Pederstrup, Søren Justsen i Hørret og Peder Nielsen i Ask, eftersom de lovlig af tinget var opnævnt og tiltagen. Da vante og kundgjorde de samtlige, at de den 29 oktober 73 havde været på Wilhelmsborg, dens bygning at efterse og besigtige og befandtes som følger:

fol 61b

syn på Wilhelmsborg fortsat

fol 62a

Syn på Moesgård ladegård, samt på velb. husbonds gods i
Mårslet sogn og by: Rasmus Michelsens gård, Peder Rasmussens gård, ung Rasmus Sørensens, Hr. Rasmus Nielsens selvejergård, Jens Svendsens selvejergård, gl. Rasmus Sørensens og Niels Jensens gård, Oluf Madsens, Anders Rasmussens nu Mogens Smeds, Jens Rasmussens, Hr. Rasmus' toft

fol 62b

som er særjord præsten har i brug, Niels Bomholts, Jacob Bertelsens, Anne Fastrups, ung Rasmus Pedersens, Rasmus Hansens, Oluf Jensens, Rasmus Jensens enkes, Rasmus Jørgensens, Niels Jørgensens, Jens Bjerregårds, Rasmus Pedersens, Poul Pedersens nu Hans Erichsens er nyligen antagen, Jens Andersens, Niels Lofts, Niels Rasmussens, 3 øde huspladser.
Testrup: Michel Pedersen Foghs selvejergård, Niels Pedersen Foghs,

fol 63a

Jens Hansens, Jens Mogensens selvejergård, Laurs Knudsens, Peder Michelsens, Jens Sørensen Smeds, Niels Michelsens.
Obstrup: Jens Knudsens.
Hørret: Peder Nielsens, Mads Sørensens selvejergård, Jørgen Jensens, Erich Nielsens, Peder Ørns, Hans Pedersens selvejergård, Jens Nielsens enkes, Rasmus Jensens selvejergård, Peder Thygesens, Søren Justsens, Anders Willumsens, Søren Smeds, Søren Skrædders,

fol 63b

Niels Knudsens.
Langballe: Eske Øvlisens selvejergård, Rasmus Jensens selvejergård, Michel Nielsens selvejergård, Søren Poulsens, Rasmus Rasmussens selvejergård, Søren Nielsens enkes, Jens Michelsens, Jens Nielsen Dalsgårds og Peder Jensens.
Store Fulden: Michel Jensens, Søren Møllers, Rasmus Jensens enkes nu hendes søn Søren Rasmussens, Anders Jensens.

fol 64a

Skovmøllen: Søren Jensen Møller.
Beder sogn og by: Søren Hansens, Jens Michelsen Smeds, Michel Øvlisens, Niels Laursens, Stephan Nielsens, Jens Pedersens, Jens Sørensens, Niels Vandborgs.
Over Fløjstrup: Rasmus Mogensens, Jens Laursens, Laurs Pedersens selvejergård, Laurs Sørensens,

fol 64b

Søren Nielsens, Niels Sørensens. Gadehuse: Søren Rasmussens, Niels Møllers - den mand er 100 år gammel, er husbond intet skyldig, ville gerne forbedre huset om husbond ville forunde ham noget dertil. Er tømmermand selv.
Lille Fulden: Niels Rasmussens, Rasmus Jensen Dues og Søren Møllers, Christen Jensens, Jens Sørensens, Jens Pedersens, Rasmus Jensens, Søren Jensen Smeds, Øvle Rasmussens, Peder Rasmussen Kjeldsens,

fol 65a

Husmænd: Jens Sørensens, Rasmus Michelsens, Eske Sørensens, Laurs Hansens, Søren Plovmands.
Seldrup: Øvle Jensens, Oluf Sørensens.
Malling sogn og by: Jens Jørgensens, Rasmus Andersens, Terkild Christensens selvejergård, Oluf Rasmussens selvejergård, Søren Michelsens selvejergård, Jacob Michelsens, Niels Rasmussens, Oluf Rasmussens selvejergård, Anders Pedersens selvejergård, Rasmus Nielsens, Peder Øvlisens og Michel Pedersens selvejergård, Oluf Andersens, Niels Bennedsens.
Synnedrup: Rasmus Sørensens og Søren Rasmussens, Mads Nielsens, Jens Hansens, to øde huspladser.
Bisgård: Rasmus Nielsens, Søren Michelsens.
Snogdrup: Rasmus Sørensens, Jens Jørgensens enkes,

fol 65b

Jens Sørensens.
Elmose: Jens Pedersens selvejergård, Jens Nielsens selvejergård.
Astrup: Rasmus Bennedsens enkes selvejergård, Jens Sørensens selvejergård, Anders Nielsens. Huse: Rasmus Pedersens, Jens Poulsens, Søren Hjorts.
Storenor: Frands Mortensens, Rasmus Sørensens, Jørgen Jensens, Søren Simonsens.
Lillenor: Jens Nielsens.
Starup: Jens Jensens, Peder Andersens, Niels Mortensens, Michel Mortensens, disse gårde er selvejergods.
Skåbling: Oluf Pedersens hvis restans stammer fra Jacob Sørensens tid,

fol 66a

Peder Sørensens gård som er halvt selveje, halvt fæstegods, Jep Johansens jordløse hus, Knud Nielsens.
Pøel: Michel Sørensens selvejergård, Morten Michelsens.
Pedholt: Peder Sørensens, Søren Jensens selvejergård, Søren Sørensens, Michel Michelsens, Rasmus Rasmussens som er øde, Rasmus Jensens hus.
Elkjær: Hans Nielsens og Niels Hansens.
Krekær: Niels Hansens, Michel Sørensens og Jacob Sørensens.
Fløjstrup: Laurs Jensens, Niels Pedersens, Søren Jacobsens, Niels Jensen Fiskers, Frands Sørensens selvejergård,

fol 66b

Peder Jensens selvejergård, Mogens Michelsens selvejergård, Knud Michelsens selvejergård.
Tulstrup sogn og by: Peder Michelsens, Rasmus Jørgensens, Jens Nielsens.
Pederstrup: Jens Andersens, Simon Mogensens, Peder Mogensens, Jørgen Jensens - den mand er bortrømt, Hans Rasmussens, Niels Sørensens, Rasmus Jørgensens som er øde og jorden har

fol 67a

Rasmus Jørgensen i Tulstrup i brug.
Astrup sogn og by: Jens Laursens enkes selvejergård, Rasmus Hansens, Jep Ibsens enkes, Michel Rasmussens selvejergård, hr. Christen Hirznachs øde plads som i fjendetiden blev afbrødt og som præsten er forundt, Niels Andersens, Jens Ibsens.
Løjenkær: Jens Rasmussen Degns boel, Jens Sørensens selvejergård, Rasmus Sørensens enkes selvejergård, Rasmus Willadsens.
Drammelstrup: Rasmus Jensens og Jens Pedersens selvejergård.
Ask: Peder Nielsens selvejergård,

fol 67b

Niels Jacobsens selvejergård.
Bøgeskov: Jens Frandsens, Rasmus Andersens, Peder Andersens, Jens Nielsens, Rasmus Nielsens enkes, Søren Mogensens.
Tranbjerg sogn, Gunnestrup: Michel Pedersens, Christen Svendsens, Søren Laursens, Anders Andersens.
Børup: Peder Rasmussens, Michel Svendsens.
Slet: Jacob Jensens selvejergård, Michel Sørensens øde sted som er selveje, Jens Poulsen bruger jorden, Jens Michelsens,

fol 68a

Rasmus Christensens, Rasmus Nielsens øde sted som er selveje, Rasmus Sørensens.
Bjødstrup: Peder Pedersens, Laurs Sørensens.
Jegstrup selvejergård (indehaver ej nævnt).
Foreskrevne dannemænd haver således besigtiget fornævte gods, hvilket samtlige således afhjemlede.

** For retten fremstod efterskrevne dannemænd, nemlig Rasmus Nielsen i Mårslet, Poul Jensen i Tander, Søren Nielsen i Holme, Søren Justsen i Hørret, Peder Nielsen i Ask og Anders Jensen i Pederstrup eftersom de lovlig var opkrævet til tinget hvorom de fremlagde deres skriftlige forretning lyder som følger: Anno 1673 den 29 oktober var vi efter lovlig opkrævelse til tinget, den højædle og velbårne baron Wilhelm Gyldenkrone til Wilhelmsborg hans skove at syne og besigtige, hvor mange oldensvin hans velb. kan have og hvor mange træer der kan være huggen udi samme hans velb. skove på tre års tid. Da befandtes som følger:
Wilhelmsborg enemærke.
Hørret skov: Søren Justsens skovpart, Niels Knudsens, Søren Skrædders, Peder Mårslets,

fol 68b

Erich Nielsens part.
Langballe skov: Jens Michelsens, Jens Nielsen Dalsgårds, Søren Poulsens.
Moesgårds enemærke.
Store Fulden skov.
Lille Fulden skov: Peder Rasmussens part, Øvle Jensens, Øvle Rasmussens, Rasmus Jensen Dues.
Fløjstrup skov: Rasmus Mogensens part, Niels Laursens, Niels Fiskers, Søren Nielsens og Laurs Simonsens, Niels Sørensens.
Krekær skov.
Pederstrup skov.
Løjenkær skov: Jens Rasmussens part, Knud Sørensens part.
Astrup lund.
Mårslet skov: Rasmus Michelsens part, Rasmus Pedersens.
Tulstrup skov.
Hr Jens Pedersens skovpart i Beder.
Hvilket syn fornævnte mænd således for retten haver stadfæstet og afhjemlet

** Endnu afhjemlede fornævnte mænd, at de den 5 november synede og besigtigede Mårslet, Beder og Malling kirker.

fol 69a

Syn på Mårslet kirke og Malling kirke.

fol 69b

Syn på Beder kirke, hvilket de samtlige for retten således afhjemlede.

** Ydermere her til ting fremkom Søren Nielsen, Jep Pallesen, Jens Pedersen, Poul Iversen, alle af Herst, som havde synet i Andrup, Tåstrup, Ebbestrup og Hårup, samt Søren Jensen, Frands, Jensen, Søren Andersen og Christen Rasmussen alle af Spørring, som havde synet i Rostved, Ebdrup, Tåstrup, Feldballe, Søby,

fol 70a

Revn og Vejlby. Stenø, Hesselballe og Skæring. Og befandtes som følger: Øster Lisbjerg herred, Hårup, Rasmus Madsen, Niels Sørensen, Peder Nielsen, Christen Thostesen, Peder Sørensens enke, Jens Jensen.
Stenø: Christen Iversen.
Hesselballe: Thomas Jensen.
Skæring: Søren Nielsen, Rasmus Hansen, Jørgen Sørensen.

fol 70b

Rostved: Niels Sørensen, Søren Jensen.
Bjødstrup: Jens Nielsen, Erich Jensen, Anders Mortensen, Søren Ibsen.
Søby: Peder Nielsen.
Calling (Kolind?): Anders Mortensen, husmand.
Revn: Jens Rasmussen, husmand.
Vejlby: Jens Husmand
Feldballe birk, Feldballe: Anders Madsen, Søren Sørensen, Rasmus Madsen, Jens Sørensen,

fol 71a

Jørgen Jørgensen, Rasmus Pedersen, Rasmus Rasmussen, Mads Jensen, Jørgen Madsen, Niels Sørensen, Jens Nielsen, Rasmus Jørgensen, Niels Jørgensen.
Tåstrup: Jens Michelsen, Jens Nielsen, Knud Jensen og Peder Jensen,

fol 71b

Michel Jørgensen, Jens Rasmussens enke og Rasmus Jensen, Knud Madsens enke, Terkild Pedersen, Peder Pedersen, Rasmus Sørensen, Rasmus Majkrog, Jens Espensen og Peder Madsen, Joen Rasmussen, boelsmand.
Ebdrup: Jens Rasmussen og Michel Jensen, Jørgen Laursen, Peder Thorsen, Peder Laursen,

fol 72a

Søren Laursen, Terkild Sørensen, Jens Sørensen, Rasmus Pedersen, Rasmus Laursen, Rasmus Jensen, Peder Pedersen et boel, Oluf Jensen.
Galten herred, Ødum sogn: Tåstrup: Søren Andersen og Rasmus Michelsen, Rasmus Jensen og Søren Thomasen (Rasmus Jensens er selveje), Søren Thomasens selvejergård, Rasmus Jensens.
Andrup:

fol 72b

Simon Andersen, Anders Christensens enke, Anders Christensen, Laurs Jensen.
Ebbestrup: Niels Mogensen.
Erdslev i Galten sogn: Peder Nielsen.
Og at således er passeret afhjemlede alle bemeldte dannemænd. Så og hørte dette vidnesbyrd.

** Ærlig og velagte mand Mourits Hansen fra Kærbygård, opsættelse. Beviste med kaldsmænd, Anders Hansen, Mourits Hansen, tjenere på Kærbygård, og Poul Ottesen i Fillerup, som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage kaldte og stævnede Michel Iversen i Edslev og hans hustru for dom og lovmål. Saggivende efter hans udgivne til tinge for pligt på 300 slette daler hovedstol skyldig med pågående rente som for år og dag siden er forfalden og ej noget deraf efter mange påmindelser er vorden betalt. Satte derfor udi rette at Michel Iversen bør efter sin forskrivning at betale kapitalen med renter inden 15 dage.

fol 73a

Og hvis ikke, da tilbørlig at og fuld udlæg ske kan. Michel Iversen derfor at lide videre tiltale og dele, derpå begæredes dom. Michel Iversen blev påråbt og ingen fremkom. Da efter tiltale. Opsat i 14 dage.

** Endnu samme stævningspersoner kaldte Anders Andersen i Ormslev for hvis han til sin velb. husbond Mourits Hansen er skyldig, som han til dato haver forholdt det udlæg derfor skete efter sl Jens Jensen som gården han nu i bruger haver tilforn havde. Ligeledes Rasmus Ibsen i Edslev stævnet efter obligation de dato 26 juni 1669. Mourits Hansen satte udi alle rette om foreskrevne stævnede personer pligtig er og bør, enhver som skyldig, at betale inden 15 dage. Derpå begæredes dom, intet svar, sagen opsat i 3 uger.

** Mourits Hansen æskede opkrævelse og vidne. Fornævnte Mourits Hansen for retten fremstillede to kaldsmænd, Anders Hansen, Mourits Hansens tjenere på Kærbygård, og Poul Ottesen i Lille Fulden, som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Michel Iversen i Edslev for lovmål og tiltale i 6 uger. Og efter kald og varsel afhjemlet var, begærede udi retten fornævnte Mourits Hansen at måtte tilstedes synsmænd, hvorom blev opkrævet

fol 73b

dertil efterskrevne dannemænd, nemlig Michel Jensen i Åbo, Søren Vesten og Jens Pedersen ibd, Poul Sørensen i Lemming, Rasmus Thomasen og Rasmus Nielsen ibd, fornævnte dannemænd at møde nu tilkommende mandag otte dage udi Michel Iversens gård i Edslev at syne og taxere halvparten af Michel Iversens gård i Edslev med alt tilliggende. Efter pantebrevs videre fremvisning, som blev læst og påskrevet af retten.

** Rasmus Laursen i Hedegård, Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Jacob Jensen i Ravnholt og Stephan Rasmussen i Hedegård som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede Else Rasmusdatter i Astrup med hendes lavværge og børn, Rasmus Jensen, Anne Jensdatter, Niels Jensen i Hedegård på hans hustru Karen Jensdatters vegne for dom, gældssag anlangende, efter obligation de dato Astrup 14 marts 1669. Satte udi rette at fornævnte samtlige bør at betale inden 15 dage.

Tirsdag d. 25 november 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Michel Svendsen i Børup, Jens Justsen i Bjødstrup, Laurs Sejersen i Jegstrup, Niels Michelsen i Ormslev, Michel Iversen i Edslev.

Var den dag intet at bestille.

Tirsdag d. 2 december 1673
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Tingskriver Niels Willadsen og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Michel Svendsen i Børup, Michel Pedersen i Gunnestrup, Peder Thomasen i Ingerslev, Rasmus Sørensen i Skåde, Niels Michelsen i Ormslev, Søren Jensen i Malling og Niels Rasmussen ibd.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne efter foregående lysning, klage, syn og vidnesbyrd såvel som første kald på sandemænd anlangende bordag som Rasmus Laursen i Astrup og hans svend Laurs Nielsen haver begået på hyrden Rasmus Pedersen og hans hustru Johanne Rasmusdatter. Derom andet kald i dag på de dannemand sandemænd.

fol 74a

** Mourits Hansen på Kærbygård, efter opsættelse, fremdeles opsat i 4 uger.

** Ærlig og velagte mand Michel Erichsen Loft i Østerby på Hr. Christen Jensen Thorsø i Holme, sognepræst til Holme og Tranbjerg sogne, hans vegne med fuldmagt og opsættelse her af tinget, hvor bevstes med stævningsmænd Frands Nielsen i Skåde og Jacob Christensen i Viby, som afhjemlede efter recessen at de havde stævnet og kaldt efterskrevne for dom og tiltale for hvis enhver af dem er Hr. Christen Jensen skyldig og ej godvilligen har villet betale. Saggav enhver som følger: Anders Bach i Holme, Peder Jensen i Viby, Maren Laursdatter, Søren Poulsen ibd, Niels Michelsen i Bjødstrup, Jens Michelsen ibd, Laurs Sørensen ibd, Rasmus Pedersen i Viby, Jørgen Rasmussen ibd, Christen Biermand i Holme, Sivert Jørgensen ibd, Anders Ibsen, Jens Olufsen i Skåde, Søren Jensen Smed i Lille Fulden, Peder Rasmussen, Maren Rasmusdatter i Store Fulden, Peder Jensen i Ravnholt, Christen Svendsen i Gunnestrup, Oluf Poulsen i Ingerslev, Peder Rasmussen i Børup, Dines Andersen i Skåde, Niels Sørensen i Holme, Søren Andersen i Skovhuset, Michel Skovfoged i Skåde. Michel Erichsen Loft satte udi alle rette og formente fornævnte personer pligtig er og bør at betale hvis de er Hr. Christen Jensen skyldige inden 15 dage, derpå begæredes dom. Ingen svar. Opsat i 14 dage, dernæst 4 uger, som er til i dag, 6-ugers dag. Ingen er mødt, hvorfor Michel Erichsen Loft for retten begærede endelig dom. Da efter tiltale, undtagen Michel Svendsen i Børup som med Hr. Christens seddel beviser at have betalt, men da ses ej de andre

fol 74b

at kan befris men at betale til Hr. Christen Jensen som følger eller derfor at ske udlæg udi deres bo, gods og bedste løsøre. Men Michel Svendsen i Børup fri at være, samt Jens Justsen i Bjødstrup som fragik gælden.

Tirsdag d. 9 december 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Erichsen i Østerby, Peder Jensen i Holme, Rasmus Michelsen i Åbo, Laurs Rasmussen i Edslev og Rasmus Kold i Kolt.

** Mourits Hansen på Kærbygård, Tingsvidne. Fornævnte Mourits Hansen tillige med Michel Iversen i Edslev udi rette lagde en underskreven forening, sålydende: Kendes vi efterskrevne Michel Iversen i Edslev og Mourits Hansen på Kærbygård og gør hermed for alle vitterligt at Michel Iversen er Mourits Hansen skyldig fire hundrede slette daler, for hvilke penge Michel Iversen afstår til evindelig ejendom til Mourits Hansen efterskrevne ejendom i Edslev, nemlig to gadehuse som Thomas Nielsen og Peder Rasmussen nu iboer,

fol 75a

deslige al skovjord som ligger mellem Maren Clemensdatters ejendom og Rasmus Ibsens fæsteejendom m.v. Jeg Michel Iversen lover for mig og min hustru og alle vore arvinger at holde Mourits Hansen og hans arvinger evindelig kvit og fri hos alle øvrigheder for landgæld, skatter etc. Og videre gøre Mourits Hansen førstkommende tirsdag eller så snart ske kan tilbørlig skøde herpå, og derimod lover jeg Mourits Hansen at levere til Michel Iversen hans panter og breve på samme fordring. Og haver underskrevne dannemænd sat vurdering for samme gæld og ombedes dette at underskrive til vitterlighed. Edslev 5 december 1673, Mourits Hansen, Michel Iversen, Poul Sørensen, Rasmus Thomasen, Søren Sørensen Vesten. Og var fornævnte dannemænd med Mourits Hansen og Michel Iversen til vedermålsting, og Michel Iversen begærede genpart.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne beviste med stævningsmænd Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage kaldte for dom sl Peder Bondsens hustru Maren Olufsdatter med hendes nu mand Jens Pedersen i Elmose samt hendes børn Oluf Pedersen og hans lavværge Søren Sørensen i Ajstrup. Saggav

fol 75b

dem for gæld til sl forrige forvalter Jacob Sørensen og satte udi alle rette at de lovpligtig er og bør at betale inden 15 dage, derpå begæredes dom. Intet svar. Opsat til snapsting.

** Endnu Rubert Frederiksen på baron Wilhelm Gyldenkrones vegne. For retten fremstod Michel Michelsen i Pedholt og Søren Jensen ibd som vant og kundgjorde at de på torsdag sidst forleden var udi Pøel hos Maren Michelsdatter, hendes børn og samtlige arvinger, løskyndigede og opsagde en kapital hendes sl mand Michel Sørensen til Malling kirke skyldig er bleven.

Tirsdag d. 16 december 1673
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Tingskriver Niels Willadsen og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Sørensen i Kolt, Niels Rasmussen i Malling, Søren Jensen ibd, Poul Mogensen i Kolt, Søren Rasmussen ibd, Knud Michelsen i Ravnholt, Jørgen Jensen i Viby.

** Jens Mogensen i Testrup med fuldmagt fra vellærde mand Hr. Mathias Olufsen, sognepræst til Dalby og Stubberup sogne på Fyn æskede synsvidne. Jens Mogensen fremstillede to kaldsmænd, Anders Jensen i Testrup og Jens Hansen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage kald og varsel gav Hans Pedersen i Hørret for opkrævelse og syn her i dag at tage beskrevet. For retten fremstod efterskrevne dannemænd, Rasmus Laursen i Hedegård, Jens Sørensen og Jens Hansen i Testrup, Knud Michelsen, Niels Erichsen og Morten Poulsen i Ravnholt eftersom de samtlige af tinget lovligt var opkrævet til denne deres forretning. Da vante og kundgjorde de at have synet og beset hvis skovskifter som ligger til den gård i Hørret som Hans Pedersen påbor

fol 76a

og befandtes som følger, hvilket de samtlige således afhjemlede for et fuldt syn. Og fornævnte Hans Pedersen var med til vedermålsting, så og hørte dette syn og vidne.

** Michel Iversen i Edslev, lovbudsvidne. Fornævnte Michel Iversen fremstillede tvende varselsmænd, Peder Rasmussen og Søren Rasmussen i Edslev, som vant efter recessen at de i dag 3 uger varsel gav Iver Michelsen i Edslev, Peder, Michel og Jens Michelsønner ibd samt Daniel Sørensen i Edslev på sin hustru Maren Michelsdatters vegne og Laurs Rasmussen i Edslev på sin hustru Anne Michelsdatters vegne for denne lovbud og tingsvidne her i dag at tage beskrevet. Michel Iversen fremkom og gav til kende det var lovlig i dag hans 3 ting han efter loven haver lovbuden efterskrevne ejendom og huse i Edslev mark og by, nemlig to gadehuse med tilliggende som Thomas Nielsen og Peder Rasmussen nu bebor og desuden skov og jord liggende mellem Maren Clemensdatters ejendom og Rasmus Ibsens fæsteejendom, ialt otte tønder hartkorn, lovbuden fædrenes frænder fædrenes jord og mødrenes frænder mødrenes jord.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velfornemme mand Jens Poulsen, forvalter over Havreballegårds amt hans vegne. Æskede afkald. For tingsdom fremstod Clemen Poulsen af Stautrup, Jørgen Jensen i Viby, Peder Jensen i Holme og Kjeld Pedersen i Kasted på sin fader Peder Sørensens vegne og udi hånd tog fornævnte Rubert

fol 76b

Frederiksen på velb. Jens Poulsens vegne, gjorde og gav Jens Poulsen og hans arvinger en fuldkommen afkald og kvittering for al den arvepart og gods som dem udi nogen måder var arvelig tilfalden efter sl Peder Madsen forrige ladefoged på Stadsgård og døde dersammesteds. Og takkede de samtlige Jens Poulsen for oprigtig skifte imellem dem. Og forpligtede de samtligen at holde Jens Poulsen og hans arvinger kvit og fri for al ydermere skifte og arvs fordring efter afgangen Peder Madsen.

** Rasmus Laursen i Hedegård, æskede dom. Bød sig udi rette med en opsættelse over Else Rasmusdatter i Astrup med hendes lavværge og børn, Rasmus Jensen, Anne Jensdatter, Niels Jensen i Hedegård på hans hustru Karen Jensdatters vegne for dom, gældssag anlangende, efter obligations indhold som blev fremlagt: Kender jeg mig Jens Laursen i Astrup og vitterlig gør for alle i dette mit åbne brev at være skyldig til min broder Rasmus Laursen i Hedegård 20 slette daler, dateret 14 marts 1669. Rasmus Laursen satte udi rette at fornævnte arvinger samtlige på gårde bør at betale skades efter udgivne brevs indhold inden 15 dage. Intet svar, opsat i 4 uger, som er til i dag. Er nu igen mødt Rasmus Laursen og begærede dom.

fol 77a

Da efter tiltale, sl Jens Laursens brev bør af hans arvinger Else Rasmusdatter og hendes børn og svoger Niels Jensen i Tiset som er lovligt indstævnet og ikke er mødt eller har givet erklæring eller genmæle bør til Rasmus Laursen at betale på deres sl faders håndskrift.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond baron von Marselis vegne. Fremstillede tvende varselsmænd, Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling som afhjemlede efter recessen at de i dag 6 uger varsel gav Dines Nielsen i Århus, Kirsten Langballes og hendes lavværge og børn, Søren Michelsen og hans søskende ibd for dette vidne her til ting at tage beskrevet. For retten fremstod Jens Nielsen Dalsgård, Michel Nielsen og Jens Michelsen i Langballe, vant efter recessen at det år førend Rasmus Rasmussen i Langballe bekom den halve gård han påbor, da brugte Dines Nielsen i Århus og Kirsten Langballes med hendes søn Søren Michelsen samme halve gård som Rasmus Rasmussen nu besidder og førte afgrøden derfra og til Århus. Og var de otte med til vedermålsting.

** Endnu en dom: Bød sig udi rette med en opsættelse af 4 november, da på sin husbonds vegne haver bevist med kaldsmænd Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling som afhjemlede efter recessen at de kaldte for dom Dines Nielsen i Århus, Kirsten Langballes med hendes lavværge og børn, nemlig Søren Michelsen og hans søskende, så og særdeles Rasmus Jensen ibd. Saggav Dines Nielsen, Søren Nielsen og deres medarvinger for landgilde af deres ejendomsgård i Langballe som Rasmus Rasmussen nu påbor for året 1667. I lige måde saggav Rasmus Jensen som nu bor i Århus for resterende landgilde af den gård Jens Nielsen i Lille Fulden påboede og som Rasmus Jensen havde i brug anno 1667. Satte udi alle rette om fornævnte personer pligtige er og bør at betale samme resterende inden 15 dage. Derpå begæredes dom. Rasmus Jensen af Århus mødte, vedgik at han gården havde brugt og lovede at skaffe kvittering eller regnskab for penge. Da efter tiltale,

fol 77b

da fremdeles ingen er mødt, Michel Jensen af en gård for 1667 og Rasmus Jensen i møllen af halv Jens Nielsens gård for 1667. Michel Nielsen og Jens Michelsen i Langballe vant efter recessen at førend Rasmus Rasmussen i Langballe bekom den gård han påbor, da brugte Dines Nielsen i Århus og Kirsten Langballes med hendes søn Søren Michelsen den 1 gårds avling og førte afgrøden derfra til Århus. Fremstod Rasmus Rasmussen i Langballe og fremlagde sit fæstebrev, lydende på, at Rasmus Rasmussen, barnefødt i Hørret, fæster den halve bondegård i Langballe som sl Michel Jensen påboede. Og lover Rasmus Rasmussen at give til Dines Nielsen eller hans arvinger såvel Kirsten sl Michel Nielsen Langballes eller hendes arvinger årligt 12 skp byg. 1669. Fæstebrevet læst og påskrevet for retten, hvorefter Rubert Frederiksen igen begærede endelig dom. Ingen fremkom, da efter tiltale.

fol 78a

** Rubert Frederiksen på husbonds vegne, lyste for lovmål anlangende skovhug som Oluf Nielsen i Ormslev og hans svend har begået den 15 december i Stadsgårds skov.

Tirsdag d. 23 december 1673
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Michelsen i Åbo, Anders Andersen i Ormslev, Søren Simonsen i Pederstrup, Knud Michelsen i Ravnholt, Niels Rasmussen i Malling, Søren Jensen ibd, Rasmus Nielsen i Malling Bisgård, Søren Melchiorsen i Åbo, Niels Jensen i Kolt.

** Ærlig og velagte mand Jens Jespersen i Fillerup på Maren Christensdatters vegne af Ajstrup, æskede vidne. Fremstillede varselsmænd Søren Jensen og Niels Rasmussen af Malling som afhjemlede efter recessen at de i dag 54 dage varsel gav Knud Nielsen i Malling Bisgård og talte med hans broder Rasmus Nielsen.

fol 78b

Fremstod Jens Sørensen i Ajstrup og vant efter recessen at det er ham vitterligt, at Knud Nielsen og Maren Christensdatter var i ægteskab sammen og boede i Ajstrup for en 9 år siden, i den gård som ligger til hospitalet i Århus. Og Knud Nielsen da bortdrog fra sin hustru Maren Christensdatter og han vidste hun gav ham ingen billig årsag dertil og aldrig havde hørt hverken under ægteskabet eller siden at hun skulle have været uskikkelig, men havde forholdt sig som en ærlig dannekvinde i alle måder. Det samme vant Søren Sørensen i Ajstrup. Og videre var bevist at deres bo blev split formedelst Knud bortdrog. Niels Mortensen i Ajstrup, Frands Mortensen i Storenor, Frands Bennedsen i Lillenor, Eske Jensen ibd, Søren Jensen i Pedholt og Christen Terkildsen i Malling enhver for sig ved oprakte fingre vant at så i sandhed er. Og Rasmus Nielsen af Bisgård med fornævnte vidnesbyrd til vedermålsting, så og hørte dette.

** Rasmus Michelsen i Åbo og Niels Jensen i Kolt æskede dom. Beviste med stævningsmænd Søren Michelsen i Åbo og Peder Andersen i Kolt som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag 3 uger stævnede og kaldte Anders Nielsen og Poul Jensen i Ormslev for dom, saggav dem for forløfte efter deres udgivne obligation som følger: Kender jeg mig Oluf Nielsen udi Ormslev at jeg gæld skyldig er mine kære stedbørn, nemlig Michel Jensen udi Skanderborg, Niels Jensen udi Kolt, Maren Jensdatter udi Åbo 32 sdlr som er for deres mødrene arv som boede og døde udi Ormslev, hvilke fornævnte 32 dalere vi underskrevne Anders Nielsen i Ormslev og Poul Jensen ibd lover på Oluf Nielsens vegne at betale fornævnte Michel Jensen, Niels Jensen og Maren Jensdatter,

fol 79a

dateret 1672. Betalt på dette brev 11 dalere, som samme obligation formeldte, som for retten blev læst og påskrevet, efter hvilken lejlighed Rasmus Michelsen og Niels Jensen satte udi alle rette og formener, at Anders Nielsen og Poul Jensen pligtige er at betale den resterende kapital, 21 sdlr inden 15 dage, herpå begæredes dom. Intet svar. Da efter tiltale.

ANNO 1674

Snapsting, Tirsdag d. 13 januar 1674
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Tingskriver Niels Willadsen og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Eskesen i Viby, Jørgen Jensen, Peder Jensen, Peder Jensen ibd, Peder Thomasen i Ingerslev, Michel Jensen i Åbo, Christen Andersen i Slet.

fol 79b

** Er efter birkeherrens befaling og ordre opmeldt og forordnet Jens Knudsen i Obstrup og Rasmus Jensen i Drammelstrup at være Sandemænd udi Wilhelmsborg birk i dette år og i lige måde forordnet Jens Eskesen i Viby og Jørgen Jensen ibd at være sandemænd udi dette år til Havreballegårds birk.

** Ærlig og velagte Jens Jespersen i Fillerup på Maren Christensdatters vegne af Ajstrup beviste med stævningsmænd Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling som afhjemlede efter recessen at de den 4 december stævnede Rasmus Nielsen og Søren Michelsen i Malling Bisgård for dom, saggav dem for gæld og satte udi rette at Rasmus Michelsen og Søren Michelsen bør omrørte penge betale til Jens Jespersen på hans egne og Maren Christensdatters vegne inden 15 dage, derpå begæredes dom. Blev fremlagt en kontrakt som blev læst og påskrevet: Kendes og vitterligt gør vi underskrevne Christen Nielsen på min datter Maren Christensdatters vegne på den ene side og Rasmus Nielsen i Malling Bisgård og Søren Michelsen på vor broder og svoger Knud Michelsens vegne på den anden side, og eftersom fornævnte Knud Nielsen og Maren Christensdatter for nogle år siden er sammen kommet udi Ajstrup at bo på en hospitalsgård som hendes fader der for dem havde opladt, og samme to unge folk derefter kom derfra så hun nu siden over syv samfulde år er bleven opholden hos hendes slægt og venner, og Knud Nielsen imidlertid haver været udenlands, da som de på begge sider befinder dem nu ikke gavnligt at komme tilsammen igen, indgår vi sådan en kontrakt at vi Rasmus Nielsen og Søren Michelsen på Knud Nielsens vegne lover at give Maren Christensdatter 50 sdlr til at betale hendes gæld, klæder m.v., den halve part nu straks at levere til hende, og den anden når proces i sagen er dreven. Hvor imod Maren Christensdatter og hendes far lover at lade tage stævning i kapitlet det allerførste lovligt ske kan at processen kan fulddrives på bedste måde og så derefter Knud Nielsen at være fri og ubefindet for Maren Christensdatters og hendes faders tiltale

fol 80a

i den sag. Til yderligere vidnesbyrd haver vi, Rasmus Nielsen og Søren Michelsen, med vores egne hænder så og Christen Nielsen på min datters vegne mit navn med tre bogstaver undertegnet, og begge inderligen ombeder Jesper Rasmussen i Fillerup og Rasmus Andersen i Svinballe med os samtlige at underskrive. Fillerup 12 december 1673. Herpå og leveret straks i Jesper Rasmussens hus 25 daler til Maren Christensdatter og hendes fader, som Birgitte Christensdatter straks tog. For retten læst og påskrevet. Rasmus Nielsen og Søren Michelsen blev påråbt, men ingen fremkom. Da efter tiltale, opsat til dom 4 uger.

** Rubert Frederiksen på sin velb. husbonds vegne fremstillede tvende kaldsmænd, Jens Michelsen i Ormslev og Christen Pedersen ibd som den 23 december varsel gav Oluf Nielsen i Ormslev og hans karl Søren Andersen for den påfølgende voldsforfølgning. Og efter foregående lysning over Oluf Nielsen i Ormslev gives last og klage for et voldeligt skovhug han og hans tjenestekarl Søren Andersen den 5 december udi Stadsgårds skov haver begået. Fremkaldt de dannemænd sandemænd.
Derpå fremstilledes tvende synsmænd, Jens Nielsen i Ormslev og Niels Andersen ibd som afhjemlede efter recessen at de nu i dag før ting holdtes beså en bøgerod udi Stadsgård skov som for kort tid siden syntes at være huggen. Ligeledes fremstillet udi sagen sagsvidnesbyrd, som stod for retten, nemlig Søren Michelsen i Ormslev, som vant efter recessen at han så Oluf Nielsen i Ormslev og hans svend Søren Andersen køre med en vogn i Stadsgård skov til et træ som der lå huggen.

** Endnu Rubert Frederiksen på sin velb. husbonds vegne. Dom. Efter foregående opsættelse bød sig udi rette formedelst da at have bevist med stævnings-

fol 80b

mænd Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling at de stævnede for dom sl Peder Bundsens hustru Maren Olufsdatter med hendes nu mand Jens Pedersen i Elmose samt hendes barn Oluf Pedersen og hans lavværge Søren Sørensen i Ajstrup. Saggav dem for gæld til sl Jacob Sørensen forrige forvalter hos velb. hr. Marselis. Satte udi rette at fornævnte personer pligtig er at betale samme restans inden 15 dage, derpå begæredes dom. Intet svar. Opsat til snapsting, som er i dag. Så blev Jens Pedersen i Elmose på sin hustrus vegne og Søren Sørensen som værge på Oluf Pedersens vegne anråbt for retten, men ingen fremkom. Da efter tiltale.

** Rasmus Pedersen i Mårslet i denne sag anordnet udi birkefogedens sted. Ærlig og velagte mand Oluf Rasmussen i Malling, birkefoged, æskede vidne. For retten fremstod Oluf Rasmussen tillige med Søren Michelsen i Malling udi hånd tog hverandre og kendtes at have indgået et varmeligt og dem begge nyttigt mageskifte, hvorom de begge udi rette lagde en af dem begge underskreven kontrakt som blev læst og påskrevet: Kendes vi os, Oluf Rasmussen og Søren Michelsen i Malling at vi med egen og vore hustruers frie vilje og samtykke haver gjort mageskifte med hver andre. Så haver jeg, Oluf Rasmussen, og min hustru Maren Frederiksdatter og vores arvinger den halve selvejerbondegård udi Malling som vi for nogen tid siden os tilforhandlet og Rasmus Andersen sidst påboede, hvilken halve selvejerbondegård med dens rette arilds tilliggende i by og på mark liggende op til Anders Pedersens tofte for evig ejendom. Søren Michelsen og hans hustru Birgitte Hansdatter

fol 81a

og deres arvinger skal tilhøre og efterfølge som fuldkomment køb efter denne dag. Og haver jeg, Søren Michelsen derimod fra mig og min hustru Birgitte Hansdatter og vore arvinger afhændet så og nu med dette brev afhænder til Oluf Rasmussen, hans hustru Maren Frederiksdatter og deres arvinger den 1 selvejerbondegård her i Malling som jeg hidindtil haver beboet med rette tilliggende til evindelig køb og ejendom. Til vitterlighed haver vi dette med egne hænder underskrevet, så og venlig ombedt nærværende dannemænd, nemlig Peder Øvlisen i Malling, Oluf Andersen, Jacob Michelsen og Mads Jensen, alle i Malling at underskrive som vidner. Dertil forpligter vi os på begge sider at komme til Havreballegårds birketing, vi eller vore arvinger der at gøre hver andre nøjagtigt skøde som det sig bør. Malling 4 januar 1674. Sign. Oluf Rasmussen Juel, Søren Michelsen, Peder Øvlisen, Oluf Andersen, Mads Jensen, Jacob Michelsen. Og var Oluf Rasmussen og Søren Michelsen med hverandre til vedermålsting.

fol 81b

** Jørgen Jørgensen i Edslev på Mourits Hansen forvalter på Kærbygård hans vegne. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af ting den 18 november 1673, hvor er bevist med stævningsmænd Anders Hansen, bemeldte Mourits Hansens tjener, og Poul Ottesen i Lille Fulden som afhjemlede efter recessen at de stævnede Anders Andersen i Ormslev og Rasmus Ibsen i Edslev for dom, saggav enhver for hvis han er Mourits Hansen og sin velb. husbond skyldig. Anders Andersen blev skyldig for efterskrevne, som han haver forholdt efter sl Jens Jensen som gården han nu ibrug haver tilforn havde. Rasmus Ibsen i Edslev efter obligation dateret 26 juni 1669. Mourits Hansen satte udi alle rette at fornævnte pligtig er og bør at betale inden 15 dage, derpå begæredes dom. Intet svar. Sagen først opsat i 3 uger, siden opsat til snapsting som er i dag. Var mødt Jørgen Jørgensen i Edslev på Mourits Hansens vegne og fremlagde Rasmus Ibsens udgivne obligation

fol 82a

undertegnet til vitterlighed af Rasmus Michelsen, delefoged i Lisbjerg, og Jacob Nielsen på Sindbjerggård. Jørgen Jørgensen på Mourits Hansens vegne begærede endelig dom. Anders Andersen og Rasmus Ibsen blev kaldt, men ingen fremkom. Da efter tiltale, da sagen udi seks uger haver været opsat, da ses ej dem at kan befris men dem enhver at betale det de udi så måder til velb. Mourits Hansen er skyldig.

Tirsdag d. 27 januar 1674
Birkefoged Oluf Rasmussen i Malling, Tingskriver Niels Willadsen og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Michel Iversen i Edslev, Rasmus Michelsen i Åbo, Rasmus Laursen i Hedegård, Søren Rasmussen i Kolt, Søren Jensen i Malling, Niels Rasmussen ibd.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbonds vegne. Efter foregående lysning, klage, vidnesbyrd og første kald var det i dag andet kald på sandemænd anlangende Oluf Nielsen i Ormselv og hans svend Søren Andersen for ulovligt skovhug at give møde i dag 14 dage.

fol 82b

** Rubert Frederiksen lod formelde et forbud og befaling underskrevet af velfornemme mand Jens Poulsen, forvalter, sålydende: Da en del har skovparter til deres ejendomsgårde, som min højædle hr. patron har herligheden til, forbydes at herligheden forklejnes udi adskillige måder. Advares derfor enhver som haver nogen bondeskov her udi birket intet at lade hugge udi samme skov uden først at bekomme seddel og derefter lader træerne stemple, førend de bliver hugget.

** Endnu Rubert Frederiksen på sin husbonds vegne beviste med stævningsmænd Søren Jensen i Malling og Niels Rasmussen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav matrone Maren Clemensdatter sl borgmester Anders Lydichsens efterleverske i Århus med hendes lavværge borgmester Jesper Nielsen for dom anlangende hendes ejendomsgård i Slet, fordi hun forholder deraf landgilde, skat, ægt og arbejde. Satte udi alle rette at hun pligtig er resterende at betale inden 15 dage eller have til velb. husbond samme sin ejendomsgård forbrudt. Derpå begæredes dom, intet svar. Opsat i 4 uger.

** Beviste med samme stævningsmænd at have stævnet Eske Øvlisens enke Johanne Sørensdatter i Langballe med hendes børn og lavværge Jens Michelsen i Beder for dom. Saggav dem for manglende betaling af skatter og landgilde etc af hendes ejendom og formener hendes ejendom derfor bør at være forbrudt til velb. husbond. Derpå begæredes dom, intet svar. Opsat i 4 uger.

** Christian Christopher grev Holck KM oberstdrabant hauptmand hans fuldmægtig Rasmus Jensen i Åby bød sig udi rette med en skriftlig stævning og beviste med tvende stævningsmænd, Peder Mortensen i Åby og Jens Rasmussen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Just Jacobsen i Storenor for dom, saggav ham for landgilde for året 1672 som bør betales inden 15 dage. Derpå begæredes endelig dom. Just Jacobsen

fol 83a

blev anråbt for retten, men ingen fremkom. Da efter tiltale. Og eftersom Just Jacobsen af Storenor lovligt ved retten saggives for sin tilbagestående landgilde for 1672, da ses ej Just Jacobsen derfor at kan befris men pligtig er samme resterende landgilde at betale inden 15 dage.

Tirsdag d. 3 februar 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefogeden var til stede.

Og samme dag ej noget blev forrettet.

Tirsdag d. 10 februar 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefogeden.
Otte mænd: Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Thomasen i Viby, Søren Poulsen ibd, Søren Rasmussen i Kolt, Niels Jensen ibd, Søren Michelsen i Ravnholt, Niels Rasmussen i Malling og Søren Jensen ibd.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin Marselis hans vegne, sandemænds ed. For tingsdom stod Rubert Frederiksen, lod formelde lysningsvidne her af ting den 16 februar, da fornævnte Rubert Frederiksen haver lyst for lovmål i den efterfølgende sag. I lige måde lod formelde klage syn, vidnesbyrds vidne såvel som 1 kald på sandemænd den 13 januar, 2 kald den 27 januar hvorfor nu igen er mødt Rubert Frederiksen og havde tredie kald på sandemænd udi denne sag at sværge og gøre deres ed og tou efter recessen, loven og birkeretten. Så blev af fogeden opnævnt fylding, nemlig Søren Erichsen i Jegstrup og Michel Iversen i Edslev som udi hånd tog hverandre, tilfulgte sandemændene i denne sag at gøre deres tov som de agtede at svare. Så blev saggivne Oluf Nielsen af Ormslev og hans svend Søren Andersen påråbt og fremstod Niels Jensen i Kolt på Oluf Nielsens vegne, fremlagde sit skriftlige svar: Eftersom mig fattige mand Oluf Nielsen i Ormslev tiltales af Rubert Frederiksen i Holme at jeg skulle have været i min

fol 83b

husbonds skov Stadsgårds skov der at hugge og bortføre, hvilket jeg formener at der er ikke nogen som skal bevise mig slig gerning, hvorfor jeg bør at være kvit og fri for slig tiltale. Begærer jeg hermed at dette mit korte svar måtte læses og påskrives. Og fuldmagt giver jeg Niels Jensen i Kolt dette mit korte svar i rette at lægge, eftersom jeg er så svag at jeg ikke selv kan det forrette. Ormslev 10 februar 1674. Så fremstod sandemænd Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Eskesen i Viby og Jens Thomasen forordnet i Jørgen Jensens sted ibd, fore retten afsagde at eftersom for dem ej med vidnesbyrd er kundgjort at fornævnte Oluf Nielsen og hans svend er tagen ved top eller rod og ej heller bevist noget derfra at have bortført, men alene et enligt vidne som vidner at de har kørt med en vogn, men ikke så derpå blev læsset eller bortført, skal de for tiltale være fri. Vant Jens Michelsen i Ormslev og Christen Pedersen ibd som afhjemlede at have varsel givet Oluf Nielsen og hans karl Søren Andersen i Ormslev for denne sandemænds ed og tou her i dag at tage beskrevet.

** Ærlig og velagte mand Mourits Hansen på Kærbygård æskede skøde. For tingsdom stod Michel Iversen udi Edslev og udi hånd tog Mourits Hansen og aldeles solgte, skødede og klarlig afhændede fra sig, sin hustru Kirsten Pedersdatter og deres arvinger og til Mourits Hansen og hans hustru Gertrud Mouritsdatter og deres arvinger til evindelig ejendom efter denne dag efterskrevne huse og jorder udi Edslev by og mark, nemlig to gadehuse i Edslev som Thomas Nielsen og Peder Rasmussen nu udi bor, og desuden jord liggende imellem Maren Clemensdatters jord og Rasmus Ibsens fæsteejendom samt i Østermarken og Åbo, ialt 8 tønder hartkorn.

fol 84a

Og kendes Michel Iversen sig at han hid indtil haver været Mourits Hansen skyldig 300 daler i kapital og rente 100 daler, ialt 400 slette daler efter hans udgivne obligation. Og hermed gives Mourits Hansen og hans arvinger fuldkommen fyldest og vederlag derfor, ligesom det blev bevist med lovbudsvidne her af tinget at samme huse og jorder lovlig er lovbuden efter loven.

Tirsdag d. 17 februar 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefogeden.
Otte mænd: Michel Iversen i Edslev, Christen Andersen i Slet, Jens ?sen, Rasmus Sørensen ibd, Peder Mogensen i Holme, Niels Michelsen i

fol 84b

Langballe, Niels Rasmussen i Malling.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Wilhelm Gyldenkrone hans vegne. Beviste med stævningsmænd Niels Rasmussen i Malling og Søren Jensen ibd som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag 8 dage stævnede sl Michel Rasmussens enke Maren Sørensdatter med hendes lavværge for dom anlangende restance til husbond efter obligation fra 1667 m.v. Rubert Frederiksen satte udi alle rette at enken med sine børn og lavværge pligtige er og bør at betale inden 15 dage eller deres bondeejendom at have forbrudt til deres velb. husbond. Derpå begæredes dom, intet svar. Opsat i 3 uger.

** Rubert Frederiksen lovlig havde sit 3 ting til delemål over Rasmus Bennedsens enke i Ajstrup, saggav hende for gæld efter obligation.

** Michel Rasmussen i Århus, matrone Maren Clemensdatter sl borgmester Anders Lydichsens efterleverske i Århus hendes tjener og på hendes vegne. Beviste med stævningspersoner som afhjemlede ved ed efter recessen at have stævnet og kaldt efterskrevne imod dom at svare, saggav dem for gæld som følger; Niels Mogensen i Viby efter pantebreve af 1647 og 1661, hvilke til Maren Clemensdatter er transporteret og overdraget. Endnu Søren Michelsen i Holme efter et brev af 1670 og Søren Kaae i Edslev efter brev af 1665. Michel Rasmussen satte udi alle rette at fornævnte Niels Mogensen pligtig er og bør at indløse sit pant tillige med sin udgivne obligation inden 15 dage eller eller for samtlig hovedstol, rente og omkostning i samme pantsatte selvejergård Maren Clemensdatter tilfulde for eje være berettiget. Belangende de andre, så bør de i lige måde at betale inden 15 dage. Derpå begæredes endelig dom, intet svar, opsat i 14 dage.

fol 85a

Tirsdag d. 24 februar 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Peder Nielsen Godsen i Viby.
Otte mænd: Jens Pedersen og Rasmus Jensen i Drammelstrup, Jens Frandsen og Søren Mogensen i Bøgeskov, Rasmus Jespersen i Viby, Søren Rasmussen i Kolt, Anders Andersen i Ingerslev og Niels Mogensen i Viby.

** Delefoged Rubert Frederiksen i Holme på velb. baronens vegne anlangende sl Eske Øvlisens enke i Langballe efter foregående opsættelsesformelding om restans. Intet svar, opsat i 14 dage.

** Endnu på velb. Constantin von Marselis vegne lyste for lovmål, bordag anlangende mellem Jens Høfver i Viby og Rasmus Jørgensen ibd som de den 18 februar haver begået udi Viby i præstens fæstegård. Advarsel til sandemændene at gøre deres ed og tou.

** Rubert Frederiksen 3 ting til delemål anlangende Rasmus Bennedsens enke i Ajstrup for gældssag efter obligation.

Tirsdag d. 3 marts 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Jensen i Drammelstrup, Søren Mogensen i Bøgeskov, Jens Frandsen ibd, Poul Jensen i Viby, Laurs Sørensen ibd, Søren Michelsen i Bisgård, Niels Jensen i Snogdrup.

** Rasmus Jørgensen i Viby. For retten fremstod og gav last og klage over Jens Høfver i Viby for han den 18 februar overfaldt ham udi præstens fæstegård i Viby og huggede ham med en økse over hans højre hånd og hans kjol sønder på den venstre arm. Jens Høfver stod for retten og vedgik han havde givet ham den skade med en økse. Michel Andersen og Rasmus Pedersen i Viby afhjemlede efter recessen at have synet Rasmus Jørgensen og da befandtes et blodigt hul over den højre tommelfinger. Nok fremstod vidne Ove Pedersen i Stautrup og Jens Rasmussen ibd, Søren Jensen ibd, vant samtlige at de så at Jens Høfver af Viby huggede Rasmus Jørgensen ibd med en økse. Jørgen Pedersen og Jens Michelsen i Viby afhjemlede at de i dag 8 dage varsel gav Jens Høfver i Viby.

fol 85b

** Ærlig og velagte mand Søren Pedersen Leth i Harlevholm efter fuldmagt, første ting lovbudet hvis lodder og parter sl Hr. Niels i Malling hans arvinger er tilfalden i den selvejergård i Malling som Oluf Rasmussen ibor.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på Hr. Christen Jensen i Viby hans vegne. Beviste med stævningsmænd Oluf Sørensen og Jacob Christensen af Viby som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage på velb. Hr. Christens vegne stævnede Rasmus Jørgensen Savmand i Viby for hvis han kan have ham til at tale til. 6-ugers dag etc.

Tirsdag d. 10 marts 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Delefogeden.
Otte mænd: Rasmus Jensen i Drammelstrup, Jens Pedersen ibd, Christen Andersen i Slet, Michel Iversen i Edslev, Søren Jensen i Viby, Søren Jensen i Malling, Niels Rasmussen ibd, Peder Andersen i Bøgeskov.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond baron Wilhelm Gyldenkrone hans vegne. Bød sig udi rette med en opsættelse af 27 januar hvor blev bevist med stævningsmænd Søren Jensen i Malling og Niels Rasmussen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de 14 dage tilforn kaldte og stævnede for lovmål ærlig og gudfrygtige matrone Maren Clemensdatter sl borgmester Anders Lydichsens efterleverske i Århus med hendes lavværge borgmester Jesper Nielsen ibd anlangende hendes ejendomsgård i Slet, som hun deraf forholder til husbonden landgilde og skat, ægt og arbejde som følger: Restans af den ejendomsgård i Slet som Maren Clemensdatter sl borgmester Anders Lydichsens i Århus tilhører og som Rasmus Nielsen sidst har påboet, landgilde for 1668, 1669

fol 86a

.. summa 94 rdl. Rubert Frederiksen satte udi alle rette og formener, Maren Clemensdatter pligtig er og bør at betale inden 15 dage til velb. husbond eller have samme sin ejendomsgård forbrudt og derpå begæredes dom. Sagen først opsat i 4 uger, og imidlertid til værneting Århus Byting lovligt forkyndt, siden opsat i 14 dage. Nu igen er mødt Rubert Frederiksen og begærede endelig dom. Så blev Maren Clemensdatter og hendes lavværge anråbt for retten, men ingen fremkom. Da efter tiltale. Og som for mig fremlægges en rigtig underskrevet restans og dermed bevises at af den ejendomsgård i Slet som Maren Clemensdatter tilhører og Rasmus Nielsen sidst påboede i mange år ingen skat og landgilde er vorden ydet, og bevises at Maren Clemensdatter med hendes lavværge lovlig er indstævnet og at opsættelsen lovligt til deres værneting er forkyndt, hvorfor Maren Clemensdatters bondeherlighed af fornævnte gård i Slet bør til velb. husbond at være forbrudt.

** Nok en dom: Bød sig udi rette med en opsættelse af tinget 27 januar hvor bevistes med stævningsmænd

fol 86b

at have 14-dagen tilforn stævnet Eske Øvlisens enke Johanne Sørensdatter i Langballe med samtlige hendes børn og lavværge Jens Michelsen i Beder for dom. Saggav hende for at forholde ægt og arbejde, skat og landgilde af den gård hun påbor efter antegnelse som beløber sig til 45 rdl. Rubert Frederiksen satte udi rette at hendes ejendom derfor bør at være forbrudt til velb. husbond, derpå begæredes dom. Intet svar. Opsat i 4 uger og dernæst i 14 dage som er til i dag. For retten mødte igen Rubert Frederiksen og begærede endelig dom, saggav Eske Øvlisens enke Johanne Sørensdatter med samtlige børn og lavværge Jens Michelsen i Beder om de selv eller nogen på deres vegne havde her imod at svare, og ingen fremkom. Da efter tiltale.

** Anlangende Michel Rasmussens enke i Astrup efter opsættelsesformelding af 17 februar, fremdeles opsat i 3 uger.

** Endnu på velb. Constantin von Marselis vegne, efter foregående lysning, så og den klage som Rasmus Jørgensen i Viby gjorde over Jens Høfver i Viby fordi han ham med hug og slag udi hans gård haver overfaldet og gjort ham skade på kjol og klæder, som med synsvidne er at bevise. Fremkaldtes de dannemænd sandemænd her i birket at de i dag måned fremkommer at sværge og gøre deres ed og tou efter loven og birkeretten.

** Søren Pedersen Leth i Harlevholm efter fuldmagt, andet ting han haver lovbuden hvis lodder og parter sl Hr. Niels i Malling hans arvinger er tilfalden udi den selvejergård i Malling som Oluf Rasmussen ibor, fædrenes frænde fædrenes jord, mødrenes frænde mødrenes jord.

Tirsdag d. 17. marts 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Rasmus Jensen i Drammelstrup.
Otte mænd: Jens Pedersen i Drammelstrup, Jørgen Jensen i Viby, Niels Loft ibd, Mogens Jensen i Bøgeskov, Peder Andersen ibd, Søren Rasmussen i Kolt, Poul Rasmussen i Harlevholm og Christen Andersen i Slet.

fol 87a

** Rasmus Pedersen i Mårslet i den sag udi birkefogedens sted. Ærlig og velfornemme mand Søren Pedersen Leth efter fuldmagt æskede lovbudsvidne. For retten stod Søren Pedersen Leth med fuldmagt af Margrethe Nielsdatter udi Søballe så og af hendes børn og svoger, nemlig Rasmus Hansen i Vridsted [eller Vrigsted], Hans Jensen i Svinballe og Poul Jørgensen i Falling. Item fuldmagt af velfornemme mand Jesper Rasmussen i Fillerup, så og fuldmagt af Mogens Rasmussen og Niels Rasmussen i Harlevholm, hvilke alle blev læst og påskrevet. Fremstillet kaldsmænd, Niels Rasmussen og Søren Jensen i Malling, som afhjemlede efter recessen at de i dag måned varsel gav Jens Nielsen i Århus, Christen Nielsen i Svinballe og Jørgen Jensen i Hørret på sine søskendes vegne for lovbudsvidne her i dag at tage beskrevet. Og gav til kende at det var i dag lovligt hans 3 ting han efter loven havde lovbuden alt hvis lodder og arveparter som fornævnte Margrethe Nielsdatter, Rasmus Hansen, Hans Jensen, Poul Jørgensen, Jesper Rasmussen, Mogens Rasmussen og Niels Rasmussen var arveligt tilfalden udi den broderlod som deres sl oldefader Hr. Niels Rasmussen som boede og døde udi Malling sig havde tilforhandlet udi den selvejerbondegård i Malling som Oluf Rasmussen udi bor. Og tilbød fædrenes frænde fædrenes jord, mødrenes frænde mødrenes jord, eller hvem som højest vil give og betale. Så for retten fremstod ærlig og velforstandige mand Oluf Rasmussen i Malling, birkefoged udi birket, og bød sølv og penge formente sig nærmest at være at købe, eftersom han boede på ejendommen, og havde de otte parter af gården og de ej alle havde uden den niende part af den halve gård.

Tirsdag d. 24 marts 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Jørgen Jensen i Viby, Jens Pedersen, Jens Poulsen ibd, Michel Svendsen i Børup, Søren Michelsen i Ravnholt, Jens Ibsen i Ajstrup.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin Marselis vegne efter foregående last og klage anlangende hug og slag Jens Høfver i Viby haver begået imod Rasmus Jørgensen i Viby. Andet kald på de mænd i birket at gøre deres tov om 14 dage.

fol 87b

** Andet ting til dele udstedt over dem som rester deres påbudne anne som de årligt skal yde til de fattiges ophold i Århus Hospital efter KM brev og fundats.

Tirsdag d. 31 marts 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jens Ibsen i Astrup, Niels Andersen ibd, Jens Nielsen i Bøgeskov, Rasmus Andersen ibd, Rasmus Jensen i Viby, Knud Sørensen, Rasmus Rasmussen ibd, Søren Laursen i Gunnestrup, Michel Svendsen i Børup.

** Rasmus Pedersen i Mårslet i den sag udi birkefogedens sted. Ærlig og velfornemme mand Oluf Rasmussen i Malling, birkefoged her i birket, æskede skøde. Ærlig og velagte mand Søren Pedersen Leth i Harlevholm fremstod og udi hånd tog fornævnte Oluf Rasmussen efter skriftlig og underforseglet fuldmagt fra Jesper Rasmussen udi Fillerup som blev læst og påskrevet, lydende at være fuldmægtig for fornævnte Jesper Rasmussen at bortskøde til Oluf Rasmussen og hans hustru Maren Frederiksdatter og deres arvinger al den lod og part som Jesper Rasmussen var berettiget udi den halve selvejergård i Malling som Oluf Rasmussen nu udi bor som er den tredie part af halfparten udi den broderlod i fornævnte gård som sl Hr. Niels Rasmussen der boede og døde i Malling sig havde tilforhandlet og han og sine medarvinger efter Hr. Niels var arveligt tilfalden. I lige måde fornævnte Oluf Rasmussen udi hånd tog efter skriftlig fuldmagt af Margrethe Nielsdatter udi Svinballe sl Jens Andersens som og af hendes børn og svoger findes underskreven, nemlig Rasmus Hansen udi Vridsted [Vrigsted], Hans Jensen og Niels Jensen i Svinballe og Poul Jensen udi Falling, hvilke fuldmagt var lydende Søren Leth at skulle bortskøde til Oluf Rasmussen og hans hustru Maren Frederiksdatter og deres arvinger al den land og part som Margrethe Nielsdatter ved arv og køb var berettiget udi den broderlod hendes sl fader Hr. Niels udi Malling sig havde tilforhandlet udi den halve selvejerbondegård i Malling som Oluf Rasmussen ibor og den halve part af fornævnte broderlod som hendes og hendes broder Jens Nielsen udi søskendeskifte var arveligt tilfalden og hendes sl mand Jens Andersen fornævnte Jens Nielsen havde afhandlet efter skødes indhold de dato Ning herredsting 17 august 1652. Endnu udi hånd tog Søren Leth Oluf Rasmussen efter skriftlig fuldmagt af Mogens Rasmussen og Niels Rasmussen udi Harlevholm og bortskødede til Oluf Rasmussen

fol 88a

og hans hustru al den lod og part som de var arveligt tilfalden udi den broderlod som deres sl oldefader Hr. Niels Rasmussen havde i den halve selvejerbondegård i Malling som Oluf Rasmussen udi bor og dem udi søskendeskifte arveligt er tilfalden. Og er de to parter af den halve part af fornævnte broderlod. Og Søren Leth aldeles solgte, skødede og afhændede fra Jesper Rasmussen, Margrethe Nielsdatter og hendes børn og svoger, Mogens og Niels Rasmussen og til Oluf Rasmussen og hans hustru de lodder og parter udi den bondegård han påbor. Og kendtes Søren Leth at Jesper Rasmussen, Margrethe Nielsdatter og hendes børn og svoger, Mogens og Niels Rasmussen havde fået og annammet af Oluf Rasmussen og hans hustru sølv, penge, fyldest og fuld værd for fornævnte lodder og parter så de alle takkede Oluf Rasmussen og hans hustru for god og redelig betaling udi alle måder. Og beviste med lovbudsvidne her af tinget at samtlige lodder og parter lovligt var lovbuden.

fol 88b

** Ærlig og velforstandige mand Rasmus Michelsen i Trige med fuldmagt af matrone Maren Clemensdatter sl borgmester Anders Lydichsens i Århus på hendes vegne. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse af 17 februar, hvor han beviste med stævningsmænd Jacob Jensen og ?sten Nielsen i Århus som afhjemlede ved ed efter recessen at de lovligt havde kaldt Niels Mogensen i Viby imod dom at svare. Saggav ham efter sin udgivne obligation de dato 13 april 1647 lydende på 100 rdl og rente til dato, som blev læst og påskrevet. Satte udi rette og formente fornævnte Niels Mogensen pligtig er at indløse sit pant og betale Maren Clemensdatter fornævnte kapital inden 15 dage eller for samme pantsatte selvejergård for eje at være berettiget, derpå begæredes endelig dom. Intet svar, blev opsat 14 dage, dernæst 4 uger, som er til i dag, 6-ugers dag. Hvorfor er mødt Rasmus Michelsen og udi rette lagde Niels Mogensens underskrevne pantebrev af Ning herredsting 13 april 1647 udstedt til sl borgmester Anders Lydichsen. Otte mand vant at for tingsdom havde stået Niels Mogensen i Viby og udi hånd tog Ove Rasmussen på Anders Lydichsens vegne og bekendte sig gæld skyldig at være til Anders Lydichsen. Til underpant for samme gæld Anders Lydichsen beder om tingsvidnepant, og herfor pantsætter jeg Niels Mogensen for Anders Lydichsen den syvende part af den selvejerbondegård i Stautrup som min broder Poul Mogensen nu ibor. Niels Mogensen bepligter sig og sine arvinger redelig at betale Anders Lydichsen eller hans arvinger 1648, hertil bepligtede Niels Mogensen sig på sin gode tro og love at fornævnte syvendepart ej skulle pantsættes, sælges eller i nogen måde afhændes førend Anders Lydichsen eller hans arvinger lovligen afbetalt er.

fol 89a

Niels Mogensen forpligter sig nøjagtigt at betale med rede penge og ingen anden vare. Læst på Viborg Landsting 1647 og læst på Havreballegårds birketing 17 februar 1674, hvorefter og følger i rettesættelse fornævnte Rasmus Michelsen var endelig dom begærendes. Så blev Niels Mogensen i Viby anråbt, og ingen fremkom. Da efter tiltale. Niels Mogensen i Viby bør betale til Maren Clemensdatter udi Århus de 100 rdl med 27 års efterstående rente, eftersom han ej til nogen erklæring er fremkommen og sagen nu udi 6 uger har været opsat, ses han ej derfor at kan befris, men den syvendepart udi den selvejerbondegård i Stautrup bør Maren Clemensdatter for evindelig køb og ejendom at tilhøre, hvis Niels Mogensen ej sin forpligtigelse indfrier inden 2 måneder.

** Endnu en dom. Bød sig udi rette med en opsættelse hvor blev bevist med fornævnte stævningsmænd som afhjemlede efter recessen at de da 5 ugersdag tilforn lovligt stævnede og kaldte efterskrevne imod dom at svare. Saggav enhver ved navn, som følger: Niels Mogensen i Viby efter obligation af 1661,

fol 89b

transporteret til Maren Clemensdatter, Søren Michelsen i Holme efter sit brev af 1670 og Søren Kaae i Edslev efter skadesløsbrev af 1665. Satte udi alle rette at fornævnte personer pligtige er at betale inden 15 dage, derpå begæredes dom. Intet svar, opsat i 14 dage og siden fremdeles i 4 uger, som er til i dag, 6-ugers dag. Rasmus Michelsen på Maren Clemensdatters vegne udi rette lagde fornævnte Niels Mogensens, Søren Michelsens og Søren Kaaes originale obligationer, som tilforn var læst og påskrevet, og begærede endelig dom. Så blev Niels Mogensen, Søren Michelsen og Søren Kaae anråbt for retten, men ingen fremkom. Da efter tiltale.

** Morten Poulsen i Stautrup på egne og medarvingers vegne beviste med tvende stævningsmænd, nemlig Niels Mortensen i Viby og Jens Jensen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage stævnede Niels Mogensen i Viby for dom, gældssag anlangende. Saggav ham for hans udgivne pantebrev de dato 8 april 1641 lydende på 30 sdlr som for retten blev fremlagt: Kender jeg mig Niels Mogensen i Viby og gør for alle vitterligt udi dette mit åbne brev mig af ret vitterlig gæld skyldig jeg er min broder Poul Mogensen i Stautrup, tredive slette daler

fol 90a

han mig med forstrakt haver og for hvilke jeg Niels Mogensen udi pant sætter min broder Poul Mogensen al den arvepart, lod og del som jeg haver udi den selvejerbondegård udi Stautrup som min broder Poul Mogensen udi bor og den at bruge, nyde og beholde, så længe jeg bruger fornævnte 30 dlr. Med egen hånd underskrevet og til vitterlighed velagte mænd Poul Laursen og Mogens Knudsen borgere i Århus, 8 april 1641. Læst på Ning herredsting 1646 og igen for dom 1656, på Havreballegårds birketing 1669 og igen 1674. Derhos fremlagdes tingsvidne af 1669, hvor Morten Poulsen i Stautrup på sin faders Poul Mogensens vegne ifølge hvilken for tingsdom haver standet Rasmus Thomasen i Lemming og Jens Rasmussen i Stautrup, som vant og kundgjorde, at de begge havde været hos Niels Mogensen i Viby og efterfølgende i rette lagde Niels Mogensens svar. Eftersom min broder Niels Mogensen i Viby imod forhåbning haver pantsat sin part han har i den gård i Stautrup som jeg Poul Mogensen ibor, og min broder ved vel jeg nu er mit eget pant opsagt, hvorover jeg betrænges for penge, da begærer jeg af min broder ved disse tvende dannemænd at han ville vel gøre og mig de 30 dlr som jeg ham efter hans udgivne skadesløsbrev på hans part udi min gård lånt og forstrakt haver, og om han ikke kan betale det hele, da med halvdelen, og resten kan min broder til anden tid betale. Om min broder med disse to dannemænd ville give mig endeligt svar derpå, Stautrup 1669. Poul Mogensen derpå fandtes således skrevet 1669. Derpå fandtes således skrevet 23 juni 1669: Var vi, efterskrevne Rasmus Thomasen i Lemming, Jens Rasmussen i Stautrup, Clemen Poulsen og Morten Poulsen ibd med denne udi Viby til Niels Mogensen og tilspurgte ham om han nu ville betale hans broder Poul Mogensen de penge som hans pantebrev om formelder, hvortil Niels Mogensen svarede ja. Til vitterlighed haver de fornævnte mænd, Rasmus Thomasen og

fol 90b

Jens Rasmussen underskrevet med egen hånd. Fornævnte Morten Poulsen på sin faders vegne fremlagde Niels Mogensen i Viby hans underskrevne skadesløsbrev og pant til sin broder Poul Mogensen i Stautrup udgivet. Satte udi rette at Niels Mogensen pligtig er at betale inden 15 dage, derpå begæredes endelig dom. Så blev Niels Mogensen påråbt for retten, men ingen fremkom. Da efter tiltale. Og da det ved tingsvidne findes fornyet, og for mig bevises Niels Mogensen lovlig at være stævnet, ses han ej at kan befris men han tilfindes at betale inden førstkommende 15 dage. Hvad sig rente belanger, da efterdi Morten Poulsen ej beviser nogen bondeskyld at have erlagt til sin broder Niels Mogensen af den part som han har blevet sin broder Poul Mogensen at må bruge, ses ikke deraf nogen rente at skulle betales, men derfor frikendes.

Tirsdag d. 7 april 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jørgen Jensen i Viby, Mogens Nielsen ibd, Jens Ibsen i Astrup.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, opsættelse. På sin husbond baron Wilhelm Gyldenkrones vegne beviste med stævningsmænd Søren Jensen i Malling og Niels Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at have stævnet ærlig og velagte mand Jesper Rasmussen i Fillerup imod dom at svare

fol 91a

for restans og hvis han er velb. husbond skyldig af den halve selvejerbondegård i Pedholt, som Peder Jensen påboede, nemlig Peder Sørensens halve gård, skyldige skatter som følger. Rubert Frederiksen satte udi rette at Jesper Rasmussen pligtig er og bør at betale inden 15 dage, derpå begæredes endelig dom. Intet svar. Sagen optagen til dom udi 4 uger.

** Jens Justsen i Bjødstrup på Didrich Christensen, Århus Hospitals forstander hans vegne. Æskede dele. For tingsdom stod Jens Justsen eftersom det var lovligt fjerde ting han nu lydelig ved sekshøring, nemlig Peder Sørensen i Holme, Niels Rasmussen i Malling, Søren Jensen ibd, Jørgen Jensen i Hørret, Morten Poulsen i Stautrup og Niels Andersen i Astrup lod fordele for resterende plovhavre til Århus Hospital og de fattige, nemlig:
Skåde: Christen Tømmermand, Rasmus Olufsen, Jens Olufsen, Dines Andersen, Michel Savmand.
Holme: Oluf Mortensen, Anders Sørensen.
Mårslet: Hans Skrædder.
Lille Fulden: Poul Ottesen.
Fløjstrup: Niels Pedersen.
Ajstrup: Michel Michelsen, Niels Sørensen.
Lillenor: Jens Nielsen Fisker.
Storenor: Just Jacobsen.
Pedholt: Søren Jensen.
Malling: Peder Pedersen i Ryttergården.
Astrup: Michel Rasmussens enke, Jens Laursen.
Hvilke personer ej samtlige haver godvilligt leveret eller godvilligt betalt efter KM nådegivne fundatser, og derfor er tilmeldt dele. Er bevist for retten med tvende kaldsmænd, Århus Hospitals tjenere Søren Olufsen og Christen Nielsen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at have stævnet

fol 91b

enhver til hus og bopæl for denne dele og vidne her i dag at tage beskrevet.

Tirsdag d. 14 april 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen ibd, Michel Erichsen i Østerby, Jacob Loft ibd, Christen Andersen i Slet, Rasmus Poulsen i Viby og Jens Ibsen i Astrup.

** Rubert Frederiksen i Holme på velb. husbond Constantin Marselis til Havreballegård og Stadsgård hans vegne og i hans egen presens, æskede vidne. For retten fremstod tvende kaldsmænd, Rasmus Pedersen i Viby og Peder Jensen ibd, afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte og blev foregivet at Laurs Nielsen Ladefoged på Havreballegård, som sagen angår, ej var at finde, derfor ej noget vidne blev udstedt.

Onsdag d. 22 april 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Rasmus Pedersen i Mårslet.
Otte mænd: Michel Erichsen i Østerby, Jacob Erichsen og Michel Loft ibd, Peder Sørensen i Holme, Anders Jensen ibd, Michel Iversen i Edslev, Jens Justsen i Bjødstrup, Anders Andersen i Gunnestrup.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb Constantin Marselis vegne og i hans nærværelse. For retten fremstod to kaldsmænd, Rasmus Pedersen i Viby og Peder Jensen ibd, som afhjemlede ved ed efter recessen at de den 14 april stævnede og kaldte efterskrevne personer, Jens Pedersen i Viby, Anders Pedersen, Niels Mogensen, Sejer Jensen, Jens Sørensen og Peder Nielsen alle ibd, item Rasmus Laursen, Oluf Olufsen?, Niels Ibsen, Anders Sørensen og Christen Bader, alle på Havreballegård for deres sandheds vidne her at aflægge. Ligeledes stævnet var Laurs Nielsen Ladefoged om han ville have noget dertil at svare. Så for retten fremstod Rasmus Jespersen i Viby, Anders Pedersen, Niels Mogensen, Sejer Jensen, Jens Sørensen og Peder Nielsen ibd og vant ved højeste helgens ed efter recessen at sige deres sandhed. Og da så de den 31 marts at udi Folehaven ved Havreballegård mellem hasselbuskene var et svinehus med elleve store og fede svin og fire grise

fol 92a

og de hørte at fornævnte 11 svin og 4 grise blev drevet ind i Havreballegård af Laurs Nielsen Ladefoged, der bekendte udi deres påhør at de 11 svin var ej hans, men de 4 spæde grise. Ydermere så de udi Havreballegårds øxenhus udi fire båse der stod flere som var Laurs Ladefogeds. Endnu for retten fremstod Rasmus Laursen, Niels Ibsen og Anders Sørensen alle ladekarle på Havreballegård, samt Christen Andersen Bader ibd, enhver særdeles vant at Laurs Nielsen Ladekarl nu udi forgangen vinter hver dag haver selv taget skillekorn udi laden og ført ud af gården i Folehaven til de svin som lå i bemeldte svinehus, og når han det ej selv gjorde, da befalede dem til at gøre det. Mødte Laurs Nielsen Ladefoged, svarede og tilstod at han havde udbåren skillekorn, både til sine og husbonds svin. Christen Bader vant efter recessen at forgangen vinter da så han undertiden når han kom ridende at der kom en af ladekarlene med noget udi en sæk og bar omkring borgestuen, hvorhen de ville dermed, vidste han ikke. Velb. junker Constantin tilspurgte Laurs Ladefoged efter hvis befaling han det skillekorn havde udbåret, om han nogensinde havde befalet ham det at forrette, hvortil han svarede nej. Endnu tilspurgte han ham, om han havde haft nogen tilforn, flere svin eller fæmon på hans foder eller græs, hvortil han svarede han ej havde haft flere end de som nu er.

Tirsdag d. 28 april 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Jensen i Malling, Niels Rasmussen ibd, Christen Nielsen i Skåde, Michel Sørensen ibd, Rasmus Nielsen i Langballe, Knud Sørensen i Holme.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. Hr Christian Hansen Hirznach i Astrup hans vegne, opsættelse. Beviste med stævningsmænd Søren Jensen i Astrup

fol 92b

og Mourits Pedersen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage stævnede Niels Jensen Stautrup i Tulstrup for dom, saggav ham for resterende landgilde for årene 1672 og 1673 som han skylder til H. Christian Hansen Hirznach af hans annexgård i Tulstrup, som Niels Jensen hidintil haver haft i fæste. Satte i rette om han lovpligtig er og bør betale foreskrevne landgilde inden 15 dage samt svare KM skatter og afgifter for den tid han haver sted og fæst gården og indtil han den igen lovligen opsiger. Derpå begæredes endelig dom. Opsat i 14 dage.

Tirsdag d. 5 maj 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Laursen i Gunnestrup, Niels Mogensen i Viby, Rasmus Nielsen Godsen ibd, Rasmus Sørensen Winther i Skåde, Michel Væver ibd, Knud Rytter i Holme.

** Christopher Berntsen de Weide, trompeter og borger i Århus, æskede vidne. Fremstillede to varselsmænd Søren Sørensen og Søren Jacobsen begge af Århus som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Jens Michelsen Bering i Ormslev og Michel Jensen i Åbo for vidne her i dag at tage beskrevet. Så for retten fremstod Christen Olufsen, borger i Århus, vant ved ed med oprakte fingre efter recessen at for en måneds tid siden, da blev han udskikket af Christopher Berntsen til at skulle have opvartet til et barsel i Brabrand til Erich Rasmussen. Da han derkom var Jens Bering der og lod sig bruge til samme barsel at opvarte. Christen Olufsen sagde, at han var udskikket af Christopher Berntsen som dertil er priviligeret og forordnet af Henrich Bertelsen Klokker efter KM nådigst givne brev, men Jens Bering ville det selv beholde, og han opvartede til fornævnte barsel. I lige måde for retten fremstod Thomas Laursen af Århus

fol 93a

vant efter recessen at forgangen søndag otte dage da var han i Åbo efter sin mesters befaling at skulle have opvartet et barsel til fornævnte Michel Jensens i Åbo, og da han kom var Jens Bering af Ormslev der og lod sig bruge med fiol og tromme, og afviste Thomas Laursen, sagde han der ville have alene forlov og ingen anden at lade sig bruge på velb. Marselis og hans broders gods, han skulle pakke sig, han ville selv forsvare hvad skete.

** Endnu samme sag, opsættelse. Beviste med kaldsmænd Søren Sørensen og Søren Jacobsen begge af Århus som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede Jens Michelsen Bering i Ormslev for dom og lovmål. Saggav ham fordi han mod KM brev haver sig tilfordristet at lade sig bruge til venskaber her udi birket, som fornævnte Christopher Berentsen med tingsvidne beviste. Satte udi rette om fornævnte Jens Bering ikke bør at lide for det han mod KM brev gjort haver og ej sig til nogen venskaber at lade bruge samt at erstatte alt hvis som på sagen anordnes, derpå begæredes dom. Men eftersom Jens Bering eller nogen på hans vegne ej er mødt blev sagen opsat udi 4 uger.

Tirsdag d. 12 maj 1674
Birkefogeden, Rubert Frederiksen.
Tingmænd så mange som den dag fandtes, Christen Andersen i Slet, Michel Svendsen i Børup, Niels Rasmussen i Malling og Søren Jensen ibd, Morten Poulsen i Stautrup.
Var ellers intet at forrette.

Tirsdag d. 19 maj 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Michel Jensen i Åbo, Jens Sørensen i Ormslev, Peder Jensen i Edslev mølle, Søren Jensen i Malling, Niels Rasmussen ibd, Søren Andersen i Ormslev, Rasmus Jensen ibd.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. hr. barons vegne, lyste for lovmål, bordag angående, begået af Hans Pedersen i Hørret på Jørgen Jensens hustru ibd.

** Ærlig og velforstandige mand Jens Andersen Hvas, Århus Kapitels ridefoged, på Århus Domkirkes vegne, æskede dom. Beviste med stævningsmænd Jacob Sørensen i Lillenor

fol 93b

og Søren Sørensen i Ajstrup som afhjemlede efter recessen at have stævnet efterskrevne, enhver til hus og bopæl imod dom at svare for tilbagestående landgilde og restans, nemlig: Frands Bennedsen i Lillenor, Storenor: Rasmus Sørensen, Søren Sørensen i Ajstrup. Fornævnte Jens Andersen satte udi alle rette om bemeldte lovpligtige er og bør at betale til Århus Domkirke inden 15 dage, derpå begæredes dom. Så blev fornævnte Frands Bennedsen af Lillenor, Rasmus Sørensen i Storenor og Søren Sørensen i Ajstrup anråbt, og ingen fremkom. Da efter tiltale. Og eftersom ingen mødte til genmæle vides ej dem at befris, men tilfinder dem at betale.

Tirsdag d. 26 maj 1674
Rasmus Pedersen i Mårslet den dag i birkefogedens sted, Niels Willadsen, tingskriver og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen ibd, Jørgen Jensen i Hørret, Niels Knudsen, Peder Jensen ibd, Jens Jensen i Holme, Laurs Nielsen i Ingerslev og Jørgen Rasmussen i Viby.

Var intet at bestille.

Tirsdag d. 2 juni 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.

fol 94a

Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Laursen i Hedegård, Jens Nielsen ibd, Rasmus Jensen i Drammelstrup, Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen ibd, Michel Pedersen ibd og Poul Jensen i Tander.

** For retten fremkom ærlig og velfornemme Niels Jensen, fuldmægtig og forvalter over friherskabet Wilhelmsborg samt herresædet Moesgård og lod sin af højælde herre baron Gyldenkrones givne fuldmagt læse og påskrive, som til maning indeholdt velb. Niels Jensen at være fuldmægtig over fornævnte friherskab og herresæde med dets underliggende bønder og tjenere samt befalede at være bemeldte Niels Jensen hørig og lydig, og således blev læst og påskrevet.

** Endnu for retten fremkom velb. Niels Jensen på sin patrons vegne begærede af tinget måtte udmeldes otte vederhaftige dannemænd som sig skulle foretage at syne og besigtige velb. husbonds gårde og gods, kirker og skove, hvortil blev udmeldt Michel Michelsen i Pedholt, Niels Hansen i Elkjær, Jens Pedersen i Drammelstrup, Jens Jensen i Starup, Erich Nielsen i Hørret, Michel Michelsen i Pøel, Niels Jacobsen i Ask og Anders Sejersen i Mustrup, Michel Pedersen i Gunnestrup.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. baronens vegne gav last og klage over Hans Pedersen i Hørret fordi han med hug og slag haver overfalden Jørgen Jensens hustru Else Sørensdatter ibd i hendes eget hus, lyste han derfor fuld vold til og kaldte første kald på sandemænd derom at sværge og gøre deres ed og tou. W: Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Hans Pedersen i Hørret for denne klage og kald og for denne hele proces her til ting at tage beskrevet.

** Christopher Berntsen de Weide, trompeter af Århus efter opsættelse contra Jens Bering i Ormslev. Intet svar, sagen fremdeles opsat i 14 dage.

Onsdag d. 10 juni 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Iversen i Edslev, Peder Rasmussen ibd

fol 94b

Michel Erichsen i Østerby, Jacob Loft ibd, Søren Laursen i Gunnestrup, Christen Andersen i Slet.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantins vegne lyste for lovmål anlangende bordag som Peder Godsen i Viby haver øvet og begået imod Peder Jensen i Ormslev den 5 juni.

**Jens Sørensen i Ormslev æskede synsvidne. Fremstillede to kaldsmænd, Søren Andersen i Ormslev og Jens Poulsen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 14 dage kaldte Mourits Hansen af Kærbygård for synsvidne opkrævelse her af tinget i dag og at være på åstedet i Ormslev på fredag nu førstkommende, der at bese den bygning samt tilhørige skov udi Ormslev som Jens Sørensen haver fæst af velb. Mourits Hansen. I lige måde at have hid stævnet Anders Andersen i Ormslev, om han ville have noget dertil at svare, hvortil blev udmeldt Niels Frandsen i Endslev, Søren Rasmussen i Kolt, Michel Iversen i Edslev, Rasmus Michelsen i Åbo, Michel Jensen ibd, Niels Michelsen i Ormslev.

** Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatter sl Clemen Poulsens i Stautrup hans enke som han er lavværge for, hendes vegne. Beviste med stævningsmænd Niels Mortensen i Viby og Rasmus Olufsen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de den 2 juni lovligt stævnede Rasmus Nielsen og Peder Nielsen Godsen i Viby for denne fornyelsesdom efter i rette lagt forrige dom af tinget udstedt 21 september 1669, formeldende samme dag Søren Pedersen Leth i Harlevholm forordnet i den sag i dommersted på Havreballegårds birketing. Clemen Poulsen i Stautrup da bød sig udi rette med en opsættelse af tinget af 10 august, hvor blev bevist med kaldsmænd Jens Nielsen i Stautrup og Niels Thomasen i Viby som afhjemlede ved ed efter recessen at de stævnede og kaldte Niels Pedersen Godsen i Viby lovlig til hus og bopæl for dom, saggav og tiltalte ham for penge som han skyldig skal være bleven for en sorthjelmet okse han Clemen Poulsen afkøbt haver, efter vidnesbyrd og tingsvidne år 1669 som for retten blev læst og påskrevet, hvilket Niels Pedersen forholder og ej godvilligen vil betale fornævnte Clemen Poulsen. Satte udi rette om fornævnte Niels Pedersen bør at betale inden 15 dage og derpå begæredes endelig dom. Intet svar, sagen opsat først i 4 uger, dernæst i 14 dage, hvorefter igen mødte Clemen Poulsen og fremlagde tingsvidne af Havreballegårds birketing:

fol 95a

Den 27 juli næst forleden udstedt. Clemen Poulsen for retten fremstillede kaldsmænd Jens Nielsen i Stautrup og Anders Jensen i Viby som afhjemlede ved ed efter recessen at have lovlig kaldt Niels Pedersen Godsen i Viby for dette vidne her i dag at tage beskrevet og anden lovmål. Og for tingsdom fremstod Rasmus Mogensen i Stautrup eftersom han for sin sandhed var kaldet at vidne og bekende. Da vant Rasmus Mogensen ved ed, at ham i guds sandhed vitterligt er, at nu for en seks år siden, han og tilstede var, så og hørte udi Poul Mogensens gård i Stautrup, at Niels Pedersen Godsen i Viby købte af Clemen Poulsen udi Stautrup en sorthjelmet okse og lovede Clemen Poulsen derfor penge, ti rdl. Christen Poulsen og Morten Poulsen i Stautrup vant i lige måde. Vant Søren Andersen af Åbo at han tjente Niels Pedersen Godsen fornævnte år og da så at Clemen Poulsen kom i hans gård med oksen og Niels Pedersen selv tog imod den. Niels Pedersen mødte og benægtede ved gud og sin sjæls salighed at han ikke havde købt til sin egen nytte nogen okse af Clemen Poulsen, hvorefter Clemen Poulsen begærede endelig dom. Herimod at svare Niels Pedersen Godsen fremlagde velfornemme mand Jacob Sørensen forrige forvalter over Havreballegårds len, nu borgmester i Århus hans underskrevne seddel: Eftersom Niels Godsen i Viby søges og tiltales ved retten af Clemen Poulsen i Stautrup for en sorthjelmet okse som jeg af ham for ungefær seks år siden skal have bekommet og han sine brødre haver ladet vidne om, da skal det tjene fornævnte Niels Godsen for sådan Clemen Poulsens tiltale sig at befri: At jeg noksom samme okse haver bekommet af Clemen Poulsen, og når han vil komme ud til endelig afregning, skal han vel befinde at samme okse ham betalt er og i alle måder fuldkommen skal svare ham, dertil foruden nogen trætte eller skade at påføre Niels Godsen. Århus 3 sept 1669, Jacob Sørensen Schandorph, læst på Havreballegårds ting 7 sept 1669. Da efter tiltale og gensvar og eftersom for mig bevises at Niels Godsen haver afkøbt Clemen Poulsen en sorthjelmet okse der og befindes at Niels Godsen haver selv annammet samme okse udi sin gård, hvilket han ej benægtede, vidste jeg ikke at kunne frafinde Clemen Poulsen hans ret, men tilfinder Niels Godsen at betale samme okse, 10 rdl,

fol 95b

inden 15 dage. Læst og påskrevet på Havreballegårds birketing 1670 og igen i dag. Hvorefter Jørgen Jensen satte udi alle rette at sl Niels Godsens sønner og arvinger efter foregående doms indhold pligtig er og bør at betale inden 15 dage. Derpå begæredes endelig dom. Så blev fornævnte Rasmus Nielsen og Peder Nielsen Godsen påråbt, men ingen fremkom. Da efter tiltale, sl Niels Godsens sønner og arvinger Rasmus Nielsen og Peder Nielsen Godsen i Viby pligtige er og bør foreskrevne dom at efterkomme.

Tirsdag d. 16 juni 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Erichsen Loft i Østerby, Søren Laursen i Gunnestrup, Peder Thomasen i Ingerslev, Michel Jensen i Åbo og Rasmus Christensen i Slet, Knud Michelsen i Ravnholt.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på baronens vegne, synsvidne. Beviste med varselsmænd som tilforn, og fremstod tvende synsmænd, Peder Jensen i Hørret og Niels Knudsen ibd, som vant efter recessen at de den 13 maj sidst forleden synede og beså Else Sørensdatter, Jørgen Jensens hustru i Hørret, og da så at hun havde et blodigt sår på hendes hoved over hendes højre øje, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn. Udi samme sag efter foregående lysning og første kald er det i dag andet kald på de dannemænd sandemænd derom i dag 14 dage at gøre deres ed og tou.

** Nok på velb. Marseli vegne, lyste for lovmål angående Anders Sørensen i Holme for bordag øvet på Peder Jensen ibd den 14 juni.

** Morten Poulsen i Stautrup på hans egen og Birgitte Jensdatter og hendes børns vegne. Æskede opkrævelsesvidne. Fremstillede kaldsmænd Niels Knudsen i Stautrup og Rasmus Olufsen i Viby som afhjemlede ved ed efter recessen at de på lørdag forgangen var otte dage varsel gav Ove Pedersen i Stautrup og sønnerne Peder Ovesen, Laurs Ovesen, Maren Rasmusdatter, hendes børn og lavværge, hendes søn Rasmus Pedersen,

fol 96a

og hendes avlskarl Rasmus Jensen for synsmænds opkrævelse i dag at måtte udmelde og straks være på åstedet i Stautrup skov og at afhjemle deres forretning i dag 8 dage, hvortil blev udmeldt Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen og Christen Svendsen ibd, Christen Andersen i Slet, Michel Svendsen i Børup, Niels Sørensen Loft i Viby. Fornævnte Morten Poulsen for retten herefter begærede dette opkrævelsesvidne.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Dom. Beviste med tvende stævningsmænd, Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling som afhjemlede efter recessen, at de i dag 8 dage kaldte og stævnede efterskrevne for dom, saggav dem for resterende oldengæld, som de hidtil ej godvilligen haver klaret og betalt, nemlig Simon Mogensen i Pederstrup, Anders Jensen, Peder Mogensen, Niels Sørensen, Hans Rasmussen ibd og Rasmus Jørgensen i Tulstrup. Tander: Poul Jensen, Jacob Jensen, Birgitte Jensdatter, Mårslet: Rasmus Michelsen i Overgård og Peder Rasmussen, Rasmus Sørensen ibd. I lige måde med stævningsmænd beviste at være stævnet og kaldt lovlig ved Rasmus Pedersen i Fløjstrup og Peder Rasmussen ibd, nemlig: Øvle Jensen i Seldrup og Jens Laursen i Fløjstrup for oldengæld af Fløjstrup skov, Jens Nielsen i Langballe, Jens Michelsen ibm og Søren Poulsen oldengæld af deres skovparter i Langballe skov. Rubert Frederiksen satte udi rette om disse personer disse oldenpenge pligtige er og bør enhver at betale inden 15 dage. Derpå begæredes dom. En del bekendte at have nydt samme olden. Da efter tiltale. Tilfindes enhver skyldig samme oldengæld at betale inden 15 dage.

**Rubert Frederiksen på velb. herre og husbonds vegne. Første ting han lydelig lovbød al ulovlig sæd som kan være sået over alt her i birket. Tilbød Frugtgæld af alle slags.

** Ærlig og velagte mand Christopher Berntsen de Weide, trompeter, borger og indvåner i Århus, æskede vidne. For tingsdom stod Jens Michelsen Bering af Ormslev og udi hånd tog ermeldte Christopher Berntsen, lovede og tilforpligtede sig ej herefter at skulle opvarte her udi Århus uden Christopher Berntsens vilje og minde.

fol 96b

Og var de med hverandre til vedermålsting, af dem begge derefter begæredes tingsvidne.

** Jens Sørensen forrige ladefoged på Stadsgård æskede synsvidne. Fornævnte Jens Sørensen for tingsdom fremstillede tvende varselsmænd, Søren Andersen i Ormslev og Jens Poulsen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 3 uger med en skriftlig kaldsseddel varsel gav Mourits Hansen på Kærbygård for synsvidneopkrævelse her af ting den 10 juni og at være på åstedet den 12 dito og dette synsvidne her i dag at tage beskrevet. I lige måde afhjemlede at have kald og varsel givet Anders Andersen i Ormslev som haver påboet samme gård om han ville have dertil noget at svare. Fremstod for retten efterskrevne synsmænd, Michel Iversen i Edslev, Michel Jensen i Åbo, Niels Michelsen i Ormslev, Søren Rasmussen i Kolt og Niels Frandsen i Endslev eftersom de lovlig var opnævnt af tinget at syne og bese den gård i Ormslev som Anders Andersen haver påboet og Jens Sørensen nu haver sted og fæst af bemeldte Mourits Hansen. Da vant og kundgjorde samtlige at de den 15 juni var på åstedet og pligtig synede gårdens brøstfæld. Dernæst var de udi skoven, og der så de var intet skov, hvilket de dannemænd synsmænd samtlige således for retten afhjemlede. Og var med fornævnte Jens Sørensen til vedermålsting.

fol 97a

Tirsdag d. 23 juni 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Michel Erichsen Loft i Østerby, Jacob Loft og Anders Michelsen Loft ibd, Jens Michelsen i Ravnholt, Jens Michelsen i Slet, Michel Andersen ibd, Peder Andersen i Starup, Michel Michelsen i Pøel.

** Hæderlig og velagte mand H. Christen Jensen i Viby, sognepræst til Viby og Tiset sogne, æskede vidne. For tingsdom fremstod tvende varselsmænd, Jørgen Rasmussen og Jacob Christensen i Viby som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Rasmus Nielsen i Viby til hus og bopæl og talte med hans hustru, for vidne her i dag at tage beskrevet. Og efter kald og varsel var afhjemlede fremstod Jens Pedersen i Viby, vant ved højeste helgens ed efter recessen at på hellig trefoldigheds søndag hørte han Rasmus Godsen bandede og sagde djævelen skulle fare i dem. I hvem det var vidste han ej. Søren Simonsen hørte han på hellig 3foldigheds søndag der præsten gik af kirken og i hans hus, RG bandede præsten og sagde djævelen skulle fare i ham. I lige svorne ed vant Niels Sørensen Kattrup ibd at han hørte anden pinsedag udi Rasmus Amdis hus, Rasmus Godsen sagde at præsten ville hver mand ilde i byen. Peder Jespersen i Viby hørte udi fornævnte Rasmus Amdis hus at præsten ville hver mands ulykke i by. I lige måde hørte han på hellig 3foldigheds søndag at Rasmus Godsen bandede præsten og sagde djævelen skulle fare i ham. Rasmus Godsen for retten svarede at præsten bandede ham først. Jens Sørensen vant at han hørte 3foldigheds søndag RG bandede præsten og bad djævelen skulle fare i ham og gav ham ej årsag dertil. Laurs Sørensen Skytte vant at på anden pinsedag, da var forsamlet i Rasmus Amdis hus, da sagde Rasmus Godsen at præsten ville hver mands ulykke i byen. Jens Olufsen ibd hørte der præsten gik fra kirken til hans låge på h. 3foldigheds søndag, Rasmus Godsen gik efter præsten, slog i jorden med sin kæp, sagde djævelen skulle fare i ham, han skulle lade ham bo i byen hos sig. Jens Eskesen vant at hørte fornævnte dag som han sad på stævne? at Rasmus Godsen bandede præsten og sagde djævelen skulle fare i ham og ikke hørte præsten gav ham årsag dertil førend han havde bandet ham, da kaldte han ham en bøffel. Ved lige ed vant Rasmus Jensen som Søren Mortensen.

fol 97b

Jens Jensen vant at han hørte på h. 3foldigheds søndag Rasmus Godsen sagde han var lige så god som præsten, Ove Jensen vant ligesom Jens Jensen. Søren Smed i Viby vant efter recessen at i dag 8 dage var han og Rasmus Godsen i Johan Simonsens hus, da hørte han at Rasmus Godsen sagde præsten skulle få en ulykke. Og var fornævnte Rasmus Godsen med fornævnte vidnesbyrd til vedermålsting.

** Peder Andersen i Starup æskede vidne. Fremstillede tvende varselsmænd, Søren Pedersen i Starup og Frands Pedersen ibd, som afhjemlede efter recessen at de som i morgen komme 14 dage varsel gav Michel Michelsen i Pøel og talte med hans moder for vidne her i dag at tage beskrevet. For retten fremstod Rasmus Sørensen i Synnedrup og vant ved højeste ed efter recessen at nu forgangen pinsedag, da han fulgtes med Peder Andersen i Starup og Michel Michelsen i Pøel fra hellig kirke, da hørte han at Michel Michelsen gav Peder Andersen mange ukvemsord og kaldte ham og hans børn nogle skarn, hvortil Peder Andersen svarede at de var ingen skarn, de gjorde ingen skarnsstykker. Og vant Oluf Pedersen i Skåbling det samme som Rasmus Sørensen, og ligeså Michel Mortensen i Starup. Michel Michelsen i Pøel for retten svarede at Peder Andersens hyrdedreng hentede en af deres grise som deres svin havde fået. Og var fornævnte vidnesbyrd og Peder Andersen til vedermålsting.

** Jens Andersen Hvas, kapitlets ridefoged på ærværdige biskop doktor Erich Graves vegne. Beviste med stævningsmænd Michel Erichsen Loft den yngre i Østerby og Rasmus Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede Peder Nielsen i Løjenkær for dom. Saggav ham for dette års resterende landgilde som han bør at betale inden 15 dage, og derpå begæredes dom. Intet svar, opsat i 14 dage.

** Endnu på biskoppens vegne, æskede vidne. Fornævnte Jens Hvas udi rette lagde en kommissariatsforretning velb. Erich Rosenkrans til Rosenholm og Morten Skinkel til Østergård udi Hr. Henrich Rantzaus sted gjort haver: Efter kgl befaling i Århus år 1664 den 29 marts i blandt andet indeholder de da at have udlagt af velb. jomfru Birgitte Krabbes gods til ærlig og forstandige mand Johan Lydloffsen i Skanderborg, Michel Erichsens gård i Østerby i Tranbjerg sogn, og den der findes indført udi blandt andet for et fuldt lam.

fol 98a

Borgmester Jesper Nielsen udi Århus, som den forretning er berettiget, varsel for dette vidne gestandigt under sin egen hånd, såvelsom Michel Erichsen Loft i Østerby var til vedermålsting som sagen angår, og haver hid indtil måttet betale årligt et fuldt lam til bemeldte Jesper Nielsen og et halvt lam til bispen, som og skal findes i jordebogen. Og var Jens Hvas og Michel Loft med hverandre til vedermålsting.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. herre husbonds vegne. Andet ting han haver lydeligt lovbudt al ulovlig sæd som kan være sået over alt her udi birket. Igen tilbød frugtgæld af alle slags.

Tirsdag d. 30 juni 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Michel Erichsen Loft i Østerby, Jacob Erichsen Loft og Anders Michelsen Loft ibd, Christen Andersen i Slet, Rasmus Jørgensen i Tulstrup, Søren Michelsen i Ravnholt, Anders Sørensen i Holme, Søren Justsen i Hørret.

** Jens Mouritsen i Battrup æskede vidne. Fremstillede varselsmænd Anders Ibsen i Ravnholt og Hans Jensen i Testrup som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Michel Mouritsen i Battrup og talte med hans hustru for vidne her i dag at tage beskrevet. For retten fremstod Jens Sørensen i Testrup og Rasmus Laursen i Hedegård og vant efter recessen samtlige at ungefær for en ni år siden, da var de i Battrup at skulle forlige Jens Mouritsen og Michel Mouritsen ibd om husbondeje Jens Mouritsen var berettiget udi den gård Michel Mouritsen ibor. Da blev Michel Mouritsen med Jens Mouritsen så forligt, at Michel Mouritsen skulle give Jens Mouritsen penge, 24 sletdaler, et svin, 1 får, et lam og dertil skulle have en gammel egekiste. Og ydermere vant fornævnte mænd at der blev derom gjort dem imellem en skriftlig kontrakt, hvilken kontrakt Michel Mouritsen til sig annammede, hvortil Michel Mouritsen svarede, at han vel lovede sin broder samme 24 daler, der han kunne skøde ham den 4 part i gården, hvilket Jens Mouritsen svarede at han ej lovede ham mere end sin egen part. Og var de med hverandre til vedermålsting, så og hørte dette vidne. Michel Mouritsen begærede genpart.

** Peder Andersen i Starup æskede vidne. For tingsdom fremstod Michel Michelsen i Pøel og udi hånd tog fornævnte Peder Andersen, kendtes og tilstod at hvis ord som var passeret imellem ham og Peder Andersen på pinsedag, at det var sket udi hidsighed, så han ganske intet vidste Peder Andersen at beskylde.

fol 98b

Og Peder Andersen i lige måde gav til kende at han vidste intet at beskylde M. M. Og de på begge sider kendtes at være forligt, så at sagen skal være død og magtesløs. Og hvem af dem først opripper, skal have forbrudt til husb. en oxe og til sine lavbrødre en god tønde øl. Og var med hverandre til vedermålsting.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, opsættelse. På velb. husbond Constantin von Marselis hans vegne. Beviste med stævningsmænd Knud Sørensen i Holme og Peder Andersen i Skåde som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede og kaldte Peder Nielsen Godsen i Viby for dom og anden lovmål eftersom han udi sin tjeneste holder en pige som med en slem smitsom sygdom er behæftet, og han af sin velb. husbond ved tvende mænd er bleven forbuden samme pige ej længere hos sig at måtte beholde, men denne straks at afskaffe, på det at andre godtfolk deraf ikke skal lide skade. Og fornævnte Peder Nielsen Godsen sådan sin velb. husbonds velmente skrift ikke haver villet agte eller efterkomme, men endnu samme pige hos sig haver. Da sættes udi alle rette om fornævnte Peder Nielsen Godsen ikke pligtig er og bør for slig sin modvillighed imod sin husbond at være udi hans velb. husbonds nåde og unåde, og herpå begæredes dom. Intet svar, sagen opsat i 14 dage.

** Nok i samme sag, vidne. Fremstod for retten Poul Jensen og Søren Skriver af Viby som vant efter recessen at de som i går var 14 dage var hos Peder Nielsen Godsen i Viby med velb. husbond Constantin von Marselis befaling til ham at han straks skulle skille sig af med denne pige som han havde og var berygtet for en slem smitsom syge. Og beholdt samme sin velb. husbonds seddel og befaling hos sig. Tilmed og M. Poul Badskærer af Århus hans underskrift fra sig givne derom kundskab på stemplet papir. Hvoraf blev nu lagt i rette en kopi med bemeldte M. Pouls egenhændige underskrift som så lyder: Efterdi at den hæderlige og vellærde mand H. Christen Jensen, præst i Viby, haver haft en vogn efter mig og begærede at jeg skulle se nogle godtfolk der i Viby som var berygtet, at de skulle have den smittige sygdom pokker eller franzosen, da haver jeg været i Peder Nielsen Godsens hus med præsten og andre godtfolk og så i Peder Godsens gård en pige ved navn Maren Jensdatter, som på hendes krop på adskillige steder som var pokker var smurt eller strøgen. I samme gård så vi også en svend, men denne samme var ren og fattes intet. Og så var vi tilsammen i Rasmus Nielsens gård, der lod sig se både konen og to pigebørn, men de vare rene befunden efter kvindernes ord som så samme kones pigebørn og på dem havde slet intet som var ondt.

fol 99a

Ligeså kom og Peder Godsen i Rasmus Godsens gård og lod sig se, men han var også ren befunden. Det jeg med egen hånd ydermere bekræfter i Viby tredie pinsedag 1674. Underskrevet Paulus Reinhardt Kramer. Og var fornævnte Poul Jensen og Søren Skriver med Rubert Frederiksen til vedermålsting der dette vidne gik beskrevet.

** Endnu på de gode herrers vegne. Tredie ting han lydeligen haver lovbudt al ulovlig sæd som kan være sået over alt her udi birkene, igen tilbød frugtegæld af alle slags.

** Ydermere ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på birkeherren baron Wilhelm Gyldenkrone hans vegne. Sandemænds ed. Fornævnte Rubert Frederiksen for tingsdom lod formelde et lysningsvidne her af ting den 19 maj, da at have lyst for lovmål og bordag angående og øvet af Hans Pedersen i Hørret på Jørgen Jensens hustru ibd. Nok lod formelde klage og første kald på sandemænd den anden juni. Endnu syn og anden kaldsvidne 16 juni. Da eftersom det var i dag tredie kald på sandemændene og lovligt var dreven og fuld, begærede Rubert Frederiksen på birkeherrens vegne fylding på sandemænd. Da blev af fogeden opnævnt Jørgen Jensen i Viby og Morten Poulsen i Stautrup, som opstod for retten og udi hånd tog hverandre, tilfuldte sandmændene i denne sag at gøre deres ed og tou efter loven, recessen og birkeretten. Så blev Hans Pedersen af Hørret for retten anråbt, og ingen fremkom. Da efter tiltale. For retten fremstod samtlige sandemænd, nemlig Søren Erichsen i Jegstrup, Jens Knudsen i Obstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet og Rasmus Jensen i Drammelstrup. Samtlige gjorde deres ed og tov således; eftersom Hans Poulsen i Hørret ej mødte for retten til nogen genmæle eller sig i nogen måder erklærer eller undskylder for denne sigtelse, som for inden ting over ham er gjort, tilmed været hos husbondens fuldmægtige sagen ville aftinge, da ses han ej at befris, men ser ham et fuldt vold over. Hjemlede og bestod Søren Jensen og Niels Rasmussen i Malling efter recessen at de den 19 maj til hus og bopæl gjorde og gav Hans Pedersen i Hørret lovlig varsel for denne sandemænds tov her i dag at tage beskrevet.

** Jens Justsen i Bjødstrup med fuldmagt på Niels Mogensens vegne af Viby. Æskede vidne. Jens Justsen fremstillede tvende varselsmænd

fol 99b

nemlig Rasmus Sørensen i Viby og Jens Nielsen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag fem uger varsel gav efterskrevne, enhver til hus og bopæl, Morten Poulsen i Stautrup, Birgitte Jensdatter ibd med hendes lavværge, Ove Pedersen i Stautrup på hans børns vegne, Christen Poulsen, Rasmus Mogensen ibd og Niels Poulsen i Århus, Jens Thomasen i Viby, Jens Eskesen ibd for dette vidne her i dag at tage beskrevet. Og for retten fremstod Jørgen Rasmussen i Viby og Jacob Christensen ibd, vant ved helgens ed efter recessen at de havde været på Kolt kirkegård, som sl Mogens Poulsens begravelsessted findes, han tilforn haver boet i Stautrup og på hans ligsten der ligger på ham står udhugget at den sl mand døde 1613 den 20 september, hvilket Jørgen Rasmussen og Jacob Christensen således bekræftede og tilstod.

** Søren Sørensen i Ajstrup æskede vidne. Fornævnte Søren Sørensen for retten fremstod og lydeligen opbød og udbød noget børnegods, som ham under værgemål leveret er, for sin brodersøn Oluf Pedersen. Om nogen det ville have at forrente, skulle det ham være dem tilladt, så som fornævnte gods udi adskilligt ubrugeligt tøj består, at han det ej kunne have eller nogen rente deraf erlægge. Var med de 8 til vedermålsting.

Tirsdag d. 7 juli 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Michel Erichsen Loft i Østerby, Søren Laursen i Gunnestrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Peder Rasmussen i Edslev, Ove Pedersen i Stautrup, Jens Rasmussen ibd, Morten Poulsen i Ravnholt.

** Hæderlig og vellærde mand H. Christen Jensen i Viby, sognepræst til Viby og Tiset sogne, æskede skudsmål og vidne. Fremstillede kaldsmænd Jørgen Rasmussen og Jacob Christensen i Viby som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Rasmus Nielsen Godsen i Viby for denne skudsmål og vidne her i dag at tage beskrevet. Så for retten fremstod Jens Pedersen i Viby, Morten Olufsen, Niels Sørensen, Rasmus Amdi, Niels Sørensen Stautrup, Laurs Sørensen, Søren Jensen Skrædder, Poul Jensen, Niels Mogensen, Jens Thomasen, Anne Nielsdatter, Jens Eskesen, Rasmus Poulsen, Michel Andersen, Knud Sørensen , Rasmus Rasmussen, Jørgen Tømmermand, Rasmus Pedersen, Peder Jensen og Jens Jensen, alle ibd. Alle med en samlet mund og stemme gjorde og gav velb. H. Christen Jensen skudsmål og vidne dateret Viby Kirke den 2 søndag efter Trinitatis hvilket blev læst og påskrevet.

fol 100a

Og var bemeldte H. Christen Jensen med Rasmus Godsen og fornævnte dannemænd til vedermålsting, så og hørte dette vidne.

** H. Christen Jensen æskede vidne. For retten fremstod Rasmus Nielsen Godsen af Viby og udi al ydmyg begæring udi hånd tog velb. H. Christen Jensen, begærede gerne han ham den uhøflighed ville forlade, som han imod ham haver begangen efter tingsvidnes formelding, hvor udi velb. H. Christen Jensen formedelst godtfolks skyld lod sig bekvemme. Dog med de vilkår Rasmus Godsen sig ville tilforpligte aldrig mere at skulle lade sig finde udi sådan mere og for sin forseelse at skulle give sine bymænd en god forsvarlig tønde øl på førstkommende søndag otte dage. Og var fornævnte Rasmus Godsen med velb. H. Christen Jensen til vedermålsting.

fol 100b

** Ærlig og velforstandige mand Willum Rasmussen Testrup, borger og handelsmand i Århus på sin egen og hæderlig og vellærde mand H. Mathias Testrups vegne, æskede vidne. Fremstillede tvende varselsmænd, Jens Hansen i Testrup og Anders Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Michel Mouritsen i Battrup, Erich Christensen ibd for syn og tingsvidne her i dag at tage beskrevet. For retten fremstod Jens Sørensen Smed, Jens Mogensen, Peder Michelsen, Laurs Knudsen udi Testrup eftersom de af tiinget var kaldet. Da vant og kundgjorde de samtlige, at de den 6 juli næst afvigte da at syne og bese hvis brøstfældighed som findes på den halve selvejerbondegård udi Battrup som Erich Christensen nu ibor, deslige at besigtige hvis skade som findes på en ager som ligger norden for Michel Mouritsens gård og norden omkring ved fornævnte Michel Mouritsens ager. Så blev synet som følger. Og bekendte Erich Christensen at have lånt sin nabo Frands Rasmussen 4 spand træ. Nok samtidig blev dem forevist en ager at syne, norden for Michel Mouritsens gård som kan ej ørkes, hvilket de dannemænd synsmænd således

fol 101a

samtlige og enhver for sig afhjemlede for et fuldt syn. Og var med Willum Rasmussen Testrup og de 8 mænd til vedermålsting.

** Nok Willum Testrup, opsættelse. Beviste med tvende stævningsmænd, Jens Hansen og Anders Jensen af Testrup som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage stævnede og kaldte Frands Rasmussen i Battrup for dom og imod at svare. Saggav ham for penge og derefter tilstående rente som han hidindtil forholden og ej godvilligen haver villet betale. Satte udi rette at fornævnte Frands Rasmussen lovpligtig er og bør at betale Willum Testrup inden førstkommende 15 dage eller derfor at lide nam, og derpå begæredes dom. Intet svar, opsat i 14 dage.

** Ærlig og velagte mand Michel Erichsen Loft i Østerby på Peder Michelsen i Solbjerg hans vegne. Opsigelse og vidne. For retten fremstillet tvende varselsmænd, Søren Sørensen i Mustrup og Søren Michelsen i Blegind som afhjemlede efter recessen at de som i morgen kommer måned varsel gav velb. Anselm von Podewils på Lyngbygård for denne opsigelse og vidne her i dag at tage beskrevet. Fremstod Michel Loft på fornævnte Peder Michelsens vegne eftersom det lovligt i dag var efter forordningen hans fjerde ting han lydeligt haver opsagt den gård fornævnte Peder Michelsen i Solbjerg påbor. Han den ej længere kan besidde formedelst for stor landgilde, ægt og arbejder, skatter og udgifter, og den derfor løskyndiger.

** Peder Madsen i Ask på sine egne og menige bymænds vegne. Opsigelse og vidne. Fornævnte Peder Madsen fremstillede tvende varselsmænd, Claus Knudsen i Ask og Eske Rasmussen ibd som afhjemlede efter recessen at de som i morgen kommer måned gjorde varsel til Wilhelmsborgs port og talte med ladefoged Rasmus Rasmussen for denne opsigelse og vidne her i dag at tage beskrevet. Peder Madsen udi rette lagde en underskrevet fuldmagt og beretning som lyder: Kendes vi efterskrevne, Knud Clausen i Ask, Peder Nielsen, Niels Jacobsen, Thomas Sørensen ibd og hermed vitterligt gør at vi samtlige haver fuldmægtiget velagte mand Peder Madsen på vores vegne at opsige til Havreballegårds birketing noget jord liggende på Ask mark, som vi hid indtil haver haft i fæste og brug, hvilken jord vi nødes til formedelst det høje skyld og derpå følgende skatter at lade afsige.

fol 101b

Først opsagt på Havreballegårds birketing den 16 juni 1674, andet ting 23 juni, 30 juni 3 ting iligemåde opsagt, såvel som nu i dag læst og påskrevet blev. Til fjerde tings opsigelse og løskyndigelse, hvorefter Peder Madsen begærede tingsvidne.

** Endnu på hæderlig og vellærde mand H. Christian Hirznach i Astrup, sognepræst til Astrup og Tulstrup med sit annexsogn med fuldmagt på hans vegne, opsigelsesvidne. Fremstillede tvende varselsmænd, Claus Knudsen i Ask og Eske Rasmussen ibd som afhjemlede efter recessen at de som i morgen kommer måned var ved Wilhelmsborgs port og talte med ladefoged Rasmus Rasmussen og der gjorde og gav varsel for denne opsigelse og løskyndelsesvidne her i dag at tage beskrevet. Fornævnte Peder Madsen udi rette lagde velb. mand H. Christian Hirznach hans underskrevne fuldmagt ord efter andet således formeldende: Jeg, underskrevne, vedgår at jeg fuldmægtiger Peder Madsen udi Ask ved lov og ret efter varsels givelse at afsige hos øvrigheden den øde gårds avling udi Astrup fordi jeg ikke vil eller kan have den længere i brug, så at øvrigheden kan, efter denne løskyndelse, stede den bort til hvo de lyster eller vil. Christian Hirznach. Opsagt på Havreballegårds birketing 16 juni 1674, andet ting 23 juni, 30 juni 3 ting iligemåde opsagt, såvel som nu i dag læst og påskrevet blev nu til fjerde tings opsigelse og løskyndigelse, hvorefter Peder Madsen begærede tingsvidne.

** Jens Justsen i Bjødstrup med skriftlig fuldmagt på Niels Mogensens vegne af Viby. Begærede dom. Jens Justsen bød sig udi rette med fuldmagt og skriftlig opsættelse af tinget 26 maj næst afvigte, da beviste med stævningsmænd Rasmus Sørensen og Jens Nielsen af Viby som afhjemlede efter recessen at de fornævnte dag 14 dage kaldte og stævnede for dom Morten Poulsen i Stautrup, Birgitte Jensdatter, hendes børn og lavværge, Ove Pedersen i Stautrup på hans børns vegne, Christen Poulsen ibd og Niels Poulsen i Århus, Jens Eskesen i Viby på hans hustrus vegne, Jens Thomasen ibd, iligemåde på hans hustrus vegne. Efter udi rettelagde fuldmagt og i rettesættelse som formeldende:

fol 102a

Kendes jeg mig Niels Mogensen i Viby at jeg fuldmagt giver Jens Justsen i Bjødstrup ved lov og ret at tiltale min broder sl Poul Mogensens som boede i Stautrup hans børn og rette arvinger for bondeskyld af min part af den gaard i Stautrup som Morten Poulsen og Birgitte Jensdatter påbor, at gøre og lade der udi som jeg selv personlig tilstede var, at det så i sandhed er, haver jeg mit navn med trende bogstaver underskrevet. Viby 11 maj 1674. NMS. Satte udi rette og formener sl Poul Mogensen hans børn og rette arvinger bør at betale Niels Mogensen i Viby bondeskyld af hans part af den gård i Stautrup Morten Poulsen og Birgitte Jensdatter nu ibor for 32 år. Herpå begæredes dom. Opsat i 4 uger, dernæst 14 dage, som er til i dag, 6-ugers dag, hvorfor igen mødte Niels Mogensen med sin fuldmægtige Jens Justsen og som tilforn begærede endelig dom. Til genmæle mødte Morten Poulsen og udi rette lagde 1. et pantebrev dateret Århus den 8 april 1641, lyder ord efter andet: Bekender jeg mig Niels Mogensen i Viby og gør for alle vitterlig i dette mit åbne brev at jeg skyldig er min broder Poul Mogensen i Stautrup 30 sdlr, som han mig med forstrakt haver, for hvilke 30 sdlr jeg Niels Mogensen pantsætter fornævnte min broder Poul Mogensen al den arvepart, lod og del som jeg haver udi den selvejerbondegård i Stautrup, som Poul Mogensen udi bor, og den at bruge, nyde og beholde uden al bondeskyld eller hvis andet dertil kan komme med rette i alle måder, så længe jeg bruger fornævnte 30 sdlr. Velagte mænd Poul Laursen og Mogens Knudsen, borgere i Århus, har med mig underskrevet til vitterlighed. Århus 8 april 1641. Læst på Ning herredsting for dom 1646 og igen for dom 1656. Læst på Havreballegårds birketing 1669 og igen for dom 1674. I lige måde fremlagdt et underskrevet skiftebrev af 11 marts,

fol 102b

ifølge hvilket sl Poul Mogensens arvinger blev leveret rede penge og boets kreditorer strax blev tilstillet udlæg for deres fordring, undtagen Mads Worms arvinger som blev indlagt i fornævnte 30 dalers pant, hvad angår den ejendomsgård sl Poul Mogensen iboede. Da havde hans sønner, nemlig Clemen Poulsen og Morten Poulsen indfriet hos Maren Clemensdatter i Århus de 6 parter af gården, Clemen Poulsen 365 sdlr og Morten Poulsen 150 sdlr. Den 7 part er pantsat af Niels Mogensen i Viby, først til sl Poul Mogensen og siden til Anders Lydichsen i Århus for 100 sdlr efter pantebrevs formelding. Derhos fremlagt et underskrevet svar, lyder ord efter andet som følger: hvorimod Morten Poulsen i Stautrup svarede på sin egen og medarvingers vegne at han ikke vidste sig at være hans farbror Niels Mogensen i Viby nogen bondeskyld skyldig, eftersom han og hans sl fader Poul Mogensen har været med en venlig kontrakt forenet og overenskommen, som er med en rigtig kontrakt imellem dem oprettet, som beviser at fornævnte Poul Mogensen ikke skal være for forrige tider bleven ham nogen bondeskyld skyldig, eftersom det ikke i samme kontrakt i ringeste måder nævnes. Derfor formener jeg mig med mine medarvinger af birkefogeden eller hvem i dag retten betjener for Niels Mogensens tiltale kvit og fri at kendes. Da efter tiltale og gensvar; eftersom Niels Mogensen i Viby ved retten søger sin sl broder Poul Mogensen i Stautrup hans børn og arvinger for bondeskyld af hans part udi den selvejergård udi Stautrup som fornævnte Poul Mogensen iboede, hvilken gæld eller bondeskyld for over 60 år siden haver sin oprindelse, og her og fremlægges Niels Mogensens udgivne pantebrev og kontrakt at han han af sin sl broder for 30 år siden haver lånt en sum penge og ikke derud i findes bevist

fol 103a

han haver været sin broder noget skyldig, ej heller haver Niels Mogensen nogen tids udi sin broders levende live søgt ham for nogen bondeskyld, ej heller efter hans død over skifte fordret noget, hvorfor jeg kunne ej mig understå at tilfinde sl Poul Mogensens arvinger noget udi så måder til Niels Mogensen at betale, men dem derfor frikendes.

Tirsdag d. 14 juli 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Erichsen Loft i Østerby, Anders Andersen i Gunnestrup, Jens Justsen i Bjødstrup, Rasmus Laursen i Hedegård.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb husbond Constantin von Marselis vegne. Efter foregående opsættelse og udi rettesættelse den 30 juni sidst forleden. Intet svar, sagen fremdeles opsat 14 dage.

** Christen Andersen i Slet. Lyste for lovmål anlangende den usømmelige gevalt som hans fattige hustru Maren Pedersdatter er vorden vederfaren nu forgangen søndag under prædiken, da hun uhøflig er vorden antastet og overfalden med hug og slag af Anne Sørensdatter, Jens Michelsens hustru udi Slet tillige med af hans svend Jens Laursen og pige Johanne Nielsdatter som med syn og vidne skal være bevist. Og var med de 8 mand til vedermålsting, begærede denne lysning beskrevet.

** Rasmus Jørgensen i Tulstrup, vidne. For tingsdom fremstod varselsmænd Claus Nielsen i Tulstrup og Rasmus Michelsen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag måned til Wilhelmsborgs port og der talte med broderen Niels Rasmussen for denne opsigelse og frasigelse her i dag at tage beskrevet. Udi rette stod Rasmus Jørgensen eftersom det var i dag efter KM forordning til fjerde ting han lydelig for retten haver opsagt og afsagt den øde gårds ejendom i Pederstrup, han haver haft i brug. Den ej længere kan eller vil for leje beholde eller bygge, formedelst han deraf kan ej udrede påbudne skatter og landgilde. Rasmus Jørgensen begærede tingsvidne.

** Peder Madsen i Ask på sin egen og bymænds vegne, beviste med 2 stævningsmænd, Rasmus Mogensen og Søren Thomasen i Ask som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede Rasmus Laursen Hedegård,

fol 103b

Niels Jensen, Rasmus Jensen i Astrup, hans moder Else Rasmusdatter med hendes børn og lavværge og Rasmus Jensen i Drammelstrup for dom at tage beskrevet. Saggav for et dige imellem Hedegård og fælleden for Ask hede, som er øde og de bør at lukke. Derpå begæredes dom, intet svar, opsat i 14 dage.

** Nok synsopkrævelse. Varsel derfor som skrevet står: Laurs Ovesen i Løjenkær, Niels Smed i Pederstrup, Peder Mogensen, Hans Rasmussen at møde på tirsdag førstkommende på Ask mark at syne diger og gærder og straks deres forretning at afhjemle.

Tirsdag d. 21 juli 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen ibd, Rasmus Jensen i Drammelstrup, Jacob Loft i Østerby, Jens Jensen i Slet.

** Peder Madsen i Ask på egne og bymænds vegne, synsvidne. Fremstillede tvende varselsmænd som i dag 8 dage afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage stævnede for dette syn her i dag at tage beskrevet. Så fremstod synsmænd Hans Rasmussen i Pederstrup, Peder Mogensen, Jens Nielsen ibd og Laurs Ottesen i Løjenkær, vant og kundgjorde at de i dag før ting var til syn til et dige på Ask mark imellem Ask hede og fælleden, og der fandt de hos Rasmus Jensen i Drammelstrup diget nordpå til Mustrup ganske brøstfældigt og ikke kan afværne for nogen slags fæmon, hvilket de således afhjemlede for et fuldt syn. Og var med Peder Madsen til vedermålsting. Og for retten fremkom Rasmus Jensen i Drammelstrup dertil svarede så vidt hans part er anlangende, ville han lukke. I lige måde fremstod Rasmus Jensen af Astrup, belovede han ville lukke hans part foruden videre proces.

** Ærlig og velfornemme mand Peder Michelsen i Åbo æskede synsvidne. For retten fremstillede kaldsmænd, Jens Nielsen og Christen Terkildsen, begge i Åbo som afhjemlede efter recessen, at de i dag 8 dage varsel gav menige Åbo og Edslev mænd for dette syn og vidne her i dag at tage beskrevet. Så for retten fremstod Niels Michelsen og Poul Jensen i Ormslev, Søren Rasmussen og Poul Mogensen i Kolt, som afhjemlede og kundgjorde at de efter lovlig opkrævelse her af tinget

fol 104a

beså efterskrevne den 15 juli, som dem af velb. Peder Michelsen i Åbo blev forevist: en ager som af et høfte fandtes så godt som opædt og ganske brøstfældigt, som nu siden søndag sidst forleden er tillukket, hvilket kendtes på de grønne torne og ris at være nys opsat. Sæden som fornævnte Peder Michelsen havde lidt på er sin bygsæd, anslået 5 tdr byg, hvilket de således for retten afhjemlede.

** Endnu for retten fremstod Rasmus Michelsen og Søren Vesten af Åbo, vant enhver for sig efter recessen at det gærde som anvender grønne torne sat på var Michel Jensens i Åbo og blev lukket siden søndag otte dage. Og nu for retten fremviste bemeldte Peder Michelsen en halsring som Michel Jensen sig vedkendte at være hans, og havde Peder Michelsen indtaget hans øg af ommeldte byg. Og var Peder Michelsen med fornævnte vidnesbyrd til vedermålsting, så og hørte dette vidne gik beskrevet.

** Stævningsmænd som tilforn afhjemlet er. Peder Michelsen saggav Michel Jensen i Åbo for korn, 5 tønder byg efter synsvidnes formelding, som Michel Jensens kvæg haver forårsaget formedelst hans gærde haver stået ulukket, og hans fæmon er taget udi hans korn. Satte udi rette fornævnte Michel Jensen den lidte skade til Peder Michelsen at betale inden 15 dage, og derpå begæredes dom. Opsat 14 dage.

** Christen Andersen i Slet æskede vidne. Fremstillede varselsmænd Jacob Jacobsen i Slet og Just Jensen i Bjødstrup, som afhjemlede at de i dag 8 dage varsel gav Jens Michelsen i Slet og hans hustru Anne Sørensdatter og hendes datter Johanne Nielsdatter med hendes lavværge, item tjenestekarl Jens Laursen for vidne her i dag at tage beskrevet. Så fremstod synsmænd Niels Rasmussen og Søren Jensen i Malling, afhjemlede at de forleden søndag 8 dage var til syn til Christen Andersens hustru Maren Pedersdatter. Der så de at Maren Pedersdatters venstre arm var blå fra albuen til håndledet og hendes venstre øje var blå og blodig, hvilket de således afhjemlede. Så fremstod efterskrevne vidnesbyrd, Rasmus Nielsen i Slet vant efter recessen at forleden søndag

fol 104b

otte dage han gik til kirke, da så han at Jens Michelsens kone Anne Sørensdatter og hendes datter Johanne Nielsdatter og hendes svend Jens Laursen droges med Anders Christensen om en ko. Karen Rasmusdatter i Slet vant ved lige svorne ed at hun så lige som Rasmus Nielsen vant haver og så videre at Anne Sørensdatter tog et træ og slog Maren Pedersdatter, hvilket Anne Sørensdatter for retten tilstod. Jens Laursen stod hos. Michel Andersen i Slet vant at nu forleden søndag var 8 dage da så han Jens Michelsens ko stod i Christen Andersens eng bag Elleskoven og Christen Andersens søn Anders Christensen ville lede den i hus. Jens Jensen i Slet og Michel Ibsen i Viby vant også. Og var fornævnte vidnespersoner med Christen Andersen og Jens Michelsen til vedermålsting.

** Fornævnte varselsafhjemling som tilforn haver givet Jens Michelsen i Slet; varsel Rasmus Sørensen, Michel Andersen, Rasmus Christensen for synsmændsopkrævelse, så blev udmeldt Jacob Erichsen i Østerby, Jens Justsen i Bjødstrup, Anders Andersen i Gunnestrup, Peder Molbo i Holme, Erich Christensen i Jegstrup, Jens Jensen i Slet, fornævnte mænd at syne og bese nu straks noget rugslet og i dag 8 dage deres forretning at afhjemle.

** Søren Erichsen i Jegstrup, klagevidne. Varselsmænd Peder Michelsen i Jegstrup og Rasmus Jensen ibd som afhjemlede at de i dag 3 uger varsel gav menige Ravnholt bymænd, menige mænd i Blegind så og Ingerslev bymænd for dette vidne her i dag at tage beskrevet. Fornævnte Søren Erichsen havde lovligt til tredie ting i dag forbudt og aflyst under et fuldt vold ingen at køre over Jegstrup udi eng og korn, hvor efter alle vedkommende sig kunde have at rette og for skade at tage vare. Søren Erichsen af Jegstrup derefter begærede tingsvidne og var med de 8 mænd til vedermålsting.

Tirsdag d. 28 juli 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Michel Loft i Østerby, Thomas Sørensen i Ask, Søren Laursen i Gunnestrup, Michel Pedersen ibd, Søren Michelsen i Ravnholt.

** Christen Andersen i Slet på den ene og Jens Michelsen ibd på den anden side æskede vidne.

fol 105a

For tingsdom fremstod fornævnte Christen Andersen og Jens Michelsen og udi hånd tog hverandre, kendtes dem at være forligt anlangende bordag, som deres hustruer haver været udi med hverandre, så den sag ganske skal være ophævet, og forvalteren velfornemme Niels Jensen det bejaet, at Jens Michelsen sig forpligtede at betale hvis tingsvidne udi processen er passeret. Og ellers vedtager på begge sider at hvilken sagen opripper da at give til deres grander en god tønde øl og en forsvarlig offer til husbonden. Og var med hverandre til vedermålsting.

** Rasmus Jensen i Astrup, lovbudsvidne. For tingsdom fremstillede tvende varselsmænd, Jens Giødesen i Astrup og Jens Pedersen i Hørning, som vant efter recessen at de i dag 3 uger varsel gav Rasmus Jensen i Drammelstrup, Else Rasmusdatter i Astrup med hendes lavværge, i lige måde Anne Jensdatter ibd og Karen Jensdatter i Hedegård og Rasmus Laursen ibd for lovbudsvidne her i dag at tage beskrevet. For retten fremstod Rasmus Jensen eftersom det var lovligt i dag tredie ting han lydeligen efter loven haver lovbuden halvparten af det han haver arvet og er med rette arveligen tilfalden efter sin sl fader Jens Laursen udi den selvejerbondegård han iboede ibd med al rette tilliggende og intet i nogen måder undtagen, fædrenes frænder fædrenes jord, og mødrenes frænder mødrenes jord eller hvem som højst vil give og betale. Så fremstod Peder Pedersen i Hørning på sin søster Maren Pedersdatters vegne, derfor bød sølv og penge. Og var de med hverandre til vedermålsting.

** Peder Madsen i Ask. På sin egen og bymænds vegne efter opsættelse af 14 juli, den sag fremdeles opsat i 4 uger.

Tirsdag d. 4 august 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Søren Leth i Harlevholm, Jens Hansen i Testrup, Anders Sørensen i Holme, Jens Rasmussen i Kolt, Jens Sørensen i Kolt, Niels Sørensen i Ormslev.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin von Marselis vegne.

fol 105b

Fremstillede varselsmænd Knud Sørensen i Holme og Peder Andersen i Skåde som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Peder Sørensen i Holme for opkrævelse og synsmænd. Dertil blev udmeldt Anders Andersen i Gunnestrup, Michel Pedersen ibd, Christen Svendsen ibd, Christen Andersen i Slet, Jørgen Jensen i Hørret, Erich Nielsen, Søren Justsen ibd, i dag strax at være på åstedet at syne et stykke eng på Holme mark som omtvistes imellem Rubert Frederiksen og fornævnte Peder Molbo, deres forretning for retten i dag 8 dage at afhjemle.

Tirsdag d. 11 august 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Michel Erichsen Loft i Østerby, Søren Laursen i Gunnestrup, Michel Jensen i Åbo, Hans Nielsen i Elkjær, Jens Thomasen i Viby og Rasmus Christensen i Slet.

** Jacob Erichsen Loft i Østerby. Lyste for lovmål anlangende bordag som er øvet af Rasmus Michelsen ibd og Michel Erichsen på Jørgen Jacobsen.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged (Søren Pedersen Leth i Harlevholm), på sin velb. husbond Constantin von Marselis og på egne vegne æskede synsvidne. For tingsdom fremstod Rubert Frederiksen og fremstillede to varselsmænd, nemlig Knud Sørensen i Holme og Peder Andersen i Skåde, som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Peder Sørensen i Holme for synsvidnes opkrævelse og for denne syn og vidne her i dag at tage beskrevet. Og efter at kald og varsel således afhjemlede var, fremkom for retten efterskrevne synsmænd, nemlig Christen Andersen i Slet, Anders Andersen i Gunnestrup, Christen Svendsen ibd, Søren Justsen i Hørret, Jørgen Jensen og Erich Nielsen ibd. Samtlige vant og kundgjorde at de den 4 august næst afvigte efter lovlig opkrævelse samme fornævnte dag var til syn på Holme mark, der at syne et stykke omtvistende engjord imellem Rubert Frederiksen og Peder Sørensen Molbo udi Holme. Da blev dem samme stykke engjord forevist af Rubert Frederiksen. Samme stykke engjord ligger aller østerst udi Holme Lykke ud ved Skåde mark og kaldes Lygtes Krog. Rubert Frederiksens skifte falder på den søndre ende, og Peder Sørensens ved den nordre ende. Og fandtes dersom dem blev forevist tvende ophøftede stenter som hver mand vedgår at være ret opsat på samme skifte, fra Skåde mark og vester på udi Lykken til Kalds Kilde. Og den østerste af samme ophøftede skillesten har Peder Sørensen sig tilholdt at være et sideskel imellem sig og Rubert Frederiksen, når de haver ret rendt skiftet op, da befindes at Peder Sørensen haver slaget halvsyvende favne på bredden lige for stenen, og et sted over til ti favne på bredden fra Rubert Frederiksens, hvilket alt afgrøden var slagen og afført af fornævnte

fol 106a

Peder Sørensen. Og mødte fornævnte Peder Sørensen på stedet og tilstod at han fornævnte engjord udi 14 år havde brugt. Og blev Peder Sørensen tilspurgt om han ville kende sig ved samme jord for ejendom, hvortil han svarede nej, men at han det i samme år havde brugt, kunne han ikke nægte, mens ikke andet viste imod det var hans eget, og begærede samme jord igen at ville afstå eftersom det syntes uret at være gjort, hvorfor de derom blev så forligt, at der blev sat sten imellem dem, som de her efter på begge sider skal ophøfte. Og var ærlig, agtbare og velfornemme mand Søren Nielsen velb. husbonds ridefoged til overværelse der dette passerede, hvilket foreskrevne dannemænd synsmænd således samtlige her for retten afhjemlede for et fuldt syn. Og Peder Sørensen var til vedermålsting, samtykkede endnu for retten som foreskrevet står, så og hørte dette vidne gik beskrevet.

Tirsdag d. 18 august 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Michel Erichsen Loft i Østerby, Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jacob Loft i Østerby, Rasmus Laursen i Hedegård, Anders Andersen i Gunnestrup, Frands Sørensen i Fløjstrup, Mogens Michelsen ibd.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på ærligt og velfornemme Niels Jensen, fuldmægtig og forvalter over friherskabet Wilhelmsborg samt herresædet Moesgård hans vegne. Æskede synsvidne. For tingsdom fremstod synsmænd Rasmus Michelsen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Søren Rasmussen i Store Fulden, Anders Jensen ibd eftersom de her af tinget i dag otte dage var opnævnt at skulle syne hvis frugt som dette år kunne være udi Wilhelmsborg og Moesgårds abildhaver. Da vant og kundgjorde de samtlige at de i dag før ting holdtes var på åstederne og beså abildhaverne, nemlig Moesgårds abildhave, taxerede de for møske æbler 10 tønder og søde frugter 27 tønder. Og Wilhelmsborgs abildhave for 5 tønder møske æbler og 4 tønder søde frugter, hvilket synsmændene således for retten afhjemlede for et fuldt syn. Og var med fornævnte Rubert Frederiksen og de 8 mænd til vedermålsting.

Tirsdag d. 25 august 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Michel Erichsen Loft i Østerby, Peder Nielsen i Ask, Anders Sejersen i Mustrup, Jens Nielsen Smed i Tiset, Erich Nielsen i Ravnholt, Hans Pedersen i Hørret, Søren Pedersen Smed ibd, Michel Nielsen i Langballe, Rasmus Kold i Kolt.

fol 106b

** Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatter udi Stautrup hendes vegne. Opkrævelsesvidne. Fornævnte Jørgen Jensen for tingsdom fremstillede tvende varselsmænd, Jacob Christensen i Viby og Rasmus Olufsen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 14 dage kald og varsel gav efter denne hosfølgende skriftlige varselsseddel til efterskrevne. Så lydende. Kald og varsel gives efterskrevne, nemlig matrone Maren Clemensdatter sl borgmester Anders Lydichsens udi Århus med hendes lavværge, Niels Poulsen i Århus, Christen Poulsen i Stautrup, Morten Poulsen ibd, Ove Pedersen i Stautrup på sine børns vegne, nemlig Peder Ovesen, Laurs Ovesen, Mogens Ovesen, Anne Ovesdatter og Karen Ovesdatter, så og Sidsel Frandsdatter ibd, Jens Eskesen i Viby på sin hustru Karen Poulsdatters vegne, Jens Thomasen ibd på sin hustru Anne Poulsdatters vegne for syn, vurdering og samfrænders opkrævelse, deres forretning at tage beskrevet. Item vidne at føre og hvis videre lovmål, Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatters vegne udi Stautrup til Havreballegårds birketing føre og forhverve kan, 14 dage, 3 uger, 4-5 og 6 uger anlangende den pant og part som Birgitte Jensdatter med sin sl mand Clemen Poulsen haver indfriet og hjemløst udi den gård i Stautrup som hun ibor. Om de ville have noget dertil at svare. Datum 11 august Ao 1674. Jørgen Jensen fremlagde herefter en underforseglet landstingsvarselsseddel ord til andet så formeldende: Henrich Jensen Skriver, landstingshører udi Nørre Jylland gør vitterligt at år efter guds byrd 1674 den 29 juli på Viborg landsting som her i dag var skikket Jens Jensen Hjerbæk og Thomas Andersen, som i dag stævning og kald gav Rasmus Mogensen, Maren Mogensdatter og sl Karen Mogensdatters børn, hvad enten de er inden- eller udenlands, de umyndige med deres lavværge, for syn, vidne, vurdering og samfrænders opkrævelse eller anden lovmål som ærlig og velagte mand Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatter udi Stautrup hendes vegne agter at føre, forhverve, opkræve og tage beskrevet til Havreballegårds birketing på førstkommende sex 7-8 eller ni uger anlangende det pant som Jørgen Jensens søster Birgitte Jensdatter og hendes sl mand haver indfriet udi fornævnte gård i Stautrup hun udi bor. Og efter lovligt kald og varsel således var bevist, fornævnte Jørgen Jensen på sin søsters vegne for retten begærede at måtte udmeldes tolv vederhæftige dannemænd til at syne og vurdere de seks parter udi den gård i Stautrup som fornævnte Birgitte Jensdatter og Morten Poulsen udi bor for hvor meget de 6 parter udi penge kan agtes for og at møde udi ommeldte gård på førstkommende mandag, dens lejlighed udi mark og by at granske og siden deres forretning at afhjemle her inden tinge i dag 8 dage. Hertil blev udmeldt Søren Pedersen Leth i

fol 107a

Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Peder Øvlisen i Malling, Rasmus Pedersen i Mårslet, Rasmus Jensen i Drammelstrup, Jens Pedersen ibd, Knud Michelsen i Ravnholt, Jens Knudsen i Obstrup, Michel Nielsen i Langballe, Rasmus Michelsen i Ingerslev, Søren Nielsen Bech i Holme og Jørgen Jensen i Hørret, hvorefter Jørgen Jensen begærede tingsvidne.

** Peder Madsen i Ask på egen og menige bymænds vegne, æskede dom. Med opsættelse her af tinget den 14 juli hvor bevistes med stævningsmænd Rasmus Mogensen og Søren Thomasen i Ask som afhjemlede efter recessen at de fornævnte dag 8 dage stævnede Rasmus Laursen i Hedegård, Niels Jensen ibd, Rasmus Jensen i Astrup og hans moder Else Rasmusdatter med hendes børn og lavværge og Rasmus Jensen i Drammelstrup for dom at tage beskrevet. Saggav dem for et dige imellem Hedegård og fælleden på Ask hede som er øde, som de formener de bør at lukke for deres fæmon, deres korn og eng uden skade og derpå begæredes dom. Ingen svar. Sagen opsat i 14 dage og derefter 4 uger, som er til i dag, 6-ugers dag. Nu igen er mødt Peder Madsen og fremlagde et underforseglet synsvidne her af tinget udstedt den 21 juli 1674 allerede indført i tingbogen. Peder Madsen begærede endelig dom. Rasmus Laursen i Hedegård derimod svarede, at han ikke ville lukke andet end som af arilds tid, det haver altid lukket med diger og grøft, dog tilstod at han haver eng på begge sider ved diget. Da efter tiltale, gensvar, og nu for mig bevises at Rasmus Laursens medbrødre som er participanter med ham udi denne ejendoms jord på Ask mark godvilligen lukker og forfærdiger uden fortræd deres anpart af det omtvistede dige, såvidt dem med rette kan tilkomme, de Ask mænd uden skade, da ses ej Rasmus Laursen at kan befris, men ham tilfinder sin anpart af diget lige ved hans andre medbrødre at lukke og det vedlige at holde, de Ask mænd uden skade.

Tirsdag d. 1 september 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Michel Loft i Østerby, Jacob Loft ibd, Søren Hansen i Beder, Michel Øvlisen, Stephan Jensen, Michel Jensen Smed, Jens ?sen Møller, Niels Laursen ibd, Rasmus Laursen i Hedegård.

fol 107b

** Rubert Frederiksen i Holme på hr. baronens vegne lyste for lovmål anlangende ulovlig skovhug af Søren Hovgård i Assedrup og hans svend nu forgangen 2 august, som videre skal bevist blive, advarede de dannemænd udi birket at de efter lovlig medfart herom gør deres ed og tou.

** Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatter i Stautrup hendes vegne. Æskede vidne. Jørgen Jensen fremstillede tvende varselsmænd, Jacob Christensen og Rasmus Olufsen af Viby, som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 3 uger kald og varsel gav efter denne hosfølgende skriftlige varselsseddel, som allerede er indført i tingbogen, samt en underforseglet Viborg landstingsvarselsseddel, også indført. Jørgen Jensen endnu ydermere fremlagde et underforseglet tingsvidne her af ting den 21 juni 1670 udstedt, som Clemen Poulsen, Morten Poulsen i Stautrup haver forhvervet, lydende til meninge otte mand: Da for retten fremkom efterskrevne dannemænd, nemlig Peder Pedersen i Stautrup, Søren Jensen, Jens Rasmussen og anden Jens Rasmussen ibd, som samtlige ved helgens ed efter recessen vant at de nærværende år den 7 april næst afvigte var udi sl Poul Mogensens i Stautrup hans hus og gård og da talte med ham og hans sønner, Clemen Poulsen og Morten Poulsen, og da samme tid hørte, at Poul Mogensen bekendte og fuldkommen vedgik, at hans søn Clemen Poulsen havde udlagt til et pantebrev at indfri fra Maren Clemensdatter, sl borgmester Anders Lydichsens i Århus, 365 daler, og Morten Poulsen samme pantebrev resten havde indfriet med med 100 rdl, hvilket deres fader lovede dem forlods udi jordegods og ejendom. Fornævnte mand ved højeste ed således aflagde deres vidne og var med til vedermålsting. Samme tingsvidne blev læst og påskrevet. Da for retten fremstod efterskrevne dannemænd, Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Peder Øvlisen i Malling, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Michel Nielsen i Langballe, Jørgen Jensen i Hørret, Søren Nielsen Bech i Holme, Rasmus Jensen i Drammelstrup, Jens Pedersen ibd, Rasmus Michelsen i Ingerslev og Knud Michelsen i Ravnholt og fremlagde deres underskrevne forretning, sålydende: Eftersom vi, underskrevne, Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Søren Erichsen i Jegstrup, Peder Øvlisen i Malling, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Michel Nielsen

fol 108a

i Langballe, Jørgen Jensen i Hørret, Søren Nielsen Bech i Holme, Rasmus Jensen i Drammelstrup, Jens Pedersen ibd, Rasmus Michelsen i Ingerslev og Knud Michelsen i Ravnholt er vorden lovlig opkrævet og udmeldt af Havreballegårds birketing at syne, bese, granske og agte udi by og mark den gård i Stautrup som sl Poul Mogensen udi boede, hvad de seks parter deraf som han til sl Anders Lydichsen forrige borgmester udi Århus haver pantsat, kan udi penge være værd, og nu befindes af hans sønner sl Clemen Poulsen så og Morten Poulsen nu boende i Stautrup at være indfriet og hjemløst. Så haver vi udi dag, 31 august, været på åstedet i baronens fuldmægtig Søren Nielsen hans hosværelse, og dens beskaffenhed både udi by, skov og mark beset. Gården er på mange steder helt brøstfældig, uden et smukt istradhus er for kort tid siden at være opført, et hus som det blev berettet at sl Clemen Poulsen på egen bekostning haver ladet opsætte. Og på det sted som huset står, skal ej tilforn have stået nogen hus. De seks parter udi fornævnte gård kan billigen agtes for penge 430 sdlr, hvilket de dannemænd for retten afhjemlede. Morten Poulsen i Stautrup havde herimod at protestere for retten og formente at der ikke for denne proces skulle være lovlig kald og varsel given som burde sl M Poulsens børn i Viby. Morten Poulsen blev tilspurgt om han ville vedkende sig nogen arvepart til dem, han protesterede for, og ej havde fået lovlig kald og varsel, Morten Poulsen svarede hverken til eller fra, men fuldkommen tilstod at pantebrevet fra Maren Clemensdatter havde han og hans broder Clemen Poulsen hjemløst for hovedstol og rente efter nu fremlagt tingsvidne. Mads Jørgensen af Århus tillige fremkom for retten, hertil havde at svare at han på hans hustru Karen Mogensdatters og hendes børns vegne kendte sig fuldkommen ved en søsterlod udi arv udi den gård i Stautrup, sl Mogens Poulsen påboede.

fol 108b

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen på hr. baron Wilhelm Gyldenkrones vegne beviste med stævningsmænds afhjemling at de for restans havde stævnet efter rigtig underskrevet restans i Wilhelmsborg birk:
Mårslet sogn og by: Rasmus Michelsen, Peder Rasmussen Eskegård, ung Rasmus Sørensen, Jens Svendsen, Rasmus Sørensen (foruden hvis udlæg efter hans død var at bekomme), Niels Jensen, Oluf Madsen,

fol 109a

Jens Rasmussen, Niels Bomholt, Jacob Bertelsen, Anne Fastrups efterlevende mand Anders Groesen (dette rester foruden hvis ringe udlæg som efter hendes død udi boet var, eftersom intet videre var at bekomme), Peder Michelsen, Oluf Jensens enke, Rasmus Jensen, Morten Rasmussen, Niels Jørgensen, Jens Andersen, Niels Loft, Niels Rasmussen,

fol 109b

Mogens Christensen, Christen Madsen, ung Rasmus Pedersen.
Testrup: Michel Pedersen Fogh, Niels Pedersen Fogh, Jens Hansen, Jens Mogensen, Niels Michelsen, Peder Michelsen, Jens Sørensen Smed.
Hørret: Niels Pedersen, Peder Nielsen, Mads Sørensen, Jørgen Jensen, Erich Nielsen, Peder Ørn, Hans Pedersen, Jens Nielsen, Rasmus Jensen, Søren Justsen, Anders Willumsen, Søren Smed, Søren Pedersen Skrædder, Niels Knudsen.

fol 110a

Langballe: Rasmus Jensen, Michel Nielsen, Michel Jensen som Dines Nielsen og Michel Langballes enke udi Århus skal svare, Søren Poulsen, Rasmus Rasmussen, Søren Nielsens enke, Jens Michelsen, Jens Nielsen Dalsgård.
Store Fulden: Rasmus Jensens enke, Anders Jensen, Dines Jørgensen.
Beder sogn og by: Peder Bundesen, Jens Michelsen Smed, Michel Øvlisen, Niels Laursen, Stephan Jensen,

fol 110b

Jens Pedersen, Jens Sørensen, sl Jens Pedersen.
Over Fløjstrup: Rasmus Mogensen, Jens Laursen, Laurs Sørensen, Søren Nielsen, Niels Sørensen, Søren Rasmussen, Rasmus Pedersen, Niels Møller, Jens Laursen.
Lille Fulden: Rasmus Jensen, Niels Rasmussen, Rasmus Jensen Due, Christen Jensen Leth, Jens Sørensen, Jens Pedersen, Søren Jensen Smed, Peder Rasmussen Kjeldsen, Øvle Rasmussen, Rasmus Jacobsen, Rasmus Jensen i møllen af halv Jens Nielsens gård, Jens Sørensen, Rasmus Bertelsen som Rasmus Møller i Langballe skal betale.

fol 111a

Seldrup: Oluf Sørensen, Øvle Jensen.
Malling sogn og by: Søren Sørensen Bonde, Jens Jørgensen nu Christen Olufsen, Rasmus Andersen, Christen Terkildsen, Terkild Christensen, Søren Michelsen, Jacob Michelsen, Jens Rasmussen, Anders Pedersen, Rasmus Nielsen, Peder Øvlisen, Oluf Andersen, Niels Bennedsen.
Synnedrup: Rasmus Sørensen, Mads Nielsen, Jens Hansen.

fol 111b

Bisgård: Rasmus Nielsen, Søren Michelsen.
Snogdrup: Jens Jørgensens enke, Hans Sørensen, Oluf Rasmussen.
Elmose: Peder Jensen, Jens Pedersen, Jens Nielsen.
Ajstrup: Rasmus Bennedsens enke, Jens Sørensen, Anders Nielsen, Niels Sørensen,

fol 112a

Jens Nielsen, Michel Michelsen, Jens Poulsen.
Storenor: Frands Mortensen, Rasmus Sørensen, Jørgen Jensen, Søren Simonsen, Rasmus Madsen.
Lillenor: Jens Nielsen, Anders Pedersen.
Starup: Jens Jensen, Peder Andersen, Niels Mortensen, Michel Mortensen.
Skåbling: Oluf Pedersen, Peder Laursen, Peder Sørensen, Jep Johansen, Knud Nielsen.
Pøel: Michel Sørensen, Morten Michelsen.
Pedholt: Peder Sørensen, Søren Jensen,

fol 112b

Søren Sørensen, Michel Michelsen, Rasmus Jensen.
Elkjær: Hans Nielsen, Niels Hansen.
Krekær: Niels Hansen, Michel Sørensen, Jacob Sørensen.
Fløjstrup: Niels Pedersen, Søren Jacobsen, Niels Jensen Fisker (inkl. for Jens Fisker i Lillenor), Frands Sørensen, Peder Jensen, Mads Nielsen, Mogens Michelsen, Niels Pedersen, Niels Rasmussen, Eske Christensen.
Tulstrup sogn og by: Peder Michelsen Bonde på hans faders vegne, Rasmus Jørgensen.

fol 113a

Pederstrup: Simon Mogensen, Jens Andersen, Peder Mogensen, Morten Jensen, Niels Sørensen Smed.
Astrup sogn og by: Jens Laursens enke, Rasmus Hansen, Jens Ibsen, Knud Sørensen, Michel Rasmussens enke, Niels Andersen, Jep Ibsens enke.
Løjenkær: Jens Rasmussen Degn, Jens Sørensen, Rasmus Sørensen,

fol 113b

Jens Rasmussen Willadsen.
Ask: Peder Nielsen, Niels Jacobsen, Peder Madsen.
Bøgeskov: Jens Frandsen, Rasmus Andersen, Peder Andersen, Rasmus Nielsens enke, Søren Mogensen.
Tranbjerg sogn, Gunnestrup: Michel Pedersen, Christen Svendsen, Anders Andersen.
Børup: Peder Rasmussen (for udlæg hos Rasmus Pedersen), Michel Svendsen.
Slet: Jens Michelsen, Niels Nielsens enke,

fol 114a

Rasmus Sørensen Budfoged, Rasmus Sørensen.
Østerby: L. Michel Loft.
Bjødstrup: Peder Pedersen, Laurs Sørensen.
Så som samme rigtig underskrevne restans formeldte og indeholdt, som lydelig for alle vedkommende udi påhør er bleven oplæst og for retten påskrevet, og ingen af foreskrevne personer kunne afbevise noget derpå er betalt, hvorfor Rubert Frederiksen begærede dom. Da efter tiltale, fornævnte bønder og tjenere bør at betale inden 15 dage.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin husbond Constantin von Marselis til Havreballegård og Stadsgård hans vegne. Dom. Beviste med stævningsmænd som haver overalt kaldet og stævnet, tid efter tid, husbonds tjenere udi Havreballegårds birk for dom efter rigtig underskrevet restans enhver er skyldig bleven til den 1 maj 74. Rasmus Kold i Kolt og Søren Nielsen ibd stævnede i Kolt og Ormslev sogne, Laurs Nielsen i Ingerslev og Søren Simonsen stævnede i Tiset sogn og Knud Sørensen i Holme og Peder Andersen i Skåde stævnede i Holme og Viby sogne for dom her i dag at tage beskrevet.
Viby sogn og by: Michel Sørensens enke, Jørgen Tømmermand, Rasmus Rasmussen, Poul Jensen, Rasmus Pedersen, Peder Jensen Hansen, Michel Andersen, Jens Eskesen, Søren Nielsen, Michel Knudsen, Niels Mogensen, Niels Michelsen Savmand, Søren Poulsen, Jens Thomasen, Søren Jensen Skriver, Rasmus Nielsen Godsen, Poul Rasmussen Møller, Knud Sørensen, Laurs Skytte, Simon Rasmussen, Michel Rasmussen Godsens enke, Niels Sørensen, Rasmus Savmand, Morten Olufsen, Peder Godsen, Gregers Christophersen, Jens Sørensen, Søren Smed.
Holme sogn og by: Mogens Pedersen,

fol 114b

Søren Michelsen, Søren Nielsen, Peder Sørensen Molbo, Oluf Mortensen, Anders Sørensen, Sivert Jørgensen, Niels Sørensen, Søren Jensen, Morten Madsen, Niels Pedersen, Rasmus Pedersen.
Skåde: Rasmus Winther, Michel Worm, Morten Laursen, Christen Jensen, Ove Christensen, Christen Nielsen Tømmermand, Vide Christensen, Rasmus Olufsen, Michel Sørensen, Michel Jørgensen, Dines Andersen.
Tiset sogn og by: Jens Smed, Rasmus Laursen.
Tander: Poul Jensen, Jacob Jensen, Michel Øvlisen.
Ravnholt: Morten Poulsen, Poul Rasmussen, Knud Michelsen, Jens Michelsen, Jens Jensen, Jacob Jensen, Erich Nielsen.
Ingerslev: Peder Jensen Loft, Peder Thomasen, Frands Jensen, Christen Rasmussen, Jens Poulsen, Niels Andersen, Anders Andersen, Jens Nielsen Snedker, Oluf Poulsen, Erich Michelsens enke, Michel Pedersen, Thomas Christensen, Rasmus Sørensen, Michel Svendsen og Niels Jensen, Laurs Jensen Bjerregård, Rasmus Jensen, Rasmus Andersen.
Mustrup: Anders Sejersen, Søren Sørensen.
Battrup: Michel Mouritsen, Erich Christensen.
Kolt sogn og by: Rasmus Kold, Niels Rasmussen, Thomas Nielsen, Michel Sørensen, Morten Jensen, Rasmus Poulsen, Jens Willumsen, Jens Sørensen, Peder Jensen.
Kattrup: Michel Christensen, Anders Rasmussen, Peder Nielsen.
Bering: Peder Jensen.
Endslev: Niels Frandsen, Michel Pedersen, Rasmus Jensen.
Edslev: Peder Thomasen, Peder Rasmussen, Peder Jensen, Peder Laursen, Michel Iversen.
Edslev mølle: Peder Jensen Møller, Jens Pedersen nu i Tovstrup mølle i Gjern herred.
Lemming: Jørgen Michelsen, Jørgen Rasmussen, Jens Christensen.
Stautrup: Poul Jensen, Søren Jensen, Jens Sejersen, Peder Erichsen,

fol 115a

Ormslev sogn og by: Oluf Nielsen, Anders Nielsen, Jacob Nielsen, Niels Andersen, Jep Michelsen, husmænd Jens Jørgensen, Poul Nielsen, Rasmus Snedker, Christen Skrædder.
Åbo: M. Niels Jørgensen, Søren Vesten, Michel Jensen, Søren Rasmussen.
Harlevholm: Niels som tjente Søren Leth, Christen Laursen Skrædder i Års.
Så som samme restans rigtig befindes og ingen personer kunne afbevise noget derpå er betalt, da efter tiltale, fornævnte bønder og tjenere bør at betale inden 15 dage.

Tirsdag d. 8 september 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jacob Loft i Østerby, Rasmus Jensen i Drammelstrup, Jens Eskesen i Viby, Jens Thomasen ibd, Søren Laursen i Gunnestrup, Anders Andersen ibd, Peder Thomasen i Ingerslev, Michel Erichsen Loft i Østerby.

** Willum Rasmussen Testrup, borger i Århus, lyste for lovmål anlangende ulovlig sæd som skal være afført den halve gård i Battrup, Erich Christensen ibor.

** Morten Poulsen i Stautrup æskede vidne. For retten fremstillede tvende varselsmænd, Rasmus Mogensen og Laurs Ovesen i Stautrup som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage kald og varsel gav Birgitte Jensdatter med hendes børn i Stautrup og lavværge Jørgen Jensen i Viby, for vidne her i dag at tage beskrevet. Fremstod Jens Thomasen i Viby og Christen Poulsen i Stautrup, vant efter recessen at de hos og tilstede var udi sl borgmester Anders Lydichsens hus i Århus anno 1670 og da så at Morten Poulsen i Stautrup og sl Clemen Poulsen indfriede et pantebrev på 200 rdl som deres sl fader Poul Mogensen havde pantsat af den ejendomsgård i Stautrup, som han iboede, til fornævnte borgmester Anders Lydichsen. Og da så at sl Clemen Poulsen udlagde 100 rdl

fol 115b

og Morten Poulsen 100 rdl på hovedstolen, men hvis videre penge Clemen Poulsen samme tid udlagde var 65 sdlr på forfalden rente. Og ej så den tid Clemen Poulsen mere udlagde. Og var Jørgen Jensen til vedermålsting da dette vidne gik beskrevet.

** Willum Rasmussen Testrup, borger og handelsmand i Århus, æskede vidne. For retten fremtsillede tvende varselsmænd, Jens Hansen i Testrup og Anders Jensen ibd, som afhjemlede efter recessen at de den 11 august næst afvigte varsel gav Erich Christensen i Battrup, Jens Poulsen i Ravnholt, Kirsten Vibys ibd, Christen Madsen i Mårslet, Rasmus Laursen i Testrup, gl Jens Mouritesen og ung Jens Mouritsen i Battrup for forbud, vidne og påfølgende lovmål her til tinget at tage beskrevet til 6-ugers dag. Fremstod for retten Jens Mogensen og Peder Michelsen udi Testrup, vant og kundgjorde efter recessen at de anno 1674 den 12 august på Willum Testrups vegne gjorde forbud hos efterskrevne som haver ladet så ulovlig sæd til den halve gårds jord i Battrup, som Erich Christensen nu påbor, nemlig Jens Poulsen i Ravnholt, Kirsten Vibys ibd, Christen Madsen udi Mårslet, Rasmus Laursen i Testrup, gl Jens Mouritsen og ung Jens Mouritsen ibd. Forbød dem samme sæd under et fuldt vold at høste, flytte eller bortføre uden Willum Testrups vilje eller tilladelse. Og var fornævnte vidnespersoner med Willum Rasmussen til vedermålsting.

Tirsdag d. 15 september 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jacob Erichsen Loft i Østerby, Anders Andersen i Gunnestrup, Jens Knudsen i Obstrup, Jørgen Jensen i Viby, Peder Sørensen Molbo i Holme, Knud Sørensen ibd, Peder Andersen i Skåde og Knud Michelsen i Ravnholt.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på baronens vegne, æskede vidne. Beviste med kaldsmænd Niels Rasmussen i Malling og Søren Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage kald og W. gav Søren Sørensen Hovgård i Assedrup for syn og vidne, sandemænds opkrævelse af deres ed og tou at tage beskrevet. Så for retten fremstod efterskrevne vidnespersoner, Søren Jacobsen i Krekær, Peder Michelsen og Niels Nielsen ibd, samtlige vant ved helgens ed at nu forgangen fredag 14 dage, da kom de gående i Krekær skov og da fandt Søren Sørensen Hovgård i Assedrup og hans svend Niels Jensen på Michel Sørensens skovskifte, hvor de

fol 116a

så Søren Sørensen stod og havde rodhugget en el og en esk, og da de begyndte at pante ham og tage øksen fra ham, gjorde han værge og greb dem i håret og sagde han skulle før dø førend han skulle lade sig pante, men blev dog øksen mægtig, hvilken de her for retten fremviste. For retten fremstod synsmænd Niels Laursen og Jacob Sørensen i Krekær som afhjemlede og kundgjorde at de i dag før ting holdtes var til syn i Krekær skov på Michel Sørensens skovskifte og da befandtes rodhuggen en esk og en el, hvilket de således for retten afhjemlede for et fuldt syn. Rubert Frederiksen gav last og klage over fornævnte Søren Sørensen for slig ulovlig skovhug og kaldte første kald på sandemænd, at de udi rette tid gør deres ed og tou efter loven og birkeretten. Rubert Frederiksen formente Søren Sørensen havde gjort et fuldt vold.

** Jens Sørensen i Løjenkær æskede vidne. Fremstillede tvende varselsmænd, Søren Mortensen i Løjenkær og Thomas Sørensen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 3 uger varsel gav menige bymænd i Løjenkær som er Jens Rasmussen, Eske Jensen, Laurs Ottesen, Peder Nielsen, Knud Sørensen for dette vidne her i dag at tage beskrevet. Fremstod efterskrevne dannemænd, Niels Sørensen i Pederstrup, Peder Michelsen i Tulstrup, Peder Nielsen i Ask, Peder Madsen ibd, Jens Frandsen og Peder Andersen i Bøgeskov eftersom de lovlig var opkrævet af tinget at syne på adskillige steder på Løjenkær mark, som dem af Jens Rasmussen blev forevist. Da vant og kundgjorde de samtlige at de den 17 august 1674 var på åsteden, da iblandt andet blev dem forevist et stykke gærde, som lå øde for deres bygmark øster for byen, hvorom i lang tid har været tvist, hvor samme gærde skulle stande. Da blev fornævnte Jens Rasmussen med sine bymænd således forligt som følger, og det udi forvalteren Niels Jensens hosværelse: At det gærde for lykken som Jens Rasmussen og Peder Nielsen skal lukke for deres jord, som ligger østen for Jens Sørensens og Rasmus Sørensens enkes gård, skal de opsætte ved den vej som går ud fra fornævnte Jens Sørensens og fornævnte enkes gård og siden det ligeholde. Men når lykken skal lukkes udi fælled, da skal der lukkes et gærde sønden for dem, hvilket gærde de meinge bymænd da skal opsætte og lukke fra Jens Rasmussens kålgårdsgærde og til lykkeledet, hvilke led Jens Rasmussen og Peder Nielsen skal vedligeholde. Men når der skal være to led, et til skovmarken og et til lykken, da skal de andre

fol 116b

bymænd holde det ved lige for skovmarken, Jens Rasmussen uden skade såvelsom Peder Nielsen uden bekostning. Dermed blev denne tvistighed således forligt. Og fornævnte Jens Rasmussen, Eske Jensen, Laurs Ottesen, Peder Nielsen, Knud Sørensen var til vedermålsting, samtlige samtykkede. Dog Jens Rasmussen svarede om hans velb. husbond ville have noget dermed at bestille, det da forbeholden.

Tirsdag d. 22 september 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jacob Erichsen Loft i Østerby, Christen Andersen i Slet, Søren Justsen i Hørret, Anders Andersen i Gunnestrup, Erich Christensen i Battrup, ung Rasmus Pedersen i Mårslet.

** Vellærde mand H. Christen Jensen i Viby, sognepræst til Viby og Tiset sogne. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Jørgen Rasmussen i Viby og Jacob Christensen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 14 dage stævnede og kaldte velfornemme mand Niels Madsen KM tolder i Århus her til ting for dom. Saggav ham at eftersom han ved sine tjenere skal have ladet beså det jord, kaldet Kongsgård, beligggende på Viby mark, siden H. Christen Jensen anno 1665 den 1 august er blevet kaldet af Viby kirkes patron til at være sognepræst der på stedet og des imellem ham ingen rettighed skal bevises ham at være leveret deraf tiende. Satte udi alle rette og formener Niels Madsen efter ordinansen bør at stille H. Christen Jensen tilfreds fra det år og hid indtil 1674, da Niels Madsen havde ladet høste og indføre og ej ham noget deraf haver ladet tilføje eller tilføre. Og hvis ikke bemeldte Niels Madsen bemeldte H. Christen Jensen vil fornøje, da at lide som for uhjemlet, hvorpå H. Christen Jensen begærede dom. Niels Madsen blev anråbt, men ingen fremkom. Da efter tiltale, opsat i 4 uger.

Onsdag d. 30 september 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Jensen i Drammelstrup, Jacob Loft i Østerby, Christen Andersen i Slet, Søren Erichsen i Bering, Jens Justsen i Bjødstrup, Michel Svendsen i Børup, Søren Pedersen i Malling.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på baronens vegne. Andet kald på sandemænd i Wilhelmsborg birk at gøre deres ed og tou i dag 14 dage anlangende ulovlig skovhug begået af Søren Sørensen Hovgaard i Assedrup.

** Claus Hermansen Bremen, kvartermester under Nicolaj von Borck Dybskøtt hans kompagni, beviste med kaldsmænd Poul Pedersen og Michel Sørensen i Bering som afhjemlede at de i går 8 dage for dom stævnede Kirsten Pedersdatter som tjente Søren Rasmussen i Kolt, så i lige måde stævnede Søren Rasmussen ibd for dom, saggav Kirsten Pedersdatter for lejermålsbøder, formener at betales inden 15 dage. Derpå begæredes dom. Intet svar. Da efter tiltale. Blev for retten afsagt at fornævnte Kirsten Poulsdatter pligtig er og bør inden førstkommende 15 dage at betale hendes lejermålsbøder eller derfor at lide nam.

** Jørgen Jensen af Viby på sin søster Birgitte Jensdatter i Stautrup hendes vegne. Beviste med stævningsmænd Jacob Christensen og Rasmus Olufsen i Viby som afhjemlede ved ed efter recessen at de i går 14 dage for dom og lovmål lovlig kaldte og stævnede Niels Poulsen i Århus, Christen Poulsen i Stautrup, Ove Pedersen ibd på hans børns vegne, Sidsel Frandsdatter ibd med hendes lavværge, Jens Eskesen i Viby på hans hustrus vegne. Og fornævnte Jørgen Jensen nu udi rette lagde

fol 117b

sit skriftlige indlæg: Eftersom jeg underskrevne på min fattige søster Birgitte Jensdatter sl Clemen Poulsens udi Stautrup og hendes faderløse børns vegne haver været forårsaget at lade udi rette stævne sl Poul Mogensen udi Stautrup hans arvinger anlangende en sum penge, nemlig 365 rdl, efter tingsvidne af 1670, hvilke fornævnte penge den fattige enke med sin sl mand Clemen Poulsen som boede og døde i Stautrup haver udlagt og af fælles bo betalt til at indfri sl Poul Mogensens ejendom med som fornævnte sl mand til sl borgmester Anders Lydichsen i Århus havde pantsat efter pantebrev. Da efterdi sl Clemen Poulsen og min søster udi deres ægteskab af fællesbo haver udlagt og betalt deres medarvinger så vel som dem selv til bedste, sættes udi rette og formener, at min søster Birgitte Jensdatter med hendes faderløse børn bør at have for deres udlagte penge fyldest udi sl Poul Mogensens ejendomsgård i Stautrup, såvidt deres kvota sig kan strække efter lovlig vurdering, eller og hende og hendes faderløse børn deres udlagte penge at igen give. Derpå begæredes dom. For retten læst og påskrevet. Intet svar. Til dom opsat i 4 uger.

Tirsdag d. 6 oktober 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jens Knudsen i Obstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Anders Andersen i Gunnestrup, Jens Jensen i Slet, Rasmus Christensen ibd, Michel Svendsen i Børup, Niels Michelsen i Ormslev, Søren Nielsen Bech i Holme.

** Peder Pedersen af Hørning på sin søster Maren Pedersdatters vegne. Skøde. For retten stod Rasmus Jensen af Astrup udi hånd tog fornævnte Peder Pedersen på hans søster Maren Pedersdatters vegne; aldeles med hånd og mund fuldkommeligen solgte, skødede og klarligen afhændede fra sig og alle sine arvinger og til Maren Pedersdatter og hendes arvinger halvparten af alt det han haver arvet og er med rette arveligt tilfalden efter sin sl fader Jens Laursen udi den selvejerbondegård i Astrup som fornævnte Rasmus Jensen nu selv påbor, med al sin rette tilliggende i by og mark, dog Balles Jord og Ask mark undtagen, det være sig udi gård og gårdsted, huse og bygning, lykke og tofte,

fol 118a

ager eller eng, skov og mark, hvor som helst det nævnes eller findes kan. Og derfor kendtes Rasmus Jensen for sig og sine arvinger fuldkommen at have annammet og oppebåret sølv, penge, fyldest og fuldt værd for samme part udi fornævnte selvejergård. Så han takkede for god og oprigtig betaling i alle måder. Og kendtes fornævnte Rasmus Jensen eller hans arvinger ingen ydermere lod, del eller part at have udi fornævnte gårds part efter denne dag i nogen måder. Og blev bevist med tingsvidne her af ting de dato 1674 samme part lovlig at være lovbuden og siden skødet som det sig bør.

Tirsdag d. 13 oktober 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefogeden.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Rasmus Jensen i Drammelstrup, Peder Thomasen af Ingerslev, Jens Justsen i Bjødstrup, Anders Andersen i Gunnestrup.

Denne dag intet at bestille allenest

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin hans vegne. Lyste for lovmål anlangende skovhug hvorom videre skal gøres bevisligen.

fol 118b

Tirsdag d. 20 oktober 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Rasmus Michelsen i Åbo.
Otte mænd: Jørgen Jensen i Viby, Hans Pedersen i Hørret, Knud Sørensen i Holme, Jens Jensen i Fulden, Morten Poulsen i Stautrup, Laurs Pedersen i Skåde.

Samme dag intet at bestille.

Tirsdag d. 27 oktober 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Michel Pedersen Loft i Østerby, Jacob Erichsen ibd, Søren Laursen i Gunnestrup, Rasmus Poulsen i Kolt, Peder Sørensen i Harlevholm, Niels Rasmussen og Søren Jensen i Malling, Morten Poulsen i Stautrup.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantins vegne, opsættelse. Beviste med stævningsmænd Rasmus Kold i Kolt og Morten Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de som i morgen kommer 3 uger stævnede Anne Pedersdatter i Ravnholt med hendes lavværge og børn, Oluf Poulsen i Ingerslev, Morten Poulsen i Ravnholt, Niels Erichsen og hans hustru ibd, enhver til hus og bopæl for dom. Saggav fornævnte Niels Erichsen for restans efter obligation. Satte udi rette om fornævnte Niels Erichsen ikke pligtig er og bør at betale fornævnte restans inden 15 dage eller at lide nam og udlæg af hans gods og ejendomsgård i Ravnholt som han påbor. Derpå begæredes dom, intet svar. Sagen opsat 14 dage.

** Rubert Frederiksen beviste med stævningspersoner Knud Sørensen i Holme og Peder Andersen i Skåde som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Rasmus Jørgensen Savmand i Viby for klage, syn og vidne, sandemænds opkrævelse at tage beskrevet. Gav last og klage over Rasmus Jørgensen for ulovlig skovhug han haver begået i Viby skov den 12 oktober sidst afvigte, som videre skal gøres bevislig. Begærede kald på sandemænd deres ed og tou inden 6-ugers dag at gøre.

** Item lyste for lovmål anlangende bordag som af Poul Jensen i Viby og Laurs Sørensen Skytte ibd er begået den 24 oktober, som videre skal gøres bevislig.

fol 119a

** Erich Jørgensen, borger og beediget prokurator i Århus på ærlig og agtbare mand Niels Madsen KM tolder i Århus hans vegne. Beviste med stævningsmænd Jens Laursen og Rasmus Christensen begge Niels Madsens tjenere som afhjemlede ved ed efter recessen at de den 19 september med en skriftlig seddel stævnede vellærde H. Christen Jensen i Viby, lydende som følger: Gives H. Christen Jensen i Viby varsel og stævning for videre lovmål og dom jeg agter at gøre ham i Århus byting. Læst og påskrevet. Da for retten fremstod efterskrevne vidnesbyrd. Mogens Pedersen i Holme vant efter recessen at ungefær for en 30 år siden og mere, da tjente han sl Mogens Simonsen på Stadsgård og efter hans død hans hustru Margrethe Jacobsdatter udi to år. Og imidlertid han tjente Mogens Simonsen og Margrrethe Jacobsdatter, da brugte de Kongsgård i Viby med kornsæd, og afgrøden indført til Stadsgård, og da ej blev sat nogen præstetiende deraf, ej heller blev fordret deraf, ikke heller havde hørt at nogen havde fordret præstetiende deraf. Christen Svendsen tilholdende i Århus vant ved lige svorne ed som Mogens Pedersen før ham. I lige måde for retten fremstod Søren Rasmussen i Århus, vant efter recessen at han tjente Niels Madsen Tolder i Århus anno 68 og 69, og da lod NM Kongsgård høste og afgrøden føre til Århus, og da blev ingen præstetiende afsat, ikke heller blev begæret, alligevel sl H. Jens og nu H. Christen gik hos. Anders Pedersen i Århus vant at han tjente sl Jens Jacobsen på Stadsgård to års tid førend han døde, ungefær over 20 år siden, da lod han afgrøden føre til Stadsgård og ej satte nogen præstetiende deraf, ikke heller blev fordret, ikke heller i Niels Madsens tid.

fol 119b

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin herre og husbonds vegne lydelig lod for retten aflyse overalt hvis svin som findes på marken, som med opkast og uorden gør eng og jord stor skade. Enhver skal derfor lade ringe. Såfremt de der ejer svin derover ikke vil lide skade, hvor efter vedkommende sig endelig haver at rette. Rubert Frederiksen begærede tingsvidne.

** Ærlig og velagte mand Jens Nielsen, borger i Århus, æskede dele. For tingsdom fremstillede tvende varselsmænd, Søren Erichsen i Mårslet og Rasmus Jensen i Langballe, som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 5 uger lovlig varsel gav Peder Michelsen i Mårslet og Jens Nielsen Stautrup i Tulstrup for denne dele og vidne her i dag at tage beskrevet. Jens Langballe lydelig ved sekshøring; Jørgen Jensen i Viby, Laurs Skytte ibd, Rasmus Jensen Kold i Kolt lod fordele Peder Michelsen i Mårslet for 10 sdlr og Jens Nielsen Stautrup i Tulstrup for penge og andet efter domsindhold de dato 1673, 16 september, som de ej godvilligen har betalt, ikke heller til tredie ting haver rettet for sig.

Tirsdag d. 3 november 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Erichsen i Jegstrup, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Knudsen i Obstrup, Jørgen Jensen i Viby, Ove Pedersen i Stautrup, Peder Andersen i Skåde, Knud Sørensen i Holme, Søren Jensen i Hørret.

** Morten Poulsen i Stautrup æskede vidne. Fremstillede varselsmænd Søren Jensen i Stautrup og Poul Nielsen i Århus som afhjemlede efter recessen at de den 30 september varsel gav Birgitte Jensdatter i Stautrup med hendes lavværge for vidne her i dag at tage beskrevet. Og for retten fremstod Ove Pedersen i Stautrup, vant efter recessen at det er ham i guds sandhed vitterlig, at sl Clemen Poulsen brugte den halve gård i Stautrup som han iboede og døde et år førend den sidste svenske tid og siden til han døde. Men nogle år efter krigens tid, da brugte Christen Poulsen gården, hvor mange år det var, vidste han ikke.

fol 120a

Jens Rasmussen ibd vant ord efter andet som Ove Pedersen før ham. Christen Poulsen selv for retten tilstod at have brugt gården i to år.

** Hæderlig og vellærde mand H. Christen Jensen i Viby, sognepræst til Viby og Tiset. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af tinget den 22 september næst afvigte, formeldende da velb. H. Christen Jensen haver bevist med stævningsmænd Jørgen Rasmussen i Viby og Jacob Christensen ibd som afhjemlede at de fornævnte dag 14 dage stævnede Niels Madsen KM tolder i Århus her til ting for dom etc. Befindes at opsættelsen er til Niels Madsens værneting, Århus byting, læst og forkyndt. Ydermere fremlagde H. Christen Jensen sit kaldsbrev ord efter andet så formeldende: Eftersom jeg underskrevne er bebrevet af hans KM anlangende Viby kald, hvilket jeg nu i dag som er den 8 august 1665 haver confirmeret og samtykket den hæderlige unge mand Christen Jensen Viby at indtræde og nyde hvis hans fader og formand hidindtil haft og nydt haver. Er derfor min venlig begæring til den hæderlige og højlærde mand H. Erich Mogensen, superintendant over Århus stift at han forbemeldte person ville examinere og strax ordinere til fornævnte hans faders kald. Gabriel Marselis, Stadsgård, 1 august 1666. For retten blev læst og påskrevet. H. Christen Jensen derefter begærede dom. Herimod at svare mødte udi retten Erich Jørgensen, borger og beediget prokurator i Århus på Niels Madsen KM tolder ibm hans vegne og fremlagde et tingsvidne her af tinget 27 oktober 1674 formeldende at for retten haver standet Erich Jørgensen på Niels Madsens vegne (efter tingsvidnes formelding af benævnte dag). Derhos fremlagde Niels Madsens skriftlige og underskrevne svar:

fol 120b

Til H. Christen Jensen udi Viby hans i rette sættelse anlangende tiende af Kongsgård jeg udi fæste haver. Da som jeg nu udi hans KM forretninger er forhindret, er dette denne gang mit korte svar: at efterdi på samme Kongsgårds jord haver forrige tider standet bygning hvorudi kongerne haver logeret, da de rejste igennem landet, og samme jord siden er bortfæstet til anden brug, og den derpå standende bygnings plads ganske slettet, så skal samme jord som jeg formener altid været lige så fri for tiende udi min formands tid som anden KM ladegårds jorder, med hvilken frihed jeg den og haver fæstet. Jeg udi al underdanighed ellers gerne skulle rette mig efter hvis som kan findes udi lands lov eller om H. Christen med kirkens bog eller nogen vidnesbyrd skal kunne bevise at mine formænd nogen tider deraf givet haver, tilmed og adskillige jorder flere der om skal findes som i lige måde altid har været fri for tiende. Da efterdi det angår velb. Constantin von Marselis om sådan ufrihed skulle komme på hans gods nu mere imod tilforn, formener jeg han derfor bør at gives stævning og varsel. København 25 oktober 1674, Niels Madsen. For retten læst og påskrevet. Da efter tiltale, gensvar, og som H. Christen Jensen i Viby ved retten søger Niels Madsen KM tolder i Århus for ti års åringer korntiende af Kongsgård liggende på Viby mark, hvorimod Niels Madsen fremlagde et tingsvidne at det for rum tid siden og hidindtil ej haver været brugt at af samme Kongsgård er given eller fordret nogen tiende. Finder mig ej derudi at være dommer, men henviser til overdommer.

fol 121a

** Ærlig og velagte mand Erich Jørgensen, borger og beediget prokurator i Århus på velfornemme mand Niels Madsen KM tolder ibd hans vegne. Dom. Bød sig udi rette og beviste med tvende stævningsmænd Jens Laursen og Rasmus Christensen begge Niels Madsens tjenere i Århus som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage gav hæderlig og vellærde mand H. Christen i Viby mundtlig stævning og kald. Saggav og nu tiltalte H. Christen Jensen for hvis korn som berettes han haver ladet annamme tvært imod hans udgivne recuers og hånd, at han ikke noget deraf skulle lade opbruge førend Niels Madsen blev betalt, hvilken tiltale til ham NM ville sig have forbeholden og alleneste denne gang formener, at han med NM endnu uden videre ophold skal gøre endelig afregning og betale ham hvis han ham kan skyldig blive, eftersom sagen er ham funden fra provsten til sin tilbørlige dommer. Satte derfor udi alle rette om H. Christen Jensen ikke lovpligtig er og bør at gøre rigtig afregning med ham eller at lide videre tiltale med dele. Her hos udi rette lagde provstens frafindelse af dato 9 oktober 74 med påskrift. Læst og påskrevet. Endnu udi rette lagde en af sl H. Jens Laursen fordum sognepræst til Viby og Tiset sogne så og af hans søn hæderlig og velagte mand H. Christen Jensen nu sognepræst til fornævnte sogne, begge underskrevne af dato 1667, som udi sig selv formelder således. Jens Pedersen, Mourits Olufsen, Rasmus Jensen, Maren Nielsdatter, Niels Sørensen, Niels Mogensen, Søren Poulsen, Søren Nielsen, Poul Møller, Jens Eskesen, hvilke fornævnte mænd skulle yde velagte mand Niels Madsen, tolder i Århus, så jeg ikke af dem skal opbruge noget førend han bliver betalt skadesløs. Til vitterlighed skriver jeg og min søn vores hænder nedenunder. Og dermed skal mine andre håndskrifter være magtesløse, hvor de findes. Jens Laursen, Christen Jensen, Viby 1667. Læst og påskrevet. Hvorefter Erich Jørgensen på NM vegne begærede endelig dom.

fol 121b

Hvortil H. Christen Jensen svarede, at bemeldte byg havde bemeldte mænd leveret til Niels Madsen uden Jens Eskesen og Niels Mogensen, hvilket H. Christen berettede at hans sl fader H. Jens Laursen haver annammet. Da efter tiltale og gensvar, og som for mig fremlægges en revers som af H. Christen Jensen udi Viby findes med hans tillige med sin sl faders hånd underskreven og sig der udi fraskreven og afstanden sin præstetiende hos en part af Viby mænd, nemlig Jens Pedersen, Mourits Olufsen, Rasmus Jensen, Maren Nielsdatter, Niels Sørensen, Niels Mogensen, Søren Poulsen, Søren Nielsen, Poul Møller, Jens Eskesen, som deres tiendekorn fornævnte år 1667 skulle til Niels Madsen udi gælds betaling for fornævnte H. Jens Laursen og H. Christen Jensen da levere, hvoraf en part Niels Madsen vedgår at være annammede. Og en del restere. H. Christen Jensen og selv her for retten vedgår at hans sl fader H. Jens Laursen haver deraf oppebåren af to mand i Viby, Jens Eskesen og Niels Mogensen i Viby den præstetiende som efter reversen til Niels Madsen skulle være ydet, hvorfor vides ej rettere her udi at kende end at H. Christen Jensen bør at gøre regnskab med Niels Madsen, og hvis han derpå med rette skyldig bliver, da at betale Niels Madsen til skadesløs fornøjelse.

** Ærlig og velagte mand Hans Jensen Winther på sin kære moder matrone Mette Rasmusdatter sl Jens Sørensen Winthers efterleverske i Århus hendes vegne. Dom. Bød sig udi rette med en skriftlig stævning og der påskrevne opsættelse her af ting den 8 september næst afvigte, hvor bevistes med stævningsmænd Anders Nielsen og Hans Frost af Århus som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen at de lovligt stævnede efterskrevne personer, de umyndige med lavværge, hid til ting for dom. Saggav dem for gæld som de sl Jens Sørensen Winther efter rigtig brev og bog skyldig er, nemlig: Skåde: Jens Mouritsen efter obligation, samme gæld er udlagt efter sl Anders Nielsen på Moesgård. Michel Worm ibd, i lige måde udlagt på skifte efter sl Anders Nielsen.

fol 122a

Seldrup: Øvle Jensen. Ajstrup: Michel Michelsen. Malling Bisgård: Rasmus Nielsen. Beder: Jens Sørensen. Hørret: Hans Pedersen. Bering: Peder Jensen. Tander: Poul Jensen. Testrup: Michel Pedersen Fogh og hans moder Anne Foghs. Søren Poulsen i Kolt. Viby: Søren Smed, Niels Mogensen, Rasmus Rasmussen. Hvilken gæld fornævnte personer havde forholden og ikke godvilligt vil betale, men bringer hende til trætte og pengespild, hvorfor hun ved sin søn og fuldmægtig sætter udi rette og formener enhver af fornævnte saggivende personer pligtig er og bør at betale inden 15 dage, og derpå begæredes dom. Opsat i 6 uger og siden igen i 14 dage, som er til i dag. Er igen mødt Hans Winther på sin kære moders vegne, udi rette lagde fornævnte obligationer, som blev ved nummer læst og påskrevet, og her blev og med rigtig bog bevist, hvorefter findes rigtig udtag i samme bøger på de skyldige personer ved år, dag og tid. Efter samme bøgers videre udvisning,

fol 122b

hvorefter Hans Winther på sin kære moders vegne fordrede endelig dom. Så blev fornævnte personer anråbt, men ingen fremkom. Da efter tiltale. Og som matrone Mette Rasmusdatter sl Jens Sørensen Winthers efterleverske i Århus ved sin søn Hans Winther ved retten lader søge efter udgivne obligationer og rigtig nummereret bog Skåde: Jens Mouritsen, Michel Worm, Seldrup: Øvle Jensen. Ajstrup: Michel Michelsen. Malling Bisgård: Rasmus Nielsen. Beder: Jens Sørensen. Hørret: Hans Pedersen. Bering: Peder Jensen. Tander: Poul Jensen. Testrup: Michel Pedersen Fogh og hans moder. Søren Poulsen i Kolt. Viby: Søren Smed, Niels Mogensen, Rasmus Rasmussen, som de til hendes sl husbond skyldig er, og ingen fremkom, her imod stod, vides dem derfor ikke at kunne befri, men enhver for sig pligtig er og bør at betale inden førstkommende 15 dage.

Tirsdag d. 10 november 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Søren Vesten i Åbo, Jens Justsen i Bjødstrup, Anders Andersen i Gunnestrup, Rasmus Jensen i Viby, Niels Sørensen og Niels Sørensen Loft ibd.

** Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne, advarede tjenerne overalt at yde og levere straks korn, landgilde, rug og byg, som de skal yde, hvorefter enhver vedkommende endelig sig haver at rette.

fol 123a

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged i birket, på vellærde mand H. Christen Jensen Thorsager i Holme, sognepræst til Holme og Tranbjerg kirke hans vegne. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Frands Nielsen i Skåde og Lambret Poulsen i Holme som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 14 dage lovlig stævnede og kaldte for dom efterskrevne, for hvis enhver af dem skyldig er og ej godvilligen vil betale, som er Peder Jensen i Viby, Anders Nielsen i Ajstrup, Christen Svendsen i Gunnestrup, Dines Jørgensen i Store Fulden, Frands Sørensen i Fløjstrup, Rasmus Godsen i Viby, Gregers Rasmussen ibd, Jørgen Rasmussen, Jens Nielsen i Ajstrup, Jens Sørensen ibd, Oluf Madsen, Rasmus Rasmussen, Sivert Jørgensen i Holme, Erich i Battrup, hvilke foreskrevne rigtige fordring enhver efter ofte krav ej godvilligen haver betalt, men sig modvillig forholdt. Rubert Frederiksen satte udi alle rette og formener fornævnte skyldige personer pligtige er og bør at betale inden 15 dage. Derpå begæredes dom. Intet svar, opsat i 14 dage.

** Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatter i Stautrup sl Clemen Poulsens efterleverske og børns vegne. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af tinget 30 september hvor Jørgen Jensen på sin søsters og børns vegne beviste med stævningsmænd Jacob Christensen og Rasmus Olufsen i Viby som afhjemlede ved ed efter recessen at de fornævnte dag 14 dage for dom og lovmål lovlig til hus og bopæl kaldte og stævnede Niels Poulsen af Århus, Christen Poulsen i Stautrup, Morten Poulsen ibd, Ove Pedersen i Stautrup på hans børns vegne, Sidsel Frandsdatter ibd med hendes lavværge, Jens Eskesen

fol 123b

og Jens Thomasen i Viby på deres hustruers vegne. Sagen opsat i 4 uger og dernæst i 14 dage, som er til i dag, 6-ugers dag, og imellem tid befindes opsættelsen at være forkyndt til Århus Byting den 15 oktober. Derhos fremlagde Jørgen Jensen et underforseglet tingsvidne her af ting den 1 september, som Jørgen Jensen på sin søster Birgitte Jensdatter i Stautrup hendes vegne har forhvervet. Endnu fremlagdes H. Christen Jensen i Viby hans underskrevne fra sig givne kundskab, ord efter andet: Så formeldendes: Eftersom Birgitte Jensdatter udi Stautrup, hendes broder og lavværge velagte Jørgen Jensen, boendes i Viby, haver været min ringe kundskab begærendes, anlangende bemeldte sin søster Birgitte Jensdatters trolovelse og bryllup med sin sl husbond Clemen Poulsen, da er dette mig fuldkommen i sandhed bevist, sl Clemen Poulsen og Birgitte Jensdatter havde trolovelse her i Viby anno 1664 imellem bygsæden og høhøsten og strax derefter i samme år, nemlig den 19 søndag efter hellig trefoldighed stod deres bryllup her i Viby, hvilket jeg ydermere med egen hånd testerer. Viby Præstegård 6 november 1674. Christen Jensen Viby. Samtlige læst og påskrevet blev, hvorefter Jørgen Jensen på sin søsters vegne begærede dom. Morten Poulsen herimod mødte, fremlagde sin sl faders udgivne og underforseglede, nu indløste pantebrev de dato 9 februar 1636 med sin påskrift udi dommen skal indføres og nu for retten læst og påskrevet blev. Så og fremlagde rigtig underskrevet kvittering af ærlig nu sl borgmester Anders Lydichsen i Århus, underskreven såvelsom af hans hustru nogen underskreven kvittering.

fol 124a

Niels Poulsen, borger og indvåner i Århus i lige måde mødte imod denne sag, fremlagde sit skriftlige svar og beretning: Eftersom jeg er stævnet til Havreballegårds birketing for dom som Jørgen Jensen i Viby agter over mig, mine søskende og umyndige søskendebørn som er udenlands formener at forhverve efter et tingsvidne som vores sl broder Clemen Poulsen, som boede og døde i Stautrup, som formenes uden lovlig kald og varsel efter vores sl fader Poul Mogensen i Stautrup hans død haver forhvervet, angående nogle penge som han for sin sl fader skulle have udlagt til borgmester Anders Lydichsen i Århus, som skulle være 100 rdl som er ud af hovedstolen, men hvis videre penge Clemen Poulsen sammetid udlagde var 65 dlr, da forholden rente, men hvis det ulovlige vidne sig videre udstrækker og han ikke med sin faders hånd eller segl beviser, formener jeg bør ikke så kraftig at være, at det mig, mine søskende eller søskendes umyndige børn på vores arv og jordegods kan komme mig eller dem til skade i nogen måde, men hvis videre rente som skal være udlagt haver vores sl fader selv betalt. Som er med den sl mand borgmesterens hånd at bevise, uanset Clemen Poulsen haver boet tillige i fælled med fader og moder på den halve part af samme gård et år før fjendetiden og brugt den til sin egen nytte i mark og by indtil han døde, undtagen tvende år som hans broder Christen Poulsen udi hans minde haver brugt samme halve gård og betalt deraf til borgmester Anders Lydichsen det år, som med borgmesterens hånd er at bevise. Og ikke bevises Clemen Poulsen med sl faders hånd nogle penge til ham af fornævnte halvgård at have udgiven, formener jeg samme vidne ikke at være så noksom at det i dag af birkefogeden, eller hvem i dag retten betjener, os ved Jørgen Jensens i rette sættelse eller dom på vores arv og jordegods nogen skade kunne tilføje,

fol 124b

indtil så længe samme krav så lovlig bevises. Gerne begærendes at dette mit indlæg for retten måtte læses og påskrives. Niels Poulsen, Århus 9 november. Så som samme svar og beretning indholdte med andet udi rette lagde nummererede dokumenter af parterne læst og påskrevet for retten. Da efter tiltale og gensvar blev parterne om denne sag forligt så at fogeden ej heller til doms gjorde nogen sentering.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged på sin velb. husbond Constantin von Marselis vegne. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af ting den 27 oktober nærværende år. Rubert Frederiksen som tilforn begærede endelig dom. Hvorimod mødte Niels Pedersen i Blegind på Anne Pedersdatter i Ravnholt hendes vegne, fremlagde sin skriftlige svar, så formeldende: Eftersom min velbårne husb. fuldmægtig Søren Nielsen haver ladet mig underskrevne stævne til Havreballegårds birketing for dom på min og mine børns halve selvejergård her i Ravnholt, så er dette mit korte og enfoldige svar. Idet jeg formener Niels Erichsen nu gården besidder, bør først at betale den husbondhold, han til husb. deraf udlovet haver, såvel som anden landgilde af gården, som billigt efter recessen. Så erbyder jeg gerne at gøre husbonds udlæg i gården efter lovlig og uvildig vurdering for resten af den gamle restans og gæld som var på gården før end Niels Erichsen fik gården under hånd at besidde, såvidt kristeligt og lovligt er, og med rette bør at betales, og jeg fattige gamle kvinde at måtte nyde, om noget kan blive til overs til min livsophold i min høje alderdom og svaghed. Gerne begærendes af birkefogeden, eller hvem retten betjener, at dette svar må for retten læses og anføres. Ravnholt 1 november 1674. Anne Pedersdatter sl Poul Sørensens.

fol 125a

Samme svar for retten imod dom læst og påskrevet. Da efter tiltale og gensvar og eftersom velb. Constantin von Marselis ved sin delefoged Rubert Frederiksen udi Holme ved retten søger Niels Erichsen udi Ravnholt samt hustrus moder Anne Pedersdatter og hendes børn for en summa penge, nemlig 56 rdl, som af deres halve ejendomsgård i Ravnholt Niels Erichsen påbor rester efter obligation. Dom: Hvorimod er mødt at svare Anne Pedersdatter og hendes broder Niels Pedersen i Blegind, foregivende at udi den tid Niels Erichsen gården haver beboet skulle være tilvokset nogen restans, som han selv burde at betale, ejendommen uden skade. Men som formenes restansen var højere da Niels Erichsen gården antog end nu, da vides ej rettere her udi at kende end at velb. Marselis jo bør at have indvisning udi fornævnte Anne Pedersdatters og hendes børns halve gård i Ravnholt, Niels Erichsen påbor, og den efter lovlig vurdering at annamme, hvis Anne Pedersdatter eller hendes børn ej inden to månders forløb til skadesløs fornøjelse velb. Constantin von Marselis betaler.

** Endnu på velb. husbond Constantins vegne, andet kald på sandemænd anlangende Rasmus Jørgensen Savmand i Viby.

Tirsdag d. 17 november 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jacob Loft i Østerby, Michel Erichsen ibd, Søren Andersen i Slet, Anders Andersen i Gunnestrup, Søren Vesten i Åbo og Michel Nielsen i Lemming.

** Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatter sl Clemen Poulsens i Stautrup hans efterleverske, hendes vegne og Morten Poulsen ibd æskede vidne. Da for retten fremkom Morten Poulsen af Stautrup og Niels Poulsen i Århus og udi hånd tog Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatter i Stautrup

fol 125b

hendes vegne: Så og udi hånd tog Birgitte Jensdatter selv, kendtes dem at være venlig og vel forligt, om hvis irring og trætte som nu på nogen tid sig haver begivet mellem dem anlangende et pantebrev som sl Poul Mogensen som boede og døde i Stautrup havde givet sl borgmester Anders Lydichsen udi Århus år 1636, hvilket pantebrev er lydende på 200 rdl kapital, hvorfor Poul Mogensen havde udi pant sat Anders Lydichsen otte søsterlodder af den selvejer bondegård i Stautrup som den sl mand boede og døde i. Og er samme otte søsterlodder, så agtes al gården for 14 søsterlodder, hvilket pantebrev sl Clemen Poulsen som efter sin sl fader boede og døde i fornævnte gård i Stautrup haver tillige med sin broder Morten Poulsen hjemløst og indfriet. Men som at sl Clemen Poulsen flere penge haver udlagt til samme pantebrev at indfri end Morten Poulsen, da kendtes de dem så at være forligt, at Birgitte Jensdatter sl Clemen Poulsens efterleverske, så og hendes og sl Clemen Poulsens børn skal tilhøre og efterfølge de fem søsterlodder af de otte udsatte og igen indfriede. Og Morten Poulsen de tre søsterlodder. Og dermed skal al hvis trætte og irring der om samme pantebrev og ejendom er imellem dem falden, være ophævet, død og magtesløs og ej komme nogen af parterne til nogen videre gavn, hinder eller skade end som skrevet står. Og stod Morten Poulsen, Niels Poulsen med Jørgen Jensen og hans søster Birgitte Jensdatter til vedermålsting, samtykkede, så og hørte, og samtlige begærede dette således at måtte gå beskrevet. Og Christen Poulsen i Stautrup var til påhør.

Tirsdag d. 24 november 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jens Knudsen i Obstrup, Anders Nielsen i Ormslev, Søren Vesten i Åbo, Morten Poulsen i Stautrup, Morten Poulsen i Ravnholt, Mogens Pedersen i Holme, Søren Jensen i Hørret, Peder Jensen i Holme.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbond Constantin von Marselis vegne. Beviste med varsel som tilforn. Så for retten fremstod vidnesbyrd Jens Nielsen Høfver, vant efter recessen

fol 126a

at i går var seks uger, da så han at Rasmus Jørgensen Savmand i Viby skovede en eg på Viby mark. Og Jens Eskesen her for retten fremviste et halskobbel som han på stedet pantede fra Rasmus Jørgensen. I lige måde fremstod synsmænd Søren Poulsen i Viby og Rasmus Rasmussen ibd, vant efter recessen, at de i dag før ting holdtes synede alt det som var huggen på Viby mark, og det kunne være et læs. Og efter foreskrevne vidnesbyrd var forrettet, blev og i sagen oplæst lysning, klage og første kald 27 oktober, andet kald på sandemænd 10 november. Da eftersom det var i dag 3 kald på sandemænd og sagen lovlig var fuld og dreven, begærede Rubert Frederiksen på birkeherrens vegne fylding på sandemænd. Da blev af fogeden opnævnt Knud Sørensen i Holme og Mogens Nielsen i Viby, som opstod for retten og udi hånd tog hver andre, tilfulgte sandmændene at gøre deres ed og tou efter loven, recessen og birkeretten. Så blev Rasmus Jørgensen Savmand af Viby for retten anråbt, men ingen fremkom. Da efter tiltale: For retten fremstod samtlige sandemænd, Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Eskesen i Viby og Jørgen Jensen ibd, efter Rasmus Jørgensen Savmands forseelse samtlige gjorde deres ed og tov. Efterdi han ej møder her udi retten til nogen genmæle eller sig i nogen måder erklærer eller undskylder, og da med vidnesbyrd bevises han ulovlig har skovet af en eg på Viby mark og skovfogeden Jens Eskesen på stedet ham pantede, da ses ham ej at befri men svor ham et fuldt vold over.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på vellærde mand H. Christen Jensen Thorsager i Holme, sognepræst udi Holme og Tranbjerg sogne, hans vegne. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af ting 10 november formeldende da at have bevist med tvende stævningsmænd, Frands Nielsen i Skåde og Lambret Poulsen i Holme som afhjemlede efter recessen at de fornævnte dag 14 dage tilforn lovlig stævnede og kaldte efterskrevne for hvis enhver af dem skyldig er og ej godvilligt efter anmodning haver villet betale, som er Peder Jensen i Viby, Anders Nielsen i Ajstrup, Christen Svendsen i Gunnestrup, Dines Jørgensen i Store Fulden

fol 126b

Frands Sørensen i Fløjstrup, Rasmus Godsen i Viby, Gregers Rasmussen ibd, Hans i Hørret, Jørgen Rasmussen i Viby, Jens Nielsen i Ajstrup, Jens Sørensen ibd, Kirsten Skrivers i Viby, Mogens Bundgård i Holme, Jens Michelsen i Bjødstrup, Oluf Madsen i Ajstrup, Peder Pedersen i Bjødstrup, Rasmus Rasmussen i Ajstrup, Erich i Battrup, Sivert Jørgensen i Holme, hvilke personer ej hidindtil haver betalt. Rubert Frederiksen satte derfor udi alle rette og formener, fornævnte skyldige personer pligtige er og bør at betale til H. Christen hvis enhver i så måder skyldig er inden 15 dage, og derpå begæredes dom. Ingen svar, opsat i 14 dage, hvorefter igen er mødt Rubert Frederiksen som tilforn endelig begærede dom. Samtlige skyldige ved navn anråbt for retten, men ingen fremkom. Da efter tiltale. Og eftersom bemeldte indstævnede saggivende skyldige personer ej endnu haver betalt, ikke heller er mødt sig i nogen måder her imod at erklære, da vides dem ej på rettens vegne at befri, men pligtig være H. Christen Jensen Thorsager at betale til skadesløs fornøjelse inden 15 dage eller derfor at lide nam.

** Ærlig, dydig og gudfrygtige matrone Elisabeth Berntsdatter sl H. Niels Sørensen Ørsted forrige sognepræst til Holme og Tranbjerg sogne hans efterladte enke. Dom. Bød sig udi rette med en skriftlig underseglet stævning, derhos beviste med tvende stævningsmænd, nemlig Jens Pedersen Post og Claus Andersen af Århus, som afhjemlede efter recessen, at de den 17 november til hus og bopæl stævnede og kaldte hæderlig og vellærde mand H. Christen Jensen Thorsager i Holme, sognepræst til Holme og Tranbjerg sogne, her til ting imod dom. Saggav ham for han efter hans oprettede kontrakt som imellem dem oprettet er, anlangende den årlige pension velb. H. Christen Jensen Lisbeth Berntsdatter haver anlovet af

fol 127a

godt udfærdiget korn som i hendes hus i Århus med lovlig mål til hver Mikkelsdag at erlægges skulle, og som H. Christen Jensen endnu skal restere af dette nuværende års korn, eftersom han hende skal have ladet yde korn, som hun da måtte lade kaste, førend hun det kunne bruge til sin fornødenhed, imod H. Christens kontrakt, som formelder godt udfærdiget korn at levere, hvorfor Lisbeth Berntsdatter formener at H. Christen Jensen Thorsager i Holme bør hende at betale med godt udfærdiget korn efter kontrakten eller derfor at lide nam, inden 15 dage efter recessen uden nogen opsættelse. Derhos fremlagde en underskrevet forhandling og kontrakt med sin påskrift af hans ærværdighed biskop doktor Erich Grave, superintendant over Århus stift, ord efter andet så formeldende: Kendes jeg Lisbeth Berntsdatter sl H. Niels Ørsteds efterleverske og hermed vitterligt gør at som sig haver tildraget nogen tvistighed imellem mig på den ene side og H. Christen Jensen Thorsager sognepræst til Holme og Tranbjerg sogne på den anden, anlangende efterskrevne udi rette sættelse. 1. Anlangende stokkehuset han lod nedbryde over mig og mine fattige børn med hvad skade jeg tog derover, så som den post udi min Memorial og indlæg for retten findes indført. 2. Hvis jeg videre udi samme indlæg mig over haver besværet anlangende mit nådsens år, så som derom findes indført udi den anden artikel i fornævnte Memorial for år 1669. 3. Hvis jeg videre for retten imod ham protesterede anlangende restanser af årlig pension for anno 1670 og 1671 (Memorial artikel 3). Og endelig for dette fjerde, hvis jeg i lige måde for retten søgte ham for, anlangende omkostning, fortæring, trætte og anden skade, ved ærværdige hr. biskops mediation udi samtlige de provsters nærværelse med H. Christen Jensen Thorsager, så fornævnte H. Christen Thorsager skal give mig for al den trætte som jeg havde indstævnet ham for, så som dette udi alle sine ord og klausuler er indført, 30 sdlr, og lover hermed aldrig mere på ovenformeldte post at påanke eller påtale i nogen måder, såfremt H. Christen betaler mig ovenskrevne tredive sdlr.

fol 127b

Og eftersom H. Christen Thorsager udi bispens og menige provsters nærværelse har anlovet mig min årlige pension af rug og byg her udi Århus at levere eller og derfor efter kapitelskøb årligen at betale, så lover jeg årligt skriftligt under min hånd H. Christen at kvittere og ham derudi aldeles ingen ophold at gøre. Og som jeg af ham formoder, at han mig ved al finhed og ærbærlighed efter dags begegner, så lover jeg ham det samme på min side udi ord og gerninger ubrydelig at holde og efterkomme, hermed al forrige irring og tvist os imellem været haver aldeles skal være ophævet, død og magtesløs. Til vitterlighed haver jeg dette med min eghd underskrevet og venlig ombedet hæderlig og højlærde mand Mag. Henrich Blichfeld, sognepræst til Vor Frue kirke udi Århus udi min lavværges fraværelse med mig at underskrive. I lige måde anlover jeg, H. Christen Jensen Thorsager, for mig og mine arvinger fornævnte 30 sdlr at erlægge og betale til Lisbeth Berntsdatter eller hendes arvinger. Til vitterlighed haver jeg Christen Jensen Thorsager min eghd underskrift. 8 maj 1672. Eftersom jeg både for retten, i sidste provstemøde og ellers både før og siden mange sinde åbenbarligen og hemmeligen al min yderste flid haver anvendt den tvist og trætte imellem H. Christen Thorsager og Lisbeth Berntsdatter til god ende at føre, så som jeg visseligen havde formodet det allerede til en god ende var kommen, og dog nu efter min al flid og møje fornemmes fast til daglig fortræd og uro i mit embede, at formedelst prætentioner og forventninger den ene af parterne havde imode den anden, kontrakten ikke efterkommes. Da forårsages jeg nødvendeligen nu én gang for alle desanlangende hvis tiltale de til hinanden kunne have til verdslig jurisdiktion at henfinde, hvor da hvilken af parterne på skade og sig forurettet finder

fol 127b

uden al videre ophold sin ret kan søge. Århus 2 december 1672. Erich Grave. Der på papiret fandtes og skrevet: Kendes jeg at mig er leveret ni slette daler af Bertel Michelsen udi Holme på H. Christen Thorsagers vegne, hvilke 9 daler skal ham udi vores afregning godtgøres. Til vitterlighed, Århus 13 maj 1672, Lisbeth Berntsdatter. Ydermere fremlagt af Århus, ttvende mænds medgivne kundskab i denne sag, sålydende: Bekender vi Peder Laursen Skomager og Peder Jensen, indvåner i Århus at vi næst afvigte oktober efter Lisbeth Berntsdatters begæring beså noget korn som hende fra H. Christen Jensen, præst i Holme og Tranbjerg sogne var med en vogn tilskikket. Da syntes samme korn ej at være så udfærdiget som det sig burde, men ville kastes igen og skarnet fratages, førend hun kunne bruge det til sin fornødenhed. Århus 4 november 1674, PLS, PIS, hvilket for retten blev læst og påskrevet. Og derefter var Lisbeth Berntsdatter endelig dom begærende. Bekendte at have bekommet 18 sdlr efter kontrakten, men det øvrige korn havde H. Christen ladet hende tilskikke og det afvist formedelst det ej var så nøjagtigt som hun ville have. Da efter tiltale. H. Christen Jensen Thorsager haver indgået med Lisbeth Berntsdatter sl H. Niels Ørsteds og sig der udi tilforpligtet årlig til Mikaelis at give Lisbeth Berntsdatter korn eller hende kornet at betale efter kapitelskøb, af hvilket korn Lisbeth Berntsdatter for retten selv vedgår en part at være ydet, men en del endnu at restere, hvilke H. Christen vel havde ladet hende tilbyde, men formedelst det ej var godt, ville hun det ej annamme, hvilket resterende korn H. Christen ved skrivelse sig selv erbyder nu at betale efter landkøb, og når kapitels bliver sat, da at ville betale hende, hvis det højere vorder sat. Da vides ej retten her

fol 128a

udi at kende end H. Christen Jensen bør at betale Lisbeth Berntsdatter nu straks penge for det resterende korn som landkøb, og hvis kapitelskøb bliver højere sat, da at betale hende det øvrige eller derfor at lide nam.

** Rubert Frederiksen på hr. baronens vegne, lyste for lovmål angående Peder Andersen i Bøgeskov og hans hustru om slagsmål med Hans Rasmussen i Pederstrup.

Tirsdag d. 1 december 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og Poul Rasmussen i Ravnholt.
Otte mænd: Jørgen Jensen i Viby, Søren Erichsen i Jegstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Michel Svendsen i Børup, Søren Sørensen i Langballe, Jens Jensen i Tiset, Jens Eskesen i Viby.

** Erich Jørgensen, prokurator, på Niels Madsen KM tolder i Århus hans vegne. Fremstillede tvende borgere, Jørgen Høgh og Søren Pedersen Købmand af Århus, som begge med oprakte fingre efter recessen vant og kundgjorde at velb. Niels Madsen Tolder var udi hans KM forretning forhindret, at han ikke her kunne være tilstede til påhør imod hvis vidne H. Christen Jensen i Viby agtede at ville føre.

Tirsdag d. 8 december 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jacob Erichsen Loft i Østerby, Michel Loft, Rasmus Jensen ibd, Michel Iversen i Edslev, Jørgen Jensen i Viby, Peder Andersen i Bøgeskov, Søren Jensen i Malling, Niels Rasmussen ibd.

** Hans Rasmussen i Pederstrup. For retten gav last og klage over Peder Andersen i Bøgeskov for han i går 14 dage overfaldet blev med hug og slag på Bøgeskov gade af ham og hans hustru, der han efter husbonds befaling var hos dem at tilsige, at de skulle komme til Wilhelmsborg at gøre korn rent, som videre med synsvidne skal gøres bevislig. Formente de dermed havde begået vold og derfor fremkaldte sandemænd derom at sværge og gøre deres tov efter recessen og birkeretten. Beviste med kaldsmænd Niels Rasmussen og Søren Jensen i Malling som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage gav Peder Andersen og hans hustru i Bøgeskov varsel for denne proces og påfølgende lovmål at tage beskrevet.

fol 129a

** Willum Rasmussen Testrup, borger i Århus. Beviste med tvende stævningsmænd Jens Hansen og Anders Jensen i Ajstrup som afhjemlede efter recessen at de i dag 6 uger stævnede for dom Jens Hansen i Testrup, Jens Mogensen, Peder Michelsen, Laurs Knudsen, Jens Smed, Michel Fogh og Niels Fogh, alle af Testrup. Saggav dem samtlige eftersom de imod forbud haver benyttet hans hus i Testrup at indkvartere hyrden udi, imod hans vilje og minde. Satte udi rette om de derfor bør at lide efter loven og hans hus ryddeligt at gøre inden tre solemærker. Intet svar, opsat i 14 dage.

** Anders Nielsen i Ormslev. Dele. Fornævnte Anders Nielsen ved sekshøring, nemlig Søren Erichsen i Jegstrup, Christen Christensen, Anders Andersen, Hans Rasmussen i Pederstrup, Søren Jensen i Kattrup og Jens Hansen i Testrup lod fordele efterskrevne som er Anders Andersen i Ormslev, Kirsten Mogensdatter, Søren Rasmussen i Lemming, Michel Murmand i Kolt, hvilke foreskrevne personer ej godvillig haver hid indtil villet betale, ikke heller til 3 ting eller nu i dag 4 ting rettet for sig, derfor tilmeldt dele. W: Søren Olufsen og Niels Andersen i Ormslev afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 4 uger varsel gav foreskrevne for denne dele og vidne her i dag at tage beskrevet.

Tirsdag d. 15 december 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Knudsen i Obstrup, Rasmus Pedersen i Mårslet, Peder Thomasen i Ingerslev, Anders Andersen ibd, Jørgen Jensen i Viby, Rasmus Jensen ibd, Knud Michelsen i Ravnholt.

Den dag var intet at bestille.

Tirsdag d. 22 december 1674
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Rasmus Jensen i Drammelstrup, Michel Iversen i Edslev, Morten Poulsen i Ravnholt, Oluf Poulsen i Ingerslev, Jens Hansen i Testrup, Jens Sørensen ibd, Peder Thomasen i Ingerslev.

** H. Christen Jensen i Viby, sognepræst til samme sogn. Vidne. For retten fremstillede 2 varselsmænd, Jørgen ?sensen og Jens Nielsen begge af Viby, som afhjemlede

fol 129b

efter recessen at de i dag 5 uger varsel gav Niels Madsen KM tolder i Århus, så og Rasmus Christensen og Jens Laursen begge Niels Madsens tjenere, item Søren Andersen i Århus, Anders Pedersen ibd, Christen Svendsen ibd, Mogens Pedersen i Holme, Jens Jensen i Viby, Ove Jensen ibd, Søren Rasmussen ibd, Jacob Christensen, Gregers Rasmussen, Jep Olufsen ibd, for vidne her i dag at tage beskrevet. Så fremkom for retten efterskrevne vidnespersoner, Gregers Rasmussen og Jens Jensen i Viby, vant ved ed med oprakte fingre efter recessen at de Anno 1671, der Niels Madsens tjenere bandt korn på Kongsgård, da på H. Christen Jensens vegne forbød noget deraf at føre, førend tiende deraf var sat til præsten. Og talte med Anders Pedersen. I lige måde for retten fremkom Peder Sørensen Sørup i Sjelle, Ove Jensen af Viby, vant efter recessen at de anno 1672 i lige måde var hos Niels Madsens tjenere, der de bandt korn i Kongsgård, og da forbød dem at føre bort førend H. Christen havde fået sin præstetiende. Jep Olufsen og Søren Rasmussen Smed i Viby vant efter recessen at de i lige måde anno 1673 forbød Niels Madsens tjenere Anders Pedersen og nu sl Niels Jensen noget af Kongsgård at afføre, før præsten bekom sin rettighed. Så og i lige måde vant Jacob Christensen og Jep Olufsen at de nu i høst var og på Kongsgård, da Niels Madsens tjenere der høstede og talte med Jens Laursen som endnu tjener Niels Madsen. Og var Niels Madsen til vedermålsting og hertil svarede at eftersom han havde bevist med sandfærdige vidnesbyrd, at hans formand som havde haft Kongsgård i brug, at ikke udi mands minde er gået nogen tiende af Kongsgård til sl H. Jens Laursen, som var sognepræst før H. Christen og Niels Madsen aldrig haver anmodet om nogen tiende. H. Christen ikke heller selv skal kunne bevise at have anmodet uden det må være sket til hans folk, som han ej kunne afvise. Han skal ej heller kunne nægte, at hans folk nogle gange haver ladet tienden afsætte på ageren. Niels Madsen ydermere tilspurgte H. Christen om ikke hans folk havde været hos ham og ladet ham vide, at om han syntes han videre imod hans formand kunne have noget ret til tiende af Kongsgård, da måtte han klare dette udi hvis dem var imellem, indtil de det ved lov og ret kunne udføre. Og om H. Christen da ikke svarede dem, han var ham intet skyldig.

fol 130a

Og var Niels Madsen med H. Christen Jensen og fornævnte vidnesbyrd til vedermålsting.

** Hans Rasmussen i Pederstrup. Vidne. For tingsdom stod efterskrevne synsmænd, nemlig Rasmus Nielsen og Christen Olufsen i Malling, vant efter recessen at de i dag 3 uger synede Hans Rasmussen, og da så at han havde en skade på hans højre hånd og et lidet rift på den venstre arm, hvoraf han havde fået skaderne, vidste de ej. Dernæst fremkom vidnesbyrd Rasmus Andersen i Bøgeskov, vant ved ed efter recessen at som i går var måned, kom Hans Rasmussen til Bøgeskov at tilsige Peder Andersen udi husbonds arbejde. Da så han, Hans Rasmussen løb til Peder Andersen og skød ham over et træ på næse og mund, førend Peder Andersen gjorde ham nogen mandslast. Og ellers Hans Rasmussen gav Peder Andersen mange ukvemsord og slog ham med en kæp over hans venstre arm. Så slog Peder ham et slag igen. Søren Mogensen i Bøgeskov vant efter recessen at han så den dag Hans Rasmussen kom til Bøgeskov, og da så at han skød Peder Andersen over et træ, så gik han derfra og så intet mere deraf. Jens Jensen i Bøgeskov vant ord efter andet som Rasmus Andersen vant havde. Og var fornævnte Peder Andersen med Hans Rasmussen til vedermålsting, så og hørte dette vidne gik beskrevet. Dertil begærede genpart.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin von Marselis hans vegne. Dom. Beviste med stævningsmænd at have lovlig kaldt og stævnet alle efterskrevne for dom, nemlig Rasmus Kold i Kolt og Thomas Pedersen i Bering som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede i Kolt og Ormslev sogne, Peder Jensen Loft i Ingerslev og Simon Simonsen ibd stævnede i Tiset sogn, Jens Pedersen og Peder Pedersen i Holme stævnede i Holme sogn, de som anno 1674 rester:
Holme sogn og by: Mogens Pedersen, Søren Michelsen, Søren Nielsen, Peder Sørensen Molbo, Oluf Mortensen, Anders Sørensen, Sivert Jørgensen, Niels Sørensen, Rubert Frederiksen, Anders Jensen,

fol 130b

husmand Rasmus Pedersen.
Skåde: Rasmus Sørensen W., Michel Worm, Morten Laursen, Christen Nielsen Murmand, Jens Pedersen, Peder Andersen, Rasmus Olufsen.
Tiset sogn og by: Jens Smed, Rasmus Laursen.
Tander: Poul Jensen, Jacob Jensen, Michel Øvlisen.
Ravnholt: Morten Poulsen, Niels Erichsen, Søren Michelsen, Poul Rasmussen, Knud Michelsen, Jens Michelsen, Jens Rasmussen, Peder Jensen, Erich Nielsen.
Ingerslev: Peder Jensen Loft, Peder Thomasen, Frands Jensen, Morten Jensen, Anders Andersen, Jens Nielsen Snedker, Michel Pedersen, Thomas Christensen, Rasmus Sørensen, Niels Sørensen, Michel Svendsen, Niels Jensen.
Mustrup: Anders Sejersen, Søren Sørensen.
Battrup: Erich Christensen.
Kolt sogn og by: Rasmus Kold, Thomas Nielsen, Michel Sørensen, Rasmus Poulsen.
Kattrup: Michel Christensen, Anders Rasmussen, Peder Nielsen.
Bering: Peder Jensen.
Endslev: Michel Pedersen.
Edslev: Peder Thomasen, Peder Rasmussen, Peder Jensen, Peder Laursen, Michel Iversen.
Lemming: Jørgen Michelsen, Jens Christensen, Thomas Pedersen.
Stautrup: Poul Jensen, Søren Jensen, Jens Simonsen, Clemen Poulsen og Morten Poulsen.
Ormslev sogn og by: Anders Nielsen, Jens Nielsen, Niels Andersen, Jep Michelsen. Husmænd: Jens Jørgensen, Rasmus Snedker.
Åbo: Søren Vesten, Michel Jensen, Søren Rasmussen.
Alle for resterende landgilde og lånekorn som er forfalden. Enhver bør inden 15 dage at betale eller lide nam, hvorpå begæredes dom. Stadsgård 22 december 1674, Søren Nielsen.

fol 131a

Hvorefter Rubert Frederiksen var dom begærende. Så blev enhver af indbemeldte lydelig trende sinde anråbt, og ingen fremkom som kunne have sig her imod at undskylde. Da efter tiltale. Blev for retten afsagt: at indbemeldte resterende bønder og tjenere pligtig er og bør at betale hvis enhver i så måder til deres husbond skyldig er inden 15 dage.

I Jesu Navn begyndt

ANNO 1675

Tirsdag d. 12 januar 1675
Birkefogeden, Niels W. tingskriver og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Eskesen i Viby, Rasmus Godsen, Jørgen Madsen, Rasmus Pedersen, Jens Thomasen, Michel Andersen og Niels Mogensen ibd.

Rettens betjente opnævnt
Sandemænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Pedersen i Viby og Poul Jensen i Tander.
Ransnævninge: Søren Nielsen Bech i Holme, Peder Molbo ibd, Michel Mouritsen i Battrup, Knud Michelsen i Ravnholt, Peder Thomasen i Ingerslev, Rasmus Michelsen ibd, Ove Pedersen og Morten Poulsen i Stautrup.

** Velfornemme karl Søren Nielsen, ridefoged til Havreballe og Stadsgård på velb. Constantin von Marselis vegne befalede og anordnede her udi birket otte mænd, nemlig Knud Sørensen i Viby, Rasmus Rasmussen, Rasmus Pedersen, Peder Hansen, Michel Andersen, Poul Møller, Søren Poulsen og Jens Thomasen som skal betjene retten fra i dag og til måneds udgang. Og når måneden er rundet, skal de strax tilsige andre otte lovfaste dannemænd, som og retten skal besidde en måned. Og efter des udgang da tilsige andre i lige måde med birkefogeden at betjene. Og således gå omkring her i birket, så retten uden al fejl betjenes skal, hvorefter Oluf Rasmussen i Malling, birkefoged, begærede tingsvidne.

** Bemeldte Søren Nielsen tilbød om nogen ville indløse eller fæste den halve ejendomsgård udi Ravnholt som Niels Erichsen påbor og hans velb. herre patron udi sin betaling haver bekommet. Hvis nogen dertil er sindet, ville de dem med allerførste lade finde, hvorpå Søren Nielsen begærede tingsvidne.

fol 131b

Tirsdag d. 19 januar 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Knud Sørensen i Viby, Rasmus Rasmussen, Niels Knudsen, Peder Hansen, Jørgen Jensen, Rasmus Poulsen, Søren Poulsen, Jens Thomasen ibd.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne. Synsvidne. For retten fremstillede varselsmænd Peder Poulsen og Jens Rasmussen i Ravnholt, som afhjemlede efter recessen at de den 15 december varsel gav Anne Pedersdatter i Ravnholt med hendes lavværge så og hendes børn, Morten Poulsen ibd, Oluf Poulsen i Ingerslev, så og Niels Erichsen i Ravnholt på sin hustru Karen Poulsdatters vegne for syn og taxering i dag at tage beskrevet. Så for retten fremkom Poul Rasmussen i Ravnholt, Knud Michelsen, Jens Michelsen ibd, Rasmus Pedersen i Mårslet, Jens Knudsen i Obstrup, Anders Andersen i Gunnestrup, Peder Thomasen i Ingerslev, Rasmus Michelsen ibd. Samtlige for retten afhjemlede og kundgjorde enhver for sig at de den 15 december sidst afvigte var udi Ravnholt at bese og syne samt taxere og vurdere den halve gård i Ravnholt, Niels Erichsen bebor. Da syntes dem bondeherligheden derover ej kunne agtes uden for penge tresindstyve rigsdaler, hvilket de således for retten afhjemlede for et fuldt syn.

** Nok fremstillet vidne. For retten fremstod varselsmænd Peder Hansen i Viby og Jens Michelsen ibd, som afhjemlede og kundgjorde at de i dag 8 dage stævnede og kaldte KM amtsskriver Jens Knub, og talte med ham selv, for vidne her i dag at tage beskrevet. Så for retten fremkom Morten Laursen i Skåde, Michel Laursen, Frands Nielsen ibd, Peder Molbo i Holme, Mogens Pedersen, Sivert Jørgensen ibd, Jens Pedersen i Viby, Jens Eskesen, Søren Smed ibd, vant samtlige ved ed efter recessen at det er dem i guds sandhed vitterligt at nu forleden den sidste svenskekrig, da lå der en krudtmølle i Skåde skov i møllen, som Frederik Maler den tid havde i brug. Og videre vant at samme mølle blev afbrændt der svensken var indkommen i landet og siden haver der ej været nogen mølle eller bygning på stedet, så husbond deraf ej havde nydt siden. Og endnu ej er nogen mølle eller mølleværk, men alene en øde plads som Frederik Malers mølle haver påstanden.

fol 132a

** H. Christen Jensen i Viby æskede vidne. Fremstillede kaldsmænd Jørgen Rasmussen i Viby og Jens Nielsen ibd som afhjemlede at de tirsdagen næst forleden varsel gav KM tolder Niels Madsen i Århus for vidne her i dag at tage beskrevet. I lige måde anderdagen varsel gav Niels Madsens tjenere Jens Laursen og Anders Pedersen i Århus. Formedelst ej lovlig kald og varsel i sagen gjort, kunne ej nogen vidne i sagen udstedes.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin von Marselis til Havreballegård og Stadsgård hans vegne. Æskede synsvidne. For retten fremkom efterskrevne synsmænd, Poul Jensen i Tander, Anders Sejersen i Mustrup, Niels Frandsen i Endslev og Rasmus Jensen ibd, eftersom de lovlig her af tinget den 12 januar næst afvigte. Da samtlige afhjemlede og kundgjorde de, at de den 18 januar var udi Ravnholt skov, der nogle skovskifter at syne og bese, som ligger til den halve gård der sammesteds som Niels Erichsen nu påbor. Og befandtes som følger, kun bøgeris og ingen store træer på samme skovskifte, hvilket de samtlige afhjemlede for et fuldt syn.

Tirsdag d. 26 januar 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Peder Godsen i Viby, Rasmus Pedersen, Peder Hansen, Rasmus Poulsen, Rasmus Rasmussen, Knud Sørensen og Michel Andersen ibd, Jørgen Jensen ibd.

Onsdag d. 3 februar 1675
Som da ting holdtes næst efter kyndelmissedag og formedelst guds vejrlig udi Viby våbenhus.
Birkefogeden, Tingskriveren og delefogeden R.F.
Otte mænd: Poul Jensen i Viby, Jørgen Madsen, Rasmus Pedersen, ? Jensen, Michel Andersen, Jørgen Jensen,

fol 132b

Niels Knudsen, Jens Thomasen ibd.

** H. Christen Jensen i Viby æskede vidne. Fremstillede varselsmænd Jørgen Rasmussen i Viby og Jens Nielsen ibd som afhjemlede efter recessen at de i går 14 dage varsel gav Niels Madsen KM tolder i Århus og hans tjenere Jens Laursen, Søren Rasmussen og Anders Pedersen, indvånere ibd og Mogens Pedersen i Holme. Så fremstod for retten Anne Jensdatter i Viby sl Rasmus Sørensens efterleverske, vant efter recessen at hendes sl mand havde Kongsgård i brug før Mogens Simonsens tid, på en fem eller seks års tid. En dag eller to hvert år, førend hendes mand lod høste Kongsgård, da gik han til præsten sl H. Jens Laursen forrige sognepræst på stedet og gjorde kontrakt med ham, hvad han skulle give ham af Kongsgård til tiende, men ikke hun kunne at erindre, hvor meget de blev forligt om. I lige måde for retten fremkom Jacob Christensen i Viby, vant ved helgens ed efter recessen at anno 1671, da var han udi Kongsgård på H. Christens vegne, og da gik Anders Pedersen tillige med ham på Niels Madsens vegne, og da gik de med en tællestok og talte kornet på ageren. Så og udi forleden år 1674, da talte han og kornet i Kongsgård tillige med Niels Madsens tjener Jens Laursen. Og var Niels Madsen og hans tjener Jens Laursen til vedermålsting. Og da tilspurgte Niels Madsen Anne Jensdatter, om hendes sl husbond gav videre til præsten end de andre bymænd, hvortil hun svarede, det han gav mere, det var af Kongsgård.

fol 133a

** Niels Madsen, tolder. Æskede vidne. Niels Madsen tilspurgte for retten H. Christen Jensen i Viby om han videre vidnesbyrd havde at føre imod ham anlangende nogen tienderettighed af Kongsgård, hvortil H. Christen svarede sig ingen ydermere vidnesbyrd om fornævnte sag havde at foregive, det ham vitterligt endnu kunne være. Og begærede Niels Madsen at måtte noteres at velb. H. Christen Jensen skulle holde at trætte med ham så længe han levede, hvortil han svarede ja. At så længe han ikke bekom sin rettighed af Kongsgård, nødes han til at søge det ved lov og ret. Og var Niels Madsen og H. Christen Jensen med hverandre til vedermålsting.

** H. Christen Jensen i Viby æskede vidne. Varsel afhjemlet som i går 14 dage til Niels Madsen. For retten fremstod Jens Eskesen i Viby, vant efter recessen som og Niels Mogensen ibd at anno 1667, da ydede de deres præstetiendekorn til sl H. Jens Laursen, der det blev begæret af H. Jens. Og ikke de vidste eller var advaret de skulle yde samme korn andetsteds, og ikke H. Christen befalede at de skulle yde det til hans fader. I lige måde for retten fremstod Mourits Olufsen i Viby, Jens Pedersen, Rasmus Jensen, Niels Sørensen Loft, Niels Sørensen, Anne Nielsdatter sl Søren Nielsens, Søren Poulsen, Rasmus Poulsen ibd. Samtlige vant og tilstod at de ydede deres præstetiendekorn et år til Niels Madsen, imidlertid han boede på det store hus i Århus, men hvad år det var, vidste de ej. Og var fornævnte vidner og Niels Madsen til vedermålsting.

fol 133b

Tirsdag d. 9 februar 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Jørgen Jensen i Viby.
Otte mænd: Jens Thomasen i Viby, Rasmus Poulsen, Michel Andersen, Rasmus Rasmussen, Poul Jensen, Peder Jensen Hansen, Søren Poulsen og Morten Poulsen i Stautrup.

Var den dag intet at bestille.

Tirsdag d. 16 februar 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Peder Godsen i Viby, Michel Knudsen, Laurs Skytte, Jørgen Jensen, Rasmus Godsen, Søren Skriver, Jacob Christensen, Mogens Nielsen ibd.

** Christen Nielsen i Tilst æskede vidne. For retten fremstillede tvende varselsmænd, Anders Christensen i Tilst og Søren Laursen ibd, som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Jens Andersen i True til hus og bopæl for vidne her i dag at tage beskrevet. For retten fremstod Michel Laursen Soldat for fornævnte Christen Nielsen og hans medbrødre, vant og tilstod at han nu forgangen den 15 januar sidst afvigte var udi Jens Andersens hus og gård i True og da selv foruden lægdsmand Christen Nielsens hjælp pantede Jens Andersen for sin løn som da hos ham restede. Og tog derfor 1 grå hest, 1 grå vadmelsdyne, 1 blårgarnslagen, et par vadmelsklæder. I lige måde for retten fremstod Peder Jørgensen i Odder, soldat, og vant ord efter andet lige som Michel Laursen før ham. Og ydermere vant de to at Christen Nielsen ej rørte eller udtog i ringeste måde noget af fornævnte gods. Og var fornævnte vidnespersoner med Christen Nielsen og de otte mænd til vedermålsting.

** Morten Sørensen i Harlevholm, opsættelse. Beviste med stævningsmænd Rasmus Mortensen i Harlevholm og Jens Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de den 3 februar kaldte og stævnede efterskrevne for dom, som er Michel Iversen i Edslev og Oluf Nielsen i Ormslev, saggav enhver som følger: Michel Iversen i Edslev efter obligation som han ej godvilligt efter ofte anmodning hid indtil haver betalt til Morten Sørensen. Satte udi alle rette om Michel Iversen bør at betale hvis han efter sin underskrevne obligation skyldig, såvel som Oluf Nielsen inden førstkommende 15 dage eller derfor at lide nam. Begærede dom, intet svar, Opsat i 4 uger.

fol 134a

Tirsdag d. 23 februar 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Peder Nielsen Godsen i Viby, Poul Jensen, Jørgen Jensen, Michel Knudsen, Søren Skriver, Laurs Skytte, Mogens Nielsen, Gregers Rasmussen ibd.

** Niels Winther i Århus mølle på velvise borgmester og råds vegne ibd og Thyge Simonsen i Århus mølle, deres vegne. Fremstillede kaldsmænd Morten Nielsen og Niels Pedersen begge af Århus, som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage stævnede og kaldte Peder Jensen Møller i Edslev for dom og anden lovmål, hvis velb. borgmester og råd og Thyge Simonsen haver ham til at tale. Så for retten fremstod Niels Winther på velb. borgmester og råds og Thyge Simonsens vegne, saggav Peder Jensen Møller for at have malet for Århus borgere imod kongeligt forbud, som til ting skal være publiceret, hvilket skal bevisliggøres. Intet svar. Begærede og heller ingen dom.

** Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne aflyste og forbød ingen at må slå eller hugge gærdsel udi velb. husbonds skove her udi birket, forvist under et fuldt vold.

** Første ting til dele anlangende dem som resterer med deres plovhavre til Århus Hospital.

Tirsdag d. 2 marts 1675
Niels Frandsen i Endslev den dag i birkefogedenens sted, Tingskriver Niels Willadsen og Michel Jensen i Åbo.
Otte mænd: Poul Jensen i Viby, Michel Knudsen, Søren Jensen Skriver, Gregers Rasmussen, Peder Godsen, Laurs Sørensen Skytte, Mogens Nielsen ibd.

** Jens Justsen i Bjødstrup på de fattiges vegne i Århus hospital anlangende dem som resterer med deres plovhavre her i birket og ej godvilligen vil betale.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin von Marselis hans vegne. For retten fremstillede tvende varselsmænd, Rasmus Olufsen og Peder Andersen i Skåde, som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Christen Nielsen Tømmermand i Skåde for dette syn og vidne her i dag at tage beskrevet. Fremstillede synsmænd Morten Laursen i Skåde og Michel Sørensen ibd, som vant og kundgjorde at de som i går var 14 dage synede Christen Nielsen

fol 134b

Tømmermand i Skåde hans halve gård, som ikke kunne færdiggøres ringere end 60 sdlr, hvilket de afhjemlede for et fuldt syn.

** Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne lydeligen for retten tilsagde og advarede enhver at lade deres hunde lamme, som gør dyr og andet skade.

** På ærlig og velfornemme Jens Knub, KM velbetroede amtsskriver over Århus stift hans vegne, velagte mand Rubert Frederiksen i Holme. Æskede vidne. For tingsdom stod R.F. på velb. amtsskriver Jens Knubs vegne, lydelig opbød og tilbød om nogen imod KM påbudne skatter ville antage efterskrevne øde kirkejorder for hvis de udi matriklen findes, nemlig Kolt sogn og by: Peder Rasmussen, Endslev: Peder Madsen. Hvorefter Rubert Frederiksen på velb. amtsskrivers vegne endnu som tilforn fremæskede om nogen fornævnte øde jord ville antage imod højeste KM afgifter. Men som ingen fremkom efter lovlig påæskning, var han herefter tingsvidne begærende, som blev tilstedt. Og så mange som den dag ting søgte var med de otte mænd, så og hørte dette vidne lydelig gik beskrevet.

** Mogens Knudsen, borger og indvåner i Århus, begærede 1 ting over Peder Michelsen i Lemming efter foregående dele.

Tirsdag d. 9 marts 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Peder Godsen i Viby, Søren Jensen Skriver, Michel Knudsen, Gregers Rasmussen, Laurs Sørensen Skytte, Mogens Nielsen ibd, Poul Jensen i Tander.

** Oluf Michelsen Møller i Aldrup mølle, pant. For retten fremstod Søren Jensen i Blegind og udi hånd tog Oluf Michelsen, lydelig bekendte og tilstod at han af ret vitterlig gæld skyldig er Oluf Michelsen, penge 50 sdlr, som han ham udi rede penge i nød og trang lånt og med forstrakt haver til sin gård at indfri, hvilke fornævnte 50 sdlr Søren Jensen bepligter sig eller sine arvinger redelig og vel at fornøje og betale

fol 135a

Oluf Michelsen eller hans arvinger til St. Sørensdag når man skriver 1680, med rede penge og ingen anden vare. Og til dets ydermere forsikring i pant sætter Søren Jensen fra sig og sine arvinger og til Oluf Michelsen og hans arvinger efterskrevne jord i Blegind Aldrup mark, som hans sl fader og moder med Jens Jensen i Blegind og hans moder haver afkøbt sl Poul Sørensen i Ravnholt, hvilke 4 agre og 4 parter skal efterfølge Oluf Michelsen Møller og hans arvinger til et frit brugeligt vidnespant og må gøre sig det så nyttigt som han bedst vil og kan, og afgrøden at flytte og føre efter hans nytte, indtil de 50 sdlr bliver ham rigtig afbetalt. Og tilforpligter Søren Jensen sig for sig og alle sine arvinger fornævnte 4 agre og 4 parter af alt det jord i sønder og nør Blegind Aldrup mark som sin sl fader Jens Sørensen og sin moder Johanne Rasmusdatter og Jens Jensen i Blegind og hans moder har afkøbt sl Poul Sørensen i Ravnholt kvit og fri for al øvrigheds udgift i alle måder. Oluf Michelsen skal af jorden svare den sædvanlige afgift og tiende, som udredes til velb. Hr. Marselis, H. Christen i Viby og til Tiset kirke. Så og tilforpligter Søren Jensen sig og sine arvinger ikke at sælge eller pantsætte noget af fornævnte jord eller eng eller i nogen måder afhænde til nogen anden, førend Oluf Michelsen eller hans arvinger til fulde vorder fornøjet og afbetalt. Og dersom så skete, imod forhåbning, at fornævnte penge til den bestemte termin ikke betalt vorder, da skal og må Oluf Michelsen eller hans arvinger indtræde til pantet og sig til fuld betaling og ejendom uden Søren Jensens eller hans arvingers hinder eller forfang i nogen måder lade tilvende. Og dersom nogen af parterne bliver til sinds pengene at udgive eller jorden at opsige, skal det ske til tinge til St. Hansdag efter loven. Så lover og tilforpligter Søren Jensen sig eller sine arvinger en for alle, eller alle for en at betale og velfornøje Oluf Michelsen eller hans arvinger med 50 sdlr og ingen anden vare, og Søren Jensen eller hans arvinger at holde det skadesløs og uden skade i alle måder til St. Sørensdag næst efter lovlig opsigelse. Og er bevist med

fol 135b

lovbudsvidne fornævnte ejendom, eng og købt jord lovlig at være lovbuden og skødet, førend nu dette pant gik beskrevet. At så for retten ganget er, det til vidnesbyrd vores signetter undertrykt, har fornævnte Søren Jensen eghd underskreven.

Tirsdag d. 16 marts 1675
Birkefogeden O.R., Tingskriver Niels Willadsen og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jens Eskesen i Viby, Rasmus Jensen, Niels Sørensen Loft, Michel Olufsen, Niels Sørensen, Jørgen Jensen, Niels Knudsen ibd og Jørgen Jensen i Holme.

** Rasmus Michelsen i Solbjerg æskede vidne. For retten fremstillede kaldsmænd, Søren Michelsen i Solbjerg og Knud Michelsen ibd, som vant efter recessen at de i dag 8 dage varsel gav Rasmus Hansen i Astrup, Rasmus Jensen ibd og Niels Jensen i Hedegård for vidne her i dag at tage beskrevet. Så for retten fremkom Rasmus Sørensen i Blegind, vant efter recessen at det grå so svin som Niels Jensen i Hedegård sig vedkender, og Rasmus Hansen ville gøre ham hjemmel på, det er født af Rasmus Michelsens egen so og er opfødt udi hans gård og født ham til for en 2½ år siden, da fornævnte Rasmus Sørensen tjente Rasmus Michelsen. Peder Michelsen i Solbjerg, Rasmus Sørensen, Peder Loft, Niels Loft alle ibd, Knud Pedersen og Peder Sørensen alle ibd vant efter recessen ved helgens ed ligeså, som Rasmus Sørensen vant haver. Ydermere vant fornævnte personer, at den 3 søndag i faste da kom Niels Jensen i Hedegård, Rasmus Jensen i Astrup og vedkendte sig fornævnte so, og Rasmus Hansen vedkendte sig fornævnte so at ville hjemle de andre den.

** Jens Justsen i Bjødstrup på Didrich Christensen, Århus hospitalsforstander hans vegne. Æskede dele. For tingsdom fremstod Jens Justsen eftersom det var lovlig fjerde ting han da lydelig ved sekshøring, nemlig Morten Sørensen i Harlevholm, Michel Iversen i Edslev, Michel Jensen i Åbo, Morten Poulsen i Stautrup, Niels Erichsen i Skåde, Jens Nielsen i Høver lod fordele efterskrevne for resterende plovarre til Århus Hospital og de fattige for nærværende år, som er:
Skåde: Christen Nielsen Tømmermand, Rasmus Olufsen, Michel Savmand, Dines Andersen.
Ingerslev: Thomas Christensen, Søren Simonsen Skrædder.
Peder Michelsen i Solbjerg.
Ravnholt: Jens Rasmussen,

fol 136a

Søren Michelsen,
hvilke fornævnte personer imod anmodning ej samme plovarre haver villet betale, yde eller levere efter højlovlig KM nådegivne fundatser, hvorfor fornævnte personer efter loven er tilmeldt dele her for retten, hvilket bevises med to varselsmænd, Peder Didrichsen og Christen Nielsen, Århus Hospitals betjente, som afhjemlede efter recessen at de lovlig den 8 og 15 februar kald og varsel gav for denne dele og tingsvidne her i dag at tage beskrevet.

Tirsdag d. 23 marts 1675
Som den dag holdtes i Viby våbenhus formedelst guds vejrlig. Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jørgen Jensen i Viby, Jens Thomasen, Rasmus Jensen, Mourits Olufsen, Niels Sørensen Loft, anden Niels Sørensen ibd, Anders Sørensen i Holme og Jørgen Jensen ibd.

** Laurs Pedersen på Wilhelmsborg på sin husbond Niels Jensen, forvalter ibd hans vegne. Æskede vidne. For retten fremstod synsmænd Laurs Sejersen i Jegstrup, Michel Michelsen i Pedholt, Jens Jensen i Starup, Jens Pedersen i Drammelstrup, Niels Hansen i Elkjær, Michel Pedersen i Gunnestrup, Jens Frandsen i Bøgeskov og Michel Michelsen i Pøel, hvilke afhjemlede efter recessen at de den 11-12-13 og 14 juni 1674 synede og beså efterskrevne gårde, kirker, bøndergods og skove den højvelbårne herre Wilhelm Gyldenkrone friherre af Wilhelmsborg, herre til Moesgård tilhørende, nemlig Wilhelmsborg.

fol 136b

Syn på Wilhelmsborg fortsat.
Moesgård.

fol 137a

Mårslet kirke.
Bøndergods i Mårslet sogn og by: Rasmus Michelsens, Peder Rasmussens,

fol 137b

H. Rasmus selvejergård, gl Rasmus Sørensens, Niels Jensens, Oluf Madsens, Mogens Smeds, Jens Rasmussens, Niels Bomholts, Jacob Bertelsens enkes (enken forarmet, gården til Jørgen Madsen afstået), Anne Fastrups, ung Rasmus Pedersens, Oluf Jensens enkes, Rasmus Jensens enkes, Rasmus Jørgensens, Niels Jørgensens, Jens Bjerregårds, Rasmus Pedersens, Hans Erichsens, Jens Andersens, Niels Lofts, Niels Rasmussens, ung Rasmus Sørensens.

fol 138a

Testrup: Michel Pedersen Foghs selvejergård, Niels Pedersen Foghs, Jens Hansens, Jens Mogensens, Laurs Knudsens, Peder Michelsens, Jens Sørensen Smeds.
Obstrup: Jens Knudsens.
Hørret: Peder Nielsens, Mads Sørensens selvejergård, Jørgen Jensens selvejergård, Erich Nielsens, Peder Ørns, Hans Pedersens selvejergård, Jens Nielsens selvejergård, Rasmus Jensens selvejergård, Peder Thygesens boel, Søren Justsens, Anders Willumsens, Søren Smeds, Søren Skrædders, Niels Knudsens.
Langballe: Eske Øvlisens enkes som har været selveje men nu husbond tilhørig, Rasmus Jensens selvejergård,

fol 138b

Michel Nielsens, Søren Poulsens, Rasmus Rasmussens, Søren Nielsens enkes selvejergård, Jens Michelsens, Jens Dalsgårds.
Store Fulden: Dines Jørgensens, Søren Møllers øde plads som haves i fæste for skat og landgilde, Anders Jensens, Søren Rasmussens.
Skovmølle: Søren Jensen.
Beder kirke

fol 139a

Beder sogn og by: Søren Hansens, Jens Michelsen Smeds, Michel Øvlisens, Niels Lausens, Stephan Jensens, Jens Pedersens, Jens Sørensens, Niels Vandborgs hus.
Over Fløjstrup: Rasmus Mogensens, Jens Laursens, Laurs Pedersens og Søren Olufsens selvejergård, Søren Nielsens, Laurs Sørensens, Niels Sørensens, Huse: Niels Møllers, Rasmus Pedersens.
Lille Fulden: Niels Rasmussens, Rasmus Dues, Rasmus Jacobsens, Christen Jensens, Jens Pedersens, Jens Sørensens,

fol 139b

Rasmus Jensens, Søren Jensen Smeds, Øvle Rasmussens, Peder Rasmussen Kjeldsens, Huse: Jens Sørensens, Rasmus Michelsens, Eske Sørensens, Laurs Hansens, Søren Plovmands, Søren Nielsens.
Seldrup: Øvle Jensens, Oluf Sørensens hus.
Malling kirke.
Malling sogn og by: Jens Jørgensens, Rasmus Andersens, Terkild Christensens,

fol 140a

Oluf Rasmussens selvejergård, Søren Michelsens selvejergård, Jacob Michelsens, Niels Rasmussens, Anders Pedersens selvejergård, Rasmus Nielsens, Peder Øvlisens og Michel Pedersens selvejergård, Oluf Andersens, Niels Berntsens.
Synnedrup: Rasmus Sørensens, Søren Rasmussens, Mads Nielsens, Jens Hansens.
Bisgård: Rasmus Nielsens, Søren Michelsens.
Snogdrup: Rasmus Sørensens, Jens Jørgensens enkes, Hans Sørensens.
Elmose: Jens Pedersens selvejergård, Jens Nielsens selvejergård.
Ajstrup: Rasmus Berntsens enkes som er en halv selvejergård, Jens Sørensenss halve selvejergård, Anders Nielsens, Niels Sørensens.

fol 140b

Huse: Rasmus Pedersens, Jens Poulsens, Søren Hjorts.
Storenor: Frands Mortensens selvejergård, Rasmus Sørensens, Jørgen Jensens, Søren Simonsens.
Lillenor: Jens Nielsens.
Starup: Jens Jensens, Peder Andersens, Niels Mortensens selvejergård, Michel Mortensens.
Skåbling: Oluf Pedersens, Peder Sørensens halve selvejergård, Jep Johansens gadehus, Knud Nielsens hus.
Pøel: Michel Sørensens selvejergård, Morten Michelsens.
Pedholt: Søren Jensens, Søren Sørensens, Michel Michelsens, Huse: Rasmus Rasmussens, Rasmus Jensens.
Elkjær: Hans Nielsens og Niels Hansens.
Krekær: Niels Hansens, Michel Sørensens, Jacob Sørensens.
Fløjstrup: Laurs Jensens, Niels Pedersens,

fol 141a

Søren Jacobsens, Niels Jensen Fiskers, Frands Sørensens selvejergård, Peder Jensens selvejergård, Mogens og Knud Michelsønners selvejergård.
Tulstrup sogn og by: Peder Michelsens, Rasmus Jørgensens, Jens Nielsens øde gård som H. Christen i Astrup bruger.
Pederstrup: Jens Andersens, Simon Mogensens, Peder Mogensens, Morten Jensens, Niels Sørensens, Huse: Hans Rasmussens, øde plads som bruges af Rasmus Jørgensen i Tulstrup.
Astrup sogn og by: Jens Laursens enkes selvejergård, Rasmus Hansens, Jens Ibsens enkes,

fol 141b

Michel Rasmussens enkes som haver været en selvejerplads, H. Christian Hirznachs ødegård, Niels Andersens, Jens Ibsens.
Løjenkær: Jens Rasmussen Degns boel, Jens Sørensens enkes selvejergård, Rasmus Sørensens enkes selvejergård, Jens Rasmussen Willadsens.
Drammelstrup: Rasmus Jensens, Jens Pedersens selvejergård.
Ask: Peder Nielsens selvejergård, Niels Jacobsens selvejergård.
Bøgeskov: Jens Frandsens, Rasmus Andersens, Peder Andersens, Jens Nielsens, Rasmus Nielsens enkes, Søren Mogensens.
Tranbjerg sogn: Gunnestrup: Michel Pedersens, Christen Svendsens, Søren Laursens og Anders Andersens.

fol 142a

Børup: Peder Rasmussens, Michel Svendsens.
Slet: Rasmus Nielsens selvejergård, Michel Sørensens, Jens Michelsens, Rasmus Christensens, Rasmus Nielsens selvejergård, Rasmus Sørensens.
Bjødstrup: Peder Pedersens, Laurs Sørensens.
Jegstrup: Søren Erichsens, Laurs Sejersens, Christen Christensens selvejergård.
Skovene: Wilhelmsborgs enemærke, Hørret skov: Søren Justsens part, Niels Knudsens, Søren Skrædders, Peder Mårslets, Erich Nielsens.
Langballe skov: Jens Michelsens part, Jens Nielsen Dalsgårds, Søren Poulsens.
Moesgårds enemærke.
Store Fulden skov.
Lille Fulden skov: Peder Rasmussens part, Øvle Jensens, Øvle Rasmussens, Rasmus Jensens.
Fløjstrup skov: Rasmus Mogensens part,

fol 142b

Jens Laursens part, Niels Fiskers, Søren Nielsens og Laurs Sørensens part, Niels Sørensens part.
Krekær skov.
Pederstrup skov.
Løjenkær skov: Knud Sørensens part.
Astrup Lund.
Mårslet skov: Rasmus Michelsens part, Rasmus Pedersens part.
Testrup skov.
H. Jens i Beder hans part.
Summa oldensvin 366, rødder 213, hvilket foreskrevne afhjemlede for et fuldt syn. Og var bemeldte otte synsmænd med Laurs Pedersen til vedermålsting.

Tirsdag d. 30 marts 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jørgen Jensen i Viby, Jens Pedersen, Rasmus Jensen, Niels Sørensen ibd, Anders Sørensen i Holme, Jørgen Jensen ibd, Michel Sørensen i Skåde, Michel Ibsen i Viby.

** Morten Sørensen i Harlevholm. Dom. Bød sig udi rette med en opsættelse her af ting den 16 februar, hvor bevistes med stævningsmænd Rasmus Mortensen i Harlevholm og Jens Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de den 3 februar næstafvigte til hus og bopæl kaldte og stævnede Michel Iversen i Edslev for dom. Saggav ham for kapital, 17 sdlr, og korn efter hans underskrevne skadesløsforpligt af dato Edslev 28 februar 1663, som han ej godvilligen efter ofte anmodning hid indtil har villet betale. Morten Sørensen satte udi alle rette om Michel Iversen lovpligtig er og bør at betale efter sin udgivne

fol 143a

skadesløsforpligt inden 15 dage eller derfor at lide nam. Derpå begæredes dom, intet svar. Opsat i 4 uger og siden 14 dage, som er til i dag, 6-ugers dag. Hvorefter Morten Sørensen igen er mødt og fremlagde Michel Iversens udgivne skadesløsforpligt, så formeldende: Kendes jeg Michel Iversen boendes i Edslev mig af ret vitterlig gæld skyldig at være ærlig og velagte mand Morten Sørensen boendes i Harlevholm 17 sdlr, som han mig i min nød og trang til min nytte og brug med forstrakt haver, hvilke 17 sdlr jeg hermed tilforpligter mig på min redelig ære, tro og love at betale Morten Sørensen til Mikkelsdag med rede penge og ingen anden vare, uden skade og aldeles skadesløs i alle måder. Til ydermere stadfæstelse haver jeg, Michel Iversen, denne min obligataion med eghd underskrevet og med mit signet undertrykt. Actum Edslev 28 februar 1663, Michel Iversen. Ydermere haver jeg Michel Iversen bekommet korn og bepligter mig at holde Morten Sørensen og hans arvinger skadesløs at betale til Mikkelsdag anno 1666, Michel Iversen. Derpå betalt en tønde rug. For retten læst og påskrevet, hvorefter og forrige udi rette sættelse Morten Sørensen var endelig dom begærendes. Så blev Michel Iversen anråbt, men ingen fremkom. Da efter tiltale. Og eftersom Morten Sørensen ved retten søger Michel Iversen for en kapital på 17 sdlr efter hans skadesløsforpligt af dato 28 februar 1663, hvorpå findes at være betalt 1 tønde rug, da efterdi Michel Iversen ej i dag er mødt til nogen erklæring eller genmæle og sagen udi 6 uger haver været opsat, vides ej retten her udi at kende, end at Michel Iversen jo bør at betale til Morten Sørensen inden 15 dage.

Tirsdag d. 7 april 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.

fol 143b

Otte mænd: Jens Eskesen i Viby, Peder Godsen, Niels Sørensen Loft og anden Niels Sørensen ibd, Sivert Jørgensen i Holme, Anders Sørensen, Jørgen Jensen ibd, Morten Poulsen i Stautrup.

** Niels Erichsen i Skåde på sin egen og søskendes vegne efter fuldmagt. Lovbudsvidne. Niels Erichsen fremlagde en underskrevet fuldmagt sålydende: Kendes jeg Erich Nielsen i Ravnholt på mine datter Kirsten Erichsdatters vegne, og Thomas Erichsen på sine egne vegne at vi fuldmagt giver vores broder Niels Erichsen i Skåde at lovbyde og siden skøde den lod og part som vi haver arvet efter vores sl moder Bennet Andersdatter i den bondegård i Ingerslev som Rasmus Michelsen ibor. Til ydermere bekræftelse haver vi vor egenhændige underskrift, datum Ravnholt den 6 april 1675. ENS, Thomas Erichsen eghd. For retten læst og påskrevet. Da eftersom det var i dag lovlig tredie ting, Niels Erichsen haver lovbudt al den lod og part som han og hans søskende er arvelig tilfalden efter deres sl moder Bennet Andersdatter udi den selvejerbondegård som Rasmus Michelsen i Ingerslev ibor, fædrenes frænder fædrenes jord, mødrenes frænder mødrenes jord, hvem som højst vil give og bedst betale. Så fremstod for retten Rasmus Michelsen i Ingerslev, derfor bød sølv og penge. Vant og bestod Jacob Jensen i Ravnholt og Michel Baltzersen i Ingerslev ved ed efter recesen at de i dag måned kald og varsel gav til hus og bopæl Rasmus Michelsen i Ingerslev og hans hustru Maren Andersdatter for denne lovbud og vidne her i dag at tage beskrevet.

Tirsdag d. 13 april 1675
Rubert Frederiksen i Holme den dag forordnet udi birkefogedens sted, Niels Willadsen, Tingskriver og Rasmus Sørensen Winther i Skåde.
Otte mænd: Peder Sørensen Molbo i Holme, Sivert Jørgensen, Niels Sørensen, Oluf Mortensen, Anders Jensen ibd, Michel Worm i Skåde, Laurs Skytte i Viby, Morten Poulsen i Stautrup.

Den dag var intet at gives beskreven.

Tirsdag d. 20 april 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Niels Mogensen i Viby, Jens Pedersen, Jørgen Jensen, Rasmus Poulsen, Poul Jensen ibd, Mogens Pedersen i Holme, Oluf Mortensen, Niels Sørensen, Sivert Jørgensen, Peder Molbo ibd.

** Morten Poulsen i Stautrup efter fuldmagt. Lovbudsvidne. For retten fremstod Morten Poulsen og i rette lagde en

fol 144a

underskreven fuldmagt, så formeldendes: Fuldmagt gives af underskrevne Sidsel Frandsdatter sl Poul Mogensens efterleverske i Stautrup, Christen Poulsen ibd, Jens Eskesen i Viby på sin hustru Karen Poulsdatters vegne, Jens Thomasen ibd på sin hustru Anne Poulsdatters vegne, Ove Pedersen i Stautrup på sine børns vegne, Niels Poulsen i Århus på egne vegne og Rasmus Mogensen i Viby på sine egne vegne til ærlig og forstandige karl Morten Poulsen i Stautrup på vores vegne at lovlig lovbyde al den arv og part som enhver af os haver og er berettiget, fædrenes frænder fædrenes gods og mødrenes mødrene gods udi alle måder, udi den selvejerbondegård i Stautrup som sl Poul Mogensen påboede og døde i. Og der udi at gøre som vi selv personlig tilstede var. Stautrup 7 april 1675. CFD, CPS, IES, ITS, OPS, Niels Poulsen, RMS. Samme fuldmagt for retten læst og påskrevet. Da eftersom det var i dag lovlig tredie ting Morten Poulsen efter fuldmagt på sin moders, søskendes og svogres vegne haver lovbuden al den arv og part som enhver af dem i alle måder kan være berettiget udi den selvejerbondegård i Stautrup som sl Poul Mogensen påboede og afdøde, fædrenes frænder fædrenes gods og mødrenes frænder mødrenes gods, eller hvem som højst vil give og betale. Morten Poulsen formente at efter det er nu lovligen lovbuden, da for retten derfor frembød sølv og penge, efterdi at han er den yngste arving og ikke synes nogen at være nærmere til at købe end som han. Så fremstod Jørgen Jensen af Viby på sin søster Birgitte Jensdatter i Stautrup og hendes børn Jens, Mogens og Poul Clemenssønner og Maren Clemensdatter samtlige deres vegne. I lige måde derfor bød sølv og penge og hertil begærede genpartsvidne. Morten Poulsen herhos fremlagde en underforseglet varselsseddel sålydende: Tilforordnet landsdommer og sekretær i det danske kancelli Peder Lerche og Henrich Jensen, landstinghører, gør vitterligt at år efter guds byrd 1675 den 3 marts på Viborg landsting var skikket Jacob Jensen Hjarbech og Thomas Andersen af Viborg, som stævnede og varsel gav Maren Mogensdatter, Anne Mogensdatter, Karen Mogensdatter og Rasmus Mogensen, barnefødt i Viby, hvad heller de findes inden eller udenlands, de umyndige med deres lavværge, for lovbud som Morten Poulsen i Stautrup på sin egen, moders, søskendes og svogers vegne agter at gøre og tage beskrevet til Havreballegårds birketing angående en selvejerbondegård i Stautrup som fornævnte personers sl fader Mogens Poulsen i Viby haver været berettiget en part udi efter sin sl fader, og nu bemeldte børn kan tilkomme, om de vil have der noget at svare.

fol 144b

Så som samme varselsseddel blev læst og påskreven. Morten Poulsen i lige måde for retten fremstillede tvende varselsmænd, Peder Nielsen i Viby og Søren Michelsen i Stautrup som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 3 uger varsel gav Birgitte Jensdatter i Stautrup, hendes børn og lavværge, børnene Jens, Mogens og Poul Clemenssønner og Maren Clemensdatter for denne lovbud og vidne her i dag at tage beskrevet.

Tirsdag d. 27 april 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Morten Poulsen i Stautrup, Rasmus Olufsen i Skåde, Jens Olufsen ibd, Jørgen Jensen i Viby, Jens Thomasen, Niels Sørensen, Rasmus Mortensen ibd.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Knud Sørensen Rytter i Holme og Morten Madsen ibd som afhjemlede efter recessen at de den 21 april næst afvigte stævnede og kaldte Johanne Rasmusdatter i Holme for dom. Saggav hende for lejermålsbøder tvende gange efter recessen, for hver gang seks rdl. Satte udi rette og formente hun pligtig er og bør at betale samme forfaldne bøder inden 15 dage eller derefter lide nam. Og hvis ej nam kan søges, da at lide på kroppen i fængsel og jern efter recessen. Derpå begæredes dom. Intet svar, opsat i 14 dage.

** Nok i samme sag, vidne. Fornævnte Morten Madsen og Knud Sørensen for retten vant og kundgjorde efter recessen at de den 21 april var hos Jørgen Jensen Skov i Holme, som Johanne Rasmusdatter er til huse, og forbød ham under et fuldt vold noget af hendes gods at lade bortkomme, førend hendes lejermålsbøder blev betalt. Deslige var hos Søren Nielsen Bech samme dag, i lige måde gjorde forbud hos ham på hendes gods.

** Jens Rasmussen i Stautrup, lovbudsvidne. For retten fremstod Jens Rasmussen, gav til kende at det var lovlig tredie ting i dag han lovlig efter loven haver lovbuden al den lod, del og part som han er arveligen tilfalden udi den halve selvejerbondegård i Stautrup, som sl Peder Pedersen sidst påboede og Rasmus Jensen nu ibor, som er den femte part af fornævnte 1 gård med al sin tilliggende, intet deraf undtagen i nogen måder, fædrenes frænder, fædrenes jord, mødrenes frænder, mødrenes jord, eller hvem som højst vil give og bedst betale. Fornævnte Rasmus Jensen mødte i retten, derfor frembød sølv og penge. Vant og bestod Jens Sørensen i Stautrup og Laurs Sørensen ibd ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag 8 uger

fol 145a

til hus og bopæl varsel gav Maren Rasmusdatter sl Peder Pedersens efterladte hustru og børn med deres lavværge, Ove Pedersen, så og Peder Jensen i Stautrup for denne lovbud og tingsvidne her i dag at tage beskrevet. Og var Jens Rasmussen med Rasmus Jensen til vedermålsting.

Tirsdag d. 4 maj 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Rasmus Sørensen Winther, Michel Worm i Skåde, Jens Eskesen i Viby, Peder Sørensen i Holme, Mogens Bundgaard, Anders Jensen, Niels Sørensen ibd og Morten Poulsen i Stautrup.

Samme dag var intet at bestille.

Tirsdag d. 11 maj 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jørgen Jensen i Viby, Mogens Rasmussen ibd, Morten Poulsen i Stautrup, Vide Christensen i Skåde, Morten Laursen, Michel Sørensen, Niels Erichsen ibd, Jens Nielsen ibd.

** Rasmus Sørensen Winther i Skåde på sin egen og medbroder Mogens Pedersen i Holme, forrige kirkeværger til Holme kirke. Beviste med stævningsmænd Rasmus Olufsen i Skåde og Peder Mogensen i Holme som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage lovligt stævnede og kaldte Rasmus Knudsen i Holme og Søren Nielsen Bech ibd, begge nu Holme kirkes kirkeværger, tillige med Holme kirkes bog, imod dom at svare. Saggav dem for 44 sdlr som Holme kirke er bleven fornævnte Rasmus Sørensen og Mogens Pedersen skyldig fra anno 72 til 73. Satte udi alle rette og formente fornævnte kirkeværger pligtige er og bør at betale foreskrevne 44 sdlr inden 15 dage eller at lide nam, derpå begæredes dom. Ingen svar, opsat i 6 uger.

Tirsdag d. 18 maj 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Morten Laursen i Skåde, Jens Nielsen, Michel Sørensen Frands Nielsen, Jens Pedersen, Jens Olufsen ibd, Peder Poulsen i Jegstrup.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbonds vegne, lyste et dødt menneskes bane, som i dag 8 dage den 11 maj, sandmændene her udi birket at udlede hvad ham er vorden til bane.

fol 145b

Onsdag d. 26 maj 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Peder Godsen i Viby, Poul Jensen, Jens Pedersen, Niels Sørensen, Jørgen Jensen ibd, Frands Nielsen i Skåde, Jens Pedersen, Niels Erichsen og Rasmus Olufsen ibd.

Fornævnte dag var ganske intet at bestille.

Tirsdag d. 1 juni 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Jensen i Tander, Morten Laursen i Skåde, Vide Christensen, Michel Sørensen, Jens Nielsen ibd, Peder Jensen i Holme, Peder Mogensen ibd og Rasmus Rasmussen i Viby.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbonds vegne. Første kald på sandemændene her udi birket. Og nu for retten fremstod efterskrevne synsmænd, Peder Godsen, Jens Eskesen, Poul Jensen og Niels Sørensen i Viby, afhjemlede og kundgjorde efter recessen at de i dag 14 dage synede og beså et dødt menneske liggende ved stranden neden Havreballegård, og da så intet andet end nogle bene af et dødt menneske, som var skildt fra hverandre, og ej med noget kød eller sener var overdragen, men lå ganske tørre og syntes at være ilandvraget af havet. Og endnu så nogle pjalte som lå ved fornævnte døde bene, som dem syntes at være opledt af havets bølger, hvilket de således afhjemlede for et fuldt syn.

Tirsdag d. 8 juni 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Jensen i Tander, Øvle Michelsen ibd, Søren Sørensen i Mustrup, Anders Sejersen ibd, Niels Jensen i Tiset, Morten Poulsen i Ravnholt, Michel Mouritsen i Battrup, Erich Christensen ibd.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin von Marselis til Havreballegård og Stadsgård hans vegne. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Peder Andersen i Skåde og Jens Olufsen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage stævnede velb. husbonds tjenere i Holme sogn, Søren Simonsen i Ingerslev, Rasmus Andersen ibd stævnede i Tiset sogn, Niels Rasmussen i Kolt og Morten Jensen ibd stævnede i Kolt og Ormslev sogne, Jens Mortensen og Niels Pedersen i Viby stævnede i Viby for dom efter fremlagt rigtig underskreven restans, som for retten blev læst og påskrevet. Satte udi rette om enhver pligtig er og bør at betale samme restans inden 15 dage eller derfor lide nam.

fol 146a

Derpå begæredes dom, men efter ej alle til påhør efter lovlig i rette stævning er mødt, er sagen for nogen lejligheds skyld opsat til i dag otte dage.

Tirsdag d. 15 juni 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Jens Eskesen i Viby.
Otte mænd: Søren Sørensen i Mustrup, Anders Sejersen ibd, Jacob Jensen i Tander, Øvle Michelsen ibd, Niels Jensen i Hedegård, Rasmus Laursen ibd, Morten Poulsen i Ravnholt, Erich Nielsen ibd.

** På velb. husbonds vegne første ting lovbudt al ulovlig sæd som er sået her udi birket. Tilbød frugtgæld af alle slags.

** Efter foregående lysning og 1 kald var det i dag andet kald anlangende et dødt menneske som er dødfunden under Havreballegård ved havbreden. Advaret de dannemænd sandemænd her i birket i dag 14 dage derom at gøre deres tov.

Tirsdag d. 22 juni 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Peder Nielsen Godsen i Viby.
Otte mænd: Jacob Jensen i Tander, Øvle Michelsen ibd, Søren Sørensen i Mustrup, Anders Sejersen ibd, Rasmus Laursen i Tiset, Niels Jensen ibd, Jacob Jensen i Ravnholt, Erich Nielsen ibd.

** På velb husbonds vegne, andet ting lovbudt al ulovlig sæd som er sået her udi birket. Tilbød frugtgæld af alle slags.

Tirsdag d. 29 juni 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jacob Jensen i Tander, Øvle Michelsen ibd, Anders Sejersen i Mustrup, Rasmus Laursen i Hedegård, Niels Jensen ibd, Erich Nielsen i Ravnholt, Peder Jensen ibd, Oluf Poulsen i Ingerslev, Michel Pedersen ibd, Peder Sørensen i Holme.

** Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne, tredie ting lovbudt al ulovlig sæd som kan være sået her udi birket. Igen tilbød frugtgæld af alle slags. Og var med de otte mænd til vedermålsting.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin von Marselis vegne. Æskede synsvidne. For tingsdom fremstod efterskrevne synsmænd, nemlig Sivert Jørgensen i Holme, Anders Sørensen ibd, Frands Nielsen i Skåde og Michel Knudsen ibd eftersom de af tinget var opnævnt og tiltagen at syne og bese den gård i Skåde, som Niels Erichsen nu påbor og Jens Olufsen for armod fradrog, dets brøst-

fol 146b

fældighed befunden således. Og vant og kundgjorde de samtlige at de den 9 juni var på åstedet og fandtes som følger, hvilket de således samtlige afhjemlede for et fuldt syn.

** Endnu Rubert Frederiksen på sin velb. husbonds vegne. Sandemænds ed. For retten fremstod Rubert Frederiksen og lod formelde lysningsvidne her af ting 18 maj 1675, han da haver lyst for lovmål anlangende et dødt menneskes bene, som den 11 maj næst afvigte er bleven funden liggende ved stranden neden Havreballegård. Sandemændene her i birket at udlede hvad ham er vorden til bane. I lige måde lod formelde synsvidne her af ting den 1 juni, samt første og andet kald på sandemænd, hvorfor er mødt Rubert Frederiksen og havde tredie kald på sandemænd. Begærede derfor at måtte sættes fylding på dem. Så blev opnævnt Morten Poulsen i Stautrup og Jens Thomasen i Viby som i hånd tog hverandre, tilfyldte sandemændene i denne sag at gøre deres ed og tou som de agter at svare. Så for retten fremstod samtlige sandemænd her i birket, nemlig Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Pedersen i Viby og Poul Jensen i Tander. Sammeledes for retten gjorde deres ed og tou således, at eftersom de haver udspurgt om fornævnte menneske som er funden ved stranden neden Havreballegård, i rette sandhed vide de ej retten at svare, end guds vejr og vand, havsens bølger haver gjort ombemeldte den dødes bane.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin von Marselis vegne. Dom. Lod formelde en opsættelse her af ting den 8 juni næst afvigte, da at have bevist med stævningsmænd Peder Andersen i Skåde og Jens Olufsen ibd som afhjemlede efter recessen at de fornævnte dag 8 dage kaldte og stævnede velb. husbonds tjenere udi Holme sogn. Søren Simonsen i Ingerslev og Rasmus Andersen ibd stævnede i Tiset sogn, Niels Rasmussen i Kolt og Morten Jensen ibd i Kolt og Ormslev sogne, Jens Mortensen og Niels Pedersen i Viby stævnede i Viby, enhver til hus og bopæl for restans til påhør og endelig dom efter rigtig underskrevet og fremlagt restans, som for retten blev læst og påskrevet. Rubert Frederiksen satte udi alle rette om enhver af bemeldte skyldige personer lovpligtig er og bør at betale hvis de skyldig er, inden førstkommende

fol 147a

15 dage, eller efter dets forløb at lide nam. Derpå begæredes dom. Men eftersom en del af i rette stævnede skyldige personer ej alle mødte til genmæle og påhør, da efter tiltale er sagen opsat udi 3 uger, som er til i dag, efter samme restans indhold og påskrift, hvorfor efter dets udgang i dag igen er mødt som tilforn og for retten fremlagde ommeldte underskrevne restans af agtbare og velfornemme Søren Nielsen, ridefoged til Havreballegård og Stadsgård, sålydende: Restans af min herre patron Constantin von Marselis på alt hvis bønderne er hans velb. skyldige efter de restanser som Jacob Sørensen ved sine regnskaber leverede, såvelsom af den restans hans enke, Rebekka Bechtens, udi København Anno 1671 leverede efter den tilhørende obligationsbog, løse obligationer og andet, item hvis de er skyldig bleven mens Jens Poulsen forvaltede godset til den 1 maj 1674, samt rest af landgilde og andet fra 1 maj 1674 til 1 maj 1675, samt lånekorn. Hvis enhver derforuden skyldig er, som følger:
Viby: Rasmus Rasmussen, Poul Jensen, Rasmus Pedersen, Peder Jensen Hansen, Michel Andersen, Jens Eskesen, Michel Knudsen, Søren Poulsen, Knud Sørensen, Simon Rasmussens enke, Niels Sørensen, Peder Godsen, Gregers Christophersen, Jens Sørensen Smed, Søren Smed.
Holme: Mogens Pedersen, Søren Michelsen, Peder Molbo, Sivert Jørgensen, Oluf Mortensen, Niels Sørensen, Anders Sørensen, Rasmus Pedersen, Anders Jensen.
Skåde: Rasmus Sørensen Winther, Michel Worm, Morten Laursen, Rasmus Olufsen, Niels Erichsen, Jens Nielsen.
Tiset: Jens Smed.
Tander: Poul Jensen, Jacob Jensen, Michel Øvlisens enke.
Ravnholt: Morten Poulsen, Søren Michelsen, Poul Rasmussen, Rasmus Rasmussens enke,

fol 147b

Peder Michelsens enke, Jacob Jensen, Peder Jensen.
Ingerslev: Peder Loft, Peder Thomasen, Christen Rasmussen, Jens Poulsen, Anders Andersen, Jens Nielsen Snedker, Oluf Poulsen, Thomas Christensen, Rasmus Sørensen, Niels Sørensen, Niels Jensen.
Mustrup: Anders Sejersen, Søren Sørensen.
Battrup: Erich Christensen.
Kolt: Rasmus Kold, Rasmus Poulsen, Niels Rasmussen.
Kattrup: Michel Christensen, Anders Rasmussen, Peder Nielsen.
Bering: Peder Jensen.
Endslev: Niels Frandsen, Michel Pedersen, Rasmus Jensen.
Edslev: Peder Thomasen, Peder Rasmussen, Peder Laursen, Michel Iversen.
Edslev mølle: Peder Jensen.
Lemming: Jørgen Michelsen, Søren Rasmussen, Jens Christensen.
Stautrup: Jens Sejersen, Niels Frandsen i Endslev og Peder Jensen i Edslev mølle, Søren Sørensen til huse hos Niels Frandsen.
Ormslev: Oluf Nielsen, Anders Nielsen, Jens Nielsen, Niels Andersen, Jep Michelsen, Jens Jørgensen Skov.
Åbo: M. Niels Jørgensen, Søren Vesten, Michel Jensen, Søren Rasmussen, Søren Nielsen.
Hvorefter igen begæredes dom. Da efter tiltale, og som indførte rigtig underskrevne restans findes ved enhver deres navn, og de indstævnede til påhør, lydeligt oplæst ved navn, og ingen af dem kunne afbevise noget derpå at være betalt, blev for retten afsagt at fornævnte indførte resterende bønder og tjenere pligtige er og bør at betale inden 15 dage eller derfor at lide nam og ske fuld udlæg udi hver deres gods.

** Morten Poulsen i Stautrup æskede skøde. For retten fremstod Sidsel Frandsdatter i Stautrup med sin ældste søn og lavværge Niels Poulsen, indvåner i Århus, udi hånd tog fornævnte Morten Poulsen, af hendes nød og trang aldeles

fol 148a

solgte, skødede og afhændede fra sig og sine arvinger og til Morten Poulsen og hans arvinger til evindelig ejendom at nyde, bruge og beholde, den syvende part af al den gård hun med sin sl mand Poul Mogensen i Stautrup påboede, hvilken syvende part hun var arvelig tilfalden efter hendes sl moster Abild Christensdatter, som boede og døde i Århus. Endnu for retten fremstod Niels Poulsen af Århus, på sine egne vegne og Christen Poulsen i Stautrup på sine egne vegne og i lige måde udi hånd tog Morten Poulsen, solgte og skødede fra dem og deres arvinger hver af dem to trettende dele af en syvendedel udi fornævnte bondegård, Morten Poulsen påbor, som de er arvelig tilfalden efter deres sl fader Poul Mogensen som boede i fornævnte gård. Så og i lige måde for retten fremkom Jens Eskesen i Viby på sin hustru Karen Poulsdatters vegne og Jens Thomasen ibd på sin hustru Anne Poulsdatters vegne. Udi hånd tog Morten Poulsen, solgte, skødede og afhændede fra dem, deres hustruer og arvinger og til Morten Poulsen og hans arvinger hver af dem en trettendedel af en syvendedel udi fornævnte bondegård i Stautrup, Morten Poulsen ibor, hvilke trettendedel af en syvende part deres hustruer var arvelig tilfalden efter deres sl fader Poul Mogensen som boede og døde i fornævnte gård. Så og for retten fremstod Mogens Knudsen, borger og indvåner i Århus, fremlagde en underskreven fuldmagt, ord efter andet så formeldende: Fuldmagt giver jeg, Maren Clemensdatter sl borgmester Anders Lydichsens i Århus, Mogens Knudsen, borger i Århus, at bortskøde og afhænde på mine vegne på Havreballegårds birketing fra mig og mine arvinger og til Morten Poulsen i Stautrup og hans arvinger den syvende part udi den gård i Stautrup som Morten Poulsen nu ibor og min sl husbond og jeg udi pant og forvaring havde af Niels Mogensen i Viby, og nu ved dom er mig tildømt, til vitterlighed haver jeg min egen hånd underskreven, Århus 29 juni 1675. Efter kgl befaling tilforordnede værge Jesper Nielsen Hutfeldt. Og efter at samme fuldmagt var læst og påskrevet, Mogens Knudsen på matrone Maren Clemensdatters vegne udi hånd tog Morten Poulsen, aldeles med hånd og mund solgte, skødede og klarlig afhændede fra Maren Clemensdatter og til Morten Poulsen i Stautrup den syvende part udi den gård i Stautrup som Morten Poulsen nu ibor og som Maren Clemensdatter med sin sl husbond udi pant havde af Niels Mogensen i Viby og ved dom er tildømt, for hvilke lodder og parter Sidsel Frandsdatter med sin lavværge, Niels Poulsen på sine egne vegne, så og Christen Poulsen på egne vegne, Jens Eskesen på sin hustru Karen Poulsdatters vegne og Jens Thomasen på sin hustru Anne Poulsdatters vegne, i lige måde Mogens Knudsen på

fol 148b

Maren Clemensdatters vegne, enhver for sig bekendte at have af Morten Poulsen annammet og oppebåret sølv, penge, fyldest og fuldt værd, så de alle takkede Morten Poulsen for god og redelig betaling udi alle måder. Og blev bevist med lovbudsvidne her af tinget den 20 april næst forleden samme lodder og dele at være lovbuden førend skøde gik beskrevet.

Tirsdag d. 6 juli 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Thomasen i Ingerslev, Thomas Christensen, Søren Simonsen ibd, Jens Michelsen i Ranvholt, Peder Michelsen og Jens Rasmussen ibd.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på velb. husbond Constantin von Marselis vegne. Opsættelse. Beviste med stævningsmænd Jacob Jensen i Tander og Niels Jensen i Hedegård som afhjemlede ved ed efter recessen, at de i dag 14 dage næst forleden stævnede og kaldte Laurs Nielsen som tjente Birgitte Jensdatter i Tander, Søren Pedersen som tjente Frands Jensens enke i Ingerslev og Peder Jensen Høgh som tjente Peder Molbo i Holme for dom og anden påfølgende lovmål til 6-ugers dag, eftersom foreskrevne personer er imod KM nådigste forordning om soldaters udskrivning af de soldatlægd de udi tjente undvigt og ej på de tilforordnede og tilbørlige steder villet møde, men sig nachlassig imod hans KM forordning haver ladet befinde, hvorfor Rubert Frederiksen på sin

fol 149a

husbonds vegne satte udi alle rette og formente fornævnte personer lovpligtige er og bør at pågribes og anholdes, hvor som helst de kan befindes, og lide så som de hans KM nådigste ordre ikke haver agtet ville, og derpå begæredes dom. Ingen svar, opsat i 14 dage.

Tirsdag d. 13 juli 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Jens Michelsen, Søren Michelsen, Peder Michelsen ibd, Morten Poulsen i Stautrup, Søren Simonsen i Ingerslev, Thomas Christensen ibd.

** Ærlig og velfornemme mand Mogens Skov, borger og handelsmand i Århus, opkrævelse. For retten fremstillede tvende varselsmænd, nemlig Mogens Pedersen i Holme og Morten Madsen ibd som afhjemlede ved ed efter recessen, at de i dag 8 dage kald og varsel gav Søren Michelsen i Holme for synsmænds opkrævelse til den gård Søren Michelsen påbor, at syne og være på åsteden i dag 8 dage og samme dag deres synsforretning her til ting at afsige, hvortil blev udmeldt Rubert Frederiksen i Holme, Søren Nielsen Bech, Peder Molbo, Anders Sørensen ibd.

Tirsdag d. 20 juli 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Jens Eskesen i Viby.
Otte mænd: Morten Poulsen i Stautrup, Jens Thomasen i Viby, Jens Michelsen i Ravnholt, Peder Michelsen, Søren Michelsen ibd, Anders Ibsen ibd, Søren Simonsen i Ingerslev, Thomas Christensen ibd.

** Efter opsættelsesformelding den 6 juli anlangende de bortrømte soldater, intet svar. Fremdeles opsat i 4 uger.

** Ærlig og velforstandige mand Jens Andersen Hvas, Århus Kapitels ridefoged, fuldmægtig på velfornemme mand Mogens Skov, borger og indvåner i Århus, hans vegne. Synsvidne. For tingsdom fremstod efterskrevne synsmænd, nemlig Rubert Frederiksen i Holme, Søren Nielsen Bech, Peder Sørensen Molbo, Anders Sørensen ibd, eftersom de af tinget i dag 8 dage lovlig blev opnævnt og tiltaget at syne og taxere den halve selvejergård Søren Michelsen i Holme påbor, dens brøstfældighed. Da vant og kundgjorde de samtlige at de i dag før ting holdtes var på åstedet og beså fornævnte ejendom, og da befandtes som følger,

fol 149b

hvilken brøstfældighed de dannemænd syntes ikke kunne færdiggøres ringere end 100 sdlr, og dette således afhjemlede for et fuldt syn, og vant og bestod Mogens Pedersen i Holme og Morten Madsen ibd ved ed efter recessen at de i dag 14 dage lovlig kald og varsel gav Søren Michelsen i Holme for synsmænds opkrævelse. Og var fornævnte synsmænd med Jens Hvas til vedermålsting.

Tirsdag d. 27 juli 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jens Michelsen i Ravnholt, Peder Michelsen, Jens Rasmussen, Peder Jensen ibd, Peder Jensen Loft i Ingerslev, Søren Simonsen, Thomas Christensen ibd, Niels Erichsen i Skåde.

** Morten Sørensen i Solbjerg æskede synsvidne. For tingsdom fremstod efterskrevne synsmænd, nemlig Rasmus Laursen i Hedegård, Knud Michelsen i Ravnholt, Morten Poulsen ibd, Hans Jensen i Tiset, eftersom de af tinget var opnævnt og tiltagen at syne den gård i Solbjerg, Peder Michelsen iboede, dens brøstfældighed at taxere. Da vant og kundgjorde de samtlige, at de den 23 juli var på åstedet, da befandtes,

fol 150a

hvilken brøstfældighed de syntes ikke at kan færdiggøres under 51 sdlr som det sig bør. Og det således samtlige afhjemlede for et fuldt syn. Og vant og bestod Jacob Jensen i Ravnholt og Jens Sørensen i Tiset ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav velb. Anselm von Podewils på Lyngbygård så og Peder Michelsen i Ravnholt for denne syn og vidne her i dag at tage beskrevet. Og var fornævnte synsmænd med Morten Sørensen og de otte mænd til vedermålsting.

Tirsdag d. 3 august 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Oluf Poulsen i Ingerslev, Morten Jensen, Anders Andersen, Michel Svendsen, Niels Jensen, Jens Nielsen, Michel Pedersen alle ibd.

Denne dag var intet at bestille.

Tirsdag d. 10 august 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Oluf Poulsen i Ingerslev, Morten Jensen, Michel Svendsen, Niels Jensen, Jens Nielsen, Michel Pedersen ibd, Christen Rasmussen ibd.

Tirsdag d. 17 august 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Oluf Poulsen i Ingerslev, Morten Jensen, Anders Andersen, Niels Jensen, Jens Nielsen, Michel Svendsen, Christen Rasmussen, Michel Pedersen ibd.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin von Marselis hans vegne. Dom. Lod formelde en opsættelse her af tinget den 6 juli næst forleden, formeldende da at være bevist med stævningsmænd Jacob Jensen i Tander og Niels Jensen i Hedegård som afhjemlede efter recessen at de 14 dage tilforn stævnede og kaldte Laurs Nielsen

fol 150b

som tjente Birgitte Jensdatter i Tander, Søren Pedersen som tjente Frands Jensens enke i Ingerslev og Peder Jensen Høgh som tjente Peder Molbo i Holme for dom og anden påfølgende lovmål til 6-ugers dag, som er til i dag. Herefter er mødt Rubert Frederiksen og for retten fremlagde en underskreven attest udgivet af H. Christen Jensen Thorsager angående Peder Jensen Høgh hos Peder Molbo i Holme. Så blev fornævnte personer anråbt, og ingen fremkom, hvorefter Rubert Frederiksen endelig dom begærede. Da efter tiltale, gensvar og som for mig bevises med præstens attest at fornævnte personer da udskrivningen skete var hos deres husbønder udi tjeneste og Laurs Nielsen som tjente Michel Øvlisens enke i Ingerslev, Søren Pedersen som tjente Frands Jensens enke i Ingerslev og Peder Jensen Høgh som tjente Peder Sørensen Molbo i Holme sig hemmelig haver forstukken og af deres lægd undvigt og ej på de forordnede steder mødt, vidste jeg ej rettere her udi at kende, end at fornævnte personer bør at pågribes hvor de antræffes kan og at være udi anhold og derforuden lide, som de kongelig påbud ej haver villet agtet.

Tirsdag d. 24 august 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Oluf Poulsen i Ingerslev, Morten Jensen, Michel Svendsen, Niels Jensen, Jens Nielsen, Christen Rasmussen ibd, Anders Knudsen i Viby, Anders Andersen i Ingerslev.

Tirsdag d. 31 august 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Michel Christensen i Kattrup, Anders Rasmussen ibd, Michel Pedersen i Endslev, Jens Poulsen i Ingerslev, Niels Andersen ibd, Jørgen Jensen i Viby, Søren Rasmussen i Kolt, Jens Sørensen ibd.

** Mogens Nielsen i Hasselager æskede vidne. For retten fremstillede kaldsmænd, nemlig Poul Pedersen i Hasselager og Knud Jensen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag måned varsel gav Christen Andersen i Slet, Poul Pedersen i Hasselager, Jens Jensen ibd for hvis lovmål Mogens Nielsen agter at føre her til tinget til 6-ugers dag.

fol 151a

Så for retten fremstod Poul Sørensen i Lemming, Rasmus Hansen, Anders Nielsen og Søren Rasmussen ibd som afhjemlede og kundgjorde efter recessen at de i dag før ting holdtes var til syn til et stykke eng liggende på Hasselager mark, som dem af Mogens Nielsen blev forevist og da så samme stykke eng var slagen og bortreven og afført, og målte de da engen at være 49 favne i længden og otte favne på bredden, af hvem det var gjort vidste de ikke, hvilket de således afhjemlede for et fuldt syn. Og var Christen Andersen og Jens Jensen til vedermålsting, og Jens Jensen begærede genpart.

** Endnu et vidnesbyrdsvidne. Kaldsmænd hertil som tilforn er i sagen afhjemlede. For retten fremstod Rasmus Christensen i Slet, vant ved højeste ed med oprakte fingre efter recessen at for en tredive år siden, da var han med at slå det stykke eng på Hasselager mark for Mogens Nielsen i Hasselager, og ikke da hørte nogen anke eller klage derpå, men hvem det siden haver brugt, ved han ikke. I lige måde efter recessen vant Jens Pedersen i Ingerslev at for over 30 år siden at Mogens Nielsen da lod slå fornævnte eng indtil Børup markskel, mere vidste han ikke deraf fordi han ikke haver været hjemme siden den tid. Ved lige samme ed vant Peder Rasmussen i Børup at for 12 år siden, da så han at Mogens Nielsen lod slå engen og ej haver hørt nogen anke derpå førend i år. Jens Jensen var til vedermålsting, begærede genpart.

Tirsdag d. 7 september 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Niels Frandsen i Endslev, Michel Pedersen ibd, Michel Christensen i Kattrup, Anders Rasmussen ibd, Peder Nielsen ibd, Niels Andersen i Ingerslev og Morten Poulsen i Stautrup.

** Hæderlig og vellærde mand H. Christen Jensen i Viby, sognepræst til Viby og Tiset sogne, æskede vidne. H. Christen Jensen for retten fremstillede tvende kaldsmænd, nemlig Jørgen Rasmussen i Viby og Jacob Christensen ibd, som afhjemlede ved ed med oprakte fingre efter recessen at de i dag 3 uger stævnede og varsel gav velfornemme mand Niels Madsen KM tolder i Århus for hvis vidne og lovmål H. Christen Jensen her i dag agter at tage beskrevet. Så for retten fremstod Poul Jensen i Viby, Jørgen Madsen, Rasmus Pedersen, Peder Jensen Hansen, Michel Andersen, Jørgen Jensen, Niels Knudsen, Jens Thomasen ibd, samtlige

fol 151b

vant efter recessen at de så og hørte nu næst afvigte den 3 februar i Viby våbenhus, da der ting holdtes formedelst guds vejrlig var så streng at ikke kunne holdes på det forordnede sted, at bemeldte H. Christen Jensen stod med rede penge i hånden og tilbød Niels Madsen på regnskab for hvis han var ham skyldig, hvortil Niels Madsen svarede han ej ville annamme penge på det sted. Og da svarede H. Christen Jensen ham at efterdi han var dømt, da ville han nu betale ham, hvorefter H. Christen Jensen herefter begærede tingsvidne.

** Endnu æskede vidne. Varsel som tilforn. For retten fremstod Knud Michelsen i Ravnholt og Poul Jensen i Tander, vant og kundgjorde efter recessen at de i går 3 uger var udi Niels Madsens hus og talte med ham selv og begærede af ham på H. Christen Jensens vegne en kopi af den landstingsstævning, som han havde ladet forkynde udi Viby præstegård lørdagen tilforn i H. Christen Jensens hustrus påhør udi H. Christen Jensens fraværelse, hvortil Niels Madsen svarede, at i morgen skulle han den forskaffe, og nu gav H. Christen Jensen til kende at det ej endnu var efterkommet, hvorefter H. Christen Jensen nu herefter var tingsvidne begærende.

** Nok et vidne. Varsel i samme sag som tilforn. For retten fremstod Ove Jensen og Laurs Sørensen i Viby, vant ved ed med oprakte fingre efter recessen at da som i morgen kommer 3 uger, da var de udi Kongsgård med fornævnte H. Christen Jensen, og da talte hvis favne Niels Madsen der havde ladet høste. Da befandtes der 74 traver, og efter foreskrevne var H. Christen Jensen tingsvidne begærende.

** Søren Rasmussen i Kolt æskede vidne. For retten fremstod Søren Rasmussen og Simon Jensen i Kolt, og Simon Jensen udi hånd tog Søren Rasmussen, kendtes at være venligen og vel forligt, om hvis skældsord dem imellem var passerede. Og Simon Jensen tilstod han ej vidste noget mod Søren Rasmussen andet end som det en ærlig mand vel egner og anstår. Og dermed al tvistighed imellem dem at være ophævet, hvorefter de begge begærede tingsvidne.

Tirsdag d. 14 september 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Niels Frandsen

fol 152a

i Endslev, Michel Pedersen ibd, Jens Poulsen i Ingerslev, Niels Andersen ibd, Michel Christensen i Kattrup, Anders Rasmussen ibd, Peder Laursen i Edslev.

** Agtbare og fornemme karl Søren Nielsen, Constantin von Marselis til Havreballegård og Stadsgård hans fuldmægtig, æskede vidne. Søren Nielsen tillige med Ove Pedersen, Rasmus Jensen, Peder Jensen og Morten Poulsen i Stautrup fremstod for retten. Udi hånd tog fornævnte Søren Nielsen på sin velb. herres vegne, kendtes dem at være forligt som følger, efter velb. Constantin von Marselis er begærende et stykke jord norden udi Stautrup fællesskov imellem Stadsgård skov og Kannikeskoven, som hans velb. tillige med Stadsgård mark og skov ville lade indkaste og hegne med grøft. Samme stykke jord tilhører de to bøndergårde i Stautrup, som Ove Pedersen, Rasmus Jensen, Peder Jensen og Morten Poulsen nu ibor, hvilket stykke jord fornævnte mænd haver bevilliget velb. Hr. Marselis at lade indgrøfte tillige med sin egen. Herimod velb. Constantin von Marselis haver bevilliget og tillagt fornævnte mænd udi de tvende jordegne gårde i Stautrup og deres efterkommere det stykke skov, Kannikeskoven kaldet, som ligger imellem Stautrup Bondeskov på den østre side og på den vestre side det stykke jord kaldet Fællesskoven. På samme skovskifte, jord og grund skal fornævnte mænd have fri græsning foruden velb. Constantin von Marselis eller hans efterkommeres påtale i nogen måder.

fol 152b

Men dersom så skete, at brugen af foreskrevne stykke Kannikeskov blev dem af nogen Stadsgård besidder eller andre forhindret, da skal dem strax og inden 4 uger igen udlægges bemeldte indhegnede stykke jord. Og stod fornævnte mænd med Søren Nielsen til vedermålsting, samtykkede, så og hørte dette gik beskrevet, og begge parter begærede tingsvidne.

Tirsdag d. 21 september 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Niels Frandsen i Endslev, Rasmus Jensen og Michel Pedersen ibd, Michel Christensen i Kattrup, Jens Poulsen i Ingerslev, Niels Andersen, Niels Jensen ibd, Jens Eskesen i Viby.

** Peder Jensen i Stautrup æskede vidne. For tingsdom fremstod Morten Poulsen i Stautrup og lydeligen bekendte, at fornævnte Peder Jensen haver erlagt og afbetalt til ham rede penge 6 sdlr på Birgitte Jensdatter ibd hendes vegne efter tingsvidnes formelding af 17 november 1674. Og var med hverandre til vedermålsting.

** Ærlig og velagte mand Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbond Constantin von Marselis hans vegne. Synsvidne. For retten fremstillede varselsmænd Gregers Rasmussen i Viby og Jens Mortensen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Niels Mogensen i Viby for opkrævelse og syn her i dag at tage beskrevet. For retten fremstod efterskrevne synsmænd, Jørgen Jensen i Viby, Jens Thomasen, Peder Godsen og Laurs Sørensen ibd, eftersom de lovlig her af tinget var opnævnt og tiltagen at syne og bese den gård i Viby, Niels Mogensen ibor, dens brøstfældighed. Da vant og kundgjorde de, at de var på åstedet og befandtes således:

fol 153a

Og syntes dem ej samme brøstfældighed at kunne færdiggøres under 50 sdlr, hvilket de således afhjemlede for et fuldt syn. Og var med hverandre til vedermålsting.

Tirsdag d. 28 september 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Peder Rasmussen i Edslev.
Otte mænd: Michel Iversen i Edslev, Søren Rasmussen i Åbo, Søren Sørensen ibd, Peder Thomasen og Peder Laursen i Edslev, Michel Sørensen i Kolt, Rasmus Laursen i Hedegård, Peder Jensen i Holme.

** Hæderlig og vellærde mand H. Christen Jensen i Viby, sognepræst til Viby og Tiset sogne, æskede vidne. For retten fremstillede kaldsmænd, Jørgen Rasmussen og Jacob Christensen i Viby, som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag 14 dage stævnede og kaldte Niels Madsen, KM tolder i Århus, hans tjener Jens Laursen for vidne her i dag at tage beskrevet. Så for retten fremstod Laurs Sørensen i Viby og Ove Jensen ibd, vant at de nu næst afvigte 18 august var udi Kongsgård udi præsten H. Christens nærværelse, og da talte tillige med præsten hvis arre N.M. havde ladet høste indeværende år, og da befandtes der 74 traver. Og da på samme sted og tid førbød på H. Christens vegne fornævnte Jens Laursen noget derfra at bortføre, førend præsten bekom sin præstetiende deraf. Endnu for retten fremstod Peder Jespersen og Jens Jensen, begge udi Viby, vant ved ed efter recessen at de den 19 august næst afvigte var med præstens heste og vogn i Kongsgård hos Jens Laursen og begærede at præstens tiende for Kongsgård måtte dem leveres.

fol 153b

Hvortil fornævnte Jens Laursen svarede, at hans husbond N.M. ikke havde befalet noget til præsten at levere, men lovede at når han havde været udi Århus med et læs, skulle han skaffe beskeden derom til præsten, hvilket H. Christen her for retten berettede ikke endnu at være sket.

** Jørgen Jensen i Viby æskede vidne. For retten fremstillede kaldsmænd, nemlig Niels Mortensen i Viby og Mogens Pedersen i Holme, som afhjemlede ved ed efter recessen at de i dag måned til hus og bopæl stævnede efterskrevne for lovbudsvidne, som Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatters vegne agter at tage beskrevet til Havreballegårds birketing 8 dage, 14 dage, 3 uger 4-5-6 uger, nemlig Niels Poulsen i Århus, Christen Poulsen i Stautrup, Morten Poulsen, sl Maren Poulsdatters børn med deres fader og rette lavværge Ove Pedersen i Stautrup, Sidsel Frandsdatter ibd med sin lavværge, Jens Eskesen i Viby på sin hustru Karen Poulsdatters vegne, Jens Thomasen ibd på sin hustru Anne Poulsdatters vegne, Mads Jørgensen i Århus på hans børns vegne, nemlig Mogens Madsen og Laurs Madsen, så og Maren og Anne Madsdatter. Jørgen Jensen herhos og fremlagde en underforseglet landstingsvarselsseddel ord efter andet så formeldende: Henrich Jensen Skriver, landstingshører udi Nørrejylland, gør vitterligt, at år efter Kristi byrd 1675 på Viborg landsting var skikket Jens Hansen og Niels Nielsen i Viborg, som her i dag stævnede og varsel gav Maren Mogensdatter, Karen, Anne, og Mogensdatter, og Rasmus Mogensen, barnefødt i Viby, enten de findes inden- eller udenlands, de umyndige med deres lavværge, for lovbudsvidne som Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatter i Stautrup hendes vegne agter at lade forhverve og tage beskrevet til Havreballegårds birketing angående en part udi en selvejerbondegård i Stautrup, som fornævnte personers fader sl Mogens Poulsen i Viby haver været berettiget udi og nu bemeldte børn kan tilkomme, om der er nogen som vil have dertil at svare. Læst og påskrevet. Hvorefter Jørgen Jensen på sin søsters vegne lovlig til tredie ting lovbød den 7 part af den halve gård i Stautrup, hans søster Birgitte Jensdatter påbor. Så for retten fremstod Peder Jensen, Birgitte Jensdatters fæstemand, og derfor bød sølv og penge, formente sig at være næst at købe, eftersom han haver taget husbondhold på den halve gård. Her imod mødte Morten Poulsen i Stautrup

fol 154a

fremlagde sit skriftlige indlæg så formeldende: Eftersom jeg, Morten Poulsen i Stautrup, er værge for min sl broders fire umyndige børn, forordnet af øvrigheden, og deres moder Birgitte Jensdatter lader lovbyde en part som hun lader forlyde sig at have udi den gård i Stautrup som hun påbor, og synes for mig, Morten Poulsen, at hun en part deraf ville sælge og bortskøde fra sig og hendes fire umyndige børn og til hendes trolovede fæstemand Peder Jensen, da formener jeg, Morten Poulsen, det hun ikke kan være myndig til at tage nogen lovbudsvidne beskrevet, meget mindre at afhænde eller bortskøde noget af fornævnte bondeejendom, som i fremtiden kan komme hende eller hendes fire umyndige børn til skade. Formener af birkefogeden, eller hvem i dag retten betjener, hende ikke bør nogen lovbudsvidne ej eller hendes fuldmægtige, meget mindre hende nogen skøde at udstedes, at dette mit indlæg måtte læses, påskrives og om noget udi denne sag går beskrevet, mig genparter meddeles. Stautrup 28 september 1675. Morten Poulsen eghd, hvilket indlæg læst og påskrevet blev.

** Morten Poulsen i Stautrup, vidne. Morten Poulsen beviste med stævningsmænd Søren Michelsen i Stautrup og Laurs Olufsen ibd som afhjemlede efter recessen at de i dag 3 uger stævnede og kaldte Peder Jensen i Stautrup så og hans fæsteenke Birgitte Jensdatter item velfornemme karl Søren Nielsen, fuldmægtig over Havreballegårds amt og Stadsgård for denne forbud her i dag at tage beskrevet. Morten Poulsen for retten fremlagde sin underskrevne forbud, ord efter andet så formeldende: Eftersom den gårds skov udi Stautrup som Morten Poulsen og Peder Jensen og hans fæsteenke påbor, som den største part mig Morten Poulsen og fire umyndige børn tilhører, som jeg er lavværge for, og måske i længden må svare til, om det forhugges, som Peder Jensen og hans fæsteenke med deres tjenere lader ilde over deres anpart forhugge og medhandle, da er det i dag mit andet ting, det jeg her for retten på Havreballegårds birketing lader dem eller nogen på deres vegne ved disse tvende dannemænd, Ove Pedersen og Jens Sejersen i Stautrup som jeg også haver her til stede i dag i dag 8 dage med lovlig kald og varselsmænd, fornævnte tvende dannemænd var 9 september hos ham og hans fæsteenke og forbød dem samme gårds ejendom udi ager og eng, skov og mark enten at hugge, bruge eller bruge lade videre end dem med rette tilhører. Herefter begæres tingsvidne. Stautrup 21 september 1675, Morten Poulsen eghd.

fol 154b

Det er i dag mit tredie ting, jeg Morten Poulsen er begærende foreskrevne forbud at tage beskrevet. Derimod fremlagde Peder Jensen i Stautrup sit underskrevne fæstebrev, ord efter andet formeldende: På velædle og velfornemme Constantin von Marselis, min gunstige herres vegne har jeg annammet af Peder Jensen til husbondhold af den halve jordegne gård udi Stautrup som Clemen Poulsen tilforn iboede og fradøde, penge 5 rdl, thi have Peder Jensen samme halve gård sin livstid at besidde, så længe han deraf giver og gør udi rette tide hvis ham tilkommer samt er sin øvrighed hørig og lydig og sig selv efter recessen forholder. Stadsgård 23 juni 1675, Søren Nielsen. Samme fæstebrev læst og påskrevet. Og var de med hverandre til vedermålsting, så og Ove Pedersen og Jens Sejersen i Stautrup, som deres forretning afhjemlede.

Tirsdag d. 5 oktober 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Peder Rasmussen i Edslev, Michel Iversen ibd, Søren Rasmussen i Åbo, Jens Thomasen i Viby, Jens Pedersen ibd, Peder Jensen i Stautrup, Jørgen Jensen i Viby.

** Velagte mand Rubert Frederiksen på sin velb. husbond Constantin von Marselis vegne, synsvidne. For retten fremstod synsmænd Poul Jensen i Tander, Rasmus Michelsen i Ingerslev, Jens Eskesen i Viby, Rasmus Jensen og Niels Sørensen Loft ibd, som afhjemlede og kundgjorde at de den 28 september beså husbonds skove her udi birket, hvad svin der i skoven derpå kunde findes i år. Havreballegårds skov, Thors- og Skåde skov, Ingerslev skov, Lemming skov, Ormslev og Åbo skove, Tander skov, Stadsgårds skov og Viby Bøgeskov, hvilket de dannemænd synsmænd afhjemlede for et fuldt syn.

Tirsdag d. 12 oktober 1675
Michel Iversen i Edslev den dag i Birkefogedens sted, Tingskriver Niels Willadsen og Peder Rasmussen i Edslev.
Otte mænd: Peder Thomasen i Edslev, Morten

fol 155a

Gregersen ibd, Anders Sørensen ibd, Morten Poulsen i Stautrup, Peder Jensen i Bering, Michel Sørensen i Kolt, Søren Rasmussen i Åbo, Peder Laursen i Edslev.

Den dag var intet at bestille.

Tirsdag d. 19 oktober 1675
Rasmus Pedersen i Mårslet den dag i Birkefogedens sted, Tingskriver Niels Willadsen og Poul Rasmussen i Ravnholt.
Otte mænd: Michel Iversen i Edslev, Peder Thomasen, Peder Rasmussen, Peder Laursen ibd, Søren Sørensen Vesten i Åbo, Søren Rasmussen ibd, Michel Sørensen i Kolt, Peder Jensen i Bering.

** Peder Jensen i Stautrup, skøde. For retten fremstod Birgitte Jensdatter i Stautrup med sin broder Jørgen Jensen i Viby, udi hånd tog Peder Jensen og med hånd og mund aldeles solgte, skødede og afhændede fra sig og sine arvinger og til Peder Jensen, Birgitte Jensdatters trolovede fæstemand, til evindelig ejendom at have, nyde, bruge og beholde, den syvendepart af den halve gård i Stautrup, Birgitte Jensdatter påbor, som hun med sin sl husbond Clemen Poulsen tilhørte, for hvilken syvendepart udi fornævnte gård, som Peder Jensen og Morten Poulsen besidder og påbor, med gård og gårdsted, skov og mark, ager og eng, vådt og tørt, inden mark og uden mark, intet undtagen i nogen måder, hvorfor Birgitte Jensdatter bekendte at hun haver af Peder Jensen fuldkommeligen annammet og oppebåret sølv, penge, fyldest og fuld værd for fornævnte syvendepart, aldeles efter hendes nøje og gode vilje, så Birgitte Jensdatter takkede sin trolovede fæstemand for god, redelig betaling i alle måder. Derfor tilkendegav Birgitte Jensdatter for sig og alle sine arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi foreskrevne syvendepart udi fornævnte gård og ejendom. Og bepligtede Birgitte Jensdatter med sin broder Jørgen Jensen sig at fri, frelse, hjemle og fuldkommeligen tilstande Peder Jensen og hans arvinger for hver mands hinder, genkald eller tiltale på fornævnte syvendepart

fol 155b

og holde Peder Jensen og hans arvinger skadesløs i alle måder. Og blev bevist med lovbudsvidne her af tinget den 28 september nærværende år, samme fornævnte syvendepart at være lovlig lovbuden, førend skøde gik beskrevet. Jørgen Jensen i Viby på sin søster Birgitte Jensdatters vegne.

** Endnu Peder Jensen i Stautrup, forbudsvidne. Peder Jensen beviste med stævningsmænd Søren Jensen i Stautrup og Mogens Pedersen i Holme som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage varsel gav Morten Poulsen i Stautrup for denne forbudsvidne her i dag at tage beskrevet. For retten fremstod Peder Rasmussen i Edslev, Søren Rasmussen i Åbo, vant og kundgjorde, at de i dag 14 dage var hos Morten Poulsen i Stautrup udi hans gård og talte med hans dreng Søren Michelsen Bech, og da sagde de til ham, at de der var efter befaling og skulle forbyde Morten Poulsen at hugge eller hugge lade noget udi den skov i Stautrup liggende til den gård Peder Jensen og Morten Poulsen påbor. Og var Morten Poulsen til vedermålsting, så og hørte denne forbud og vidne gik beskrevet.

Tirsdag d. 26 oktober 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Søren Pedersen Leth i Harlevholm, Jørgen Michelsen i Lemming, Jens Christensen, Søren Rasmussen ibd, Niels Andersen i Ormslev, Søren Olufsen ibd, Ove Pedersen i Stautrup og Morten Poulsen ibd.

Den dag var ganske intet at bestille.

Tirsdag d. 2 november 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Jens Thomasen i Viby, tinghører.
Otte mænd: Jørgen Michelsen i Lemming, Jens Christensen, Søren Rasmussen ibd, Jens Nielsen i Ormslev, Jens Andersen ibd, Rasmus Pedersen i Viby, Peder Sørensen Leth i Harlevholm, Peder Jensen i Stautrup.

** Niels Madsen, KM tolder i Århus, æskede vidne. For tingsdom fremstillede tvende kaldsmænd, Christen Nielsen og Niels Godske Fossgrav i Århus som afhjemlede efter recessen at de i dag 8 dage

fol 156a

stævnede og varsel gav H. Christen Jensen i Viby for vidne her i dag at tage beskrevet. Så for retten fremstod Jens Laursen, vant ved ed med oprakte fingre efter recessen, at forgangen år udi høsten, da de var opkommen i Kongsgård at binde korn, da afsatte de på stedet tiende på ageren, efter af H. Christen var gjort forbud tilforn. Og så advarede H. Christen at han den ville lade indføre, om han vidste sig nogen rettighed dertil, og fornævnte tiende blev efterstående på ageren, da de havde bortført det andet korn, og de sig dermed ej videre befattede. I lige måde for retten fremstod Rasmus Christensen, også tjenendes Niels Madsen, vant ved lige svorne ed ord efter andet som Jens Laursen før ham vant haver. Så for retten fremstod Maren Erichsdatter af Århus, vant efter recessen at det er hende i guds sandhed vitterligt, at hun hos og tilstede var udi Kongsgård at binde korn den fjerde høst før denne sidste høst, da H. Christen lod gjort forbud på præstetiende af Kongsgård, og da så hun, at der på ageren blev afsat, og det andet korn blev Niels Madsen hjemført, og tienden blev igen på ageren bestående. Mette Nielsdatter af Århus vant ved lige svorne ed ord efter andet som Maren Erichsdatter. Så for retten fremstod Rasmus Jespersen i Viby, vant efter recessen at han tjente Niels Madsen den tredie høst før dette nærværende års høst, da fulgtes Niels Madsens tjener sl Niels Jensen op med ham fra Århus til Viby og da gik Niels Jensen fra ham ved præstegården og sagde han var befalet af Niels Madsen at tale med præsten om tienden af Kongsgård. Så kom Niels Jensen fra præsten ud til ham og sagde, han havde nu gjort klarering med præsten på hans husbond Niels Madsens vegne om tiende af Kongsgård, og ej han hørte eller fornam det år af præsten blev gjort noget forbud på tienden af Kongsgård.

fol 156b

Tirsdag d. 9 november 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Jørgen Michelsen i Lemming, Jens Christensen og Søren Rasmussen ibd, Niels Andersen i Ormslev, Jens Andersen ibd, Jens Pedersen i Viby, Niels Pedersen i Ingerslev.

** Ærlig og velfornemme mand Søren Pedersen Leth i Harlevholm, æskede vidne. For retten fremstod Jens Eskesen i Viby, udi hånd tog Søren Pedersen, kendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Pedersen, penge atten sdlr som han lovede ham skadesløs at betale, den halve part til Mikkelsdag og den anden halve part til påske næste år. Og lovede Jens Eskesen Søren Pedersen at holde ham og hans arvinger skadesløs i alle måder. I lige måde for retten fremkom Rasmus Pedersen i Viby og udi hånd tog Søren Pedersen, kendte sig af ret vitterlig gæld skyldig at være Søren Pedersen, penge tyve sdlr og to års rente, for hvilke han udi hånd tog Søren Pedersen og lovede ham at betale 1 parten til Mikkelsdag førstkommende og den anden part til påske næste år. Og lovede Rasmus Pedersen Søren Pedersen at holde ham og hans arvinger skadesløs i alle måder. Og var med hverandre til vedermålsting.

Tirsdag d. 16 november 1675
Peder Rasmussen i Edslev den dag i Birkefogedens sted, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Michel Sørensen i Kolt, Jens Christensen i Lemming, Søren Rasmussen, Michel Jørgensen ibd, Jens Nielsen i Ormslev, Jep Michelsen, Jens Andersen ibd og Anders Sørensen i Holme.

** Rubert Frederiksen i Holme, delefoged, på sin velb. husbonds vegne. Dom. Beviste med stævningsmænd Peder Andersen og Jens Olufsen i Skåde som afhjemlede ved ed efter recessen at have stævnet velb. husbonds tjenere i Holme sogn, Rasmus Kold i Kolt og Rasmus Sørensen i Åbo stævnede i Kolt og Ormslev sogne, Søren Simonsen og Rasmus Sørensen i Ingerslev stævnede i Tiset sogn, dem som resterer dette år efter rigtig underskreven restans indhold, som for retten

fol 157a

blev fremlagt, læst og påskrevet. Satte udi rette om enhver som skyldig er bør at betale inden 15 dage eller lide nam. Derpå begæredes dom, ingen mødte som sig herimod kunne undskylde. Blev tildømt at betale inden førstkommende 15 dage.

** I lige måde aflyste ingen at må holde geder eller ulovlig skade kvæg imod recessen.

** Rubert Frederiksen i Holme, fuldmægtig på H. Christen Jensen Thorsager, sognepræst til Holme og Tranbjerg sogne hans vegne, opsættelse. Beviste med stævningsmænd Frands Nielsen i Skåde og Rasmus Sørensen i Holme som vant efter recessen at de i dag 3 uger til 6-ugers dag, enhver til hus og bopæl for dom, for hvis de velb. H. Christen Jensen skyldig er, og efter ofte anmodning godvilligen ej betalt haver. Herefter udi rette lagde antegnelsesformelding etc. R.F. satte udi rette om enhver af foreskrevne lovpligtig er og bør at betale det som enhver i så måder skyldig er, inden 15 dage eller at lide nam efter recessen. Derpå begæredes dom, Intet svar, sagen opsat i 4 uger angående de udenbirks, opsættelsen til værneting lovligen at forkyndes.

Tirsdag d. 23 november 1675
Var ingen 8 mænd. Ikke heller var at bestille.

Tirsdag d. 30 november 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og delefoged Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Poul Rasmussen i Ravnholt, Niels Frandsen i Endslev, Peder Godsen i Viby, Ove Pedersen i Stautrup, Morten Poulsen, Christen Poulsen, Rasmus Jensen ibd, Michel Sørensen i Skåde.

** For retten var skikket velagte mand Michel Mouritsen i Battrup, som bød sig udi rette med en opsættelse af tinget 19 oktober, formeldende da er lovlig bevist med stævningsmænd Søren Michelsen i Solbjerg og Søren Sørensen i Mustrup, som afhjemlede efter recessen at de i dag 14 dage stævnede indbemeldte mod dom, han på sin egen og Rasmus Michelsen i Tiset, kirkens forrige værge forårsaget at have tiltale til Poul Rasmussen i Ravnholt, som før dem tilforn var kirkens værge, for en summa penge som skal være forfalden midlertid han var bemeldte kirkes værge, nemlig den 4. nådigst påbudne prinsessestyr af fornævnte kirke, som er 23 mk 7 s, og de med borgmester Jesper Nielsens hånd agter at bevise,

fol 157b

tillige med andet. Satte derfor udi rette og formener at P.R. pligtig er og bør fornævnte penge dem at betale inden 15 dage til skadesløs nydelse. Derpå begæredes dom. I lige måde tiltale til Søren Michelsen i Ravnholt for penge han på korn til fornævnte kirke er skyldig bleven og til Jens Rasmussen i Ravnholt for penge som han med resterer for 72, 73 og 74. Derpå begæredes dom, ingen svar. Først opsat i 14 dage, siden i 4 uger. Ydermere fremlagde en underskreven kvittering så formeldende: Haver Michel Mouritsen og Rasmus Michelsen betalt til mig 23 mk 7 s, som jeg haver annammet på amtsskriverens vegne som er for det påbudne prinsessestyr og af Tiset kirkes tiende, hvorfor de skal være kvitterede. Battrup 16 juli 1672. Mathias Eskelund, eghd. Overskrevne penge er til mig leverede, Jens Knub. Så og fremlagde velfornemme borgmester Jesper Nielsen i Århus hans underskrevne bevis, sålydende: Disse 23 mk 7 s, den 4 kvartals prinsessestyr, er Poul Rasmussen i Ravnholt, da kirkens værge, godtgjort, så det disse værger Michel Mouritsen og Rasmus Michelsen intet vedkommer, mens Poul Rasmussen er pligtig at give dem bemeldte penge igen, efterdi kirken havde gjort ham det godt udi sit regnskab. Haver han leveret nogensteds noget, kan han søge det igen. Århus 29 oktober 1674. Jesper Nielsen Hutfeldt. Endnu udi rette lagde fornævnte Michel Mouritsen på sine egne og Rasmus Michelsens vegne sit skriftlige svar og beretning, sålydende: Eftersom vi nuværende kirkeværger til Tiset kirke haver ladet Poul Rasmussen i Ravnholt stævne for den sidste fjerde kvartals prinsessestyr af Tiset kirketiende og her bevises med velfornemme borgmester Jesper Nielsens hånd at samme kvartal er ham udi sit regnskab godtgjort, og vi dog alligevel derfor er exekverede efter Jens Knubs bevis, af årsag Poul Rasmussen ikke ville lade mig, Michel Mouritsen, se den kvittering han derpå havde,

fol 158a

men alenest sagde sig at have betalt alt, dog ikke ville vise kvittering derfor, vil jeg nu i dag for retten bekræfte med min højeste ed og oprakte fingre og fornemmer derfor han bør at betale, og begærer dette i dommen må indføres. Battrup 30 november 1675, MMS, RMS. Derefter begærede Michel Mouritsen dom. Herimod at svare mødte Poul Rasmussen af Ravnholt, for retten fremlagde underskreven kvittering No 1 Laurs Andersen haver bekommet af Tiset kirkeværge den 4 termins prinsessestyr forfalden til Mikkelsdag 1671, Anders Jensen, som tjener amtsskriveren. No 2 På regnskab leveret Poul Rasmussen i Ravnholt af frøkenstyr af Tiset kirketiende penge, 13 sdlr, herfor til mere afregning kvitteres, Århus 19 august 1671. Ditto er mig leveret af ovenstående mand for samme prinsessestyr 5 sdlr, hvorfor kvitteres. Laurs Andersen. Da efter tiltale, gensvar og den sags beskaffenhed, og som Michel Mouritsen i Battrup og Rasmus Michelsen i Solbjerg, nu Tiset kirkes værger, ved retten søger og tiltaler Poul Rasmussen i Ravnholt, kirkens forrige værge, for penge til prinsessestyr, da som for mig fremlægges velvise borgmester Jesper Nielsen i Århus hans skriftlige attest og vidne, at fornævnte penge er Poul Rasmussen godtgjort udi kirkens regnskab, og Michel Mouritsen og Rasmus Michelsen dog derfor er vorden exekveret, og fornævnte penge haver måttet betale, som og med amtsskriverens seddel bevises, da vides ej rettere her udi at kende, end at Poul Rasmussen pligtig er og bør at betale til Michel Mouritsen og Rasmus Michelsen til skadesløs fornøjelse inden 15 dage

fol 158b

eller derfor lide nam. Og han igen at søge hans revanche efter lovlig medfart, hvor han ved og bedst kan.

Tirsdag d. 7 december 1675
Rubert Frederiksen i Holme den dag i Birkefogedens sted, Tingskriver Niels Willadsen og Poul Rasmussen i Ravnholt.
Otte mænd: Ove Pedersen i Stautrup, Jens Sejersen, Søren Jensen, Morten Poulsen, Rasmus Jensen ibd, Jens Pedersen i Viby, Peder Godsen, Jørgen Jensen ibd.

Tirsdag d. 14 december 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jens Thomasen i Viby, Michel Andersen, Rasmus Rasmussen, Jens Michelsen, Niels Poulsen, Jens Michelsen, Rasmus Mortensen ibd, Jens Sejersen i Stautrup.

** Rasmus Michelsen i Ingerslev æskede skøde. For retten fremstod Erich Nielsen i Ravnholt, udi hånd tog Rasmus Michelsen, med hånd og mund aldeles solgte, skødede og afhændede alt hvis hans døtre Kirsten og Johanne Erichsdatter med al rette er arvelig tilfalden efter deres kære sl moder Bennet Andersdatter fra dem alle og deres arvinger og til Rasmus Michelsen og hans arvinger, at nyde, bruge og beholde udi den selvejerbondegård Rasmus Michelsen endnu påbor, med gård og gårdsted, skov og marker, jord, ager og eng. Så og i lige måde fremkom Niels Erichsen af Skåde og Thomas Erichsen af Ravnholt, med hånd og mund solgte, skødede og klarligen afhændede fra dem og alle deres arvinger og til Rasmus Michelsen og hans arvinger al den lod, del og part dem eller deres arvinger samtlige kunne være arvelig tilfalden efter deres sl moder Bennet Andersdatter udi den gård i Ingerslev, Rasmus Michelsen påbor, intet undtagen i nogen måder, hvor for Erich Nielsen på sine døtre Kirsten og Johanne Erichsdatters vegne, Niels Erichsen og Thomas Erichsen enhver på egne vegne fuldkommeligen bekendte og tilstod at have annammet af Rasmus Michelsen sølv, penge, fyldest og fuld værd, så Erich Nielsen på

fol 159a

sine børn Kirsten og Johanne Erichsdatters vegne, Niels Erichsen og Thomas Erichsen på egne vegne takkede for oprigtig og god betaling i alle måder. Derfor bekendte de ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi fornævnte gård og ejendom. Og blev bevist med lovbudsvidne af tinget udstedt den 7 april nærværende år, at fornævnte arveparter udi fornævnte gård lovligt at være lovbuden førend skøde gik beskrevet.

Tirsdag d. 21 december 1675
Birkefogeden, Tingskriveren og Rubert Frederiksen i Holme.
Otte mænd: Jørgen Madsen i Viby, Rasmus Rasmussen, Rasmus Sørensen, Michel Andersen, Rasmus Poulsen, Jens Thomasen, Mourits Olufsen og Rasmus Jensen ibd.

Samme dag var intet at bestille.

blomst


1664-65
1672-75
1676-80
1701-03
1704-05
1706-08
1708-09
1710-11
1712-13
1714-15
1716-17
1718-20
1721-23
1724-26
1727-29

Index

Marselisborg Birketing

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 17.10.2013
c